Voorzitter – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Nationaal Comité advies dierproevenbeleid zoeken wij een Voorzitter.
U kunt reageren tot en met zondag 15 september a.s. (ref.nr. 6887).

Organisatie

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Door advies, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter-)nationale netwerken levert het Comité een belangrijke bijdrage aan het minimaliseren van het proefdiergebruik, zowel nationaal als internationaal. De ethische toetsing van dierproeven en het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) daarvan staan daarbij centraal. Het Comité adviseert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s), zet strategische lijnen uit en onderhoudt contacten met (internationale) stakeholders. Ook brengt het Comité partijen bij elkaar. De producten van het NCad zijn zorgvuldig onderbouwde adviezen, die de basis bieden voor nieuw beleid of aan het veld, bijeenkomsten voor het delen van kennis of voor debat en initiatieven om (proefdiervrije) innovaties te stimuleren.

Het NCad is een onafhankelijk adviesorgaan en wordt in de uitvoering bijgestaan door een ondersteunend bureau dat wordt geleid door een algemeen secretaris. Het bureau biedt naast inhoudelijke expertise ook juridische, communicatie-/IT-, administratieve en projectexpertise. Het bureau ondersteunt tevens de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Medewerkers van het secretariaat werken nauw samen met leden van het NCad aan de voorbereiding van adviezen van het Comité. Het NCad wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid bestaat uit een voorzitter en zes leden uit het onderzoeksveld van dierproeven, dierenwelzijn en ethiek. Daarnaast kunnen specifieke deskundigen op uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten van het NCad of participeren in ingestelde werkgroepen. De leden rapporteren aan de voorzitter NCad.

Het NCad vervult een brede, inhoudelijke, adviserende en uitvoerende taak. Ze speelt een toonaangevende rol in het veld in Nederland, doet dit in nauwe samenwerking met professionele organisaties in Nederland en zusterorganisaties binnen Europa, en draagt vanuit deze invalshoek bij aan verdere ontwikkelingen op het gebied van vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven en uitvoering van andere door de minister van LNV opgedragen taken.

Voor meer informatie over het NCad kijkt u op www.ncadierproevenbeleid.nl.

Functie

ALGEMEEN
Als voorzitter van het NCad bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Comité, dat naast u bestaat uit zes leden met brede kennis van het onderzoeksveld van dierproeven, dierenwelzijn en ethiek. Het onderwerp dierproeven ligt maatschappelijk gevoelig en u zult dan ook te maken hebben met belangentegenstellingen, weerstand en politieke druk. Stakeholders zijn onder andere onderzoeksinstellingen en dierenwelzijnsorganisaties.

Als voorzitter bent u benaderbaar en beschikbaar voor een dialoog, of initieert u deze ter versterking van de producten en doelstellingen van het NCad. Deze dialoog voert u vanuit een stevig wetenschappelijk, maatschappelijk en ethisch fundament waarbij er plaats is voor zowel ratio als emotie. U benadert vraagstukken op multidisciplinaire wijze en bent in staat boven verschillende belangen uit te stijgen. U weet de zienswijzen van het Comité naar buiten goed te vertolken.

U bent vanuit uw bestuurlijke positie ook verantwoordelijk voor het functioneren van het ondersteunende bureau. De algemeen secretaris is het hoofd van het ondersteunende bureau van ca. 4 fte en hij rapporteert rechtstreeks aan u.

Het Comité is een onafhankelijk adviesorgaan. Het is dan ook belangrijk dat er met de uitvoering van de functie als voorzitter van het NCad geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Transparantie over (neven-)functies is daarom cruciaal en dit thema komt in de selectiegesprekken aan de orde. U kunt als voorzitter van het NCad niet tegelijkertijd aangesteld zijn als rijksambtenaar.

UW TAKEN
• U onderhoudt ambtelijke en bestuurlijke contacten namens het NCad op niveau van bewindspersoon, directeur-generaal en directeuren.
• U bent het gezicht van het NCad, zowel in het Comité als in de externe communicatie.
• U werkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van het Comité en haar producten.
• U zorgt voor een inspirerend klimaat, zowel bij de leden als bij het ondersteunende team.
• U zorgt ervoor dat het NCad op creatieve en ambitieuze wijze uitvoering geeft aan haar taken.
• U stelt de startvraag, de werkwijze en de betrokkenheid van stakeholders vast, denkt mee over de inhoud en stelt de definitieve zienswijze of het advies dat daaruit voortkomt vast.
• U vertaalt relevante strategische ontwikkelingen naar de agenda van het Comité.
• U stelt de agenda van de maandelijkse vergaderingen vast en zit deze vergaderingen voor.

Functie eisen

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is NCad op zoek naar een stevige, vernieuwende en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring, met ingang van 1 januari 2020. De voorzitter maakt collegiaal deel uit van het bestuur NCad. Daarnaast zorgt of ziet de voorzitter erop toe dat:

• de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
• het Comité als team goed kan functioneren; alle leden zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid;
• contacten tussen het Comité, de ambtelijk secretaris, het Ministerie en andere belanghouders goed verlopen.

De voorzitter beschikt over de volgende inhoudelijke achtergrond en competenties:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring als voorzitter en verbindend op diverse niveaus (ook bij conflicterende inzichten);
• Gezaghebbend en vormt zijn/haar oordeel onafhankelijk;
• Gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen;
• In staat theorie (onderzoek), emotie en praktijk met elkaar te verbinden;
• Besluitvaardig;
• Communicatief vaardig en analytisch sterk;
• Als netwerker uitstekend in staat om verbindingen te leggen en heeft gevoel voor interdisciplinariteit;
• Uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor de maatschappelijke vraagstukken die er op dit gebied spelen;
• U kunt goed omgaan met weerstand en druk en bent in staat om met diplomatie en autonomie te opereren in een complex krachtenveld.
• Indien u beschikt over een actueel en sterk (inter-)nationaal netwerk met voor het NCad belangrijke partners, dan is dat een pre.

Aanbod

De functie Voorzitter NCad is ingedeeld in schaal 18 van de CAO Rijksoverheid.
De voorzitter wordt benoemd voor 5 jaar, met een optie voor eenmalige herbenoeming.
Het betreft een functie voor gemiddeld 8 uur per week met standplaats Den Haag.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: Info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 15 september 2019.

PublicSpirit maakt een voorselectie (briefselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en zal op 30 september a.s. de resultaten presenteren aan de selectiecommissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 4 oktober a.s. (1e selectieronde) en op vrijdag 11 oktober a.s. (2e selectieronde).
Een integriteitsonderzoek door de AIVD maakt onderdeel uit van de procedure.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6887.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit