Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën en Control

Rijnhart Wonen, Leiderdorp, Zuid-Holland
De ideale kandidaat vult de expertise op het gebied van volkshuisvesting aan met kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een duidelijk zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties.Kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen zijn daarbij van belang. Dat alles tevens in het licht van de duurzaamheidsdiscussie en energietransitie in combinatie met het betaalbaar houden van de woningen voor de doelgroep.

Met het motto “Met ziel en zakelijkheid”

Organisatie & context

Rijnhart Wonen biedt als corporatie betaalbare en plezierige sociale huisvesting aan ongeveer 3.600 huishoudens in de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude. Ruim 30 betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in om aan de woonwensen van de huurders te voldoen. Dat doen zij op basis het Koersplan 2020 – 2024. Kernwoorden zijn: inzetten op het sociaal domein, investeren in beschikbaarheid en verduurzaming, en vernieuwing van de huurdersparticipatie. (zie https://www.rijnhartwonen.nl/over-rijnhart-wonen/publicaties/).

Met het motto “Met ziel en zakelijkheid” geeft Rijnhart Wonen aan hoe zij haar dienstverlening invult: “Wij zetten een stap extra voor onze huurders en het realiseren van passende woonruimte voor toekomstige huurders”.

Rijnhart Wonen heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van een huurdersorganisatie. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zal een van de leden aftreden. Het gaat daarbij niet om een ‘huurderscommissaris’. De raad gaat op zoek naar een nieuw lid met een profiel Financieel en Control. De kandidaat moet ook beschikbaar zijn voor de functie van vice-voorzitter.

Rijnhart Wonen maakt onderdeel uit van de woningmarkt Holland-Rijnland. Deze kent een hoge druk op de woningmarkt. Er wordt op basis van een open en transparante communicatie nauw samengewerkt met de gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp en andere lokale partners.

Voor meer informatie over Rijnhart Wonen kijkt u op de website: www.rijnhartwonen.nl.

Functie lid RvC

De kerntaak van de RvC van Rijnhart Wonen is erop toe te zien dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te bereiken. De RvC van Rijnhart Wonen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast dient de RvC als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC beoordeelt of door de corporatie binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld.

De RvC kent twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Vanwege de beperkte grootte van Rijnhart Wonen en het belang van financiën en risicomanagement, is besloten dat de voltallige RvC lid is van de auditcommissie.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2020.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Dat betekent dat de RvC een multidisciplinair team vormt. Alle leden moeten voldoen aan een aantal algemene eisen. Deze hebben betrekking op persoonlijke competenties (zie bijlage 2). Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden(zie bijlage 3).

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en opleiding. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks zijn functioneren, taakopvatting en werkwijze. Het RvC reglement Rijnhart Wonen is van toepassing. Dit reglement is op de website van de corporatie onder ‘Over Rijnhart Wonen’ / Toezicht’ te raadplegen.

Aandachtsgebied Financiën en Control

Voor de vacature met kwaliteitsprofiel Financiën en Control zoeken we kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond.

Kennis en ervaring:

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • bestuurlijke ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • op de hoogte van en gericht op innovatie op het vlak van ICT en informatiemanagement (denk aan digitale dienstverlening en klantprocessen);
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

Persoonlijke kenmerken

Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kenmerken van belang:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • een binding met en passie voor de sociale volkshuisvesting;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder.
 • in verband met het vicevoorzitterschap, een goed ontwikkelde sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • gevoel voor omgevingsfactoren; u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient, het te benoemen RvC-lid bij voorkeur, in de regio van het werkgebied te wonen en/of te werken of op een andere manier daaraan verbonden te zijn. Vanwege de diversiteit en samenstelling van de RvC, worden kandidaten met een niet uitsluitend Nederlandse culturele afkomst en vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Voor de kandidaat geldt de lijst met onverenigbaarheden vastgesteld op grond van de ‘’Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’’ (zie bijlage 1).

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Deze periode kan eenmalig gevolgd worden door een herbenoeming voor vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit verschaft u graag meer informatie over de functie. Daarvoor kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn telefonisch bereikbaar op nummer 033-445 95 22. U kunt eventuele vragen ook per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk 16 augustus a.s. via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature (vacaturenummer 7196) op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 7196.

Procedure

De RvC heeft uit haar midden een selectiecommissie gekozen. PublicSpirit maakt een voorselectie uit de ingekomen reacties en voert oriënterende gesprekken in week 34 en 35.

De planning van het vervolg van de procedure is als volgt:

 • Op 7 september (week 37) worden de resultaten aan de RvC gepresenteerd.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor den selectiegesprek met de selectiecommissie op donderdag 1 oktober a.s. in de ochtend.
 • De eindkandidaat heeft vervolgens een kennismakingsgesprek met de OR op donderdag 8 oktober van 15.30 – 16.00 uur.

Voordat de RvC tot benoeming kan overgaan, vereist Woningwet 2015 een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties. De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (zie https://www.vtw.nl/nieuws/handreiking-fit-en-proper-test-bestuurders-en-commissarissen)

Na ontvangst van een positieve zienswijze kan de benoeming door de RvC plaatsvinden. Bij een negatieve zienswijze mag de RvC niet tot benoeming overgaan.

Bijlage 1

De onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de RvC op grond van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting:

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Bijlage 2: Competenties

In bijlage 1 bij Artikel 18 van het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” zijn in alfabetische volgorde de competenties opgenomen, waar een commissaris moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Bijlage 3: Expertisegebieden

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit woningcorporaties zijn de volgende expertisegebieden in de RvC belegd:

Governance
In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de corporatie aan de orde alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:

 • een visie op governance, risk en compliance;
 • kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • kennis en ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk
In dit aandachtsgebied is ervaring in volkshuisvestelijke aangelegenheden een vereiste. Gevraagd wordt:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving van volkshuisvesting;
 • kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting;
 • kennis van en inzicht in sociaal maatschappelijke vraagstukken, zoals buurtontwikkelingen, bijzondere doelgroepen en woonlastenproblematiek;
 • heeft aandacht voor de relatie met gemeenten in het werkgebied;
 • heeft aandacht voor de relatie met zorg en welzijn;
 • heeft aandacht voor de rol van de stakeholders.

Vastgoedontwikkeling en -beheer
De organisatie heeft nu en in de toekomst een aantal grootschalige investeringsprojecten, zowel in de bestaande voorraad als voor nieuwe woningen. Vaak wordt gewerkt aan de vernieuwing van hele buurten en wijken in samenwerking met gemeente en/of projectontwikkelaar. In dit aandachtsgebied is ervaring in het vastgoed in de brede zin van het woord noodzakelijk. Gevraagd wordt:

 • deskundigheid op het gebied van processen in stedelijke vernieuwing/herstructurering (met name kennis van stedelijke vernieuwing en bijbehorende afwegingsprocessen);
 • deskundigheid op het terrein van gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • enige kennis van publiek/private samenwerkingsvormen;
 • kennis van ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

Financieel-economisch
In dit aandachtsgebied is inzicht in zowel financieel-economisch beleid als op het gebied van investeringen en financieringen vereist. Gevraagd wordt:

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s ;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en waarderingsissues, gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

Juridische zaken
In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de corporatie aan de orde alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • kennis van statuten/reglementen.

Wonen, zorg en welzijn
In dit aandachtsgebied is ervaring op het gebied van wonen, zorg en welzijn een vereiste. Gevraagd wordt:

 • kennis en deskundigheid op het terrein van zorg en/of welzijn, met name op bestuurlijk, strategisch of beleidsmatig niveau;
 • kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en/of welzijn.

Bedrijfskunde en management
In dit kennisgebied is ervaring met organisatie inrichtingsvraagstukken en managementvraagstukken gewenst. Gevraagd wordt:

 • deskundigheid op het gebied van organisatie en management;
 • deskundigheid op het gebied van human resources en organisatie ontwikkeling;
 • affiniteit met ICT-vraagstukken;
 • kennis en inzicht in communicatie- en imagovraagstukken.

Direct solliciteren