Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed en duurzaamheid

Woonkwartier, Zevenbergen, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever Woonkwartier zoeken wij een ervaren en collegiale teamspeler voor het profiel vastgoed waarbij tevens specifieke kennis op het vlak van duurzaamheid en verduurzamen wordt gevraagd. U kunt reageren tot en met zondag 30 mei aanstaande (ref.nr. 7432).

Woonkwartier werkt vanuit de missie: lokaal en maatschappelijk betrokken plattelandscorporatie, actief in West-Brabant; zorgen voor mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis, waarbij fijn wonen verder gaat dan alleen een woning.

Woonkwartier

Woonkwartier is een toekomstgerichte woningcorporatie in het westen van Noord-Brabant met totaal circa 9.500 verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. De corporatie is ontstaan in 2016 uit Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Woningstichting Dinteloord. Woonkwartier werkt vanuit de missie:

 • lokaal en maatschappelijk betrokken plattelandscorporatie, actief in West-Brabant;
 • zorgen voor mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis, waarbij fijn wonen verder gaat dan alleen een woning;
 • inzetten voor leefbaarheid in de wijken en kernen, samen met bewoners en (keten)partners.

De afgelopen jaren is door Woonkwartier hard gewerkt aan het worden van één corporatie. Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor klanten en maatschappelijke partners en voortbouwend op de verworvenheden van de verschillende fusiepartners. De werkorganisatie en de processen zijn inmiddels ingericht. Momenteel wordt er gewerkt aan procesoptimalisatie, zorgvuldige dienstverlening aan klanten en verdere strategische samenwerking met partners.

De werkorganisatie van Woonkwartier bestaat uit circa 80 betrokken medewerkers. Zij werken samen aan de missie vanuit de kernwaarden: persoonlijk, praktisch en proactief. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam (MT) zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Het MT bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Frontoffice, de manager Backoffice en de manager Strategie en Beleid. Naast dit MT staat een bestuurssecretaris (deeltijdfunctie i.c.m. met deeltijd manager Strategie en Beleid) en een controller.

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Fijn Wonen. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. Fijn Wonen overlegt en onderhandelt met Woonkwartier over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de Raad van Commissarissen (RvC). Momenteel zijn (wettelijk) drie leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd. Bij een RvC van vijf personen zijn dit er twee.

De RvC verzorgt het interne toezicht bij Woonkwartier. In het fusieproces is door de toenmalige Raden van Toezicht afgesproken op termijn voor de fusiecorporatie te bewegen van een Raad van 7 leden naar een Raad van 5 leden per 1 januari 2022. Gezien het huidige rooster van aftreden blijkt dat in een korte periode (2020-2022) alle leden zullen aftreden en niet herbenoembaar zijn. Dat heeft een behoorlijke impact op de dynamiek binnen de RvC en op het toezicht van de organisatie.

PublicSpirit is in 2019 gevraagd om de RvC van Woonkwartier te ondersteunen bij het adequaat en tijdig invullen van deze vacatures. Hierbij is het de bedoeling om in drie fases de hele RvC te vernieuwen; in het najaar 2019, najaar 2020 en najaar 2021. Eind 2019 zijn twee nieuwe toezichthouders geworven en benoemd, zo ook eind 2020 voor twee nieuwe toezichthouders. Met deze derde fase wordt de transitie voltooid. Er wordt bewust een overlap met de vertrekkende toezichthouders ingebouwd vanwege continuïteit in toezicht en een zorgvuldige overdracht.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonkwartier.nl.

Functie

Voor deze vacature zoeken wij een ervaren en collegiale teamspeler voor het profiel vastgoed waarbij tevens specifieke kennis op het vlak van duurzaamheid en verduurzamen wordt gevraagd.

Binnen dit profiel gaat het met name om kennis en ervaring op het terrein van toekomstgericht duurzaam ontwikkelen en beheren van vastgoed. U bent goed bekend in modern, strategisch voorraadbeleid, circulair bouwen, duurzaamheid en verduurzamen en u heeft de kennis en ervaring om planmatig investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen. Verder bent u goed bekend met volkshuisvesting, een aanjager met visie op duurzaamheid.

Meer specifiek:

 • inhoudelijke en strategische kennis en ervaring op het gebied van vastgoedmanagement, met name op voor de corporatie relevante terreinen zoals portefeuilleanalyse/portefeuillemanagement;
 • kennis van en ervaring met verduurzamen van bestaand vastgoed, duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren, goed bekend met circulair bouwen en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen;
 • kennis van volkshuisvesting bijvoorbeeld opgedaan als vastgoedmanager en/of toezichthouder;
 • de ambitie en het vermogen om zich langjarig in te zetten voor een maatschappelijk doel is essentieel, evenals affiniteit met de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Benoeming & vergoeding

De benoeming voor deze positie is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 31 mei aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7432.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 22, 23
 • Shortlist presentatie : week 24, 16 juni
 • Selectieronde bij Woonkwartier : week 25, do 24 juni / vr 25 juni
 • Kennismaking RvC en directeur : week 26
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : week 27 – 32
 • Benoeming : aansluitend.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Woonkwartier en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Direct solliciteren