Voorzitter Raad van Commissarissen – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woonstichting `thuis zoeken wij, wegens het bereiken van het einde van de zittingstermijn, een voorzitter Raad van Commissarissen. De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist.

U kunt reageren tot 1 juli aanstaande (ref.nr. 7102).

Organisatie

’thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel en Waalre en verhuurt in totaal zo’n 10.500 woningen.

MISSIE
Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we graag samen met huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Daarom is ons motto “samen ’thuis”.

VISIE
Wonen is voor Woonstichting ’thuis meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je past. Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde.
Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in je leven. Voor starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunen wij waar nodig. Daarbij werken wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien.

Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt en de wijk moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en elkaar respecteren. Want prettig wonen, kan alleen als je rekening met elkaar houdt. ’thuis wil hieraan bijdragen en een stimulerende rol vervullen.

Goed wonen, moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is voor ’thuis een belangrijke overweging om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze ecologische voetafdruk is teruggebracht naar nul. We hebben gekozen om te werken met de aanpak van “The Natural Step”. Een praktische benadering van duurzame verandering waarmee we bij iedere stap van de verduurzaming checken of dat een positieve invloed heeft op het leven van bewoners en de planeet.

Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als organisatie. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil zich continu verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor een thuis voor iedereen.
`thuis heeft gekozen voor een eenhoofdige Raad van Bestuur. Counter vailing power voor de bestuurder komt vooral vanuit het MT. De bestuurder maakt deel uit van het MT en binnen het MT worden de besluiten genomen waarbij gestreefd wordt naar consensus en alleen in zeer bijzondere gevallen vindt escalatie naar de RvC plaats.

De aansturing en strategische besluitvorming zijn daarmee een collectieve verantwoordelijkheid van deze vergadering. De bestuurder is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over ’thuis kijkt u op www.mijn-thuis.nl

Functie

SPECIFIEK PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft binding met het werkgebied, heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten.
De voorzitter herkent zich in de besturingsfilosofie van ‘thuis en is van daaruit een goede sparringpartner van de bestuurder.

Extra taken
1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen :
a. bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor;
b. leidt de vergaderingen van de Raad;
c. ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
d. draagt zorg voor een adequaat informatievoorzieningssysteem ten behoeve van de leden van de Raad;
e. zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
f. is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur;
g. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen;
h. bewaakt de evaluatie van het functioneren van het bestuur;
i. is beschikbaar om in voorkomende gevallen de stichting te representeren.

2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat:
a. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad;
c. de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
d. het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren (persoonlijk als gremium en gezamenlijk);
e. de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
f. de contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en de huurdersorganisatie(s) naar behoren verlopen;
g. de leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

Extra kwaliteiten
De voorzitter:
• heeft een zodanige positie binnen het werkgebied verworven dat hij of zij over toegankelijke bestuurlijke en (politieke) netwerken kan beschikken;
• heeft concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Commissarissen met als kernbegrip: goed voorzitter, vertrouwd klankbord, stimuleren en coachen;
• is een verbindende persoonlijkheid en moet op niveau van de Raad van Commissarissen de verpersoonlijking zijn van de sociaal ondernemer;
• is in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Commissarissen en voor het bestuur;
• overziet het geheel aan stakeholders en zorgt voor integrale besluitvorming met inachtneming van de belangen van alle stakeholders;
• is in staat om in voorkomende gevallen de stichting te representeren.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De specifieke deskundigheid van iedere commissaris moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen:
• ondersteunt de doelstellingen van de stichting;
• heeft kennis van de volkshuisvesting en houdt de ontwikkelingen bij, onder andere door middel van scholing en vakliteratuur; wat betreft scholing is ieder lid bereid de in de Woningwet voorgeschreven PE-punten te halen (permanente educatie);
• is bereid qua tijdsbesteding beschikbaarheid te waarborgen, zodat de Raad in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen;
• is bereid tot een minimale zittingsperiode van vier jaar. Eenmalige herbenoeming van vier jaar leidt tot een maximale zittingsperiode van acht jaar;
• onderschrijft en leeft de Governancecode Woningcorporaties na.

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald op minimaal vijf en maximaal zeven, hiervan moeten respectievelijk twee of drie commissarissen op bindende voordracht van de huurders worden benoemd.

DE TAKEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
• toezichthouder: het uitoefenen van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden ondernemingen;
• werkgever: ten aanzien van het bestuur;
• klankbord/sparringpartner: het fungeren als klankbord voor het bestuur.

De volgende rollen worden geacht aanwezig te zijn in de Raad van Commissarissen:
• visie en reflectie: maatschappelijke opdracht, toekomstgericht;
• koers houden: proces, inhoudelijk;
• toetser: toetsingskader, brede oriëntatie;
• analyticus: inhoudelijk, scherpe focus;
• bruggenbouwer: verbindend, verbredend;
• waarschuwer: risico’s, dilemma’s.

ALGEMENE EISEN
De Raad van Commissarissen is in diversiteit samengesteld, één en ander conform de Governancecode Woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend college, hetgeen inhoudt:
• dat er geen sprake is van een portefeuilleverdeling in die zin dat bepaalde beleidsterreinen exclusief zijn voorbehouden aan specifieke leden;
• dat besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen;
• dat er door de leden van de Raad geen minderheidsstandpunten naar buiten worden gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in de Raad is besproken;
• dat de inzet van discussies in het kader van de besluitvorming primair gericht is op het bereiken van een gezamenlijk standpunt;
• dat een flexibele instelling en sociale vaardigheden noodzakelijk zijn.

Van belang is dat de leden van de Raad van Commissarissen het vertrouwen genieten van het bestuur om met gezag en respect te kunnen controleren en het bestuur te begeleiden in het kader van zijn klankbordfunctie. Een kritische opstelling naar het bestuur is vereist, waarbij voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om die kritische opstelling te kunnen waarmaken.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, hetgeen betekent dat zij zonder last of ruggespraak functioneren. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.

De Raad van Commissarissen is kritisch op tegenstrijdige belangen, waarbij elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.

Leden van de Raad van Commissarissen melden alle (neven)functies bij de Raad.

Bij iedere vacature die ontstaat binnen de Raad wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende deeldeskundigheid, maar ook naar het team als totaal en de passendheid binnen het team.

PROFIEL LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Bestuurlijke kwaliteiten
Elk lid van de Raad van Commissarissen:
• is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren;
• is in staat, door onder meer een groot inlevingsvermogen gebaseerd op de eigen (werk)ervaringen, voldoende afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie en overzicht op grote lijnen te houden en die te vertalen naar beleidseffecten;
• is beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij bestuurlijke netwerken dan wel neemt deel aan andere besturen;
• is in staat maatschappelijke en politieke signalen te toetsen aan het beleid van de stichting.

Deskundigheid en ervaring
Elk lid van de Raad van Commissarissen:
• is specifiek deskundig op één of meer van de aangegeven beleidsterreinen en kennisgebieden;
• beschikt in voldoende mate over financieel-economische deskundigheden;
• heeft affiniteit met de sector volkshuisvesting;
• is bereid c.q. in staat deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting te verwerven c.q. te vergroten;
• heeft betrokkenheid bij de lokale gemeenschap;
• beschikt over ervaring met het gebied van bestuur en/of toezicht;
• heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit voor lokale en regionale vraagstukken;
• is in staat tot het ontwikkelen van een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke ontwikkelingen zowel plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, om op deze wijze vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen;
• heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen en beleidsontwikkeling;
• kan omgaan met professionals en met de taakafbakening tussen de Raad van Commissarissen en bestuur;
• is in staat tot het beoordelen van de kwaliteit van adviezen van derden/adviseurs en van de eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijk terrein.

PERSOONLIJKE KENMERKEN
Elk lid van de Raad van Commissarissen:
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, doorvragen, beargumenteren);
• brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen bijvoorbeeld door een (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening of in een maatschappelijk erkende functie;
• is sociaal geëngageerd, met het oog voor de economische, maatschappelijke en politieke aspecten van volkshuisvesting;
• beschikt over analytisch inzicht;
• beschikt over positief-kritische- en constructieve houding;
• is stimulerend;
• is een teamspeler/samenwerkend.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

COMPETENTIES
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen. De profielschets van de RvC van ‘thuis voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Planning procedure
Reactietermijn : tot 1 juli
Voorselectiegesprekken : juli – augustus
Bespreken cv’s met ‘thuis : 27 augustus (zonder aanwezigheid kandidaten)
Selectiegesprekken : 8 september
Start : 1 januari 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7102. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit