Manager Wonen

Woontij, Texel, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Woontij op Texel zoeken wij een Manager Wonen. U kunt reageren tot en met vrijdag 6 november aanstaande (ref.nr. 7297).

Nieuwe woonconcepten in een bijzondere woningmarkt, lokaal ondernemerschap, eilandgevoel, dichtbij de bewoners met veel toekomstige mogelijkheden en kansen.

Manager Wonen bij Woontij

Wonen naar wens, visie 2025 is de strategische koers van Woontij voor de periode 2018 – 2025. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in analyses van de omgeving, een eigen SWOT-analyse en strategische discussies met belanghebbenden. Dit heeft Woontij geleid naar drie strategische hoofdlijnen voor de komende jaren: lokaal maatwerk, voldoende woningen en verduurzaming.

Met de vastgestelde strategische koers zijn forse ambities en investeringen gemoeid. Dat vraagt veel van de financiële ruimte en zeker ook van de organisatie. Binnen het managementteam is nagedacht en gediscussieerd over het organisatieperspectief voor Woontij 2025, daarbij worden een aantal knelpunten zichtbaar die betrekking hebben op continuïteit, cultuur, capaciteit en competenties. Om die reden is ervoor gekozen om een afdeling Projecten in te richten en te gaan werven voor een nieuwe manager Wonen. Er zijn grote uitdagingen voor de komende periode op het gebied van Wonen. Dat betreft de implementatie van een nieuw woonconcept in Den Helder (samen wonen naar wens) en aanbod van voldoende, passende, woningen op Texel (een huis voor iedereen) waardoor het noodzakelijk is dat dit team wordt versterkt met denkkracht en verbindend leiderschap.

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en het eigen aandachtsgebied voor het behalen van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement. Je hebt veel aandacht voor teambuilding en -ontwikkeling. Als sparringpartner van de directeur-bestuurder ben je medeverantwoordelijk voor visieontwikkeling en het bepalen van de strategische koers van Woontij.

Je bent onderdeel van het management van Woontij, dat integraal verantwoordelijk is voor de invulling en uitwerking van de strategie en het beleid van de organisatie. Daarbij is zowel sprake van integraal beleid als van beleid op deelaspecten binnen de verschillende werkgebieden. De managers zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van Woontij en voor de afstemming en samenwerking met de interne toezichthouder (RvC) en de externe toezichthouders, de huurders, de ondernemingsraad en de andere stakeholders.

Wij zoeken een gedreven manager met kennis en ervaring op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Iemand die gevoel heeft voor de sociale leefomgeving en lokale behoeften kan vertalen naar beleid. Iemand die zich kan verplaatsen in de doelgroep, marktontwikkelingen weet te monitoren en initiatieven neemt voor de aanpak van woningnood. Hij/zij kan met kennis van zaken, tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen onderhandelingen in goede banen leiden.

Een energiek en coachend leidinggevende, aanspreekbaar en toegankelijk die tegelijkertijd besluitvaardig en doortastend is.

Prestatievelden

Als manager Wonen ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van taken op het gebied van verhuur, bewonerszaken en bewonersparticipatie. Je levert als MT-lid een bijdrage aan de strategieontwikkeling en beleidsbepaling, het uitzetten van structuur en regels, het opstellen van de meerjarenplannen, het bewaken van de voortgang van de organisatie en het opstellen van begroting en budget.

 1. Beleids- en productontwikkeling: draagt bij aan de ontwikkeling van missie, visie en strategie. Vertaalt strategische doelen op het gebied van wonen naar tactische en operationele plannen. Ontwikkelt, actualiseert en realiseert beleid op het gebied van Wonen. Is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en de primaire processen. Onderhoudt de marktkennis op het gebied van wonen en vertaalt dit naar mogelijkheden voor de organisatie. Ontwikkelt nieuwe woonconcepten, producten en diensten.
 2. Management en organisatie: formuleert en realiseert doelstellingen voor te behalen resultaten, stuurt medewerkers van de afdeling aan. Stuurt werkprocessen bij. Coacht het team Wonen en creëert leerklimaat voor het optimaal functioneren en leren van het team en stimuleert zelfregie. Geeft leiding aan de projectmanager(s) Wonen.
 3. Processen: is verantwoordelijk voor alle klantprocessen, inventariseert en analyseert knelpunten, voert een jaarlijkse evaluatie uit en brengt hierover advies uit aan het MT.
 4. Bewonersparticipatie: draagt zorg voor een correcte uitvoering van de bewonersparticipatie. Voert overleg met besturen van de bewonersverenigingen.
 5. Sociaal beheer: behandelt dienstverleningsklachten en begeleidt medewerkers op het gebied van leefbaarheid en bij afhandeling overlastklachten.
 6. Verslaglegging: levert gegevens aan over wonen voor managementrapportages.
 7. Externe contacten: geeft voorlichting aan en adviseert bewoners, woningzoekenden en instanties. Behandelt specifieke vragen over verhuur en huurrecht. Heeft contacten met overheidsinstanties, particuliere verhuurders, maatschappelijke instanties, bewonersverenigingen en zakelijke relaties. Onderhoudt perscontacten over wonen. Onderhoudt contacten met collega corporaties en bewonersorganisaties.
 8. Organisatie: draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert de directeur-bestuurder over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden.

Functie-eisen

Competenties:

 • Coachende en inspirerende stijl van leidinggeven
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het vermogen om beleidsmatige inbreng te hebben
 • Analytisch vermogen
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Ontwikkelingsgericht

Kennis en ervaring:

 • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau.
 • Je hebt een visie op wonen en affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt managementervaring en ervaring met leidinggeven en coachen.
 • Je hebt ervaring met integrale beleidsontwikkeling en het vertalen en verbinden naar tactische en operationele doelen.

Persoonskenmerken:

 • Je bent mensgericht en kunt relativeren;
 • Je bent ondernemend en komt met vernieuwende en creatieve ideeën en/of oplossingen;
 • Je hebt een no-nonsense houding en bent toegankelijk;
 • Je bent van nature een verbinder en dienend leider;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent resultaatgericht;
 • Je neemt humor mee naar het eiland.

Gezien de bijzondere werkomgeving/plek zijn wij op zoek naar een kandidaat die het eilandgevoel (her)kent en zich mogelijk daar ook wil vestigen.

 

Woontij 2025

Woontij is een vraaggestuurde, maatschappelijk betrokken en ondernemende organisatie, met zo’n 1.400 woningen op Texel en 800 in Den Helder. Aan haar klanten levert ze maatwerk in woondiensten, geven ze hen waar mogelijk keuzevrijheid en betrekken ze hen bij een leefbare woonomgeving.

Met 3 strategische speerpunten richt Woontij zich op 2025:

 • Voldoende woningen
  (doel is om de gemiddelde wachttijd op Texel van 6 jaar te verminderen tot 2 jaar)
 • Lokaal maatwerk
  (doel is om zich in Den Helder te profileren met een nieuw woonconcept “samen wonen naar wens”, waarbij gestreefd wordt naar een ‘magi­sche’ bewonersmix per complex.
 • Verduurzaming
  (doel is om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te heb­ben en voor Den Helder wordt onderzocht of dit reeds in 2030 haalbaar is)

 

Momenteel wordt gewerkt aan actualisatie en concrete invulling van deze doelstellin­gen. Inmiddels worden de contouren hiervan zichtbaar. Duidelijk is dat dit een zeer am­bitieus uitvoeringsprogramma oplevert, dat zowel financieel als organisatorisch veel gaat vergen van Woontij.

Grofweg zal dit in de periode 2020-2030 leiden tot investeringen tussen € 125 miljoen en € 175 miljoen. Naast de huidige procesgerichte aanpak voor de dagelijkse proces­sen als verhuur, administratie en onderhoud is een projectgerichte aanpak nodig voor realisatie van de bouw- en renovatieprojecten en complexaanpak “samen wonen naar wens” in Den Helder.

Kijk voor meer informatie op www.woontij.nl.

Aanbod

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. De werkdagen worden in overleg bepaald, waarbij thuiswerken of een werkweek van vier dagen tot de mogelijkheden behoort. Privé-werkbalans vinden we belangrijk.
Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in schaal L (€ 4.368,– tot € 6.068,– op basis van 36 uur).

Je krijgt een ruim ontwikkelbudget dat je kunt inzetten voor ontwikkeling in je functie of voor persoonlijke ontwikkeling. Ook kent Woontij een goede pensioenopbouw bij SPW en de sector heeft een uitstekende cao.

Meer informatie

Deze vacaturetekst is ook te downloaden via de bijlage (functieprofiel).
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. Je kunt de vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 6 november a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7297) en een cv indienen.
Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning van de procedure:
Reactietermijn: t/m 6 november a.s.
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 46
Bespreken cv’s met selectiecommissie: week 47 (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde: week 48
Tweede selectieronde: week 49
Arbeidsvoorwaarden en benoeming: week 50
Aanstelling: (afhankelijk van opzegtermijn) uiterlijk per 1 februari 2021

 

Direct solliciteren