Voorzitter Raad van Commissarissen – Ridderkerk

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Wooncompas zoeken wij een Voorzitter Raad van Commissarissen. Iemand met bestuurlijke, eindverantwoordelijke ervaring bij een (maatschappelijke) dienstverlener en die binding heeft met de regio.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Wooncompas is een ondernemende woningcorporatie voor mensen met een bescheiden inkomen en biedt daarmee betaalbare en passende huurwoningen aan in prettige buurten. Wooncompas is de grootste sociale verhuurder in de gemeenten in de zuidrand onder Rotterdam: Ridderkerk, Barendrecht, Rhoon en Poortugaal. In Rotterdam is Wooncompas een kleinere speler met een focus op senioren en kwetsbare groepen die gericht bezig is met bijzondere opgaven zoals het realiseren van huisvesting voor mensen die minder goed functioneren in de maatschappij. In totaal verzorgt Wooncompas met negentig enthousiaste medewerkers het wonen van zo’n 22.000 mensen.

Wooncompas is per 1 juli 2019 ontstaan uit een fusie tussen Woonvisie en WoonCompas. Wooncompas kan nu adequaat inspelen op de groeiende vraag naar vernieuwende woonconcepten en passende ondersteuning. Wooncompas realiseert duurzaam vastgoed waarmee mensen aan passende woonruimte worden geholpen. De grote opgave in de regio is om een betere verdeling van sociale woningen te realiseren en in te spelen op de groeiende vraag naar vernieuwende woonconcepten. Wooncompas wil daarom in vier jaar tijd 1.000 extra woningen, grotendeels met passende woonvormen, realiseren in Rotterdam en de zuidrand van de stadsregio.

De waarden van Wooncompas zijn:
Klant voorop: Onze huurder is de maat voor de invulling van ons werk en de organisatie. Wij zijn pas tevreden als onze klanten ons waarderen met minimaal een 8!

Ondernemend: We durven op een andere manier te kijken, zijn actief, zetten onze middelen optimaal in en boeken resultaten.

Betrouwbaar: Wat we beloven maken we waar en we verantwoorden ons open naar onze omgeving.

Modern: Onze dienstverlening en woningen passen we aan bij deze tijd en we maken gebruik van nieuwe werkvormen en vindingen.

Op de site van Wooncompas is meer informatie beschikbaar, kijk op: www.wooncompas.nl

Functie

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen (RvC) van Wooncompas bestaat sinds de fusie uit negen leden. In het voorjaar van 2020 zullen vier leden aftreden. Voor de opvolging van onze voorzitter zoeken wij een krachtige persoonlijkheid met bestuurlijke ervaring in de regio en met verbindend vermogen. Om de expertise van de RVC omtrent Zorg en Welzijn te versterken zoeken wij kennis en ervaring op dit vlak.

Met de invulling van deze profielen zal de RvC van Wooncompas medio 2020 bestaan uit zeven leden. Mochten beide profielen in één persoon verenigbaar zijn, dan heeft dat de voorkeur.

Wij streven bij de samenstelling van de RvC naar een heterogeen samengesteld team.

SPECIFIEK PROFIEL VOORZITTER / LID REMUNERATIECOMMISSIE
Onze beoogde voorzitter heeft bestuurlijke, eindverantwoordelijke ervaring bij een (maatschappelijke) dienstverlener en heeft binding met de regio. Hierdoor bent u in staat om op gepaste momenten de bestuurlijke verbinding te leggen in de regio.

Om deze rol op een goede wijze invulling te geven, zijn de volgende competenties van belang, u:
• kunt het groepsproces binnen de raad goed leiden en biedt daarbij ruimte aan de RvC-leden en kan hen meenemen naar een besluit;
• hebt een samenbindende persoonlijkheid en laat daarmee de raad als team functioneren.

Daarnaast heeft de voorzitter in algemene zin een aantal specifieke taken:
• is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. Dit houdt onder andere in het leiden van de vergaderingen van de raad en het organiseren van de collegiale besluitvorming;
• coördineert de communicatie tussen raad en bestuur, waaronder afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de raad;
• vervult in eerste instantie de advies- en klankbordfunctie van de raad ten opzichte van het bestuur; coördineert de contacten tussen andere leden van de raad en het bestuur;
• vervult een bemiddelende rol bij eventuele spanningen binnen de raad en tussen raad en bestuur.

ALGEMEEN PROFIEL
Rollen van de RvC:
In algemene zin vervult de RvC drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is.

Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt.
Dit betekent onder andere dat de individuele commissaris zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats, voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied;
• het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau);
• het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid;
• het hebben van kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen ;
• het hebben van inzicht in strategische vraagstukken;
• in staat zijn in teamverband te werken;
• vaardig zijn in discussie, vergadertechniek en communicatie;
• ook informatiebronnen hebben buiten de volkshuisvesting;
• zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid;
• voldoende tijd ter beschikking te hebben.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Wooncompas voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:
– bestuurlijke ervaring;
– breed netwerk;
– maatschappelijke betrokkenheid;
– zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 6 januari.

Planning:
Voorselectiegesprekken : vanaf medio januari
Bespreken cv’s met Wooncompas : 27 januari
Selectiegesprekken : 10 februari (middag) en 18 februari (middag)

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 6874. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit