Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de GMR

Stichting Onze Wijs, Vlissingen, Zeeland
Voor de elf basisscholen van Stichting Onze Wijs zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de GMR. Iemand die oog heeft voor kinderen in kwetsbare posities en affiniteit heeft met wet- en regelgeving. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Onze Wijs: Samen leren, toekomst creëren!

Organisatie en context

Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen, roepnaam Onze Wijs, is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Vlissingen en Middelburg. Stichting Onze Wijs biedt circa 3000 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs. Alle medewerkers – verdeeld over 11 basisscholen en een bestuurskantoor – richten zich vol overgave op hun kerntaak: goed persoonlijk onderwijs verzorgen aan kinderen. De onderwijsinstelling werkt aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van haar leerlingen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. Alle scholen binnen Onze Wijs hebben eigen kenmerken en verschillen in omvang van 60 tot 500 kinderen. Onze Wijs koestert de verschillen tussen de scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang.

Identiteit

De scholen van Onze Wijs dragen een protestants-christelijk/rooms-katholiek karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. Onze Wijs brengt haar leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leert hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. Hierbij houdt Onze Wijs vast aan de christelijke traditie, maar staat ook open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond.

Kernwaarden

Onze Wijs kent vijf kernwaarden: verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verschil maken en verwondering.

De missie van Onze Wijs

Vanuit de christelijke waarden zorgen alle medewerkers samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto: Samen leren, toekomst creëren!

Het bestuursmodel

De stichting werkt volgens het Raad van Toezicht / College van Bestuur-model en hanteert de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO Raad. Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van alle onder de stichting ressorterende scholen. Het CvB draagt de eindverantwoordelijkheid voor het strategisch beleid op alle beleidsterreinen, de medezeggenschap en de positionering van de stichting in de regio en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en de doelstellingen. Het CvB bereidt in nauw overleg met de directeuren van de scholen beleid voor.

De scholen van Onze Wijs worden geleid door een directeur, die integraal verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderwijs, het naleven van vastgesteld beleid, de bedrijfsvoering en het onderhoud van het gebouw binnen de kaders van Onze Wijs. De scholen binnen de stichting hebben een eigen ‘kleur’, lokale identiteit en wijze van werken. Gezamenlijk worden zij ondersteund door een klein stafbureau, waar specialisten op het terrein van financiën, kwaliteit en personeelszaken het bestuur en de scholen bijstaan.

Raad van Toezicht

Profiel Raad van Toezicht

Het intern toezicht heeft de volgende taken:

 • het bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 • het borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
 • het controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting, de onderwijsfunctie en de zorgtaken;
 • het op de hoogte blijven van wat er in de organisatie speelt;
 • het vragen om verantwoording door het CvB;
 • het toezien op correcte aanwending van de middelen;

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en gevraagd en ongevraagd te adviseren en door ervaring, kennis en kunde beschikbaar te stellen. De leden van de Raad van Toezicht zullen waar mogelijk en nodig hun netwerk benaderen voor het goed functioneren van school, onderwijs en organisatie.

Uitgaande van de in het reglement beschreven taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld, voor de raad als geheel en voor de individuele leden.

Profiel Raad van Toezicht

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht is een collegiaal team bestaande uit vijf personen dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit kunnen zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond en soortgelijke.

Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Algemeen gesproken moet de Raad van Toezicht zodanig zijn samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met het onderwijs in zijn algemeenheid is en in het bijzonder de binding met de missie, visie en doelen van het primair onderwijs;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt in de regio Zeeland;
 • een spreiding aanwezig is met betrekking tot de strategische, onderwijskundige, zorginhoudelijke, financieel economisch juridische, politiek-bestuurlijke, sociale/HR Development en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 • adequaat kan worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het CvB.

 

Specifieke profielkenmerken voor de individuele leden:

Voor leden van de Raad van Toezicht zijn gewenste kwaliteiten en competenties:

 • een verbinding met de interconfessionele grondslag en doelstelling van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten (het verdient aanbeveling dat het lid affiniteit en zo mogelijk ervaring heeft met vergelijkbare bestuurlijke functies en het Raad van Toezicht-model);
 • het vermogen om te werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
 • het vermogen en de attitude (analytisch, initiërend, proactief, doortastend en besluitvaardig) om het beleid van de Stichting in al zijn facetten en het functioneren van het CvB te toetsen;
 • het vermogen en de attitude om het CvB met raad en als klankbord terzijde te staan, daarin een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemende;
 • een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties), gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid;
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor;
 • hedendaagse opvattingen over (good) governance en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • maatschappelijke inbreng;
 • ambassadeurschap;
 • voldoende tijd beschikbaar voor de uitoefening van de taak.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad zoeken we een lid dat oog heeft voor kinderen in kwetsbare posities en affiniteit heeft met wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er is één voordrachtzetel voor de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Een van de leden van de Raad van Toezicht heeft dit jaar het einde van haar termijn bereikt. Tot het aantreden van het nieuwe lid Raad van Toezicht zal zij haar rol blijven vervullen, maar de Raad heeft als wens in zijn vergadering van 22 april 2021 haar vervanger voor te kunnen dragen.

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met het referentiekader van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI), het honorarium voor de leden vastgesteld. Daarnaast is er ook een budget voor deskundigheidsbevordering, het bezoeken van symposia en congressen, e.d.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Globale planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m za. 20 maart
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 12-13
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Onze Wijs : week 14
 • Selectiegesprekken : week 15
 • Gesprek voltallige GMR en RvT : week 16
 • Voordracht voor benoeming : do. 22 april

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 20 maart a.s..

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7378) en een cv indienen.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Direct solliciteren