Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk op voordracht van de huurders

Reggewoon, Nijverdal, Overijssel
Voor onze opdrachtgever Reggewoon zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met een duidelijk zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat deze vacature op voordracht van de huurdersorganisaties zal plaatsvinden, is affiniteit met de verschillende doelgroepen van de woningcorporatie een belangrijke voorwaarde. U kunt reageren tot en met zondag 7 februari 2021 (ref.nr. 7333)

Reggewoon doet het SAMEN

Raad van Commissarissen bij Reggewoon

Reggewoon is een klantgerichte en ambitieuze woningcorporatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die betaalbare, passende en goede huisvesting biedt aan mensen die voldoen aan de kaders van de Woningwet en die zijn aangewezen op Reggewoon.

Vanwege het terugtreden van een van de commissarissen, ontstaat een vacature voor een Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk. Dit nieuwe lid van de RvC zal worden benoemd op voordracht van de twee huurdersverenigingen.

De Raad van Commissarissen van Reggewoon is een zogeheten ‘two-tier board’ en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van Reggewoon.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:

 • het volkshuisvestelijk belang;
 • het bewonersbelang;
 • het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC vervult de rol van werkgever voor het bestuur van Reggewoon.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Reggewoon twee formele subcommissies ingesteld. Een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording
Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht van huurders is benoemd.

Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezichthouden. Durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen zijn nodig voor een gezonde cultuur waarin groepsdenken wordt vermeden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad stelt zich actief open voor signalen en belangen van stakeholders.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.

Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW.

Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Kennisvelden/aandachtsgebieden
Van alle leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Huurdersvertegenwoordiging

De huurders zijn vertegenwoordigd via Huurdersplatform Hellendoorn en Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de huurdersverenigingen. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de huurdersverenigingen. Deze twee organen overleggen en onderhandelen met Reggewoon over beleidsmatige zaken en hebben, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC.

Momenteel zijn (wettelijk) twee leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd. De huurdersorganisaties zijn vanwege de vacature namens de huurders in de RvC actief betrokken bij deze selectieprocedure.

De huurdersorganisaties ervaren Reggewoon als een open, toegankelijke corporatie met een sterk sociaal gezicht. Reggewoon neemt de huurdersorganisaties serieus, luistert goed en neemt ook regelmatig de adviezen van ze over. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het proces en resultaat van het ondernemingsplan ‘Samen verder’. Voor de twee huurdersorganisaties is dan ook van belang dat de nieuwe commissaris past in dat beeld en die cultuur van de corporatie.

Specifiek Profiel Maatschappelijk, op voordracht van de huurders

Voor het maatschappelijke profiel zoeken wij een toezichthouder met een duidelijk zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat deze vacature op voordracht van de huurdersorganisaties zal plaatsvinden, is affiniteit met de verschillende doelgroepen van de woningcorporatie een belangrijke voorwaarde.

Kennis en ervaring:

 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • visie op de (toekomstige) rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
 • affiniteit met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
 • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
 • (bestuurlijke) ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie.


Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • aantoonbaar maatschappelijk actief in maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven;
 • een binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • ondernemingsgeest en nieuwsgierig naar innovatieve, creatieve ideeën;
 • authentiek en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • verbindend en teamgeest;
 • nuchterheid en visie op invulling van de rol en positie van de commissaris;
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • de commissaris zit zonder last in de RvC en moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Reggewoon.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand bij. Kandidaten met een niet-westerse achtergrond, vrouwen en kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

 

Organisatie & context

Reggewoon is een klantgerichte en ambitieuze woningcorporatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. 65 betrokken en enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag in voor haar huurders. Zo’n 4.700 huishoudens huren van Reggewoon. Zij biedt betaalbare, passende en goede huisvesting aan mensen die voldoen aan de kaders van de Woningwet en die zijn aangewezen op Reggewoon.

Na de fusie tussen Woningstichting Hellendoorn en SWWE tot de nieuwe organisatie Reggewoon per 1 april 2017 is er, onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder, hard gewerkt met alle belanghebbenden aan een nieuw ondernemingsplan ‘Samen verder 2018-2022’. Inmiddels zijn we halverwege en kunnen we concluderen dat er goede resultaten worden geboekt. Voor de komende jaren wordt er fors geïnvesteerd, onder andere in de verduurzaming van het bezit en nieuwbouw van levensloopgeschikte woningen.

Reggewoon neemt als corporatie haar verantwoordelijkheid in het maatschappelijk netwerk en streeft daarbij naar een inclusieve samenleving: iedereen doet mee.

Reggewoon heeft een ambitieuze koers ingezet. Het blijft niet bij mooie plannen. Woorden worden omgezet in daden. Reggewoon gaat het DOEN. Ze voelt zich verbonden met de regio en weet voor wie ze het doet. Reggewoon wil een bijdrage leveren aan het leven van haar huurders. Reggewoon is altijd DICHTBIJ en gaat verantwoordelijk om met mens en milieu. Reggewoon is DUURZAAM. Resultaten behalen kan niet alleen. Daarin wordt samengewerkt met huurders, woningzoekenden en diverse samenwerkingspartijen. Reggewoon doet het SAMEN.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.reggewoon.nl.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De vergoeding van de RvC valt binnen de wettelijke kaders en afspraken (ligt namelijk onder het maximum).

Meer informatie

Dit functieprofiel kunt u downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk zondag 7 februari a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7333) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*

 • Reactietermijn: wk 5, t/m zo. 7 februari 2021
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit: wk 6/7, wo. 10/di. 16 februari
 • Presentatie shortlist (kandidaten zijn hier niet bij): wk 8, di. 23 februari
 • Selectieronde met selectiecommissie: wk 9, ma. 1 maart
 • Kennismaking met de Personeelsvertegenwoordiging
  en de huurdersvereniging: wk 10/11
 • Opstellen documenten voor Aw: wk 10- 12
 • Aanvraag zienswijze bij Aw: 6-8 weken
 • Benoeming: streefdatum 1 juni 2021**

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

** In geval van een verkorte Aw procedure is wellicht 1 mei ook haalbaar.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaat uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-12-23#Bijlage1

 

Direct solliciteren