Voorzitter Raad van Toezicht

Zorggroep Amsterdam Oost, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Zorggroep Amsterdam Oost zoeken wij een voorzitter Raad van Toezicht. De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist.De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

ZGAO biedt toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de thuissituatie of binnen de zorginstelling

De organisatie

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) is een ouderenzorgorganisatie in Amsterdam Oost. ZGAO biedt cliënten een samenhangend aanbod op het gebied van persoonsgerichte zorg, verpleging, wonen en welzijn, ondersteunende begeleiding, revalidatiezorg en behandeling. Deze worden aangeboden in de diensten thuiszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning, verpleeghuiszorg en tijdelijk verblijf.

ZGAO beschikt over twee verpleeghuizen, het Flevohuis en De Open Hof, een transferafdeling in OLVG Oost, een Wijkdienst, diverse dagcentra en Wijkservicepunt het Hoekhuis. In locatie het Flevohuis zijn 14 groepswoningen waar per woning zes mensen met dementie samenleven en drie klinieken met in totaal 60 revalidanten. De Open Hof is een veilige woonomgeving voor 95 bewoners met somatische en/of pg-beperkingen.

ZGAO biedt met 500 medewerkers en 110 vrijwilligers zorg aan ongeveer 290 cliënten in een intramurale setting en 400 extramurale cliënten. Voor de positie op de Amsterdamse markt moet ZGAO het niet hebben van de macht van de omvang, maar door onderscheidend en innovatief te zijn in het licht van de toegevoegde waarde voor de cliënten. ZGAO is specialist in ketenzorg binnen het Amsterdamse palet van zorgaanbieders. Er bestaat een integrale samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen.

Missie

ZGAO biedt toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de thuissituatie of binnen de zorginstelling. Deze waarde wordt bereikt door een samenhangend aanbod van zorg en behandeling, tijdelijke of permanente woongelegenheid en welzijnsvoorzieningen.

Visie
De kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop, cliënten zijn zo zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk en kunnen zichzelf zijn en voelen zich veilig. Medewerkers zijn gastvrij, betrokken, professioneel, flexibel en praktisch. Zij werken samen en nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk. De omgeving voor de langdurige zorg is kleinschalig, sfeervol, open en veilig. De verblijfsomgeving voor de kortdurende zorg is sfeervol, open, veilig en stimulerend om zelfstandigheid te vergroten.

De missie, visie, kernwaarden en beleid worden uitgebreid beschreven op de site van ZGAO: https://www.zgao.nl/over-zgao/missie-visie-kernwaarden-beleid.html.

Actuele ontwikkelingen

Vanzelfsprekend heeft Covid-19 een grote invloed op het functioneren van ZGAO. ZGAO is tijdens de eerste golf hard getroffen door Covid-19. Op de korte termijn heeft het bieden van een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers dan ook prioriteit. Daarnaast speelt een aantal andere ontwikkelingen, die wellicht door Covid-19 nog nadrukkelijker aan de orde zijn, die van belang zijn voor de komende periode:

 • Het aanbod van langdurige zorg afstemmen op de toekomstige vraag; dat vraagt om strategische keuzes en vernieuwing.
 • Een stevige financiële en organisatorische basis creëren. Het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting staat momenteel onder druk door een aantal financiële uitdagingen waaronder de vastgoedopgave.
 • Voor een goede organisatorische basis is voldoende personele bezetting noodzakelijk.
 • ZGAO heeft voor haar beide locaties een ingrijpende vastgoedopgave: het Flevohuis, dat eigendom is van ZGAO, wordt ingrijpend gerenoveerd (dit is reeds gestart). Voor de Open Hof is met de verhuurder, Woonzorg Nederland, een intentieovereenkomst getekend om dit complex in delen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Medewerkers, medezeggenschap, management, bestuur en Raad van Toezicht zijn eensgezind over het feit dat ZGAO haar bijzondere en zelfstandige positie kan behouden. Samenwerking met de ketenpartners is daarvoor essentieel.

De Raad van Toezicht

Zorggroep Amsterdam Oost kent het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model en hanteert de Zorgbrede Governance Code. ZGAO heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. Er heeft recent een bestuurswisseling plaatsgevonden, de huidige bestuurder is per 1 oktober jl. begonnen bij ZGAO.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de organisatie, de strategie en het beleid.

De Raad van Toezicht ziet toe op de verwezenlijking van de doelstellingen van ZGAO. Tevens is zij belast met het toezichthouden op de uitvoering van het beleid van de stichting en de algemene gang van zaken in de organisatie. Tot haar taken behoren onder meer het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, bestuursbesluiten en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert twee keer per jaar overleg met de medezeggenschapsorganen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Van de leden is één lid op niet-bindende voordracht van de Ondernemingsraad. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda op basis van de jaarlijkse beleids- en controlcyclus.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans acht per jaar, los van commissiewerkzaamheden en zelfevaluatie.

Good governance vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken (in de regio). Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer van de hiernavolgende kennisvelden:

 • Zorginhoudelijk/kwaliteit van de zorgverlening
 • Openbaar bestuur
 • Cliëntenperspectief
 • Sociaal perspectief
 • Financiën
 • Juridisch
 • Vastgoed
 • Organisatie- en managementontwikkeling
 • Ondernemerschap/marketing
 • ICT

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals bovenstaand aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.

Binnen de Raad van Toezicht functioneren drie commissies: een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een auditcommissie financiën. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan één van de commissies.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient aan de volgende algemene eisen te voldoen:

 1. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting Zorggroep Amsterdam Oost;
 2. beschikt over een breed interesseveld, in het bijzonder op maatschappelijk en bedrijfsmatig terrein en het terrein van de gezondheidszorg;
 3. is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en dient derhalve eventuele nevenfuncties inzichtelijk te maken;
 4. hanteert een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 5. heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
 6. heeft inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 7. heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 8. heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 9. heeft het vermogen om het beleid van de Stichting Zorggroep Amsterdam Oost en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 10. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Zorggroep Amsterdam Oost stellen;
 11. heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 12. beschikt over een breed netwerk, met name in Amsterdam, bereidheid tot inzet van dit netwerk;
 13. is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 14. heeft het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 15. heeft voldoende tijd ter beschikking voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa tien werkdagen per jaar. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn.

Specifiek profiel: voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een grote maatschappelijke organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten.

De voorzitter herkent zich in de besturingsfilosofie van ZGAO en is van daaruit een goede sparringpartner van de bestuurder. De voorzitter heeft voldoende tijd beschikbaar.

Extra taken

 1. De voorzitter van de Raad van Toezicht :
  1. bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht voor;
  2. leidt de vergaderingen van de Raad;
  3. ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
  4. draagt zorg voor een adequaat informatievoorzieningssysteem ten behoeve van de leden van de Raad;
  5. zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
  6. is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur;
  7. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht;
  8. bewaakt de evaluatie van het functioneren van het bestuur;
  9. is beschikbaar om in voorkomende gevallen de stichting te representeren.
 1. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat:
  1. de leden van de Raad van Toezicht tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  2. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad;
  3. de commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
  4. er jaarlijks een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsvindt;
  5. de contacten van de Raad van Toezicht met het bestuur, de Ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen;

Extra kwaliteiten

De voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • heeft concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Toezicht met als kernbegrippen: goede voorzitter, rolvast, vertrouwd klankbord, stimuleren en coachen;
 • is een verbindende persoonlijkheid;
 • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder in de zorg- of welzijnssector;
 • is in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Toezicht en voor het bestuur;
 • heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de Raad van Bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen;
 • overziet het geheel aan stakeholders en zorgt voor integrale besluitvorming met inachtneming van de belangen van alle stakeholders;
 • overziet bij voorkeur het complexe, Amsterdamse speelveld waarbinnen ZGAO opereert.

Vergoeding

De vergoeding voor de voorzitter en leden is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt in 2020 € 16.000,– (exclusief BTW).

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 9 november a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: november
Bespreken shortlist: 2 december (kandidaat niet bij aanwezig)
Selectiegesprekken bij ZGAO: 10 december (van 12.00 tot 16.00 uur)
Benoeming per: 1 januari 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7252) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren