Voorzitter Raad van Toezicht – Hilversum

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht.
De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Organisatie

“Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.”

Beeld en Geluid onderschrijft actief de Governance Code Cultuur 2019.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting met een Raad van Toezicht. Het ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet en de Erfgoedwet. De omzet bedraagt ca. 30 M euro per jaar. Er werken ca. 170 vaste medewerkers (150 fte), 60 vrijwilligers en 85 flexibele krachten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategische doelstelling
Beeld en Geluid is niet langer alleen het ‘media-archief’, het ‘kennisinstituut’ of de ‘locatie voor het leuke gezinsuitje’, maar ontwikkelt zich tot een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek waar de mediacultuur centraal staat. Hiertoe zijn vier vernieuwingslijnen ontwikkeld voor de komende jaren:

1. Verbreding van de collecties
2. Versterking van de relatie met makers
3. Versterking van de maatschappelijke en economische positie
4. Versterking van de relatie met het publiek

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.beeldengeluid.nl en in de bijlagen:
1. Profielschets Raad van Toezicht Beeld en Geluid d.d. 4 februari 2019
2. Rooster van aftreden Raad van Toezicht Beeld en Geluid

Een volledig functieprofiel inclusief de genoemde bijlagen kunt u opvragen via info@publicspirit.nl.

Functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan. De Raad van Toezicht van Beeld en Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en aanvullend hierop in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

De uitgangspunten van het reglement van de Raad van Toezicht en de Governance Code Cultuur zijn in acht genomen en gehanteerd bij het opstellen van de profielschets. De profielen zijn opgesteld op voorstel van de algemeen directeur. Voor aanvullende informatie over de wijze van werving en de vereisten wordt hier verwezen naar het Reglement van de Raad van Toezicht (zie bijlage).

Een volledig functieprofiel inclusief de genoemde bijlagen kunt u opvragen via info@publicspirit.nl.

Functie eisen

Per juli 2019 is Beeld en Geluid is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht.

De beoogd voorzitter heeft een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder / directeur van een (grotere) non-profit organisatie(s). Ervaring met politieke netwerken of het bezitten van een dergelijk netwerk is een pré.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter:
• De voorzitter draagt zorg voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. Hij of zij streeft naar een optimale participatie van de overige raadsleden bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad.
• De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht en heeft een actieve rol in geval van calamiteiten bij het informeren van de stakeholders.
• De voorzitter fungeert als communicatiepartner van de directeur-bestuurder. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice-voorzitter of een ander lid van de Raad. De voorzitter houdt frequent contact met de algemeen directeur-bestuurder.
• De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht, zoals het – samen met de directeur-bestuurder en ambtelijk secretaris – voorbereiden en bepalen van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
• De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslagingen en besluitvorming.
• De voorzitter ziet erop toe dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt.
• De voorzitter draagt zorg voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van Raad van Toezicht.
• De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de algemeen directeur-bestuurder inclusief de werkgeversfunctie.
• De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van contacten vanuit de leden van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad.
• De voorzitter maakt deel uit van de remuneratiecommissie (samen met de vice-voorzitter) met betrekking tot het functioneren van de directeur-bestuurder.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel is aandacht voor de volgende aspecten:
• Maatschappelijke betrokkenheid, sensitiviteit op gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarnaast belangstelling en gevoel voor de dynamiek in de (landelijke) politiek, zonder zelf politiek actief te zijn.
• Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en ervaring.
• Via de leden van de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar.
• Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode en representatief voor de Raad van Toezicht.
• Vertrouwen van de Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht.

Uitgangspunten:
– De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. Voorafgaand aan elke Raad van Toezicht-vergadering vergadert de auditcommissie en rapporteert hierover schriftelijk aan de Raad.
– Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één of meerdere in te stellen (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn leden regelmatig aanwezig bij openingen/exposities en andere activiteiten.
– De Raad van Toezicht stelt voor de leden een vergoeding vast, passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de stichting. De vergoeding is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U kunt reageren tot en met zondag 10 maart 2019.

PublicSpirit voert in de weken 11 en 12 oriënterende gesprekken en zal de resultaten eind maart aan de selectiecommissie van Beeld en Geluid presenteren. Begin april vinden de selectiegesprekken bij Beeld en Geluid plaats. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6697.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit