Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: het bestuursrechtelijke orgaan of de natuurlijke- of rechtspersoon die aan PublicSpirit een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, dit in de ruimste zin van het woord.

1.2 Werkzaamheden: alle activiteiten van PublicSpirit welke zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtgever.

1.3 Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en PublicSpirit op grond waarvan PublicSpirit haar werkzaamheden verricht.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van PublicSpirit en overeenkomsten die PublicSpirit met haar opdrachtgever aangaat.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en bovendien schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.1 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1.1 Alle offertes van PublicSpirit zijn vrijblijvend. Eventuele door PublicSpirit genoemde termijnen zijn slechts indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

3.1.2 De overeenkomst tussen PublicSpirit en haar opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen wanneer opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en/of zodra PublicSpirit is begonnen met uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden.

3.1.3 PublicSpirit verricht haar werkzaamheden op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat de opdrachtgever, bij uitsluiting van enig ander (extern) bureau, aan PublicSpirit opdracht heeft gegeven.

 

3.2 Werkwijze/uitvoering van de opdracht

3.2.1 PublicSpirit spant zich in om datgene te doen, wat redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de opdracht om een geschikte kandidaat te vinden. PublicSpirit spant zich in om één of meer kandidaten aan opdrachtgever voor te dragen op basis van de bij PublicSpirit bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis van de functie-omschrijving. PublicSpirit gaat uit van de juistheid van de gegevens die aan haar worden verstrekt door zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

3.2.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat en bepaalt zelf het type arbeidsovereenkomst en de inhoud van de overeenkomst die met de kandidaat wordt aangegaan.

3.2.3 Het door opdrachtgever / derden inbrengen van kandidaten tijdens een werving- & selectieopdracht zal als integraal onderdeel van de opdracht worden beschouwd. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling van de werving- & selectieopdracht.

3.2.4 De door PublicSpirit voorgestelde en door opdrachtgever geplaatste kandidaten zullen niet door PublicSpirit worden benaderd voor een functie elders tenzij opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend of kandidaten zich uit eigen beweging bij PublicSpirit melden.

3.2.5 Opdrachtgever zal datgene doen (en nalaten) wat nodig is om PublicSpirit de werkzaamheden uit te laten voeren.

 

4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Opdrachtgever heeft het recht op elk moment de opdracht te beëindigen. Opdrachtgever is dan minimaal tweederde van het in de opdrachtbevestiging verschuldigde honorarium verschuldigd en maximaal het gehele verschuldigde honorarium.

4.2 Fundamentele wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijk gesteld aan het beëindigen van opdracht. Hetgeen is bepaald onder 4.1 is van toepassing.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen indien opdrachtgever onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij beëindiging het volledige overeengekomen honorarium in rekening te brengen
en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de tussentijdse beëindiging van de opdracht. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds aan haar gefactureerde bedragen.

 

5 Honorarium

5.1 Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever en PublicSpirit tot stand is gekomen, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd zoals in de opdrachtbevestiging weergegeven, alsmede gehouden dit honorarium te voldoen op de in de opdrachtbevestiging weergegeven wijze.

5.2 Alle door PublicSpirit gemaakte kosten anders dan weergegeven in de opdrachtbevestiging, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan advertenties of publiciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Indien een door PublicSpirit bij de opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht, een arbeidsverhouding van welk aard ook met de opdrachtgever aangaat is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling het oorspronkelijk verschuldigde honorarium verschuldigd.

5.4 Indien na afronding van de opdracht binnen een periode van 12 maanden na dit moment meer dan een van de door PublicSpirit voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treedt, dan zal de opdrachtgever voor de tweede en elke daarop volgende aangenomen kandidaat een honorarium van 50% van het oorspronkelijke honorarium zijn verschuldigd.

5.5 Wordt een door PublicSpirit geïntroduceerde kandidaat op een andere functie binnen het bedrijf/de organisatie van opdrachtgever (waaronder onder andere begrepen holding, werk- of dochtermaatschappijen en anderszins gelieerde organisatie of personen) aangesteld dan waarvoor de opdracht is verricht, dan zal de opdrachtgever een honorarium van 50% van het oorspronkelijke honorarium verschuldigd zijn.

 

6 Betaling en klachten

6.1 Betaling van facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op een door PublicSpirit aan te wijzen bankrekening.

6.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle vorderingen van PublicSpirit op deze opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

6.3 Betaling dient plaats te vinden zonder dat de opdrachtgever enig beroep mag doen op opschorting, korting of verrekening.

6.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, heeft PublicSpirit vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt.

6.5 Alle kosten, ter verkrijging van voldoening van het opdrachtgever verschuldigde zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. Indien PublicSpirit aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.

6.6 PublicSpirit is bevoegd al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, waaronder afgifte van schriftelijke bescheiden of andere zaken, tot het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.

6.7 Eventuele klachten met betrekking tot de door PublicSpirit verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 14 dagen nadat de klachtveroorzakende gebeurtenis geconstateerd had kunnen worden bij PublicSpirit schriftelijk te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt opdrachtgever geacht te hebben afgezien van eventuele aan opdrachtgever toekomende rechten.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1 PublicSpirit sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen PublicSpirit en opdrachtgever waaronder begrepen schade ten gevolge van het handelen of nalaten van kandidaten die mede ten gevolge van de opdrachtuitvoering met opdrachtgever een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst hebben gesloten.

 

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement Utrecht onverminderd de bevoegdheid van PublicSpirit zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

 

Amersfoort, 2013