Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën

Woonforte, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Voor Woonforte zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën. U kunt reageren tot en met 18 september (ref.nr. 7230).

De raad ziet met een gezonde kritische blik toe of de organisatie haar maatschappelijke taak goed vervult en of de organisatie goed presteert.

Raad van Commissarissen bij Woonforte

Woonforte verhuurt 10.500 woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn en is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen Trifolium uit Boskoop en WonenCentraal uit Alphen aan den Rijn. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit zes leden. Vanwege het vertrek van één van haar leden is de RvC op zoek naar een nieuw lid. Het betreft de positie met het profiel Financiën en Control.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, het behalen van de strategische doelstellingen, de financiële continuïteit en de maatschappelijke prestaties van Woonforte. De RvC treedt op als werkgever van de bestuurder. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en is daarbij een klankbord voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie.

De RvC van Woonforte is maatschappelijk betrokken en staat in verbinding met de organisatie. De raad ziet met een gezonde kritische blik toe of de organisatie haar maatschappelijke taak goed vervult en of de organisatie goed presteert.

De eisen die aan de corporatie worden gesteld zijn hoog. Door veranderde omstandigheden en de noodzakelijke transitie binnen sociaalmaatschappelijke, ruimtelijk-economische en technologische sectoren, neemt de vraag naar innovatieve oplossingen de komende jaren toe. Dat zal een wissel trekken op de wijze waarop bestuur en raad van Woonforte het strategisch beleid afstemmen met stakeholders, huurders en andere belanghebbenden. Uitgangspunt is dat innovaties leiden tot meer efficiëntie en hogere volkshuisvestelijke kwaliteit.

Bovenstaande vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie. Het is ook noodzakelijk dat toezichthouders, naast hun specifieke expertise, over de kwaliteiten en ambitie beschikken om gesprekspartner te zijn in die brede transitionele opgave. Woonforte zoekt een commissaris die dit als onderdeel ziet van zijn/haar rol als RvC lid en dit beschouwt als toegevoegde waarde voor het realiseren van de doelstellingen van Woonforte op de lange termijn.

Woonforte hecht grote waarde aan een goed bestuur en adequaat toezicht. Daarom onderschrijft en hanteert zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Woonforte het reglement van de RvC beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode.

Om adequaat toezicht te houden informeert de RvC zich actief, naast de informatie van de bestuurder. De RvC staat dan ook open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders.

Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Binnen de RvC van Woonforte zijn twee formele commissies ingesteld:

 1. een auditcommissie voor toezicht op – en advies over o.a. financiële kaders,  het financiële beleid, waaronder treasury, financiële rapportage en verantwoording, financiering en planning & control;
 2. een remuneratiecommissie voor onder andere de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC.

Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn genoemd in de statuten.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging bij herbenoeming met een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen die hierna worden beschreven. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende relevante aandachtsgebieden (portefeuilles) hebben en bovenal over een helicopterview beschikken. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn een scherpe discussie collegiaal te voeren. Ze moeten weten waarop te sturen en de juiste vragen kunnen en durven stellen. De leden van de RvC zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de RvC zonder last en ruggenspraak. De RvC hecht waarde aan diversiteit ook voor wat betreft haar eigen samenstelling en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de huurders van Woonforte.

De RvC functioneert als team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele opstelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtkader.

De RvC van Woonforte hecht waarde aan de maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van de RvC mogen echter direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Woonforte. In bijlage 1 staat een lijst van niet-verenigbare functies, zoals opgenomen in de Woningwet.

Naast de basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, zoeken wij een RvC-lid met de volgende persoonlijke eigenschappen:

 • Inlevingsvermogen in – en kennis van de verwachtingen van belanghouders en doelgroepen van Woonforte en dus in staat om de ontwikkelingen in het vakgebied te vertalen naar de volkshuisvesting in het algemeen en Woonforte in het bijzonder;
 • Binding met – en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • Kritische geest;
 • Can-do mentaliteit;
 • Goede mix tussen ziel en zakelijkheid;
 • Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk maar bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussie en besluitvorming;
 • Open en transparante houding.

Kennisvelden/aandachtsgebieden

Van de leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat elk lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Deze kennisvelden betreffen:

 1. Vastgoedontwikkeling en -beheer
 2. Financiën en control
 3. Volkshuisvesting
 4. Juridische zaken
 5. Bedrijf, organisatie en management
 6. Sociaal-maatschappelijk, zorg en welzijn
 7. Markt, informatiemanagement, marketing en consument

 

Specifiek Profiel Financiën en Control

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woonforte zoeken wij een deskundige toezichthouder. De commissaris dient te beschikken over kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, risicomanagement en continuïteit van de corporatie. Hij/zij heeft kennis van en ervaring met de operationele aspecten van dit aandachtsgebied en is in staat om investeringsbeslissingen en het treasurybeleid te beoordelen. In dit aandachtsgebied is inzicht in zowel financieel-economisch beleid als op het gebied van financiering en belegging vereist. De nieuwe commissaris zal tevens voorzitter van de auditcommissie worden.

Kennis en ervaring

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met/die:

 • ruime ervaring op strategische posities (een accountancy opleiding/achtergrond is een pré);
 • kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van woningcorporaties;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • in staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
 • kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • de auditcommissie kan voorzitten en vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden en in dit contact een volwaardig gesprekspartner is van accountant, controller en deskundigen van externe financiële toezichthouders;
 • kennis en inzicht heeft in informatie- en communicatietechnologie (ICT) met oog voor de ontwikkelingen daarbinnen;
 • vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed kan duiden.

Kwaliteiten en competenties

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • ervaring als toezichthouder;
 • klankbord voor de bestuurder, bij complexe (financiële) vraagstukken;
 • ‘Door de cijfers heen kan kijken en boven de cijfers uit kan stijgen’
 • goed ontwikkelde sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming.

Een lid van een RvC moet bereid zijn voldoende tijd te besteden om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven.

De Organisatie

Woonforte is een lokale volkshuisvester in de gemeente Alphen a/d Rijn met ruim 10.500 huurwoningen in de kernen Alphen a/d Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. Woonforte is een belangrijke partij in de samenwerking met gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland-Rijnland.

Oog voor mensen, hart voor wonen!

Dat is het motto van Woonforte. Iedereen moet een kans krijgen op een woning die past bij zijn of haar leven. Woonforte streeft naar een inclusieve en duurzame samenleving, waar voor iedereen een plek is en waar mensen zich thuis voelen, in hun woning en in hun buurt. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt door ongeveer 110 deskundige medewerkers, met oog voor mensen en hart voor wonen. Woonforte denkt en handelt van buiten naar binnen en betrekt huurders, huurdersorganisaties, gemeente en andere belanghouders in het opstellen van haar missie, visie en strategie.

Woonforte richt zich nadrukkelijk op het betaalbaar houden van de sociale woningvoorraad, het vergroten van de toegankelijkheid van de woningmarkt voor woningzoekenden en het voortvarend verduurzamen van de woningvoorraad. De komende jaren is er mede daarom veel aandacht voor investeringen in de bestaande voorraad en voor vernieuwing en uitbreiding van de voorraad door verwerving, transities en sloop-nieuwbouw. Sinds 1 december 2019 is Monique Brewster als directeur-bestuurder aan Woonforte verbonden.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonforte.nl.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar bij herbenoeming. De vergoeding voor RvC-leden past binnen de “beroepsregel bezoldiging commissarissen” van de VTW.

 

Meer informatie

Deze functie-informatie is tevens te downloaden (bijlage). PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 18 september a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7230) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning van de procedure:
Reactietermijn : t/m 18 september 2020
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 39/40
Bespreken cv’s met selectiecommissie: week 41, maandag 5 oktober 2020 (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Selectieronde bij Woonforte: week 42, maandag 12 oktober 2020
Benoeming: 1 januari 2021

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De geselecteerde kandidaten zullen dus voorafgaand aan de benoeming ter toetsing voorgedragen worden aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Dit overzicht is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld en treft u aan als bijlage 2 van het functieprofiel (te downloaden).

Direct solliciteren