Manager Vastgoedprojecten

de Woningstichting, Wageningen, Gelderland
Voor de Woningstichting zoeken wij een gedreven manager met kennis en ervaring op het gebied van vastgoedprojecten. Iemand die gevoel heeft voor de sociale vastgoedmarkt en een visie op duurzaamheid en klantgericht bouwen.Reageren kan tot 20 augustus a.s. (ref.nr. 7234).

Als sparringpartner van de directeur-bestuurder bent u medeverantwoordelijk voor visieontwikkeling en het bepalen van de strategische koers van de Woningstichting.

Manager Vastgoedprojecten

Als manager Vastgoedprojecten bent u verantwoordelijk voor de verbinding tussen organisatiekoers en het eigen aandachtsgebied voor het behalen van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement. U hebt veel aandacht voor teambuilding- en ontwikkeling. Als sparringpartner van de directeur-bestuurder bent u medeverantwoordelijk voor visieontwikkeling en het bepalen van de strategische koers van de Woningstichting.

U bent onderdeel van het management van de Woningstichting, dat integraal verantwoordelijk is voor de invulling en uitwerking van de strategie en het beleid van de organisatie. Daarbij is zowel sprake van integraal beleid (ondernemingsplan, afdeling overstijgend facetbeleid, zoals portefeuillestrategie, duurzaamheid e.d.) als van beleid op deelaspecten binnen de verschillende werkgebieden, afdelingen. De drie managers – Wonen, Vastgoedprojecten en Bedrijfsvoering – zijn daarnaast verantwoordelijk voor het managen van het eigen bedrijfsonderdeel. De managers zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van de Woningstichting en voor de afstemming en samenwerking met de interne toezichthouder (RvC) en de externe toezichthouders, de huurders, de ondernemingsraad en de andere stakeholders.

Wij zoeken een gedreven manager met kennis en ervaring op het gebied van vastgoedprojecten. Iemand die gevoel heeft voor de sociale vastgoedmarkt en een visie op duurzaamheid en klantgericht bouwen. Hij/zij kan met kennis van zaken, tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen onderhandelingen in goede banen leiden.

Een energiek en coachend leidinggevende, aanspreekbaar en toegankelijk die tegelijkertijd besluitvaardig en doortastend is.

De manager Vastgoedprojecten heeft ervaring met projectmatig werken. Bij de Woningstichting worden de volgende activiteiten vanuit een projectorganisatie georganiseerd:

 • het ontwikkelen van vastgoed
 • het plannen en uitvoeren van planmatig onderhoud aan woningen
 • het ontwikkelen en uitvoeren van leefbaarheidsprojecten

Een projectteam bestaat uit medewerkers vanuit het team vastgoedprojecten en medewerkers uit andere onderdelen van de organisatie zoals verhuur, wonen, communicatie en externen.

Wilt u een aansprekende beschrijving van de vacature door medewerkers van de Woningstichting zelf, kijk dan naar deze video.

Organisatie

De Woningstichting in Wageningen bezit ca. 5.100 woningen (bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden en is daarmee de grootste verhuurder van Wageningen. De Woningstichting heeft circa 50 medewerkers in dienst.

Missie en opgaven
‘Samen thuis in de buurt’

Wij beheren en bouwen betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Wij bieden een thuis voor onze bewoners in de buurt, een plek waar men prettig woont. Dit doen we samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners. Wij werken op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier.

Onze opgaven hebben wij in ons ondernemingsplan vertaald in vier belangrijke thema’s:

 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 • Leefbaarheid
 • Wonen, zorg en welzijn
 • Duurzaamheid

Er is een aantal ontwikkelingen dat maakt dat we op korte termijn aan de slag willen met onze organisatie zodat we onze missie en de doelen die daaruit voortkomen, beter kunnen bereiken.

Maatschappelijke opgave

Onze maatschappelijke opgave is groot. Vooral de verduurzaming van onze woningen vraagt veel van onze financiële middelen. Ondertussen moeten we ook zorgen dat onze dienstverlening op orde blijft. Dit terwijl we steeds meer te maken hebben met doelgroepen die een zwaar beroep op ons doen. Kunnen we slimmer en efficiënter werken zodat we met ons geld en onze mensen, meer kunnen doen met onze woningen en voor onze huurders?  Waarop moeten we focussen?

Samen

In de afgelopen jaren hebben we aan onze belanghouders en netwerkpartners feedback gevraagd op onze manier van werken via de maatschappelijke visitaties (in 2015 en in 2019) en intern via onze medewerkersonderzoeken (2016 en 2018). We kregen als belangrijk aandachtspunt mee dat “samen” met huurders en partners en onderling binnen de organisatie, nog beter uit de verf kan komen. Gelukkig heeft de Woningstichting een mooie groep betrokken medewerkers die het beste voor de klant wil. Dit lukt nog beter als we samen onze krachten slim bundelen. En als we de goede verbinding met onze huurders, belanghouders en netwerkpartners maken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat “samen” verder inhoud krijgt.

Standaardisering én maatwerk

Veel van onze werkzaamheden zijn voorspelbaar en planbaar. Deze kunnen wij veel slimmer en effectiever organiseren, waardoor we minder vaak opnieuw dezelfde wielen hoeven uit te vinden. Maar er zijn naast deze dagelijkse werkzaamheden, vragen die niet zomaar in de standaard passen. Omdat het om iets uitzonderlijks gaat of omdat het net niet past binnen onze kaders. Dan zullen we toch moeten handelen: een oplossing bedenken voor dat vraagstuk en ook nog binnen een aanvaardbare tijd. Hier kunnen we beter in worden. En dat past ook goed bij onze huidige kernwaarden: Samen, Bewust en Vindingrijk. Hoe passen we die kernwaarden goed toe?

Voor het realiseren van deze opgaven zorgen we voor een professionele en een financieel gezonde organisatie.

Meer informatie over de Woningstichting kunt u vinden via www.dewoningstichting.nl.

Management en sturingsfilosofie

Het MT bestaat uit vier personen: de directeur/bestuurder en de managers Wonen, Vastgoedprojecten en Bedrijfsvoering. De bestuurssecretaris en de business controller schuiven bij de MT-vergaderingen aan.

Zoals hierboven aangegeven, de ontwikkelingen maken dat we op korte termijn aan de slag willen met onze organisatie. Hieronder beschrijven we onze sturingsfilosofie die de gewenste situatie beschrijft. Wij zijn in transitie, en trekken daar de komende jaren voor uit, om die gewenste situatie ook in te vullen.

De sturende activiteiten zijn belegd bij het managementteam (MT). Zij nemen beslissingen over de doelen, de te behalen resultaten en zij benoemen de kaders voor de primaire en ondersteunende processen. Dit doen zij in samenspraak met de huurders, de gemeente, netwerkpartners, andere corporaties in de regio’s en binnen de eigen organisatie. Het managementteam wordt hierin ondersteund door beleidsadviseurs op het gebied van portefeuillebeleid, participatie en huur- en woonbeleid. Zij doen voorstellen voor beleid, gevoed vanuit de organisatie en van buiten en nemen de uitwerking voor hun rekening. Het managementteam formuleert de belangrijkste resultaten in kritische prestatie-indicatoren. Daaraan kan het MT toetsen of de beoogde resultaten ook bereikt worden. De bestuurssecretaris en de business controller kijken hierbij ieder vanuit hun eigen rol bij mee. De RvC kan zo ook toetsen of de organisatie haar doelen realiseert.

In het managementteam is voldoende kennis aanwezig van de verschillende beleidsvelden om realistische doelen te kunnen formuleren. Om die reden is er een manager met als focus klantbediening, een manager met als focus vastgoedontwikkeling- en onderhoud en een manager met als focus bedrijfsvoering.

We gaan ervan uit dat iedereen binnen de Woningstichting zijn vak verstaat en in staat is zelf afwegingen te maken om te doen wat nodig is om de resultaten te bereiken die horen bij zijn werk. Het is dan wel nodig dat heel helder is wat de kaders zijn waarbinnen medewerkers werken. Die kaders worden gevormd door hele duidelijke doelen, afspraken over de te leveren prestaties, mandatering en inrichting van de processen.

Leidinggeven betekent in deze manier van werken vooral faciliteren en ondersteunen van medewerkers. Managers coachen medewerkers zo dat deze zelf verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van hun resultaten, zelfstandig, met elkaar en met huurders en andere partijen. Sommige medewerkers hebben meer ondersteuning nodig dan anderen. Met die verschillen houden leidinggevenden rekening. Onze leidinggevenden zijn in staat hun stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie. Voor iedereen geldt als doel dat medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Leidinggevenden zijn helder over de te bereiken prestaties en de kaders. Zij evalueren dit steeds met de medewerkers zodat ze bijtijds kunnen bijsturen of extra hulp kunnen aanbieden.

Het is de taak van de bestuurder en de managers, samen het managementteam, om de doelen en de kaders te formuleren.

Prestatievelden manager Vastgoedprojecten

Prestatievelden:

1. Organisatiekoers:

 • Omzetten van strategie naar tactische en operationele uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de organisatiekoers en de primaire processen
 • Verzorgt de marktkennis op het beleidsveld Vastgoed en vertaalt dit naar mogelijkheden voor de organisatie.
 • Creëert en bewaakt de verbinding tussen in- en externe strategische (beleids)processen.
 1. Coaching:
 • Coacht het team en creëert leerklimaat voor het optimaal functioneren en leren van het team. U stimuleert zelfregie.
 • Verbindt organisatiekoers met ambities en kwaliteiten van mensen.
 • Realiseert de HR-cyclus.
 1. Procesmanagement:
 • Is in staat een projectorganisatie te bouwen en is hier verantwoordelijk voor.
 • Onderzoekt de toegevoegde waarde van stappen en optimaliseert de projectvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren en invullen van de juiste gegevens ten behoeve van de vulling van het primaire systeem.
 • Is budgetverantwoordelijk.
 • Stelt de periodieke informatievoorziening op.
 • Bewaakt de verbinding met andere processen.
 • Bewaakt de PDCA-cyclus.
 1. Ontwikkeling:
 • Vertaalt de ontwikkelingen naar mogelijkheden voor procesverbetering/-vernieuwing.
 • Draagt bij aan beleidsontwikkeling.
 1. Algemeen:
 • Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de kernwaarden.
 • Vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert verbeterpunten.

Functie-eisen

 • U hebt een hbo+-/wo-niveau.
 • U hebt kennis van en ervaring met Vastgoed met name op het gebied van groot onderhoud en nieuwbouw.
 • Bij voorkeur hebt u kennis van duurzaamheid en de transitieopgave.
 • U hebt ervaring met coaching.
 • U hebt kennis van en ervaring met strategische beleidsontwikkeling en de integrale verbinding naar de eigen aandachtsgebieden.
 • U hebt kennis van en ervaring met het optimaliseren van projecten.
 • U hebt kennis van innovatie en ervaring met beleids- en planning-en-controlcyclus.

Competenties

 • Coachen
 • Inspireren
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Motiveren
 • Empatisch vermogen
 • Verbinden
 • Kwaliteitsdenken
 • Procesdenken

Vergoeding

De Manager Vastgoedprojecten is ingedeeld in schaal M (max € 6.811,– bruto per maand). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zij bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 20 augustus.

Planning:
De data voor eventuele vervolggesprekken volgt z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7234) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren