Voorzitter Raad van Commissarissen – St.-Annaparochie

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland zoeken wij een Voorzitter Raad van Commissarissen met een bestuurlijk profiel. Een ervaren verbindende toezichthouder met visie op een maatschappelijke organisatie in het landelijk gebied.

U kunt reageren tot en met woensdag 29 januari a.s. (vac.nr. 7064).

Organisatie

TICHT BY HÛS
Met circa 3.800 woningen in drie gemeenten, verspreid over 36 dorpen, is de corporatie Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de doelgroepen. Huurders en andere stakeholders worden hierbij zichtbaar betrokken. Met ruim 50 medewerkers vervult de werkorganisatie professioneel de primaire taken en speelt hierbij zo goed mogelijk in op de uitdagende woontoekomst voor haar huurders en de rol die Wonen NWF hierbij op zich kan nemen.

De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen Klant & Markt, Vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en Bedrijfsvoering. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder evenals de controller en de P&O-adviseur. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de uit vier personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC). Huurders zijn via de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) actief betrokken hierbij.

Het ondernemingsplan 2016 en het strategisch vastgoedplan 2017 geven richting aan de huidige beweging waarbij Wonen NWF enerzijds toekomstgericht investeert in haar bezit, anderzijds nadrukkelijk innovatief en verantwoord wil inspelen op onafwendbare demografische ontwikkelingen die tot afname van woningbezit leiden. Per november 2019 zal Wonen NWF worden geleid door een nieuwe directeur-bestuurder. Zij zal samen met haar team en de RvC deze complexe opgave oppakken. Hierbij staat het verder ontwikkelen van een taakvolwassen, slagvaardig team centraal dat steeds beter met elkaar en de omgeving verbonden is. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan het optimaliseren van processen met behulp van Lean en coachend leiderschap. Op weg naar een bedrijf dat samen met relevante stakeholders werkt aan een toekomstgerichte maatschappelijke onderneming die tastbaar waarde toevoegt.

Binnen de RvC ontstaan op korte termijn twee vacatures. De termijn van een van beide leden op voordracht van de huurders loopt af. Hiervoor is samen met de Bewonersraad Friesland de werving en selectie opgepakt. Hiernaast kan de huidige voorzitter van de RvC de taak als voorzitter niet meer verenigen met haar huidige werkzaamheden. Zij blijft wel als lid verbonden aan de RvC.

Door het ontstaan van deze vacature zoekt de RvC van Wonen NWF een inspirerende, verbindende bruggenbouwer met gedegen ervaring als toezichthouder in een maatschappelijke organisatie.

Meer informatie vindt u op www.wonennwf.nl en www.debewonersraad.nl/wonen-noordwest-friesland

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van Wonen NWF bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee op voordracht van de huurders, en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Wonen NWF.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Wonen NWF. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvT is verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Van de voorzitter wordt verder verwacht dat deze op adequate, duidelijke wijze leiding geeft aan de RvC, de vergaderingen leidt en primair aanspreekpunt is voor de directeur-bestuurder. In verbinding, transparant en vanuit vertrouwen.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Functie

ALGEMEEN PROFIEL
In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:
• affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
• als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
• tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
• het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
• voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW.

Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Functie-eisen

Voor deze vacature zoeken wij een:

voorzitter met een bestuurlijk profiel
ervaren verbindende toezichthouder met visie op een maatschappelijke organisatie in het landelijk gebied

U dient te beschikken over:
• aantoonbare werkervaring op strategisch niveau als bestuurder, directielid of vergelijkbaar;
• kennis van het functioneren van een maatschappelijke organisatie in de regionale maatschappij;
• natuurlijk leiderschap waarbij ruimte voor discussie en persoonlijke ontwikkeling van RvC leden en de nieuwe bestuurder vanzelfsprekend is;
• goed bekend met maatschappelijke-, strategische- en governance vraagstukken;
• interesse en willen verbinden met volkshuisvesting is vanzelfsprekend, ervaring hierin vormt een duidelijke pre;
• ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie is essentieel, ervaring opgedaan als voorzitter een pre’;
• voldoende tijd voor deze bindende functie waarbij ook van u wordt verwacht op regelmatige basis ook aanwezig te zijn bij de corporatie bijvoorbeeld voor overleg met de directeur-bestuurder.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvT de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 91 24. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren tot en met woensdag 29 januari a.s.

Planning:
De planning voor deze procedure volgt z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 7064) en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Een referentiecheck, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Verder dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit