Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed

Waardwonen, Huissen, Gelderland
Voor Waardwonen in Huissen zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen met profiel Vastgoed. U beschikt onder andere over kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen. U kunt reageren tot 10 september a.s. (ref.nr. 7232).

Waardwonen zet zich onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs

De organisatie

Waardwonen verhuurt en beheert 3.800 woningen voor alle doelgroepen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. Dit zijn twee gemeenten, te weten Lingewaard en Berg en Dal (waartoe Millingen aan de Rijn behoort).

De belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Waardwonen beschikt over een divers woningbezit. Zo verhuurt zij eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, seniorenwoningen, woningen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en woningen die behoren tot een woongroep. Door de gevarieerde en betaalbare huur maakt Waardwonen zich sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te geven.

Waardwonen zet zich onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs. De speerpunten uit het ondernemingsplan 2018-2021 ‘Samenwerken aan een thuis’ zijn :

 • betaalbaarheid,
 • wonen en zorg,
 • investeren in wonen,
 • klantgerichte dienstverlening.

Daarnaast richt Waardwonen zich komende jaren ook op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen:

Duurzaamheid:  Onze investeringen op het gebied van duurzaamheid vragen continue een afweging tussen de mate van urgentie, belangrijkheid en timing qua ontwikkeling in technologie. Waardwonen voelt zich verantwoordelijk voor een goed klimaat en schenkt hier- binnen ons bouwproces en vanuit de gedachte van circulaire economie- steeds meer aandacht aan.

Druk op de woningmarkt: We hebben in Nederland een flinke nieuwbouwopgave en we verwachten dat ook onze nieuwbouwportefeuille in omvang toeneemt.

Verslechterde positie starters: Tevens zien we de positie van starters op de woningmarkt verslechteren. Starters hebben relatief veel last van de hoge druk op de woningmarkt

Waardwonen heeft haar zaken op orde. Dat brengt met zich mee dat zij zelf haar koers kan bepalen en vroegtijdig kan anticiperen op veranderende wetgeving en marktomstandigheden. De lijn van goed vooruit kijken en gedegen besluiten nemen zet zij voort. Transparantie is daarbij een vanzelfsprekendheid. Waardwonen heeft zich de afgelopen jaren goed aangepast aan de veranderende volkshuisvesting en is mede daardoor een stabiele en gezonde organisatie.

Kijk voor meer informatie over de organisatie en het ondernemingsplan op www.waardwonen.nl

De Raad van Commissarissen

Samenstelling

Zoals vastgesteld in de statuten bestaat de Raad van Commissarissen ten minste uit vijf en ten hoogste zeven personen.

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een commissaris kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen.

We streven ernaar dat elk lid van de Raad van Commissarissen naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met de sector volkshuisvesting in zijn algemeenheid.

Taken

De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Commissarissen van Waardwonen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad zijn vastgelegd in het Reglement Rollen en Regels Governance Code Waardwonen. De actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt voor dit reglement de basis.
 • Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
 • Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van Commissarissen beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
 • Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van een aantal majeure besluiten.
 • Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De Raad van Commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de Raad gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (remuneratie en audit), maar elk lid van de Raad van Commissarissen is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de Raad.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren.

De functie

Rollen van de RvC:

De Raad van Commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:

 1. de rol van toezichthouder op het bestuur
 2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
 3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
 • het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
 • het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
 • het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
 • het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
 • het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:

 • het vormgeven van de topstructuur;
 • het selecteren en benoemen van de bestuurder;
 • het belonen van de bestuurder;
 • het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
 • het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Waardwonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Profiel Vastgoed

Voor deze vacature zoeken wij naar kandidaten met de volgende achtergrond:

 • inzicht in het algemeen functioneren van de woning- en vastgoedmarkt;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden;
 • kennis van en ervaring met projectontwikkeling;
 • beschikt over de kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, rendementsturing, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen;
 • kennis van en ervaring met SVB, assetmanagement en onderhoudsbeleid;
 • kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen.

De kandidaat is in staat om de ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvesting en de corporatie.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 92 94. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 10 september a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken:  tweede helft september
Bespreken shortlist: eind september (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Waardwonen:  begin oktober
Benoeming per: 1 januari 2021

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7232) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren