Twee leden Raad van Commissarissen

Openbaar Belang, Zwolle, Overijssel
Voor onze opdrachtgever Woningcorporatie Openbaar Belang zoeken wij twee leden Raad van Commissarissen, waarvan een op voordracht van de huurders. U kunt reageren tot 15 januari 2021 (ref.nr. 7203)

Persoonlijke aandacht voor onze huurders, oog voor elkaar, focus op samen.

Stichting Openbaar Belang is een Zwolse woningcorporatie met persoonlijke aandacht voor de huurders, oog voor elkaar en focus op samen.

Ons hoogste doel?
Een zelfredzaam leven voor zoveel mogelijk mensen. Volgens ons begint dat met wonen. Soms kunnen mensen daarbij net wat extra ondersteuning gebruiken. Om die aandacht te kunnen geven, is persoonlijk contact nodig. Net als verbindingen tussen organisaties, mensen en woningen. Precies daar kan en wil Openbaar Belang van betekenis zijn. Omdat wij weten wat ons onderscheidt en waar we sterk in zijn. Wij geloven in:
• Een samenleving waar samenwerking en participatie centraal staan;
• De kracht van gemengde complexen en buurten: een mix van ‘dragers’ (bewoners die een bijdrage (kunnen) leveren) en ‘vragers’ (bewoners die ondersteuning of aandacht nodig hebben).

Openbaar Belang heeft ruim 2.600 kwalitatieve en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Naast woningen heeft Openbaar Belang ook garages, enkele bedrijfsruimtes, woonwagens, woonwagenstandplaatsen en speciale huisvesting voor studenten. In totaal ca. 2.800 verhuureenheden.

In 2018 is er een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld met als titel: ‘Het begint met wonen’. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wonen bijdraagt aan een goed leven. Een adres en dak boven het hoofd is immers de basis voor vrijwel elke stap in het leven. Openbaar Belang wil van betekenis zijn; voor onze huurders, de stad Zwolle en onze stakeholders.

Visie
De Zwolse volkshuisvesting – in de breedste zin – is een gedeelde maatschappelijke opgave. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid als woningcorporatie willen wij daar een structurele bijdrage aan leveren. Wij geloven in een samenleving waar samenwerking en participatie het uitgangspunt is. Ook geloven we in de kracht van gemengde complexen en buurten: een ‘magic mix’ van bewoners die een bijdrage kunnen leveren (dragers) en bewoners die juist ondersteuning nodig hebben (vragers). Die magic mix kunnen wij versterken door ‘matchmaking’; omdat we goed zicht hebben op de vraag en vanuit ons netwerk snel kunnen schakelen met onze partners kan Openbaar Belang van betekenis zijn voor dié mensen die het echt nodig hebben. We brengen de specifieke vraag en het aanbod gericht bij elkaar. Daarmee dragen we bovendien bij aan de doorstroming, wat ten gunste komt van degenen die wel aangewezen zijn op een corporatiewoning maar geen extra ondersteuning nodig hebben.

Missie
Openbaar Belang draagt duurzaam bij aan de verbetering van de volkshuisvesting in Zwolle. Daartoe bieden wij kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen en hebben wij extra aandacht voor huurders en woningzoekenden met een specifieke woonbehoefte. In het zoeken naar oplossingen gaan we een gerichte samenwerking aan met onze huidige partners en met toekomstige partners.

Waarden
In ons handelen staan de waarden van Openbaar Belang centraal. In de eerste plaats zijn wij persoonlijk. Daarnaast zijn we betrokken, flexibel, deskundig en betrouwbaar in alles wat we doen. Dat is wat van ons verwacht mag worden.

Meer informatie is te vinden via de website: www.openbaarbelang.nl; daar vindt u onder publicaties ook het ondernemingsplan en het jaarverslag.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een collegiaal werkende raad en kent een selectie- en remuneratiecommissie, een auditcommissie en een vastgoedcommissie. De raad vergadert doorgaans in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Geregeld worden managers uitgenodigd om stukken toe te lichten en met de RvC in gesprek te gaan over hun werkveld. Gemiddeld één keer per jaar is er een themabijeenkomst samen met MT-leden over bijvoorbeeld de strategie of het strategisch voorraadbeleid (SVB).

Daarnaast onderhoudt de RvC regelmatig contacten met de Centrale Huurders Raad, de ondernemingsraad en de accountant. De RvC is zich bewust van haar rol als toezichthouder, werkgever en klankbord. Zij streeft naar een goede relatie met de bestuurder gebaseerd op zakelijke verhoudingen. De raad functioneert op gepaste afstand en heeft voldoende verschillende kennisgebieden en competenties in huis om de klankbordrol voor de bestuurder en de organisatie te vervullen.

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
a) Toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en).
b) Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.
c) Het uitoefenen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur.

Het toezicht houden van de RvC omvat in ieder geval:
• de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
• de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• het financiële verslaggevingsproces;
• de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De RvC heeft ook een aantal bijzondere taken:
• Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
• Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de rechtspersoon.
• Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
• De vertegenwoordiging van de stichting bij tegenstrijdig belang.
• Contact houden met de ondernemingsraad door twee keer per jaar de overlegvergadering bij te wonen.
• De rol van netwerker/ambassadeur van de corporatie in de zin van het onderhouden van contacten met stakeholders.
• Het bevorderen van het belang van de stichting door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de corporatie.

Algemeen profiel
De leden van de RvC van Openbaar Belang:
• zijn aantoonbaar sociaal-maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om de rol van commissaris bij een woningcorporatie te vervullen;
• hebben een sterke affiniteit met en kennis van volkshuisvesting;
• stellen het belang van de huurder voorop;
• onderschrijven volmondig de integriteitscode Openbaar Belang en de governancecode Wongincorporaties 2020 en dragen die te allen tijde uit en zijn daarop aanspreekbaar;
• weten met elkaar inhoud te geven aan de nieuwe eisen van intern toezicht zoals gesteld in de Woningwet 2015;
• dekken gezamenlijk de kennis- en ervaringsgebieden in de Geschikheidsmatrix Autoriteit woningcorporaties op adequaat wijze af;
• beschikken in voldoende mate over de competenties zoals benoemd in artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 (zie bijlage);
• hebben voldoende uitvoerende bestuurlijke/directie ervaring in zowel bedrijfsleven als nonprofit organisaties in al haar geledingen;
• hebben voldoende tijd beschikbaar om adequaat toezicht uit te oefenen (minimaal 100 uur per jaar).

Voor meer informatie over de RvC en de visie op besturen en toezicht houden, kijkt u op : www.openbaarbelang.nl/over-ons/organisatie/raad-van-commissarissen.

Specifieke profielen voor deze vacatures

Eén van de te benoemen commissarissen wordt op voordracht van de huurders benoemd. Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:

  • Geniet in het bijzonder het vertrouwen van de Centrale Huurders Raad van Openbaar Belang.
  • Is communicatief; wil met regelmaat het gesprek voeren met de Centrale Huurders Raad, kan goed luisteren en de terugkoppeling vanuit de RvC richting de CHR vormgeven.
  • Is in staat de huurdersbelangen binnen de raad constructief en effectief over het voetlicht te brengen, maar durft ook een afwijkende positie in te nemen naar de Centrale Huurders Raad.
  • Heeft een sterke affiniteit en ervaring met de doelgroepen van de corporatie en kan zich goed in hen verplaatsen.
  • Heeft bij voorkeur binding met het werkgebied van Openbaar Belang.
  • Is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en een duidelijke visie op huurdersparticipatie.

 

Inhoudelijk willen we met de invulling van de beide vacatures onderstaande profielen invullen:

Volkshuisvestelijk
Kennis van en ervaring in het werkgebied van een woningcorporatie en de rol van corporatie in de brede maatschappelijke context; meer specifiek gericht op marktkennis in combinatie met wat de bewoner verwacht van een corporatie. Ervaring moet zijn opgedaan in volkshuisvestingsaangelegenheden. Bij voorkeur aangevuld met kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Voldoende zicht en kennis op en van wat er in die wereld speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol. Kennis van klantprocessen en klant-/huurdersparticipatie.

Sociaal/maatschappelijk
Kennis van en inzicht in ontwikkelingen bij de belanghouders op terrein van wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid en de samenwerking op dit terrein. Bij voorkeur ervaring opgedaan bij een organisatie die actief is op dit terrein.

 Additioneel: ICT/automatisering/informatisering
Bij voorkeur heeft één van beide commissarissen kennis van en ervaring met het digitaliseren van dienstverleningsconcepten, kunstmatige intelligentie en ICT-innovaties;

In aanvulling op de teamsamenstelling van de RvC wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking, verbindend zijn. Toezichthouders die gericht zijn op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen. Daarnaast streeft de RvC naar een divers samengesteld team en wil om die reden graag minimaal 1 vrouwelijke commissaris benoemen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer:
033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 januari a.s.

Planning
Voorselectiegesprekken: 2de helft januari 2021
Bespreken shortlist: begin februari 2021 (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Openbaar Belang: februari 2021
Benoeming per: 1 juli 2021

De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7203) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren