Locatiedirecteur Nehalennia SSG, locatie Breeweg

Mondia Scholengroep, Middelburg, Zeeland
Voor Mondia Scholengroep op Walcheren zoeken wij een Locatiedirecteur voor de HAVO/VWO-locatie van Nehalennia SSG. Iemand die zich voor langere tijd aan Nehalennia wil verbinden en die samen met de teamleiders verder wil bouwen aan de locatie Breeweg. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap: “Samen op weg naar jouw toekomst”

Organisatie (context van de vacature)

Mondia Scholengroep
De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De Mondia Scholengroep biedt haar leerlingen volop mogelijkheden om zich, met al hun talenten, actief te ontwikkelen. Binnen de Scholengroep werkt men aan een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving waar respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving centraal staan.

De scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Iedere locatie heeft een eigen aanbod, dat mede het eigen karakter van de locatie bepaalt. De Mondia Scholengroep wil die eigenheid van de scholen en de locaties onderstrepen. Iedere locatie heeft een eigen sfeer, eigen sterke kanten die de profilering bepalen. Tegelijk wil de scholengroep naast deze verscheidenheid zeker ook de eenheid benadrukken: ‘eenheid in verscheidenheid’.

De Mondia scholen geven handen en voeten aan het openbaar voortgezet onderwijs in de vorm van drie kernwaarden:

 1. Gelijkwaardigheid betekent voor het onderwijs dat alle betrokkenen zichzelf kunnen zijn en ervaren dat zij van waarde zijn, met de eigen achtergrond, talenten, valkuilen, interesses, overtuigingen en identiteit. De school is algemeen toegankelijk, iedereen is welkom en onderlinge verschillen worden positief gewaardeerd. Om elke leerling de kans te geven zich te ontplooien, moet de school voor sommige leerlingen meer doen, om bestaande ongelijkheden te compenseren. Fysieke, mentale en financiële mogelijkheden mogen nooit een belemmering zijn voor volwaardige deelname aan onderwijs en schoolleven.
 2. Vrijheid krijgt vorm in de school door samen een democratische gemeenschap te organiseren. Dat betekent dat alle betrokkenen inspraak hebben in het beleid en conflicten vreedzaam worden opgelost. De medewerkers zijn een rolmodel voor leerlingen in het omgaan met de eigen vrijheid en die van de ander. Relatieve autonomie van ieder individu gaat hand in hand met (mede)verantwoordelijkheid voor het collectief.
 3. Ontmoeting De school is een ontmoetingsplaats waarin ruimte wordt gecreëerd voor diversiteit en dialoog. Omdat de school het tot haar pedagogische opdracht rekent om leerlingen bij te staan in het ontwikkelen van de eigen identiteit en van relaties, wordt de in de samenleving aanwezige diversiteit niet alleen (h)erkend, maar ook gewaardeerd, ondersteund en benut. De aandacht voor de ander en het andere wordt bevorderd door kennismaking met veel verschillende bronnen, verhalen, visies en manieren van leven. De school staat in de samenleving en activeert betrokkenheid over en weer, te beginnen met de buurt of wijk waarin de school staat.

 

De missie

De missie is de taak die een organisatie zichzelf oplegt, de opdracht die zij zichzelf geeft, vanuit haar visie , haar identiteit en luisterend naar wat de omgeving van haar verwacht. “De Mondia Scholengroep biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving”.

Op de verschillende schoollocaties krijgt deze missie een lokale kleuring. Mondia streeft naar eenheid in verscheidenheid.

De locaties binnen de scholengroep hebben als primair doel het verzorgen van adequaat, kwalitatief goed onderwijs, met passende ondersteuning voor iedere leerling en een goed werkklimaat voor iedere medewerker. Secundair doel is het versterken en ondersteunen van de scholengroep als geheel, waarbij de overtuiging is dat beide doelen elkaar als vanzelfsprekend versterken. Locaties worden sterker en beter wanneer ze leren van elkaar, aanvullend werken op elkaar en gebruik maken van elkaars expertise en kwaliteiten.

 

Onderwijsvisie

De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede scholengemeenschappen, die de leerlingen een uitgebreid onderwijsaanbod te bieden hebben. De scholen zijn zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. De scholen van de Mondia Scholengroep streven naar onderwijs en ondersteuning op maat, maar ook vorming van de leerling als persoon-op-weg-naar-volwassenheid.

In de scholen leeft het besef dat niet moet worden opgeleid voor vervolgopleidingen en beroepen die in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. Omgekeerd zullen onze leerlingen moeten worden opgeleid voor beroepen die we nog niet kennen. Toekomstige werknemers zullen ook steeds meer geconfronteerd worden met wisselende aanstellingen en beroepen. Zij zullen geacht worden meer de eigen regie over hun leven te nemen en (pro-)actief te participeren. Dit impliceert dat leerlingen vooral over een sterk en adaptief lerend vermogen zullen moeten beschikken, zodat zij zich flexibel kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden door technologische vernieuwingen in alle sectoren. Zij zullen voor zichzelf steeds opnieuw keuzes moeten kunnen maken. Leren, afleren en bijleren zullen van groot belang zijn om succesvol te zijn en het aanwezige talent te benutten. De school is hierbij de leer- en oefenplaats voor de toekomstige maatschappij.

Met een koers gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs hopen de Mondia-scholen een bijdrage te leveren aan het kunnen voldoen aan steeds veranderende eisen vanuit de samenleving. Binnen deze koers is er voor de afzonderlijke scholen ruimte voor variëteit en diversiteit aan nieuwe initiatieven en pedagogisch-didactische concepten. Mondia wil door het leveren van steeds meer maatwerk voor leerlingen een tegenkracht ontwikkelen tegen te vroege selectie en opleidingskeuzes, tegen een scherpe scheiding tussen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs en tegen kansenongelijkheid.

De locatiedirecteur van Nehalennia Breeweg zal in de zomer van 2021 met vervroegd pensioen gaan. Het bestuur van de Mondia Scholengroep is op zoek naar een locatiedirecteur die zich voor langere tijd aan Nehalennia wil verbinden en die samen met de teamleiders verder wil bouwen aan de locatie Breeweg.

 

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap: “Samen op weg naar jouw toekomst”

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG) is een grote, openbare scholengemeenschap in Middelburg met twee locaties: de Breeweg (HAVO en VWO) en de Kruisweg (MAVO en VMBO) De locatie Breeweg telt ongeveer 1100 leerlingen en 100 medewerkers en is gevestigd in een eigen gebouw met goede en moderne voorzieningen.

Binnen Nehalennia SSG krijgen leerlingen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in zijn. Leerlingen krijgen degelijk, kwalitatief goed onderwijs met inzet van moderne middelen en worden hierbij begeleid. Waar nodig ontvangen ze kosteloze huiswerkbegeleiding en goede zorg. Voor de zorg zijn een ondersteuningslokaal en arrangementen opgezet voor leerlingen voor wie het regulier onderwijs problematisch is.

De locatie Nehalennia Breeweg beschikt over een mooi onderwijsaanbod en fijne collega’s. De leerlingen voelen zich er op hun gemak. Er zijn veel buitenschoolse en extracurriculaire activiteiten waar de talenten van de leerlingen worden aangesproken.

Nehalennia Breeweg kent in de onderbouw, naast de reguliere lessen, een aantal profielen. Die profielen zijn de volgende:

 • Gymnasium
 • Tweetalig onderwijs
 • Technasium
 • Kunst & Cultuur
 • Regulier

In de bovenbouw kent Nehalennia Breeweg, naast het reguliere, voorgeschreven, verplichte vakkenaanbod een aantal unieke vakken of specifiek aanbod:

 • Grieks naast Latijn als examenvak
 • Informatica
 • O&O
 • Wiskunde D
 • Cambridge Engels
 • Goethe Duits
 • DELF-Frans
 • Combi Kunst beeldend/Kunst muziek

Functie Locatiedirecteur Breeweg Nehalennia SSG

De locatiedirecteur van Nehalennia SSG is verantwoordelijk voor alle zaken die het onderwijs aangaan op de locaties en binnen de afdelingen van de school, en is onderdeel van het Centraal Managementteam van de Mondia Scholengroep, dat wordt gevormd door de rector-bestuurder en de locatiedirecteuren, onder leiding van de rector-bestuurder.

De locatiedirecteur draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven binnen de locatie; vanuit deze opdracht dient ook de personele, financiële en huisvestingsverantwoordelijkheid ingevuld te worden Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de profilering van de locatie en de inrichting ervan, voor zover het de onderwijskundige organisatie en het locatiemanagement betreft. Hij/zij geeft leiding aan het Locatiemanagementteam. Dit team bestaat uit de teamleider klas 1 en 2, de teamleider HAVO-bovenbouw en de teamleider VWO-bovenbouw.

Daarnaast levert de locatiedirecteur een bijdrage aan de (beleids)advisering aan de rector (directeur-bestuurder) over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten.

Kaders

 • De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de rector (directeur-bestuurder) over de behaalde resultaten in overeenstemming met de afspraken (overdracht van bevoegdheden) en de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de onderwijsinstelling als totaal.
 • De locatiedirecteur verricht werkzaamheden binnen de onderwijswet, de kaders van de overheid en binnen centraal afgesproken kaders ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, de personele en financiële ruimte en de materiële faciliteiten.
 • De locatiedirecteur neemt beslissingen bij het opstellen van het schoolplan (binnen de kaders van het Koersplan van Mondia) en de team-activiteitenplannen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de vaststelling van het locatiebeleid en geeft strategische (beleids)adviezen aan de rector (en het Centraal Managementteam).

 

De uitdaging

Binnen een krimpende regio wil de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia de komende jaren het onderwijs vanuit een gezamenlijke visie verder versterken in nauwe relatie met het vervolgonderwijs en de andere scholen op Walcheren.

De verschillende afdelingen van Nehalennia Breeweg hebben de afgelopen jaren op een goede manier gebouwd aan de kwaliteit van de teams en de doorontwikkeling van het onderwijs. De komende jaren is het van belang dat de synergie van de verschillende afdelingen en secties nog beter wordt benut en leidt tot effectieve samenwerking tussen verschillende vaksecties en afdelingen binnen de school en met de VMBO-locatie.

 

Werkzaamheden Locatiedirecteur

 1. Draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven in de school door:
 • het (doen) vertalen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen naar eigen beleid;
 • het (doen) opstellen van meerjaren beleids- en bedrijfsplannen;
 • het (doen) implementeren van organisatieveranderingen en onderwijsvernieuwingen;
 • het (doen) aansturen van projecten;
 • het creëren van randvoorwaarden voor innovatief beleid;
 • het opstellen en verantwoorden van voortgangsinformatie voor de rector (en het Centraal Managementteam);
 • het richting geven aan de invulling van het primaire proces;
 • het toezien op de naleving van het op locatieniveau vastgestelde beleid.
 1. Levert een bijdrage aan de (beleids)advisering aan de rector (en het Centraal Managementteam) over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten door:
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsvraag;
 • het deelnemen aan onderlinge gedachtewisseling over de te ontwikkelen strategie;
 • het bespreekbaar maken van controversieel liggende onderwerpen;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de locaties;
 • het ontwikkelen van strategische doelen;
 • het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid;
 • het adviseren van de rector (en het Centraal Managementteam) over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden.
 1. Geeft richting aan de profilering van de locatie door:
 • het vertegenwoordigen van de scholengroep in contacten met vertegenwoordigers van basisscholen, vervolgopleidingen, instellingen en het bedrijfsleven;
 • het in overleg met het Centraal Managementteam vaststellen van de PR, voorlichting en marketing;
 • het geven van invulling aan de ARBO-wetgeving.
 1. Stuurt de wijze van inrichting van de locatie voor wat betreft organisatie en management door:
 • het binnen de kaders van de scholengroep vaststellen van de onderwijskundige organisatiestructuur;
 • het in dat kader vaststellen van besluit- en overlegstructuren en vormen;
 • het zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid;
 • het leveren van voorstellen ten bate van het opstellen van de begroting;
 • het leveren van voorstellen ten bate van het opstellen van het schoolplan;
 • het helpen realiseren, monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen van de jaarlijkse team-activiteitenplannen.
 1. Geeft leiding aan het middenmanagement binnen de locatie door:
 • het fungeren als direct leidinggevende van de teamleiders;
 • het leiden en voorzitten van het Locatiemanagementteam.
 1. Neemt samen met of namens de rector deel aan het overleg met de Medezeggenschapsraad van de school.
 2. Is krachtens een mandaat van de rector voorzitter van de examencommissies binnen de locatie.
 3. Is op locatieniveau eindverantwoordelijk voor de behandeling van interne en externe klachten.

 

Contacten

 • met collega-locatiedirecteuren over de strategie van de onderwijsinstelling om tot uitvoering (van vernieuwing) van onderwijs te komen;
 • met vertegenwoordigers uit de politiek – maatschappelijk relevante omgeving om hun visie op de ontwikkelingen in het onderwijs te beïnvloeden;
 • met vertegenwoordigers van scholen en universiteiten om zicht te houden op toevoer en uitstroom van leerlingen;
 • met de rector over beleidsaangelegenheden die de scholengroep betreffende om adviezen te formuleren op de toegewezen beleidsgebieden;
 • met de teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van het middenmanagement overstijgen.

Profiel

De Locatiedirecteur beschikt over de volgende kennis, kwaliteiten en competenties:

Kennis en vaardigheden

 • brede theoretische (en historische) kennis van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, bij voorkeur opgedaan in een Masteropleiding op het terrein van onderwijskundig leiderschap;
 • inzicht in politieke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt;
 • vaardig in het aansturen van een onderwijsorganisatie;
 • vaardig in het aansturen van professionals;
 • vaardig in het verkennen en beïnvloeden van de maatschappelijke en politiek relevante omgeving;
 • een eerstegraads lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling.

 

Kwaliteiten

 • Heeft academisch werk- en denkniveau;
 • Is een daadkrachtige verbindende teamspeler en een strategische leider;
 • Is een ambassadeur voor de organisatie binnen de regio;
 • Is open, toegankelijk, integer en actiegericht;
 • Is in staat heldere prioriteiten te stellen;
 • Beschikt over een helikopterview;
 • Denkt analytisch en conceptueel;
 • Is ambitieus en proactief;
 • Is maximaal belastbaar en werkt oplossingsgericht;
 • Is rechtvaardig en duidelijk;
 • Is schriftelijk en communicatief vaardig.

 

Competenties

 • Verbindend vermogen
 • Relatiemanagement
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Communicatief vermogen
 • Ontwikkelen van anderen

Arbeidsvoorwaarden

Functie : Locatiedirecteur Nehalennia SSG – locatie Breeweg
Instelling : Mondia Scholengroep
Ingangsdatum : Per 1 augustus of 1 september 2021
Dienstverband : 0,8 – 1,0 fte
Salaris :  Schaal 14. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

Je kunt reageren tot en met zaterdag 27 maart a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7347) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

 • sluiting reactietermijn : t/m za. 27 maart a.s.
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS : t/m vr. 2 april
 • presentatie cv’s kandidaten aan BAC : di. 6 april
 • 1e selectieronde bij Mondia Scholengroep : di. 13 april
 • 2e selectieronde bij Mondia Scholengroep : di. 20 april
 • assessment (optioneel) : eind april
 • arbeidsvoorwaarden : mei
 • voordracht : uiterlijk eind mei
 • benoeming : vóór 1 juni
 • startdatum : uiterlijk 1 september 2021

 

Direct solliciteren