Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurders, profiel Volkshuisvesting

Clavis, Terneuzen, Zeeland
Namens de Bewonersraad van Clavis zoeken wij een Lid voor de Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurders, met een nadrukkelijk volkshuisvestelijk profiel. Iemand die duidelijk zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties. Met kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. U kunt reageren tot en met zondag 30 augustus a.s. (ref.nr. 7189)

Met het ondernemingsplan 'Met Elkaar' kiest Clavis nadrukkelijk positie en staat het woongeluk van de bewoners centraal.

Lid Raad van Commissarissen bij Clavis

Woningcorporatie Clavis verhuurt ongeveer 2.500 woningen in Terneuzen en Sluiskil. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2021 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen bij Clavis. De huidige voorzitter van de RvC zal aftreden; vanuit de huidige Raad wordt een nieuwe voorzitter benoemd. De vacature betreft een positie met een nadrukkelijk volkshuisvestelijk profiel, op voordracht van de huurdersorganisatie.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Clavis. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt op als werkgever van de bestuurder.

Clavis hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Clavis het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch, in verbinding, toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan, naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie, op basis van het gevoerde beleid, tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast het houden van toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC vervult de rol van werkgever voor het bestuur van Clavis.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Clavis twee formele subcommissies ingesteld: een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording

Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht van huurders is benoemd.

Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezichthouden. Durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen zijn nodig voor een gezonde cultuur, waarin groepsdenken wordt vermeden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad stelt zich actief open voor signalen en belangen van stakeholders.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Clavis en de met haar verbonden ondernemingen.

Belangrijk voor het goed functioneren van de RvC is:

 • De RvC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur, tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de corporatie, waaronder de huurders, de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.
 • Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn genoemd in de statuten.
 • De RvC dient uit generalisten te bestaan die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen, die hierna worden beschreven.
 • Omdat het maatschappelijk verwachtingspatroon een grote complexiteit kent, dient in de samenstelling van de RvC naast de inhoudelijke beleidsterreinen ook diversiteit een rol te spelen.
 • De RvC dient als team te functioneren, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtkader.
 • Gezien de positie waarin de RvC functioneert, is een vereiste dat de leden van de RvC op afstand (helicopterview) de besluiten kunnen analyseren en daartoe hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, wat een opleidings- en ervaringsniveau op minimaal HBO-/ academisch niveau vraagt.
 • De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie en intuïtie en moeten dit beide onder woorden kunnen brengen.
 • Het met raad terzijde staan (adviserende rol) veronderstelt dat de RvC niet alleen inhoudelijk een klankbord voor het bestuur is, maar ook ten aanzien van de ontwikkelingen in de sector en in de gemeenschap waar de stichting voor werkt in het bijzonder. Zij zullen signalen uit de samenleving op moeten kunnen vangen en kunnen beoordelen op het belang hiervan voor het beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling is daarvoor belangrijk.
 • Gezien de maatschappelijke/politieke omgeving waarin de corporatie opereert, is hiertoe tevens inzicht nodig in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
 • Er wordt naar gestreefd zowel leden uit het bedrijfsleven als uit de non-profit sfeer in de RvC te benoemen.
 • Het stellen van de juiste vragen is belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden.
 • Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar mensen met een binding met het werkgebied.

Een lid van een RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De tijdsbesteding van een lid van de RvC bedraagt minimaal vier tot zes dagdelen per maand.

Kennisvelden/aandachtsgebieden
Van alle leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige ‘eigenaar’ van wordt. Alle leden en de voorzitter van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Aandachtsgebied Volkshuisvesting

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een duidelijk zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte en specifiek een duidelijke visie op de rol van woningcorporaties. Kennis op het gebied van locatiebeleid, de sociale taak van de woningcorporatie en het huisvesten van bijzondere doelgroepen zijn daarbij van belang. Dat alles tevens in het licht van de duurzaamheidsdiscussie en energietransitie in combinatie met het betaalbaar houden van de woningen voor de doelgroep. Definitieve invulling van deze vacature is per 1 januari 2021.

Kennis en ervaring:

 • visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
 • kennis van de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting, inclusief wet- en regelgeving;
 • kennis van en ervaring met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
 • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.

Daarnaast zijn de volgende criteria van belang:

 • bestuurlijke intelligentie;
 • aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewoners- vertegenwoordigingen van gedachten te wisselen en daarvoor ook de benodigde tijd inruimen;
 • binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
 • gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie.
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder.

 

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van belanghouders en doelgroepen van Clavis en dus in staat om de ontwikkelingen in het vakgebied te vertalen naar de volkshuisvesting in het algemeen en Clavis in het bijzonder;
 • affiniteit met het maatschappelijk ondernemerschap van de corporatie;
 • kritische geest;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • open en transparante houding;
 • gevoel voor intermenselijke relaties;
 • no-nonsense type.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient bij voorkeur het te benoemen RvC-lid in het werkgebied te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan het werkgebied van Clavis. Ook kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden gestimuleerd om te reageren.

Huurdersvertegenwoordiging

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Bewonersraad. De Bewonersraad overlegt en onderhandelt met Clavis over beleidsmatige zaken en heeft, voornamelijk via de RvC-leden die benoemd zijn op voordracht van de huurders, contact met de RvC. Momenteel zijn (wettelijk) twee leden van de RvC op voordracht van de huurders benoemd. De Bewonersraad is vanwege de vacature namens de huurders in de RvC actief betrokken bij deze selectieprocedure. De Bewonersraad en RvC vinden het belangrijk dat er periodiek (in)formeel overleg plaatsvindt met de commissarissen die op voordracht van de huurders zijn benoemd.

Organisatie & context

Clavis is een ambitieuze, sociaal betrokken en financieel gezonde woningcorporatie in Zeeuws-Vlaanderen. Een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Terneuzen die richt zich op het verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. De ongeveer 2.500 woningen zijn verdeeld over de kernen Terneuzen en Sluiskil.

Clavis concentreert zich op haar kerntaken en heeft een uitdagende investeringsopgave. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt in het betaalbaar houden van het wonen, het verduurzamen van het bezit en het draagvlak en samenwerking met partners in de samenleving. Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging met een woningmarkt die redelijk in balans is. Terneuzen heeft een centrumfunctie wat zorgt voor aantrekkingskracht, ontwikkelpotentie en een lichte bevolkingsgroei.

Elke dag zetten ruim vijfentwintig medewerkers van Clavis zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Clavis heeft drie afdelingen: Klant & Wijken, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken samen met de bestuurscontroller deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

Ondernemingsplan 2020-2024
“Met het ondernemingsplan ‘Met Elkaar’ is nadrukkelijk positie gekozen en staat het woongeluk van onze bewoners centraal. Dat doen wij door het bieden van een kwalitatieve, duurzame en betaalbare woning in een goede wijk. We bieden goede service en dienstverlening met meer persoonlijk contact naar de bewoner. Dit doen wij Met Elkaar: met de bewoners in de wijk. En Met Elkaar met onze partners waar wij mee samenwerken: gemeente, welzijn, zorg en aannemers.

Er is bewust voor gekozen om de kleine schaal te behouden. Herkenbaarheid voor haar bewoners en aanspreekbaar zijn voor de gemeente, zijn daarbij belangrijke pijlers. Een evenwichtige strategie gericht op professionalisering, versterken balanspositie, kritisch zijn op kosten en investeren in het woningbezit is een voorwaarde.”

Voor meer informatie kijkt u op www.clavis.cc.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’.
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 30 augustus a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 7189.

Procedure:
PublicSpirit en de Bewonersraad verrichten de voorselectie op basis van de binnengekomen reacties en zullen begin september de resultaten gezamenlijk aan Clavis presenteren. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 21 september a.s. vanaf 14.00 uur. Vervolgens vindt voordracht van de eindkandidaat door de Bewonersraad aan de RvC plaats.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.

De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Bijlage 1

Conform de nieuwe Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting:

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:

 1. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 2. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 3. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 4. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 5. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 6. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 7. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 8. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 9. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

 

Bijlage 2: Competenties

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Bijlage 3: Expertisegebieden

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit woningcorporaties zijn de volgende expertisegebieden in de Raad belegd:

Governance
In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de corporatie aan de orde alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:

 • een visie op governance, risk en compliance;
 • kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • kennis en ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.


Volkshuisvestelijk
In dit aandachtsgebied is ervaring in volkshuisvestelijke aangelegenheden een vereiste. Gevraagd wordt:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving van volkshuisvesting;
 • kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting;
 • kennis van en inzicht in sociaal maatschappelijke vraagstukken, zoals buurtontwikkelingen, bijzondere doelgroepen en woonlastenproblematiek;
 • heeft aandacht voor de relatie met gemeenten in het werkgebied;
 • heeft aandacht voor de relatie met zorg en welzijn;
 • heeft aandacht voor de rol van de stakeholders.

 

Vastgoedontwikkeling en -beheer
De organisatie heeft nu en in de toekomst een aantal grootschalige investeringsprojecten, zowel in de bestaande voorraad als voor nieuwe woningen. Vaak wordt gewerkt aan de vernieuwing van hele buurten en wijken in samenwerking met gemeente en/of projectontwikkelaar. In dit aandachtsgebied is ervaring in het vastgoed in de brede zin van het woord noodzakelijk. Gevraagd wordt:

 • deskundigheid op het gebied van processen in stedelijke vernieuwing/herstructurering (met name kennis van stedelijke vernieuwing en bijbehorende afwegingsprocessen);
 • deskundigheid op het terrein van gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • enige kennis van publiek/private samenwerkingsvormen;
 • kennis van ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

 

Financieel-economisch
In dit aandachtsgebied is inzicht in zowel financieel-economisch beleid als op het gebied van investeringen en financieringen vereist. Gevraagd wordt:

 • kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s ;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en waarderingsissues, gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

 

Juridische zaken
In dit aandachtsgebied zijn de aspecten van besturing en inrichting van de corporatie aan de orde alsmede het risicomanagement en het vraagstuk van wet- en regelgeving. Gevraagd wordt:

 • kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • kennis van statuten/reglementen.

 

Wonen, zorg en welzijn
In dit aandachtsgebied is ervaring op het gebied van wonen, zorg en welzijn een vereiste. Gevraagd wordt:

 • kennis en deskundigheid op het terrein van zorg en/of welzijn, met name op bestuurlijk, strategisch of beleidsmatig niveau;
 • kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en/of welzijn.


Bedrijfskunde en management
In dit kennisgebied is ervaring met organisatie inrichtingsvraagstukken en managementvraagstukken gewenst. Gevraagd wordt:

 • deskundigheid op het gebied van organisatie en management;
 • deskundigheid op het gebied van human resources en organisatie ontwikkeling;
 • affiniteit met ICT-vraagstukken;
 • kennis en inzicht in communicatie- en imagovraagstukken.

Direct solliciteren