Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk

Woonkwartier, Zevenbergen, Noord-Brabant
Voor Woonkwartier zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk, met kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. De benoeming zal plaatsvinden op voordracht van de huurdersorganisatie. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Woonkwartier staat voor nabij en betrokken. We zijn aanwezig in onze (dorps)kernen, weten wat er speelt en zetten ons samen met anderen actief in voor een betere leefbaarheid binnen deze kernen.

Woonkwartier

Woonkwartier is een toekomstgerichte woningcorporatie in het westen van Noord-Brabant met totaal circa 9.500 verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. De corporatie is ontstaan in 2016 uit Bernardus Wonen, Brabantse Waard en Woningstichting Dinteloord. Woonkwartier werkt vanuit de missie:

 • lokaal en maatschappelijk betrokken plattelandscorporatie, actief in West-Brabant;
 • zorgen voor mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis, waarbij fijn wonen verder gaat dan alleen een woning;
 • inzetten voor leefbaarheid in de wijken en kernen, samen met bewoners en (keten)partners.

De werkorganisatie van Woonkwartier bestaat uit circa 80 betrokken medewerkers. Zij werken samen aan de missie vanuit de kernwaarden: persoonlijk, praktisch en proactief. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam (MT) zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Frontoffice, de manager Backoffice en de manager Strategie en Beleid. Naast dit MT staat een bestuurssecretaris (deeltijdfunctie i.c.m. met deeltijd manager Strategie en Beleid) en een controller.

De afgelopen jaren is door Woonkwartier hard gewerkt aan het worden van één corporatie. Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor klanten en maatschappelijke partners en voortbouwend op de verworvenheden van de verschillende fusiepartners. De werkorganisatie en de processen zijn inmiddels ingericht. Momenteel wordt er gewerkt aan procesoptimalisatie, zorgvuldige dienstverlening aan klanten en verdere strategische samenwerking met partners.

De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij Woonkwartier.
In het fusieproces is door de toenmalige Raden van Toezicht afgesproken op termijn voor de fusiecorporatie te bewegen van een Raad van 7 leden naar een Raad van 5 leden per 1 januari 2022. Gezien het huidige rooster van aftreden blijkt dat in een korte periode (2020-2022) alle leden zullen aftreden en niet herbenoembaar zijn. Dat heeft een behoorlijke impact op de dynamiek binnen de RvC en op het toezicht van de organisatie.

PublicSpirit is gevraagd om de RvC van Woonkwartier te ondersteunen bij het adequaat en tijdig invullen van deze vacatures. Hierbij is het de bedoeling om in drie fases de hele RvC te vernieuwen; in het najaar 2019, najaar 2020 en najaar 2021. Afgelopen najaar zijn twee nieuwe toezichthouders geworven en benoemd. In deze tweede fase worden weer twee vacatures gesteld: één met een maatschappelijk profiel en één met een achtergrond in bedrijfsvoering.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonkwartier.nl

Huurdersvertegenwoordiging

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Fijn Wonen. Fijn Wonen is in 2016 opgericht op basis van de bestaande verenigingen van voor de fusie. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. Fijn Wonen overlegt en onderhandelt met Woonkwartier over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC. Momenteel zijn (wettelijk) drie leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd. Bij een RvC van vijf personen zijn dit er twee.
Fijn Wonen is vanwege de open relatie ook betrokken bij deze selectieprocedure.

Raad van Commissarissen

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:

 • het volkshuisvestelijk belang;
 • het bewonersbelang;
 • het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De RvC van Woonkwartier is een zogeheten “two-tier board” en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.
De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Woonkwartier.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders / Fijn Wonen en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele commissarissen, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Woonkwartier.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Aandachtsgebieden

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Profiel – algemeen

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.
De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.
Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:

 • affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
 • als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
 • tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
 • het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
 • voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

 

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW. Ook moet in voldoende mate de lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Profiel Maatschappelijk

Voor het maatschappelijke/volkshuisvestelijke profiel zoeken wij een toezichthouder met een duidelijk zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties. Kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen zijn daarbij van belang. De benoeming zal plaatsvinden op voordracht van de huurdersorganisatie.

Specifiek:

 • visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
 • kennis van de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting, inclusief wet- en regelgeving;
 • kennis van en ervaring met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
 • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
 • kennis van en ideeën over samenwerking met huurders(vertegenwoordiging) en huurdersparticipatie.

 

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • aantoonbaar maatschappelijk actief in maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven;
 • een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • ondernemingsgeest en nieuwsgierig bent naar innovatieve, creatieve ideeën;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder;
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • gevoel voor omgevingsfactoren, u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie;
 • binding met het primaire werkgebied van Woonkwartier is een pre.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient bij voorkeur één van de twee te benoemen RvC-leden in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan West-Brabant.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen.
Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

 Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen. 

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór 31 augustus 2020.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Patrick Beterams onder vermelding van referentienummer 7144.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit         : 1e helft september 2020
 • Shortlist presentatie                                          : wo. 23 september 2020
 • Selectieronde                                                      : di. 29 september 2020, vanaf 13.00 uur
 • Kennismaking RvC en Directeur-bestuurder : wo. 7 oktober 2020, na 13.30 uur
 • Kennismaking voltallige RvC, controller,
  bestuurssecretaris en Directeur-bestuurder  : nader in te plannen
 • Proces Aanvraag zienswijze Aw:                     : oktober/november
 • Benoeming                                                          : 1 december 2020

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Woonkwartier en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.

Bijlage

(Conform de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Het lidmaatschap van een RvC is onverenigbaar met:

 1. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 2. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 3. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 4. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 5. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 6. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 7. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 8. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 9. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

 

Aanvullend: een persoon mag maximaal acht jaar van zijn leven zitting nemen in de raad van commissarissen van dezelfde corporatie of diens rechtsvoorgangers (Veegwet).

Direct solliciteren