Voorzitter bestuur – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Fonds 1818 zoeken wij een Voorzitter bestuur.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat donaties geeft aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Westland, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.

Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw. Toen werd de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van ‘t Nut de Nutsspaarbank te ‘s- Gravenhage. Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten: het VSB Fonds Den Haag e.o.
In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.

Het fonds heeft 30 medewerkers. De projectadviseurs behandelen de aanvragen voor donaties en geven donatieadvies aan de directie. Alleen bij grote donaties beslist het bestuur. De organisatie werft zelf geen fondsen.

Een deel van de medewerkers van Fonds 1818 is verbonden aan het belendende Nutshuis. Dit oude hoofdkantoor van de Nutsspaarbank is in 2004 gerenoveerd en is nu een centrum voor lokale kunst en maatschappij met regelmatig lezingen, debatten, tentoonstellingen en creatieve platforms voor de inwoners van Den Haag. In de geest van ‘t Nut hebben alle bijeenkomsten een maatschappelijk karakter. Het Nutshuis is eigendom van Fonds 1818. In Het Nutshuis worden tevens kantoren verhuurd aan maatschappelijke organisaties en worden zalen verhuurd voor eenmalige gelegenheden. Achter het Nutshuis en het gebouw van Fonds 1818 is een grote tuin.

De missie van Fonds 1818 stelt voorop dat mensen zelfstandig en gelijkwaardig kunnen deelnemen in het maatschappelijk leven. Fonds 1818 wil in het werkgebied met overheden, bedrijfsleven en andere organisaties samenwerken om deze doelstelling zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij zullen steeds nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol.

De komende jaren zal er aandacht gaan naar het nog nadrukkelijker op de kaart zetten (positioneren) van Fonds1818 met een duidelijk profiel, het verzakelijken en verder professionaliseren van de organisatie. Ook zal er effort gestoken worden in het optimaliseren van automatisering en de werkprocessen.

In de zittingsperiode van de nieuwe voorzitter wil het Bestuur kritisch naar het besturingsmodel kijken. Het kan een overweging zijn om naar een Raad van Toezichtmodel over te gaan.

De voorzitter van het Bestuur treedt eind 2019 af na een voorzitterschap van 9 jaar. Het streven is de nieuw te benoemen voorzitter vanaf de zomer toe te voegen aan het bestuur voor een warme overdracht.

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.fonds1818.nl en www.hetnutshuis.nl .

Functie

HET BESTUUR
Het bestuur van stichting Fonds 1818 bestuurt het fonds op hoofdlijnen. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door de directeur. Het bestuur benoemt de directeur die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de dagelijkse leiding van Fonds 1818 en de uitvoering van het beleid.

Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Ze wordt hierin bijgestaan door een Adviescommissie Beleggingen en de directeur. Over donaties van € 100.000,– of hoger besluit het bestuur. Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,–.

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling en stelt derhalve voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden passend bij de missie en het beleid van stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

Het Bestuur van Fonds1818 bestaat uit vijf personen. De leden van het Bestuur zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• de primaire taak van het bestuur is om het beleid van de organisatie vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering daarvan door de directeur en de staf binnen de grenzen van hun bevoegdheden en op de algemene gang van zaken;
• het optreden als werkgever van de directeur. Het Bestuur beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur;
• het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. Het Bestuur beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
• het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten;
• het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de directeur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

Binnen het Bestuur dienen naast een brede visie de volgende disciplines/ deskundigheden aanwezig zijn:
• bestuurlijk/maatschappelijk;
• bedrijfskunde/organisatiekunde;
• financieel-economisch;
• juridisch;
• oog voor de belangen van de maatschappelijke partijen.

Van ieder lid van het Bestuur wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar Fonds1818.

Het is mogelijk dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen bij één persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van het Bestuur vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft. Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld. Daarnaast zal de voorzitter niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan het Bestuur.

PROFIEL ALGEMEEN
De leden van het Bestuur vormen samen een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht.
Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen.

Ieder lid van het Bestuur kent de volgende kwaliteiten:
• brede maatschappelijke betrokkenheid, betrokken bij het werkgebied van Fonds1818 (woonachtig of werkzaam), een relevant netwerk;
• ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
• vaardigheid in het samenwerken als team en voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• het kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de leden van het Bestuur moeten de lastige vragen durven blijven stellen (ook als zij daar aanvankelijk alleen in staan), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• ervaring in het omgaan met financiële en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen begrotingen, beleidsstukken;
• inzicht in het functioneren van de organisatie;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling.

Daarnaast streeft het Bestuur naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van het Bestuur mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Fonds1818. De beleidslijn is dat leden van het Bestuur woonachtig zijn in het gebied. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken maar is er in ieder geval een sterke band met de regio.

Functie eisen

PROFIEL SPECIFIEK
Voor deze vacature zoeken wij een: voorzitter.

U beschikt over:
• ervaring als bestuurder en/of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie;
• ervaring opgedaan als voorzitter;
• ervaring met veranderopgaven en processen;
• affiniteit met de onderkant van de samenleving en een duidelijke visie daarop;
• kennis van de Governance en zicht op diverse besturingsmodellen;
• kunde om verbinding te maken naar diverse betrokkenen;
• een flexibele agenda waardoor u snel te bereiken bent en beschikbaar wanneer nodig.

COMPETENTIES
Voorzittersvaardigheid
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen het Bestuur op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van het Bestuur en zichzelf als voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de organisatie. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de directeur.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de organisatie in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol als organisatie met een maatschappelijke missie en bewaakt binnen de visie en missie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar Fonds1818 en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Heeft een ‘klein’ ego, haalt er plezier uit het samen te doen en is nieuwsgierig naar de mening van anderen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de organisatie loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot twee maal een verlenging van drie jaar.
Informatie over de honorering van de leden kunt u opvragen bij PublicSpirit.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij project assistent Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren vóór 15 april a.s..

PublicSpirit voert de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten op 6 mei aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden op 8 mei vanaf 17.30 uur de selectiegesprekken bij Fonds1818 plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6759.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit