lid Raad van Toezicht

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), Kinderdijk, Zuid-Holland
Voor Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zoeken wij twee leden Raad van Toezicht met de volgende expertisegebieden: een lid met financieel profiel en een lid met kennis en ervaring binnen het cultureel erfgoed. De reactietermijn is verstreken.

Zo Nederlands als Nederland maar zijn kan en daarom Werelderfgoed

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en waarschijnlijk één van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland.

Dit zegt UNESCO: “Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden. In de middeleeuwen begon men met de bouw van waterwerken – nodig voor de afwatering van landbouwgrond en dorpen – en tot op vandaag gaat dit door. Het gebied toont alle typische kenmerken die samenhangen met deze technologie – dijken, reservoirs, pompstations, administratieve gebouwen en de 19 prachtig bewaard gebleven windmolens.”

In 1997 heeft UNESCO Kinderdijk als Werelderfgoed erkend. SWEK is in 2001 opgericht om dit werelderfgoed-gebied te beheren en te exploiteren.

Naast het molencomplex onderhouden en behouden is educatie, het Kinderdijkse verhaal vertellen, een belangrijk doel. Omvangrijke taken, die door de groei van het toerisme alleen maar groter zijn geworden.

SWEK heeft van de (lokale) overheden een flink takenpakket gekregen, maar doet dat niet alleen. De molens zijn gemeentelijk eigendom (Molenlanden en Alblasserdam), verder zijn de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bij Kinderdijk betrokken.

Missie en doel van de organisatie

De missie is het beheren van, het ontwikkelen van en het informeren over het Werelderfgoed Kinderdijk.

 

Doelen

 • Het in stand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
 • Het behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- en natuurmonument.
 • Het bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de context van de huidige gebiedskenmerken, zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van het huidige unieke karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en natuurhistorische waarden).
 • Het bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed Kinderdijk en de (historische) functie van de molens en waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gebiedsperspectief Kinderdijk

Het gebiedsperspectief Kinderdijk is een belangrijke leidraad voor de verdere ontwikkeling van SWEK. Dit gebiedsperspectief is opgesteld door de voormalige stuurgroep Kinderdijk, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland, de SWEK en de RCE. De burgemeester van gemeente Molenlanden is voorzitter van het bestuurlijk platform Kinderdijk.

De organisatie

De organisatie staat onder leiding van een directeur-bestuurder en heeft iets meer dan 50 medewerkers. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit 2 managers.

Verder werken bij SWEK zo’n 220 vrijwilligers (schippers, gidsen, klussers en gastheren/vrouwen). De vrijwilligers zijn onontbeerlijk en leveren een wezenlijke bijdrage aan de organisatie en aan de positieve beleving van de toeristen.

De SWEK heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de stichting. Zij heeft, naast de toezichthoudende rol, een adviserende rol en klankbordfunctie naar de directeur-bestuurder.

De organisatie heeft de afgelopen 10 jaar elk jaar weer meer bezoekers weten te verwelkomen dan het voorgaande jaar. In 2019 ontving de organisatie 363.000 betalende bezoekers. De omzet bedroeg zo’n 5 miljoen euro.

Corona
Vanaf 13 maart 2020 tot medio juni waren alle bezoeklocaties gesloten, en sinds 15 december zijn deze locaties opnieuw gesloten. Dit betekende plotseling wegvallen van inkomsten; de stichting is voor 96% van de inkomsten afhankelijk van betalende bezoekers. Het grootste deel hiervan komt als groepsbezoek, wat voor het gehele seizoen 2020 is weggevallen.

De organisatie bereidt zich nu voor op de nieuwe werkelijkheid en zal uit verschillende scenario’s verantwoord keuzes moeten maken om duurzaam toerisme te realiseren en om de toekomst van de stichting te borgen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van SWEK bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de organisatie. Daarin onderschrijft hij de inhoudelijke missie en visie.

De RvT onderschrijft de Code Cultural Governance en daarmee de volgende aspecten die van belang zijn voor professioneel toezicht:

 • Beoordeling: de RvT dient een formele en inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van de directeur-bestuurder op basis van een beoordeling van het beleid en dus besluiten van het bestuur.
 • Kritische distantie/toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking. Het gaat om een subtiel evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd op afstand blijven en details loslaten.
 • Actief toezicht: de RvT dient niet alleen open te staan voor signalen van de directeur-bestuurder, maar ook voor signalen van de personeelsvertegenwoordiging, de accountant, aanvragers, partners en de maatschappij. Actief toezicht betekent ook scherp analyseren en, zo nodig, tijdig ingrijpen.
 • Anticiperend toezicht is niet achteraf reageren op negatieve signalen, maar anticiperen op ontwikkelingen.
 • Onafhankelijkheid: de persoonlijke omgang met de directeur/bestuurder dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies. Adviseren is echter geen instrueren en het mag de toezichthoudende c.q. goedkeurende taak en de distantie niet in de weg staan.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording
Centraal staat dat de RvT als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad zal zich actief opstellen voor signalen en belangen van stakeholders.

Toezicht nieuwe stijl
De rol van de toezichthouder is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT waar zij onderdeel van uit maken. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën en kwaliteit van de dienstverlening en de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht ook om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie. En realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken. Elke mogelijke schijn van vrijblijvendheid is daarmee verleden tijd.

Onafhankelijkheid
Het naar behoren functioneren van een RvT hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de RvT
De RvT houdt toezicht op de kwaliteit van de besturing van SWEK. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op de belangen van de organisatie. De RvT is tevens een adviesorgaan voor de directeur/bestuurder.
 

De RvT is belast met:

 1. het werven, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder;
 2. het vaststellen van het directiereglement;
 3. het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de meerjarenbegroting en het investeringsprogramma;
 4. het goedkeuren van de jaarrekening;
 5. het goedkeuren van de begroting;
 6. het goedkeuren van het jaarverslag;
 7. het goedkeuren van een investering die een in de statuten vastgesteld bedrag te boven gaat;
 8. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de organisatie met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de organisatie;
 9. het wijzigen van de statuten van de organisatie.

Daarnaast concentreert de RvT zich op een drietal kerntaken:

 1. Statutaire besluitvorming.
 2. Advisering en coaching van de directeur-bestuurder.
 3. Werkgeverschap.

Naast genoemde punten is de belangrijkste taak van de RvT gelegen in het proactief bevorderen en meedenken in de ambities van SWEK.

Profiel Raad van Toezicht

De leden van de RvT opereren vanuit hun expertise in het belang van de organisatie en koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden en de maatschappelijke en politieke context waarin de organisatie opereert.

Aandachtspunten algemeen

 • Brede samenstelling.
 • Onafhankelijke positionering.
 • Geen (schijn van) belangenverstrengeling/geen onverenigbare (neven-)functies.
 • Kritische en integere taakvervulling.
 • Ieder lid is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Specifieke verdeling over aandachtsgebieden
Binnen de RvT moeten de volgende aandachtsgebieden inhoudelijk vertegenwoordigd zijn: (steeds minimaal 1 lid):

 • Politiek/bestuurlijke terrein.
 • Financieel/administratief/accounting.
 • Juridische zaken.
 • Cultureel erfgoed.
 • Toerisme en recreatie.

Voor alle leden zoeken wij de volgende persoonskenmerken:

 • Strategisch denkvermogen.
 • Ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen de organisatie opereert.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Sterk ontwikkeld normbesef.
 • Op afstand toezicht houden zonder de betrokkenheid te verliezen.

Daarnaast streeft de RvT naar evenwichtigheid in de diversiteit (bijvoorbeeld man/vrouw) en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Binnen het team dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn, maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties.

Specifiek profiel

In verband met het rooster van aftreden ontstaan twee vacatures in de RvT van SWEK. Met de invulling van deze vacatures moeten onderstaande expertisegebieden worden ingevuld.

Financieel profiel
Inhoudelijk zijn de volgende aspecten van belang:

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit.
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels.
 • Kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement).
 • Kennis van de regels voor (financiële) jaarverslaglegging.
 • Kennis van en inzicht in bedrijfseconomische aspecten.

 

Cultureel erfgoed

 • Kennis van en inzicht in de kracht van Cultureel Erfgoed als een (ver)bindende factor in onze maatschappij en de kansen die erfgoed biedt voor innovatie, creatie en participatie;
 • kennis van of ervaring met ontwikkelingen op het gebied van Cultureel Erfgoed, molenbeheer en Watermanagement;
 • kennis van of ervaring met de exploitatie van Cultureel Erfgoed-locatie in (inter)nationaal perspectief.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met mogelijkheid van herbenoeming van nog een periode. Leden van de Raad ontvangen geen financiële vergoeding.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren


U kunt reageren tot 8 maart 2020.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7274) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning:
Reactietermijn: tot 8 maart
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: 1ste helft maart
Bespreken shortlist van kandidaten: eind maart
Selectieronde bij SWEK: april

Direct solliciteren