Voorzitter Raad van Toezicht – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever CBG Centrum voor Familiegeschiedenis zoeken wij een voorzitter Raad van Toezicht.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis is hét landelijke expertise- en informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Het CBG wil de expertise, diensten en producten die het levert steeds breder toegankelijk maken en daarmee steeds meer aansluiten bij de behoeften van een nieuw (en vluchtiger) publiek zonder dat dit ten koste gaat van de informatievoorziening voor en de contacten met de Vrienden en het bestaande publiek. Het CBG slaagt er in een groot deel van de totale exploitatie uit eigen middelen te realiseren. De vraag of het verdienpotentieel verder uitgewerkt kan worden blijft staan. De focus ligt op het digitaal beschikbaar stellen van informatie en kennis en vloeit voort uit de gewijzigde subsidieopdracht.

Het CBG kent een aantal uitdagingen:
• Financieel: de opdracht van het CBG is veranderd en het CBG moet een steeds groter aandeel van haar begroting met eigen inkomsten bekostigen.
• Organisatorisch: de nieuwe inrichting van de dienstverlening van het CBG met als doel het CBG in een zo gezond mogelijke financiële positie te brengen en om de dienstverlening van het CBG verder te professionaliseren en te digitaliseren.
• Inhoudelijk: Kennis van familiegeschiedenis draagt bij aan de fundamentele behoefte van identiteitsvorming, aan het ‘weten wie je bent en waar je vandaan komt’. De samenstelling van de Nederlandse samenleving is steeds meer divers en dit heeft invloed op de genealogische vraag die persoonlijke worteling biedt in een wereld die in hoog tempo verandert en inzicht in en verbinding met de grotere geschiedenis waar jij en je familie deel van uitmaken.


Functie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van de directie van het Bureau en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor de directie.

De leden van de Raad van Toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie. De Raad geeft het bestuur de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen en risico’s verbonden zijn.

Conform de Governance Code Cultuur 2019 heeft de toezichthoudende taak in ieder geval betrekking op:
• het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
• de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
• de verhouding met publieke en private financiers;
• de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
• de naleving van wet- en regelgeving;
• de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

Leden van de Raad van Toezicht:
• staan onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen;
• zijn bereid tot goed overleg en samenwerking;
• hebben voldoende tijd beschikbaar om te kunnen waarborgen dat de Raad in staat is tot het uitoefenen van toezicht;
• hebben affiniteit met familieonderzoek;
• bezitten samen voldoende deskundigheid op bestuurlijk, juridisch, financieel, HRM en historisch gebied, en op organisatieontwikkeling en ICT/digitalisering;
• beschikken over visie, strategisch inzicht en communicatieve kwaliteiten;
• beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk;
• zijn bereid en in staat om een klankbordfunctie te vervullen voor directie en medewerkers.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.
Het betreft een onbezoldigde functie.

Per september 2019 is het CBG is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht.

De beoogd voorzitter heeft een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder/directeur. Hij/zij kan als boegbeeld het belang van de genealogie uitdragen. Ervaring met politieke netwerken en het bezitten van een dergelijk netwerk is gewenst.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter:
• De voorzitter draagt zorg voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. Hij of zij streeft naar een optimale participatie van de overige raadsleden bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad.
• De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht en heeft een actieve rol in geval van calamiteiten bij het informeren van de stakeholders.
• De voorzitter fungeert als communicatiepartner van de directeur-bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter of een ander lid van de Raad. De voorzitter houdt frequent contact met de directeur-bestuurder en voert periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken (mogelijk met vicevoorzitter).
• De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslagingen en besluitvorming.
• De voorzitter ziet erop toe dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt.
• De voorzitter draagt zorg voor het introductieprogramma voor de leden van Raad van Toezicht.
• De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder inclusief de werkgeversfunctie.
• De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van contacten vanuit de leden van de Raad van Toezicht met de personeelsvertegenwoordiging.


Functie eisen

Wij zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
• heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
• is bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend;
• heeft ruime bestuurlijke ervaring;
• is het boegbeeld van de organisatie en heeft derhalve publieke bekendheid;
• heeft een relevant netwerk met bij voorkeur contacten in ‘het Haagse’;
• is beschikbaar voor (tussentijds) overleg.


Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot 1 augustus aanstaande.

PublicSpirit voert in juli en augustus oriënterende gesprekken en zal de resultaten op 27 augustus aan de selectiecommissie van CBG presenteren. Op 9 september (van 14.00 tot 18.00 uur) vinden de selectiegesprekken met de selectiecommissie van CBG plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Jetske Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6838.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit