voorzitter Raad van Commisarissen

SSH& , Nijmegen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever SSH&, dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem, zoeken wij een voorzitter Raad van Commissarissen. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

"SSH& is een actieve studentgedreven organisatie"

De organisatie

SSH& is dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem met 6.800 wooneenheden in 25 wooncomplexen en ruim 80 stadspanden. Een actieve organisatie die zich met name richt op studerende jongeren in Nijmegen en Arnhem en de daarbij behorende dienstverlening, maar ook op bijpassende doelgroepen die in beide steden verblijven. SSH& is er voor studenten die op kamers willen. Studenten die een eigen plek zoeken, een thuis tijdens hun studententijd. En met veel plezier kort of lang in Nijmegen of Arnhem willen wonen. SSH& heeft eind november het nieuwe ondernemingsplan 2021-2025 vastgesteld met als titel: ‘Samen voor student & stad’.

De missie luidt:
SSH& is een actieve, studentgedreven organisatie. We staan voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting en bijbehorende dienstverlening. We huisvesten studerende jongeren en bijpassende doelgroepen in Nijmegen en Arnhem. We benutten onze specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en woningcorporaties. We voelen ons verbonden met de maatschappelijke ontwikkelingen die spelen bij de student en in de stad.

We staan voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting en bijbehorende dienstverlening. We zoeken daarbij naar een goede balans, en naar slimme investeringen en onderlinge dwarsverbanden tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van ons vastgoed en aangeboden diensten. We investeren fors in zowel nieuwbouw als in ons bestaande woonaanbod. Moeten we écht kiezen dan vinden we beschikbaarheid van studentenhuisvesting onze belangrijkste opgave, om zo de druk op de markt voor studentenhuisvesting te verminderen, zodat studenten in Nijmegen en Arnhem sneller een eigen woonplek vinden. Door het toevoegen van nieuwbouw bereiken we namelijk ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Meer informatie is te vinden op www.sshn.nl.

SSH& kent een Raad van Commissarissen en een eenhoofdig bestuur. De organisatie bestaat uit ongeveer 45 medewerkers.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC van SSH& bestaat uit vijf leden.

 Rollen van de RvC:
In algemene zin vervult de RvC drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van SSH& en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
– het toezicht houden op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
– het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
– het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
– het reflecteren met het bestuur over de strategie in relatie tot de omgeving;
– het reflecteren met het bestuur bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
– het desgevraagd ondersteunen van het bestuur bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
– het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
– het vormgeven van de topstructuur;
– het selecteren en benoemen van de bestuurder;
– het belonen van de bestuurder;
– het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
– het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
– het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de RvC:
• onderschrijven de positie van SSH& als maatschappelijk ondernemer en bewaken de invulling van de missie van SSH&;
• hebben een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen hoofd- en bijzaken – geredeneerd vanuit hun rol als commissaris – goed onderscheiden;
• hebben het vermogen tot strategische afwegingen;
• onderschrijven naar letter en geest de nieuwe Governancecode woningcorporaties;
• kunnen maatschappelijke trends en trends in het hoger onderwijs signaleren en de vertaling daarvan naar studentenhuisvesting in het bijzonder beoordelen;
• hebben een onafhankelijke, positief-kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder; hebben zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van toezichthouders en bestuurder;
• zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld waarin SSH& als studentenhuisvester binnen het bestel van toegelaten instellingen opereert en de ontwikkelingen volgen;
• voelen zich verantwoordelijk – ieder voor zich – om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de RvC de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook in meerderheid te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
• gedragen zich verder als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
• beschikken en onderhouden een netwerk dat zij ook ten dienste kunnen stellen van SSH&, zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren en hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te geven aan de functie;
• kijken bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen en daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft man/vrouw-verdeling.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Specifiek profiel voorzitter

De voorzitter is een ervaren en allround bestuurder met ruime ervaring bij een maatschappelijke onderneming. Hij/zij is een ervaren toezichthouder met zeer goede kennis van governance. De voorzitter heeft binding met het werkgebied, heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten.

De voorzitter heeft een aantal specifieke taken, hij/zij:
• is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. Dit houdt onder andere in het leiden van de vergaderingen van de raad en het organiseren van de collegiale besluitvorming;
• coördineert de communicatie tussen raad en bestuur, waaronder afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de raad;
• vervult in eerste instantie de advies- en klankbordfunctie van de raad ten opzichte van het bestuur; coördineert de contacten tussen andere leden van de raad en het bestuur;
• de voorzitter is eerste aanspreekpunt voor het bestuur vanuit de rol van de RvC als werkgever.

De voorzitter beschikt over:
• ruime bestuurlijke ervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
• het vermogen om het groepsproces binnen de raad goed te leiden en biedt daarbij ruimte aan de RvC-leden en kan hen meenemen naar een besluit;
• een samenbindende persoonlijkheid en laat daarmee de raad als team functioneren;
• heeft oog voor individuele kwaliteiten van de leden en weet die te benutten;
• de voorzitter onderschrijft de uitgezette koers en het ondernemingsplan en draagt actief bij aan de realisatie van de koers en de maatschappelijke opgave;
• visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te genereren voor beslissingen, en in staat om het collegiaal functioneren van de raad te stimuleren en te bewaken;
• het vermogen en de attitude om als positief-kritisch en constructief klankbord te functioneren voor het bestuur en deze met adviezen ter zijde te staan;
• persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen, bedachtzaam in zijn/haar oordeel;
• zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid, maar ook sociaal vaardig, verbindend en een teamplayer;
• is in staat om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren indien nodig en het bestuur te ondersteunen waar mogelijk;
• voldoende tijd; is beschikbaar en benaderbaar.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.  Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Planning:
Reactietermijn: tot 15 januari 2021
Voorselectiegesprekken: januari – medio februari 2021
Bespreken cv’s met SSH&: eind februari 2021
Selectiegesprekken: maart 2021
Start voorzitter: 1 september 2021
De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7255 (voorzitter RvC). Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

 

Direct solliciteren