Lid Raad van Toezicht

Inloggen
Voor onze opdrachtgever Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 regio Leiden zoeken wij een Lid Raad van Toezicht. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Voor SWV Passend Onderwijs VO zoeken wij een onafhankelijk lid voor de Raad van Toezicht met aandacht voor de positie van interne stakeholders binnen passend onderwijs.

Organisatie en context

Het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Passend Onderwijs VO 2801 bestaat uit 12 schoolbesturen en in totaal 16 vestigingen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Leiden in omgeving. De regio omvat de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Wassenaar Voorschoten, Zoeterwoude en Kaag en Braassem

De wettelijke taak van het SWV is het tot stand brengen van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Om de governance te versterken heeft het samenwerkingsverband besloten om te gaan werken met het Raad van Toezicht model. Dit betekent dat sprake is van directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband die statutair het bestuur vormt. Een aantal schoolbesturen (maximaal 5) hebben zitting in de Raad van Toezicht die wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tweemaal per jaar is er een breed bestuurlijk overleg met alle (12) aangesloten schoolbesturen.

Het samenwerkingverband heeft twee medezeggenschapsorganen; een Ondersteuningsplanraad waarin vertegenwoordigers van ouders en personeel van de aangesloten scholen zitting hebben en een Medezeggenschapsraad waarin vertegenwoordigers van het personeel van het SWV zitting hebben. De Raad van Toezicht overlegt als toezichthouders zelf jaarlijks met zowel de MR als de OPR. Het onafhankelijk lid ‘stakeholders’ zal als regel deel uitmaken van de vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht die het overleg met de MR en OPR zal voeren.

Taken onafhankelijk lid

Het onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • samen met de overige toezichthouders uitoefenen van de taken die horen bij de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband als bepaald in de statuten;
 • het onafhankelijk lid heeft als speciaal aandachtsgebied: aandacht voor de positie van interne stakeholders binnen passend onderwijs:
 • leerlingen: het SWV spant zich in om de onderwijsontwikkeling van elke leerling te bevorderen, de mogelijkheden en talenten van de leerling staan hierbij centraal;
 • dient te zorgen voor een dekkend aanbod van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;
 • ouders: het SWV ziet ouders als educatief partner, de scholen van het SWV betrekken ouders daarom bij de aanpak van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en ouders kunnen bij het SWV informatie ontvangen over passend onderwijs;
 • docenten: het SWV bevordert kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en coaching van docenten. Doel is dat docenten in staat zijn om leerlingen met verschillende behoeften te onderwijzen.

Functie-eisen

 • Affiniteit met passend onderwijs
 • Maatschappelijk actief of actief geweest de laatste vier jaar
 • Richting geven en strategisch denken
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Fungeren als ‘critical friend’ jegens de directeur-bestuurder
 • Inspireren, bemoedigen & stimuleren
 • Gericht op een constructief/kritische dialoog met de directeur-bestuurder
 • Reflectief vermogen vanuit een helicopter view
 • Aanspreken, doorvragen en willen verantwoorden
 • Adviseren en bevragen
 • Rol besef
 • Bestuurlijke en persoonlijke sensitiviteit
 • Integer handelen


Benodigde kwaliteiten/competenties

Van het onafhankelijk lid worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Kan fungeren als sparringpartner voor de directeur-bestuurder ten aanzien van stakeholder- management;
 • Beschikt over ruime ervaring in (bestuurlijke) leidinggevende posities;
 • Ruime ervaring met medezeggenschap in het onderwijs is een pre.


Overige benoemingseisen

 • Het onafhankelijk lid heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij (de aangesloten schoolbesturen van) het samenwerkingsverband of een dergelijk belang gehad in de voorafgaande twee jaren;
 • Het onafhankelijk lid heeft geen bestuurlijke- of toezichtfunctie of als werknemer en/of gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit de voorafgaande twee jaren gehad;
 • Het onafhankelijk lid is geen ouder van een van de scholen van een aangesloten schoolbestuur of ouder geweest inde voorafgaande twee jaren;
 • Het onafhankelijk lid onderhoudt geen functionele (zakelijke) relatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit in de voorafgaande twee jaren gehad.

Tijdsbeslag en vergoeding

De Raad van Toezicht heeft op basis van de jaarkalender 5 a 6 vergaderingen. Daarnaast is het onafhankelijk lid klankbord voor de directeur-bestuurder ten aanzien van medezeggenschapsaangelegenheden en zal als lid van de RvT mede het overleg met de MR en OPR vormgeven.  Indicatief wordt uitgegaan van een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per maand.

Het onafhankelijk lid ontvangt een passende vergoeding op basis van de richtlijnen van de VTOI/NVTK.

Bijzonderheden

Benoeming vindt plaats op basis van een voordracht door een ingestelde Benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van de schoolbesturen, drie afgevaardigden namens de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband en de directeur van het SWV als adviserend lid.

Het onafhankelijke lid wordt benoemd voor de duur van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor 4 jaar.

Meer informatie

Meer algemene informatie kun je vinden op: https://www.swvleiden.nl/

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jeanette Breekveldt, senior consultant.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 93. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 24 oktober 2020.

Graag ontvangen wij je sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw Jeanette Breekveldt, onder vermelding van het vacaturenummer 7285.

Planning van de procedure:
Reactietermijn: t/m 24 oktober 2020
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: tussen 26 oktober en 4 november
Bespreken cv’s met selectiecommissie: in de week van 2 november
Eerste selectieronde bij Stichting: in de week van 9 november
Tweede selectieronde bij Stichting: in de week van 16 november
Referentieonderzoek: rond 20 november
Benoeming: eind november

Direct solliciteren