Locatiedirecteur Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Mondia Scholengroep, Middelburg, Zeeland
Mondia Scholengroep in Middelburg zoekt een Locatiedirecteur voor de VMBO locatie van Nehalennia SSG. Iemand die zich voor langere tijd aan Nehalennia wil verbinden en die samen met de teamleiders verder wil bouwen aan de locatie Kruisweg. Je kunt reageren t/m vrijdag 31 juli a.s. (ref.nr. 7192).

Nehalennia Kruisweg heeft een breed aanbod waarmee leerlingen zich kunnen profileren en het team neemt veel initiatieven om leerlingen keuzemogelijkheden en verdieping te bieden. Er is veel ruimte voor vernieuwing, samenwerking en initiatief.

Organisatie (context van de vacature)

Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De Mondia Scholengroep biedt haar leerlingen volop mogelijkheden om zich, met al hun talenten, actief te ontwikkelen. Binnen de Scholengroep werkt men aan een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving waar respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving centraal staan.

De scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen en maakt deel uit van de Zeeuwse academische opleidingsschool. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Iedere locatie heeft een eigen aanbod, dat mede het eigen karakter van de locatie bepaalt. De Mondia Scholengroep wil die eigenheid van de scholen en de locaties onderstrepen. Iedere locatie heeft een eigen sfeer, eigen sterke kanten die de profilering bepalen. Tegelijk wil de scholengroep naast deze verscheidenheid zeker ook de eenheid benadrukken: ‘eenheid in verscheidenheid’.

De missie en visie vormen het belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunt van beleid binnen de Mondia Scholengroep. Ze laten kernachtig zien wat de scholengroep bindt. De leerling staat centraal. Verder is er de open houding naar de omgeving.

Missie

“De Mondia Scholengroep biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.”

Onderwijsvisie

De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen, die enerzijds de leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden hebben. Anderzijds zijn de scholen en is iedere locatie zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en zorg op maat.

Op dit moment heeft Nehalennia Kruisweg een interim-manager, die tot eind 2020 beschikbaar is. Het bestuur van de Mondia Scholengroep is op zoek naar een locatiedirecteur die zich voor langere tijd aan Nehalennia wil verbinden en die samen met de teamleiders verder wil bouwen aan de locatie Kruisweg.

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG) is een grote, openbare scholengemeenschap in Middelburg met twee locaties: de Breeweg (HAVO en VWO) en de Kruisweg (MAVO en VMBO) De locatie Kruisweg telt ongeveer 600 leerlingen en is gevestigd in een eigen gebouw met goede en moderne voorzieningen.
Het opleidingsaanbod is breed en leerlingen worden uitgedaagd om zichzelf steeds te verbeteren, op een niveau dat bij hen past.

Binnen Nehalennia SSG krijgen leerlingen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in zijn. Leerlingen krijgen degelijk, kwalitatief goed onderwijs met inzet van moderne middelen en worden hierbij begeleid. Waar nodig ontvangen ze kosteloze huiswerkbegeleiding en goede zorg. Voor de zorg is een maatwerklokaal opgezet voor leerlingen voor wie het regulier onderwijs problematisch is.

De locatie Nehalennia Kruisweg kent een keur aan mogelijkheden waarmee leerlingen zich kunnen profileren:

 • een juniorcollege binnen het VMBO (Techniek, HBR, Dienstverlening (Sport/Kunst)).
 • een breed spectrum aan beroepsgerichte programma’s: HBR, PI, D&P (Sport of Kunst)
 • een juniorcollege binnen de MAVO (Foodlab, Techniek, Kunst en Sport).
 • het kiezen van specials vanaf MAVO 3 (Techniek & ICT, Foodlab, Sport, Kunst of Mens & Gezondheid).
 • de keuze voor H@AVO, waarmee leerlingen een zevende vak kiezen en zo een drempelloze overstap kunnen maken naar de HAVO van Nehalennia.
 • sinds enkele jaren biedt men de mogelijkheid om als extra vak Cambridge English te volgen in alle vier de leerjaren van M@VO.

Functie Locatiedirecteur Kruisweg Nehalennia SSG

De locatiedirecteur van Nehalennia SSG is verantwoordelijk voor alle zaken die het onderwijs aangaan op de locaties en binnen de afdelingen van de school, en is onderdeel van het Centraal Managementteam van de Mondia Scholengroep, dat wordt gevormd door de rector-bestuurder en de locatiedirecteuren, onder leiding van de rector-bestuurder.

De locatiedirecteur draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven binnen de locatie. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan de (beleids)advisering aan de rector (directeur-bestuurder) over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de profilering van de locatie en de inrichting ervan, voor zover het de onderwijskundige organisatie en het locatiemanagement betreft. Hij/zij geeft leiding aan het Locatiemanagementteam. Dit team bestaat uit de teamleider VMBO, de teamleider MAVO-onderbouw en de teamleider MAVO bovenbouw.

Kaders

 • De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de rector (directeur-bestuurder) over de behaalde resultaten in overeenstemming met de afspraken (overdracht van bevoegdheden) en de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de onderwijsinstelling als totaal.
 • De locatiedirecteur verricht werkzaamheden binnen de onderwijswet, de kaders van de overheid en binnen centraal afgesproken kaders ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, de personele en financiële ruimte en de materiële faciliteiten.
 • De locatiedirecteur neemt beslissingen bij het opstellen van het schoolplan (binnen de kaders van het Koersplan van Mondia) en de team-activiteitenplannen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de vaststelling van het locatiebeleid en geeft strategische (beleids)adviezen aan de rector (en het Centraal Managementteam).

De uitdaging

Binnen een krimpende regio wil de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia de komende jaren het onderwijs vanuit een gezamenlijke visie verder versterken in nauwe relatie met het regionale bedrijfsleven en de andere scholen op Walcheren. Het aanbod op de locatie Kruisweg is breed en het team neemt veel initiatieven om leerlingen keuzemogelijkheden en verdieping te bieden. De komende jaren zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de kracht van het aanbod te behouden zonder het onderwijs te versnipperen, zodat zoveel mogelijk leerlingen hiervan kunnen blijven profiteren.

Er is veel ruimte voor vernieuwing, samenwerking en initiatief; de komende jaren is het van belang dat vernieuwing en continue verbetering van het onderwijs beleidsmatig verder wordt ontwikkeld, vanuit een krachtige gedragen visie op de waarde en het eigen karakter van het VMBO en de MAVO.
De verschillende afdelingen van Nehalennia Kruisweg hebben de afgelopen jaren op een goede manier gebouwd aan de kwaliteit van de teams en de doorontwikkeling van het onderwijs. De komende jaren is het van belang dat de synergie van de verschillende afdelingen nog beter wordt benut en leidt tot effectieve samenwerking tussen verschillende vaksecties en afdelingen binnen de school en met de HAVO-VWO locatie.

Werkzaamheden Locatiedirecteur

1. Draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven in de school door:

 • het (doen) vertalen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen naar eigen beleid;
 • het (doen) opstellen van meerjaren beleids- en bedrijfsplannen;
 • het (doen) implementeren van organisatieveranderingen en onderwijsvernieuwingen;
 • het (doen) aansturen van projecten;
 • het creëren van randvoorwaarden voor innovatief beleid;
 • het opstellen en verantwoorden van voortgangsinformatie voor de rector (en het Centraal Managementteam);
 • het richting geven aan de invulling van het primaire proces;
 • het toezien op de naleving van het op locatieniveau vastgestelde beleid.

2. Levert een bijdrage aan de (beleids)advisering aan de rector (en het Centraal Managementteam) over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten door:

 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsvraag;
 • het deelnemen aan onderlinge gedachtewisseling over de te ontwikkelen strategie;
 • het bespreekbaar maken van controversieel liggende onderwerpen;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de locaties;
 • het ontwikkelen van strategische doelen;
 • het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid;
 • het adviseren van de rector (en het Centraal Managementteam) over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden.

3. Geeft richting aan de profilering van de locatie door:

 • het vertegenwoordigen van de scholengroep in contacten met vertegenwoordigers van basisscholen, vervolgopleidingen, instellingen en het bedrijfsleven;
 • het in overleg met het Centraal Managementteam vaststellen van de PR, voorlichting en marketing;
 • het geven van invulling aan de ARBO-wetgeving.

4. Stuurt de wijze van inrichting van de locatie voor wat betreft organisatie en management door:

 • het binnen de kaders van de scholengroep vaststellen van de onderwijskundige organisatiestructuur;
 • het in dat kader vaststellen van besluit- en overlegstructuren en vormen;
 • het zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid;
 • het leveren van voorstellen ten bate van het opstellen van de begroting;
 • het leveren van voorstellen ten bate van het opstellen van het schoolplan;
 • het helpen realiseren, monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen van de jaarlijkse team-activiteitenplannen.

5. Geeft leiding aan het middenmanagement binnen de locatie door:

 • het fungeren als direct leidinggevende van de teamleiders;
 • het leiden en voorzitten van het Locatiemanagementteam.

6. Neemt samen met of namens de rector deel aan het overleg met de Medezeggenschapsraad van de school.

7. Is krachtens een mandaat van de rector voorzitter van de examencommissies binnen de locatie.

8. Is op locatieniveau eindverantwoordelijk voor de behandeling van interne en externe klachten.

Contacten

 • met collega-locatiedirecteuren over de strategie van de onderwijsinstelling om tot uitvoering (van vernieuwing) van onderwijs te komen;
 • met vertegenwoordigers uit de politiek – maatschappelijk relevante omgeving om hun visie op de ontwikkelingen in het onderwijs te beïnvloeden;
 • met vertegenwoordigers van scholen en universiteiten om zicht te houden op toevoer en uitstroom van leerlingen.
 • met de rector over beleidsaangelegenheden die de scholengroep betreffende om adviezen te formuleren op de toegewezen beleidsgebieden;
 • met de teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van het middenmanagement overstijgen.

Profiel

De Locatiedirecteur beschikt over de volgende kennis, kwaliteiten en competenties:

Kennis en vaardigheden

 • brede theoretische (en historische) kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs, met name het voorbereidend beroepsonderwijs, bij voorkeur opgedaan in een Masteropleiding op het terrein van onderwijskundig leiderschap;
 • inzicht in politieke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt;
 • vaardig in het aansturen van een onderwijsorganisatie;
 • vaardig in het aansturen van professionals;
 • vaardig in het verkennen en beïnvloeden van de maatschappelijke en politiek relevante omgeving;
 • een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling.

Kwaliteiten

 • Heeft academisch werk- en denkniveau;
 • Is een daadkrachtige verbindende teamspeler en een strategische leider;
 • Is een ambassadeur voor de organisatie binnen de regio;
 • Is open, toegankelijk, integer en actiegericht;
 • Weet wat er nodig is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Denkt analytisch en conceptueel;
 • Is ambitieus en proactief;
 • Is maximaal belastbaar en werkt oplossingsgericht;
 • Is rechtvaardig en duidelijk;
 • Is schriftelijk en communicatief vaardig.

Competenties

 • Verbindend vermogen
 • Relatiemanagement
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Communicatief vermogen
 • Ontwikkelen van anderen

Arbeidsvoorwaarden

Functie Locatiedirecteur Nehalennia SSG – locatie Kruisweg
Instelling Mondia Scholengroep
Ingangsdatum Per 1 januari 2021
Dienstverband 0,8 – 1,0 fte
Salaris Schaal 14. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

Je kunt reageren tot en met vrijdag 31 juli a.s. Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7192) en een cv indienen. Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • sluiting reactietermijn t/m vr. 31 juli a.s.
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS week 32-34
 • presentatie cv’s kandidaten aan BAC di. 25 augustus
 • 1e selectieronde bij Mondia Scholengroep do. 3 september, 09.00 – 15.30 uur
 • 2e selectieronde bij Mondia Scholengroep ma. 14 september, ochtend
 • assessment (optioneel) week 38
 • arbeidsvoorwaarden week 38/39
 • voordracht week 39
 • benoeming vóór 1 oktober
 • startdatum uiterlijk 1 januari 2021

Direct solliciteren