Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën & Control

Woonvizier, Made, Noord-Brabant
Voor de vacature met kwaliteitsprofiel Financiën & Control zoeken we kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Enige bekendheid of kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht, fiscaal recht, bouwrecht of huurrecht zou het compleet maken. Definitieve invulling van deze vacature is per 1 januari 2021.

Onze kernwaarden: hartelijk en verbindend

Raad van Commissarissen bij Woonvizier

Woningcorporatie Woonvizier verhuurt 3.000 woningen in de gemeente Drimmelen en Moerdijk. Conform het rooster van aftreden ontstaan per 1 januari 2021 twee vacatures voor een lid Raad van Commissarissen bij Woonvizier. Het betreft een positie met een nadrukkelijk volkshuisvestelijk & vastgoed profiel en een met het profiel financiën & control.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonvizier. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt op als werkgever van de bestuurder.

Woonvizier hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Woonvizier het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch, in verbinding, toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:

 • het volkshuisvestelijk belang;
 • het bewonersbelang;
 • het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie, op basis van het gevoerde beleid, tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast het houden van toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC vervult de rol van werkgever voor het bestuur van Woonvizier.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Woonvizier twee formele subcommissies ingesteld: een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording

Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht van huurders is benoemd.

Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezichthouden. Durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen zijn nodig voor een gezonde cultuur, waarin groepsdenken wordt vermeden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad stelt zich actief open voor signalen en belangen van stakeholders.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonvizier en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt zij op als werkgever van de bestuurder.

Belangrijk voor het goed functioneren van de RvC is:

 • De RvC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur, tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de corporatie, waaronder de huurders, de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.
 • Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn genoemd in de statuten.
 • De RvC dient uit generalisten te bestaan die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen, die hierna worden beschreven.
 • Omdat het maatschappelijk verwachtingspatroon een grote complexiteit kent, dient in de samenstelling van de RvC naast de inhoudelijke beleidsterreinen ook diversiteit een rol te spelen.
 • De RvC dient als team te functioneren, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtkader.
 • Gezien de positie waarin de RvC functioneert, is een vereiste dat de leden van de RvC op afstand (helicopterview) de besluiten kunnen analyseren en daartoe hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, wat een opleidings- en ervaringsniveau op minimaal HBO-/ academisch niveau vraagt.
 • De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie en intuïtie en moeten dit beide onder woorden kunnen brengen.
 • Het met raad terzijde staan (adviserende rol) veronderstelt dat de RvC niet alleen inhoudelijk een klankbord voor het bestuur is, maar ook ten aanzien van de ontwikkelingen in de sector en in de gemeenschap waar de stichting voor werkt in het bijzonder. Zij zullen signalen uit de samenleving op moeten kunnen vangen en kunnen beoordelen op het belang hiervan voor het beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling is daarvoor belangrijk.
 • Gezien de maatschappelijke/politieke omgeving waarin de corporatie opereert, is hiertoe tevens inzicht nodig in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
 • Er wordt naar gestreefd zowel leden uit het bedrijfsleven als uit de non-profit sfeer in de RvC te benoemen.
 • Het stellen van de juiste vragen is belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden.
 • Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar mensen met een binding aan het werkgebied.

Een lid van een RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De tijdsbesteding van een lid van de RvC bedraagt minimaal vier tot zes dagdelen per maand.

Kennisvelden/aandachtsgebieden

Van alle leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval een primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Specifiek Profiel Financiën & Control

Voor de vacature met kwaliteitsprofiel Financiën & Control zoeken we kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Enige bekendheid of kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht, fiscaal recht, bouwrecht of huurrecht zou het compleet maken. Definitieve invulling van deze vacature is per 1 januari 2021.

Kennis en ervaring:

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving (bouwrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, huurrecht);
 • kennis van of inzicht in juridische consequenties van besluiten;
 • bestuurlijke ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • op de hoogte van en gericht op innovatie op het vlak van ICT en informatiemanagement (denk aan digitale dienstverlening en klantprocessen);
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

Daarnaast zijn de volgende criteria van belang:

 • bestuurlijke intelligentie;
 • aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • de commissaris zit zonder last of ruggenspraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewoners- vertegenwoordigingen van gedachten te wisselen en daarvoor ook de benodigde tijd inruimen;
 • binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
 • gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • gericht op het voeren van een open, prikkelende dialoog om gezamenlijke tot de juiste afwegingen te kunnen komen
 • gericht op innovatie; wijkt af van gebaande paden;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk;
 • open en transparante houding.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient bij voorkeur een van de twee te benoemen RvC-leden in het werkgebied te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan het werkgebied van Woonvizier.

Vanwege de huidige samenstelling van de RvC wordt daarnaast, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Ook kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden gestimuleerd om te reageren.

Huurdersvertegenwoordiging

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Woonbelang. Woonbelang is in 1994 opgericht. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. Woonbelang overlegt en onderhandelt met Woonvizier over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC. Momenteel zijn (wettelijk) twee leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd.
Woonbelang is vanwege de twee vacatures namens de huurder in de RvC (actief betrokken bij deze selectieprocedure.

Organisatie & context

Wij zijn WOONVIZIER, een compacte, vindingrijke en betrokken woningcorporatie in een landelijke omgeving. Met circa 19 collega’s werken wij vanuit Made samen aan goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Woonvizier verhuurt ongeveer 3.000 woningen in de gemeente Drimmelen en Moerdijk. We staan voor sterke sociale gemeenschappen in onze dorpen. Woonvizier is volop in beweging! Als organisatie zijn we wendbaar, werken we vanuit de menselijke maat en zetten we de huurder voorop. Onze kracht is lokale verbinding en maatwerk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

Onze kernwaarden: hartelijk en verbindend .
Onze kerncompetenties: aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid, zelfontwikkeling en samenwerken.”

Woonvizier is een organisatie met 19 medewerkers. Het kleine en slagvaardige managementteam is met name gericht op strategische aspecten en bedrijfsvoeringsaspecten.
De afdeling Vastgoed en Wonen draagt zorg voor de projecten, vastgoedprocessen en beleidsmatige vastgoedzaken. Ook alle klantcontacten lopen via de afdeling Vastgoed en Wonen. Dit geldt zowel voor huurders, woningzoekenden, kopers als afnemers van diensten. De afdeling Bedrijfsvoering is met name gericht op de interne financiële vraagstukken en heeft o.a. contacten met leveranciers, geldverstrekkers en toezichthouders als Centraal Fonds Volkshuisvesting en het ministerie van Wonen en Rijksdienst. Daarnaast faciliteert zij de Directie en de afdelingen Wonen en Vastgoed om de bedrijfsdoelstellingen te halen, tevens is de controle taak hier ondergebracht.

Woonvizier is ontstaan uit de fusie tussen Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen. Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen waren beide werkzaam als toegelaten instellingen. Dit houdt in dat Woonvizier uitsluitend werkzaam is in het belang van de volkshuisvesting. Op dit moment beheert en verhuurt zij ruim 3.000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen en de kern Moerdijk. Het bezit bestaat uit woningen, garages en commerciële ruimtes in de kernen Made, Drimmelen, Terheijden en Wagenberg, Hooge en Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk. Daarnaast vindt Woonvizier het belangrijk om actief bij te dragen aan het ontwikkelen en realiseren van woningen in het werkgebied. De speciale aandacht gaat uit naar de groepen starters, senioren en mensen met een beperking.

Een goede woning is belangrijk maar niet genoeg. Een huis moet een thuis zijn en dat wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving, buren en (bereikbaarheid van) voorzieningen. Daarom is Woonvizier actief in Dorpsgericht Werken. Samen met de bewoners, gemeente, politie en andere partijen spant zij zich in voor de leefbaarheid in de dorpen. Door de goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen worden hier goede resultaten in geboekt.

Voor meer informatie over Woonvizier kijkt u op de website: www.woonvizier.net.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Wat betreft de vergoeding voor RvC-leden wordt de “beroepsregel bezoldiging commissarissen” van de VTW gevolgd.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 16 augustus 2020 a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer) en een cv uploaden.

 • Profiel Volkshuisvesting & Vastgoed : vacaturenummer 7167
 • Profiel Financiën & Control : vacaturenummer 7214

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*

 • Reactietermijn : t/m zo. 16 augustus 2020
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 34/35
 • Presentatie shortlist : donderdag 3 september 2020
 • 1e Selectieronde met selectiecommissie : woensdag 23 september 2020
 • 2e Selectieronde (verdiepend gesprek) : woensdag 30 september 2020
 • Kennismaking met de Personeelsvertegenwoordiging en de huurdersvereniging: begin oktober
 • Opstellen documenten voor Aw : medio oktober
 • Aanvraag zienswijze bij Aw : 6-8 weken
 • Benoeming : december 2020

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld. https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-01-01#Bijlage1

Direct solliciteren