Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën

Waardwonen, Huissen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Waardwonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën. De reactietermijn is verstreken.

Wij zetten ons onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs en maken ons sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te bieden.

De organisatie

Waardwonen verhuurt en beheert 4.000 woningen voor alle doelgroepen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. Dit zijn twee gemeenten, te weten Lingewaard en Berg en Dal (waartoe Millingen aan de Rijn behoort).

De belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Waardwonen beschikt over een divers woningaanbod. Zo verhuurt zij eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, seniorenwoningen, woningen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en woningen die behoren tot een woongroep. Door de gevarieerde en betaalbare huur maakt Waardwonen zich sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te bieden.

Waardwonen zet zich onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs. De speerpunten uit het ondernemingsplan 2018-2021 ‘Samenwerken aan een thuis’ zijn:
• Betaalbaarheid.
• Wonen en zorg.
• Investeren in wonen.
• Klantgerichte dienstverlening.

Daarnaast richt Waardwonen zich komende jaren ook op de volgende toekomstige maatschappelijke uitdagingen:

Duurzaamheid: Investeringen op het gebied van duurzaamheid vragen continue een afweging tussen de mate van urgentie, belangrijkheid en timing qua ontwikkeling in technologie. Waardwonen voelt zich verantwoordelijk voor een goed klimaat en schenkt hier- binnen hun bouwproces en vanuit de gedachte van circulaire economie- steeds meer aandacht aan.

Druk op de woningmarkt: We hebben in Nederland een flinke nieuwbouwopgave en de nieuwbouwportefeuille van Waardwonen is dan ook al zichtbaar in omvang toegenomen.

Verslechterde positie starters: Tevens zien we de positie van starters op de woningmarkt verslechteren. Starters hebben relatief veel last van de hoge druk op de woningmarkt. Waardwonen neemt deze druk weg door de realisatie van flexibele woningen, tijdelijke jongerencontracten en doorstroombeleid voor ouderen.

Waardwonen heeft haar zaken op orde. Dat brengt met zich mee dat zij zelf haar koers kan bepalen en vroegtijdig kan anticiperen op veranderende wetgeving en marktomstandigheden. De lijn van goed vooruit kijken en gedegen besluiten nemen zet zij voort. Transparantie is daarbij een vanzelfsprekendheid. Waardwonen heeft zich de afgelopen jaren goed aangepast aan de veranderende volkshuisvesting en is mede daardoor een stabiele en gezonde organisatie. Kijk voor meer informatie over de organisatie en het ondernemingsplan op www.waardwonen.nl

De Raad van Commissarissen

Samenstelling
Zoals vastgesteld in de statuten bestaat de Raad van Commissarissen ten minste uit vijf personen. We vinden het belangrijk dat elk lid van de Raad van Commissarissen naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met de maatschappelijke opgave waar Waardwonen voor staat.

Taken
De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Commissarissen van Waardwonen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een Reglement. De actuele Governancecode woningbouwcorporaties vormt voor dit reglement de basis.
• Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
• Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van Commissarissen beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
• Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van een aantal majeure besluiten.
• Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de directeur-bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De Raad van Commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de Raad van Commissarissen gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (remuneratie, vastgoed en audit), maar elk lid van de Raad van Commissarissen is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn.

De functie

Rollen van de Raad van Commissarissen:
De Raad van Commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend. Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur;
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur;
3. de rol van werkgever van het bestuur.

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de Raad van Commissarissen zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een lid Raad van Commissarissen moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de Raad van Commissarissen van Waardwonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode woningcorporaties 2020.

Profiel Financiën

Voor deze vacature wordt gezocht naar kandidaten met de volgende specifieke achtergrond: Financiën. Dit aandachtsgebied richt zich vooral op financiële vraagstukken van de corporatie. Deze commissaris is tevens lid van de auditcommissie. Gevraagd wordt:
• Ruime ervaring als financieel (eind)verantwoordelijke op directie- en/of bestuursniveau.
• Kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie in het algemeen en die van een corporatie in het bijzonder.
• Ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
• Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control.
• Ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
• Kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed.
• Kennis en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:
• een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
• sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
• kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk, open en transparante houding.

Verder dient u te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 8 maart a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: 2de helft maart
Bespreken shortlist: 25 maart (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Waardwonen: 8 april
Benoeming per: 1 juni 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7390) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren