Voorzitter Raad van Toezicht – Vlissingen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting Onze Wijs zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht.
U kunt reageren tot en met 26 januari 2019 (ref.nr. 6706).

Organisatie

Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen, roepnaam Onze Wijs, is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in Vlissingen en omgeving. Stichting Onze Wijs biedt 3.200 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs. Met alle medewerkers – verdeeld over 11 basisscholen en een bestuurskantoor – richt men zich vol overgave op de kerntaak: goed persoonlijk onderwijs aan kinderen.
Alle scholen hebben eigen kenmerken en verschillen daarnaast in omvang. Van 60 tot 500 kinderen. Onze Wijs koestert de verschillen tussen de scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang.

EXTERNE OMGEVING/LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
Onze Wijs en haar scholen hebben o.a. te maken met de volgende regionale en landelijke factoren:
• Alle scholen staan in een verstedelijkte regio in de provincie Zeeland. De provincie Zeeland staat te boek als een krimpregio met daling van het aantal schoolgaande kinderen van ca. 5% per jaar. Voor Middelburg en Vlissingen bedragen deze percentages ca. 1%.
• De gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben bezuinigingen op de onderwijsbegroting doorgevoerd. Voor de komende jaren worden meer maatregelen verwacht die tot uitstel of afstel van investeringen leiden, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw.
• Het achterstandsbeleid van het ministerie van OCW levert twee scholen jaarlijks extra bekostiging op via de ‘gewichtenregeling’. Deze middelen worden toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders in een wijk en zijn bedoeld om de leerachterstanden van kinderen in te lopen.
• Passend onderwijs vergt steeds meer aansluiting bij en afstemming met Jeugdzorg, Porthos, de GGD. Deze instanties beïnvloeden het onderwijs als het gaat om combi-arrangementen, medische ondersteuning in de klas of programma’s voor gezonde kinderen.
• Ontwikkelingslijnen van 0-12 jaar in afstemming met kinderopvang. In de toekomst wordt nieuwe wet- en regelgeving verwacht om juridische en financiële muren tussen basisonderwijs en kinderopvang te slechten. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn dan mogelijk.
• De onderwijsinspectie is een nieuw inspectiekader aan het uitrollen waarin goed functionerende scholen onder voorwaarde minder inspectietoezicht krijgen. Met ‘goed’ wordt bedoeld dat scholen beter presteren dan de eisen die nu voor het basisarrangement zijn gesteld. De komende jaren zal Onze Wijs beleid ontwikkelen om te streven naar scholen met een constant hoge onderwijskwaliteit

Als richtsnoer voor de relatie met de omgeving wil Onze Wijs niet alleen de beste school in de buurt zijn maar ook de beste school voor de buurt. Activiteiten met zorg- en wijkcentra en bedrijven zijn er nu vooral incidenteel. De ambitie is om dit structureler op te pakken waardoor de scholen hun maatschappelijke rol ook naar buiten toe gaan uitdragen.

IDENTITEIT
De identiteit van Onze Wijs gaat over hoe de christelijke waarden worden vertaald naar normen en omgangsvormen in de scholen. Onze waarden bepalen ons mensbeeld en daarmee de relatie leerkracht-kind, kinderen onderling, leerkracht- ouder. De volgende waarden staan bij Onze Wijs centraal (uit de huidige koersnota 2013-2017): Kwaliteitsgericht, Betrokkenheid, Veiligheid, Respectvol, Toekomstgericht.

MISSIE
Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De missie luidt dan ook:
Kinderen van 0-14 jaar op Walcheren vanuit de christelijke identiteit een vlechtwerk van eigentijds onderwijs, opvang en educatie bieden zodat zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke burgers.

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE
Om de kinderen te laten slagen in de complexe wereld van morgen wil Onze Wijs dat zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke burgers. In de onderwijskundige visie is vastgelegd welke doelen en inhouden van het onderwijs, het WAT, op de scholen worden aangeboden. Met welke bagage verlaat een leerling de scholen ?
– Basiskennis en vaardigheden
– Persoonlijke ontwikkeling en karaktervorming
– Samen werken, samen leven, samen leren
– Samenhangen zien en begrijpen
– Verantwoordelijkheid voor de ander en de omgeving
– Creativiteit

Om het ‘WAT’ succesvol over te brengen op kinderen heeft Onze Wijs de manier waarop geleerd wordt, het HOE, uitgedrukt in algemene uitgangspunten omtrent goed onderwijs. Deze worden in alle scholen van Onze Wijs gehanteerd. Welke kennis kan ons helpen om het onderwijs duurzaam succesvol te maken?
Onze belangrijkste uitgangspunten voor de manier waarop geleerd wordt, zijn:
– Aansluiten bij wat kinderen pedagogisch en didactisch nodig hebben.
– Rijke, eigentijdse leeromgeving.
– Belang van relatie en betrokkenheid in een veilig schoolklimaat.
– Kinderen en ouders als partners in leren.
– In samenwerking met andere belanghebbenden.

BESTUUR
Voor de Stichting Onze Wijs fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag.
Binnen de bestuurlijke organisatie van Onze Wijs is gekozen voor besturen op afstand in een constructie “College van Bestuur / Raad van Toezichtmodel” met ruime eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke schooldirecties en -teams. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de “Code Goed Bestuur”.
Op 1 januari j.l. is een nieuwe bestuurder aangesteld die de komende jaren verder invulling kan geven aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de stichting en de scholen daarbinnen.

Functie

Het intern toezicht heeft de volgende functies:
• het bewaken van de doelstellingen van de stichting;
• het borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
• het controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting, de onderwijsfunctie en de zorgtaken;
• het vragen om verantwoording door het CvB;
• het toezien op correcte aanwending van de middelen;
• het bevorderen dat het CvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

Uitgaande van de in het Reglement beschreven taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld, voor de Raad als geheel en voor de individuele leden.

Functie eisen

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT:
De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit kunnen zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond en soortgelijke. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.
Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Algemeen gesproken moet de Raad van Toezicht zodanig zijn samengesteld dat:
• er voldoende affiniteit met het onderwijs in zijn algemeenheid is en in het bijzonder de binding met de missie, visie en doelen van het basisonderwijs;
• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt in de regio Zeeland;
• een spreiding aanwezig is met betrekking tot de strategische, onderwijskundige, zorginhoudelijke, financieel economisch juridische, politiek-bestuurlijke, sociale/HR Development en bedrijfskundige achtergronden;
• de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch opereren;
• adequaat kan worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het CvB.

SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN VOOR DE INDIVIDUELE LEDEN:
Voor leden van de Raad van Toezicht wordt een aantal minimale c.q. zeer gewenste kwaliteiten of competenties gevraagd. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende worden genoemd:
• een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
• kennis en ervaring om te kunnen oordelen; direct in relatie tot een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
• onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
• reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor;
• hedendaagse opvattingen over (good) governance en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
• voldoende beschikbaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er is één voordrachtszetel voor de GMR.

SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN VOOR DE VOORZITTER:
Naast bovengenoemde profielkenmerken, die gelden voor alle zittende toezichthouders, wordt voor de positie van de voorzitter gezocht naar een kandidaat met aantoonbare toezichthoudende ervaring, dan wel ruime bestuurservaring.
De voorzitter van de Raad van Toezicht moet vooral:
• de regisseur van het team zijn, de verbindende factor binnen de Raad, naar de organisatie en indien nodig ook extern;
• het vermogen hebben om met natuurlijk gezag en op inspirerende wijze de kwaliteiten van het team te versterken;
• de rolneming en rolvastheid van College van Bestuur en Raad van Toezicht bewaken;
• de discussie op het juiste niveau entameren en bewaken en een leidende rol weten te vervullen bij menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
• een actuele betrokkenheid bij het werkveld hebben, bij voorkeur op het snijvlak van onderwijs en zorg;
• en beschikken over een regionaal en relevant netwerk voor de organisatie.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij open staat voor alle ontwikkelingen die er rondom het begrip Good Governance in de branche zijn en deze vervolgens weet te vertalen naar de Stichting Onze Wijs. De voorzitter beschikt over voldoende tijd (tijdsbeslag 2 dagdelen per maand) om deze rol volwaardig in te vullen.

Aanbod

De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI), haar honorarium vastgesteld. Daarnaast is er ook een budget voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Jeanette Breekveldt, senior consultant. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij haar assistente Diana van de Meent, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 93.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u uiterlijk 26 januari a.s. indienen via onze website www.publicspirit.nl, ter attentie van mevrouw drs. C.J. Breekveldt MBA, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6706.

PROCEDURE:
PublicSpirit verricht de voorselectie die bestaat uit een selectie van CV en motivatie en een oriënterend gesprek, en draagt medio februari een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de ingestelde selectiecommissie.
Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie en vervolgens met de benoemingsadviescommissie.
Deze gesprekken zullen waarschijnlijk in de tweede helft van februari plaatsvinden.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit