Privacystatement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wie zijn we?

Wij zijn PublicSpirit.

PublicSpirit, onderdeel van BMC Advies BV, is gevestigd te Amersfoort, Spacelab 4, 3824 MR Amersfoort en is (hierna te noemen PublicSpirit of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). BMC Advies is onderdeel van de Yacht Group en valt onder de overkoepelende Randstad N.V. groep.

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

Bezoekers en gebruikers van de website

Als u onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 • De informatie verwerken we;
 • met uw toestemming;
  om de overeenkomst en/of voorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

Lees hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten (Bestuur & Directie, Commissarissen & Toezichthouders, Management & Professionals), zzp-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering , search, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies en hr-consulting.

De informatie verwerken we;

 • om de overeenkomst en/of voorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • in beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid kan geven.

Lees hier voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • om de overeenkomst en/of voorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • op grond van uw toestemming.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoelang we uw informatie bewaren.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • u onze websites bezoekt;
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • u solliciteert op één van onze vacatures;
 • u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

En als wij dit niet direct van u hebben gekregen;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van door u opgegeven referentie contactpersonen;
 • als klanten waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening;
 • indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

PublicSpirit kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens PublicSpirit diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, ontwikkeling, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en (arbeidsbemiddeling)bureaus;
 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven of opgeslagen binnen Europa. Indien uw persoonsgegevens buiten Europa zouden worden doorgegeven of opgeslagen, dan neemt PublicSpirit de nodige maatregelen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar PublicSpirit of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van uw gegevens.

In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van PublicSpirit.

Hieronder de wijze waarop u uw toestemming kunt intrekken:

 • als u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die u daarover ontvangt;
 • u kunt via uw browser instellingen voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kunt allen tijde uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen;
 • wilt u gegevens wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Wilt u als sollicitant, kandidaat of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@publicspirit.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of door een bericht te sturen aan info@publicspirit.nl.

Indien u klachten heeft dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door PublicSpirit, dan kunt u contact met ons opnemen via info@publicspirit.nl.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: privacy@randstadgroep.nl. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via info@publicspirit.nl.

 

Beveiliging

PublicSpirit doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is PublicSpirit met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

U dient u zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

 

Wijzigingen

PublicSpirit kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden u aan het Privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

Meer informatie

Bezoekers en gebruikers van de website

Als u onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website, zoals datum en tijd van toegang, de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat u gebruikt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

PublicSpirit maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra u gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij u een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u, om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • u te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor u interessant kan zijn;
 • om u emails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien u zich daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claim risico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.

 

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten (Bestuur & Directie, Commissarissen & Toezichthouders, Management & Professionals), zzp-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, search, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid,, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies en hr-consulting.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien u niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals uw geslacht vragen we op om met u te communiceren, gegevens over leeftijd om u in onze systemen te identificeren.

PublicSpirit legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, search, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, advies en hr-consulting.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • (correct en duidelijk) met u te communiceren;
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we u daar van tevoren over informeren;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet kunt worden of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • u voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien u deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen; ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • uw loopbaan te begeleiden en u te helpen bij outplacement;
 • voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, e.d.;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claim risico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Dat betekent:

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon die er dan voor zorgt dat uw gegevens verwijderd worden.

 

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede relatie met u kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om;

 • de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met u te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om; u aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich hiervoor hebt aangemeld (opt-in).
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • om u en/of uw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich hiervoor hebt aangemeld (opt-in);
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claim risico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.