Voorzitter Raad van Toezicht

Inloggen
Voor onze opdrachtgever Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 regio Leiden zoeken wij een Voorzitter Raad van Toezicht. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Voor SWV Passend Onderwijs VO zoeken wij een onafhankelijke voorzitter voor de Raad van Toezicht met brede maatschappelijke ervaring en affiniteit met passend onderwijs.

Organisatie en context

Het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Passend Onderwijs VO 2801 bestaat uit 12 schoolbesturen en in totaal 16 vestigingen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Leiden in omgeving. De regio omvat de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Wassenaar Voorschoten, Zoeterwoude en Kaag en Braassem

De wettelijke taak van het SWV is het tot stand brengen van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Om de governance te versterken heeft het samenwerkingsverband besloten om te gaan werken met het Raad van Toezicht model. Dit betekent dat sprake is van directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband die statutair het bestuur vormt. Een aantal schoolbesturen (maximaal 5) hebben zitting in de Raad van Toezicht die wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tweemaal per jaar is er een breed bestuurlijk overleg met alle (12) aangesloten schoolbesturen.

Taken onafhankelijk voorzitter

De onafhankelijk voorzitter krijgt de volgende taken/rollen:

 • Het leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • De procesbewaking inzake ‘good governance’ en het mede zorgdragen voor een juiste strategische en tactische positionering van het samenwerkingsverband;
 • Het voorbereiden van de RvT-vergadering samen met het bestuur (agenda-overleg);
 • Het fungeren als klankbord/sparringpartner voor het bestuur;
 • Het regie voeren over het besluitvormingsproces en de interne werkwijze van de Raad van Toezicht:
 1. het bewaken van de zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken
 2. het bewaken van de jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering;
 3. het bewaken van een evenwichtige belangenafweging en kwaliteit in de besluitvorming;
 4. het zorgdragen voor de jaarlijkse zelf-evaluatie van de Raad van Toezicht;
 5. het stimuleren van alle leden tot een actieve bijdrage in de meningsvorming binnen de Raad van Toezicht en  de commissies;
 6. het bewaken van de rolvastheid en de roldiscipline van de leden van de Raad van Toezicht;
 • Het mede vormgeven van het werkgeverschap van het bestuur SWV als lid van de werkgeverscommissie.

Functie-eisen

 • Heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de RvT-vergadering te vervullen;
 • Heeft een brede maatschappelijke ervaring;
 • Heeft affiniteit met passend onderwijs en toont zich betrokken op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs;
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om doortastend op te treden en om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming in de RvT.
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taakverdeling tussen het bestuur, de verschillende commissies en de RvT.
 • Is bestuurlijk sensitief;
 • Begrijpt het krachtenveld binnen en buiten het samenwerkingsverband waarbinnen het Bestuur SWV moet opereren en kan het Bestuur hierover (onafhankelijk) adviseren;
 • Spreekt de leden van de RvT aan op rolvastheid en kan waar nodig leden ook confronteren of corrigeren (bewaakt roldiscipline, rolvastheid en rolhygiëne in de RvT)
 • Geeft elk lid voldoende ruimte voor inbreng in de vergadering en ziet toe op een evenwichtige besluitvorming;
 • Stimuleert de participatie van alle deelnemers aan de discussie en zorgt voor een open sfeer;
 • Draagt zorg voor een getrapt besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.


Overige benoemingseisen

 • De onafhankelijk voorzitter heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij (de aangesloten schoolbesturen van) het samenwerkingsverband
 • De onafhankelijk voorzitter heeft geen bestuurlijke- of toezichtfunctie of als werknemer en/of gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad;
 • De onafhankelijk voorzitter onderhoudt geen functionele (zakelijke) relatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad.

Tijdsbeslag en vergoeding

De Raad van Toezicht heeft op basis van de jaarkalender 5 a 6 vergaderingen. Daarnaast zal sprake zijn van voorbereidend agenda-overleg met het Bestuur en tijd om te fungeren als klankbord/sparringpartner voor het Bestuur. De onafhankelijk voorzitter maakt tevens deel uit van de werkgeverscommissie. Indicatief wordt uitgegaan van een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per maand.

De onafhankelijk voorzitter ontvangt een passende vergoeding op basis van de richtlijnen van de VTOI/NVTK.

Bijzonderheden

Benoeming vindt plaats op basis van een voordracht door een ingestelde Benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers van de schoolbesturen  en de directeur van het SWV als adviserend lid.

De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor de duur van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor 4 jaar.

Meer informatie

Meer algemene informatie kun je vinden op: https://www.swvleiden.nl/

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jeanette Breekveldt, senior consultant.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 93. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 24 oktober 2020.

Graag ontvangen wij je sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw Jeanette Breekveldt, onder vermelding van het vacaturenummer 7266.

Planning van de procedure:
Reactietermijn: t/m 24 oktober 2020
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: tussen 26 oktober en 4 november
Bespreken cv’s met selectiecommissie: in de week van 2 november
Eerste selectieronde bij Stichting: in de week van 9 november
Tweede selectieronde bij Stichting: in de week van 16 november
Referentieonderzoek: rond 20 november
Benoeming: eind november

Direct solliciteren