Lid RvC, tevens voorzitter auditcie. met financiële expertise

Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Woonpartners Midden-Holland zoeken wij een lid Raad van Commissarissen. Dit lid wordt tevens voorzitter van de Auditcommissie. U kunt reageren tot 1 december 2020 (ref.nr. 7313).

Wij geloven dat vitale wijken en buurten de basis zijn voor plezierig wonen

Woonpartners Midden-Holland

Woonpartners Midden-Holland is een middelgrote woningcorporatie, actief in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Woonpartners Midden-Holland zet zich in voor voldoende betaalbare en goed onderhouden huurwoningen waarin tevreden huurders fijn wonen in de buurten en wijken. Dat doet ze zonder winstoogmerk en met een maatschappelijke opdracht. De organisatie is stevig lokaal en regionaal verankerd. De nauwe samenwerking met gemeenten en de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) heeft gezorgd voor goede en werkbare lokale prestatieafspraken. Afgelopen jaren heeft Woonpartners Midden-Holland geïnvesteerd in de samenwerking met haar belanghouders in de zorg, welzijn en bijvoorbeeld de politie. Bij de realisatie van nieuwbouwprojecten en bij planmatig onderhoud, renovatie en verduurzaming van de huurwoningen werken zij nauw samen met de ketenpartners. Dit is ook in toenemende mate het geval bij service- en mutatieonderhoud. Het doel is om uiteindelijk in de gehele onderhoudsketen te werken volgens de RGS-methodiek. Woonpartners Midden-Holland ontwikkelt zich tot een regie-corporatie, waarbij een professionele inkoop en daarbij behorende meerjarenafspraken gelijk opgaan met adequaat toezicht. Voor het zorgdragen voor een veilige en leefbare woonomgeving is de organisatie slechts één van de vele actoren. Woonpartners Midden-Holland bezit circa 8.500 verhuureenheden en heeft ongeveer 90 medewerkers in dienst.

Missie en opgaven

In gesprekken met de huurders en belanghouders blijkt dat gemeenschappelijke waarden van groot belang zijn. De voor de organisatie belangrijkste waarden zijn in vier thema’s geclusterd:

 1. Verbonden met de samenleving.
 2. Bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet.
 3. Beheer maatschappelijk vermogen.
 4. Wendbaar en verbonden.

De opgaven die voorliggen zijn goed te duiden door een samenvatting te geven van het activiteitenprogramma 2021:

Samenwerking

 • Het overleg tussen de corporatie, de gemeente en de huurdersorganisatie wordt gericht op die zaken die daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de lokale keten wonen, zorg en welzijn.
 • Bij huurdersparticipatie ligt het accent op samenwerking tussen de corporatie en de gemeenten inzake wonen en het vernieuwen van participatie door huurders.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de Woonvisies en de huisvestingsverordeningen in de gemeenten waar wij woningbezit hebben.
 • Continuering van de goede relatie met lokale overheden.

Strategisch voorraadbeleid

 • Vraag naar woningen in ons werkgebied is onveranderd hoog, voornamelijk onder de doelgroep tot en met 35 jaar.
 • Onze portefeuillestrategie richt zich op de voorspelde bevolkings- en huishoudensgroei, welke groei zich vooral voordoet bij ouderen en een- en tweepersoons huishoudens.
 • Wij richten ons op een bij de woningvraag passend aanbod, wat zich vertaalt in het realiseren van voldoende flexibele woningen voor zowel jonge starters, senioren en kleine huishoudens.
 • Voortgaan met uitbreiding, vernieuwing en verduurzaming van de woningportefeuille, geen sloop van huurwoningen en een beperkt verkoopprogramma.

Nieuwbouw en duurzaamheid

De komende vijf jaar bouwen we circa 600 nieuwbouw huurwoningen bij. Dat is te weinig om in de snel stijgende vraag naar de huurwoningen te voorzien. Om in de totale vraag naar huurwoningen te voorzien is een vermindering van de verhuurdersheffing en overige belastingen noodzakelijk.

 • In 2021 beschikt onze woningvoorraad over gemiddeld energielabel B.
 • Voor de verduurzamingsopgave ontbreken op termijn de benodigde middelen en werken we aan het beschikbaar krijgen van extra middelen.
 • Bij de verduurzaming van onze voorraad pakken we, in afwachting van de Rijksregelgeving en de uitkomsten van de warmteanalyses op wijkniveau, de meest voor de hand liggende zaken nu al op en doen de meer rigoureuze ingrepen, de ontwikkelingen volgend, op een later tijdstip (no-regret benadering).

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden via www.woonpartners-mh.nl.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever voor de bestuurder.

Doel lid RvC

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de corporatie door in teamverband met het geheel van de RvC vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor de bestuurder.

Kerntaken

 • Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk.
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevantie (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevantie ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
 • Is aanspreekbaar voor de bestuurder en stakeholders.
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van een-op-eengesprekken met de bestuurder, het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden. Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder.
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Functie eisen individuele leden RvC

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Affiniteit met de bedoeling van de corporatie.
 • Kennis van volkshuisvesting.
 • Kennis van vastgoed(beheer).
 • Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting.
 • Kennis op juridisch gebied.
 • Kennis op HRM gebied.
 • Kennis op IT gebied.
 • Bekendheid met lokale context.
 • Bestuurlijke intelligentie en intuïtie.

Specifieke profiel voor deze vacature

Lid RvC met financiële expertise, tevens voorzitter van de auditcommissie

 • Ruime inhoudelijke kennis op financieel gebied van woningcorporaties.
 • Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied.
 • Kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering.
 • Kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen.
 • Kennis van de specifiek voor de woningcorporaties geldende (financiële) wet- en regelgeving.
 • Bij voorkeur kennis van het digitaliseren van dienstverleningsconcepten en ICT-innovaties.
 • Ervaring als toezichthouder.
 • Ervaring als voorzitter.

In aanvulling op de teamsamenstelling van de RvC wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking en verbindend zijn. Kandidaten die verrassende vragen kunnen en durven te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kunnen kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

De RvC streeft naar diversiteit binnen het team. Bij de invulling van deze vacature zal dan ook nadrukkelijk gekeken worden naar een diverse samenstelling.

De functie

Rollen van de RvC

De RvC vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend. Dit zijn:

 1. De rol van toezichthouder op het bestuur.
 2. De rol van klankbord/raadgever voor het bestuur.
 3. De rol van werkgever van het bestuur.

Ad 1: In zijn rol als toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
 • het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
 • het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
 • het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
 • het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
 • het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:

 • het vormgeven van de topstructuur;
 • het selecteren en benoemen van de bestuurder;
 • het belonen van de bestuurder;
 • het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
 • het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Woonpartners Midden-Holland voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Vergoeding

De RvC van Woonpartners Midden Holland volgt voor de bezoldiging de bindende beroepsregel van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 1 december a.s.

 Planning vacature 7313: lid RvC, tevens voorzitter auditcommissie
Voorselectiegesprekken: begin december
Bespreken shortlist: (zonder kandidaten): 11 december
Selectiegesprekken bij Woonpartners Midden-Holland: half december
De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7313) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren