Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

Woonpalet, Zeewolde, Flevoland
Voor Woonpalet in Zeewolde zijn wij op zoek naar een lid Raad van Commissarissen. Dit lid wordt benoemd op voordracht van Huurdersbelangen Zeewolde. Wij zoeken iemand met gedegen, relevante, juridische kennis en intrinsieke belangstelling om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen. Reageren kan tot en met woensdag 21 april a.s. (ref.nr. 7404).

Betrouwbaar, betrokken, slagvaardig: dat zijn de kernwaarden van Stichting Woonpalet Zeewolde.

Organisatie en context

Betrouwbaar, betrokken, slagvaardig: dat zijn de kernwaarden van Stichting Woonpalet Zeewolde.

Woonpalet wil goede huisvesting bieden aan mensen die daar zelf moeilijk in kunnen voorzien. Dat gaat soms verder dan alleen huisvesten: indien nodig pakken ze bij problemen op buurt- of complexniveau een actieve begeleidende rol en proberen ze mensen door te geleiden naar juiste ondersteuning. Woonpalet kent de bewoners en stakeholders, ze kennen de verschillende buurten en kunnen de inzet daarop afstemmen. Zo leveren ze, waar nodig, maatwerk. Woonpalet is trots op de slanke en slagvaardige organisatie. Klantgedreven en op een financieel en bedrijfseconomisch gezonde manier werken zij aan een prettig woonmilieu voor de verschillende doelgroepen.

De ondernemingsstrategie ‘continu in beweging’ 2019 – 2021 maakt goed duidelijk waar ze naartoe willen. De doelen zijn hierin bepaald:

 • Betaalbare en passende woningen voor de huurders.
 • Nieuwbouw richten op klein en betaalbaar.
 • Voldoende woningen voor ouderen.
 • Grote inzet op duurzaamheid.
 • Sociale leefbaarheid: focus op samenwerking en een proactieve houding.
 • Fijne woonomgeving voor onze huurders.

Woonpalet doet er alles aan om ook in deze vreemde tijd na de uitbraak van COVID-19 onze rol als dé lokale woningcorporatie waar te maken. Dit doen ze door te zorgen voor goed en duurzaam wonen: nu en in de toekomst. En dat is meer dan alleen het voorzien in een goede en betaalbare woning. Vooral ook in deze vreemde tijd. Ze willen dat mensen zich echt thuis voelen in hun eigen woning. Ze bieden producten en diensten die daaraan bijdragen en streven ernaar onze kwaliteit continu te verbeteren. Ook spannen ze zich in voor een aantrekkelijke woonomgeving, waarbij de huurders zelf keuzes hebben. Ze zijn betrokken bij de huurders; zij zijn meer dan alleen de huurders van de woningen.

Speerpunten voor 2021

 • In 2021 leveren ze een nieuwbouwproject van 44 woningen (voor kleine huishoudens) op in de Polderwijk. Daarnaast starten ze met de bouw van 31 woningen (ook aantal grotere huishoudens) in Eilandenrijk.
 • Op 1 januari 2021 zijn 18 appartementen overgenomen van collegacorporatie Mooiland.
 • In 2021 wil Woonpalet zeven all-electric pilotwoningen inrichten, om ervaring op te doen met verschillende manieren van verwarmen.
 • Betaalbare woningen. Woonpalet hanteert in 2021 een terughoudend huurbeleid.
 • Achter de voordeur. Door corona is het moeilijk om het beleid van ‘achter de voordeur’ van de afgelopen jaren op dezelfde voet voort te zetten. Contacten komen begrijpelijkerwijs moeilijker tot stand en huurders zijn terughoudend in hun contacten. Desondanks proberen ze toch zo veel mogelijk in contact te komen met de kwetsbare groep.
 • Optimaliseren dienstverlening. In 2021 gaan ze het reparatieverzoekenportaal gebruiksvriendelijker maken. In 2021 start de technisch woonconsulent voor het opnemen van de woningen met de inspectie app. Daarmee verwachten ze een grote efficiencyslag omdat de inspecties duidelijker voor de klant en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Samen met de aannemer gaan ze in 2021 een Lean-project starten om te kijken hoe ze het proces mutatie- en dagelijks onderhoud efficiënter kunnen inrichten.
 • Voor de zomer van 2020 is de gemeentelijke woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan wordt momenteel door Woonpalet, gemeente en Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ) gewerkt om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Medio 2021 wordt de voorgang van de gemaakte afspraken gemonitord.

Woonpalet is een woningcorporatie met zo’n 2.000 huurwoningen en heeft 17 medewerkers. Woonpalet wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De nieuwe directeur-bestuurder, Carolien van Rijen, start 1 april 2021.

Kijk voor meer informatie op www.woonpalet.net. Daar is tevens het jaarplan 2021 ‘nieuwe werkelijkheid’ te vinden.

Huurdersbelangen Zeewolde

Huurdersbelangen Zeewolde is in 2001 opgericht op initiatief van woningcorporatie Woonpalet, die wel het belang van een huurdersvereniging als gesprekspartner inzag, en vanwege de verplichting met betrekking tot de overlegwet. Op 17 april 2002 is daarop de eerste samenwerkingsovereenkomst getekend.

Huurdersbelangen Zeewolde behartigt de belangen van de huurders van Woonpalet en wil samen met de huurders en woningzoekende een gemeentelijk beleid stimuleren voor betaalbare, kwalitatief goede huurwoningen in Zeewolde.
Huurdersbelangen Zeewolde is een huurdersvereniging voor huurders die huren van de woningstichting Woonpalet te Zeewolde, of daar als woningzoekende staan ingeschreven. Het bestuur voert haar beleid binnen de door de overheid vastgestelde subsidies van de woningcorporatie(s).

Omdat huurders zelf het beste weten wat voor hen werkt, worden de huurders actief betrokken bij nieuw beleid of nieuwe producten. In 2020 hebben ze door corona de huurders diverse keren digitaal geïnformeerd. De huurders hadden de mogelijkheid vragen te stellen naar aanleiding van de kwartaalverslagen en het jaarverslag. In 2020 is een fysieke bijeenkomst gehouden voor jonge huurders tot 35 jaar. In de bijeenkomst zijn vragen gesteld over tevredenheid over de huisvesting, kosten, verduurzaming en leefbaarheid. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan Woonpalet. Voor 2021 zijn ze voornemens huurders en woningzoekenden te betrekken bij een nieuw op te zetten proces, namelijk het digitaliseren van het opzeggen van de huur.

Functie Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de beginselen van good governance.

De RvC van Woonpalet bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter, en vergadert ten minste zes maal per jaar. Twee van de leden zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangen Zeewolde.

Van ieder lid wordt een brede maatschappelijke belangstelling verwacht. Een goed team waarin bestuurskundige, economische, juridische, volkshuisvestelijke en sociaal-maatschappelijke disciplines zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd, wordt van het grootste belang geacht.

Vaardigheden en andere kenmerken:

 • affiniteit met de maatschappelijk sociale rol van de volkshuisvesting en in staat om de invulling daarvan door de corporatie te beoordelen;
 • affiniteit met de strategische doelstellingen van de corporatie en deze kunnen beoordelen;
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; weet wat er speelt in de maatschappij;
 • basiskennis van de volkshuisvesting en financiën; bedrijfseconomische kennis en financieel inzicht; kennis van risicomanagement met betrekking tot de bedrijfsvoering en projecten;
 • ervaring op het gebied van het bestuur en/of toezicht, bezit kwaliteiten van toezichthouder, klankbordfunctie en adviseur;
 • ervaring in en kennis van strategische bestuurlijke afwegings- en besluitvormingsprocessen.

 Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Woonpalet voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Specifiek: lid op voordracht van de huurders

Dit lid wordt benoemd op voordracht van Huurdersbelangen Zeewolde.

Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:

 • zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Woonpalet;
 • is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en een duidelijke visie op huurdersparticipatie;
 • gedegen relevante juridische kennis;
 • bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende rol;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder.

De nieuwe commissaris heeft bij voorkeur binding, of in ieder geval affiniteit, met het werkgebied.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.  De honorering van de leden valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel en bedraagt momenteel € 6.865,– per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Planning procedure :
Reactietermijn: t/m woensdag 21 april
Voorselectiegesprekken: week 16-17
Bespreken cv’s met opdrachtgever: wo. 5 mei (zonder kandidaten)
Eerste selectieronde bij Woonpalet: vr. 7 mei 10.00-15.00 uur
Tweede selectieronde bij Woonpalet: di. 11 mei 15.00-17.00 uur
Aanvraag zienswijze bij Aw: mei/juni
Benoeming: begin juli

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7404. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website: https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten

Direct solliciteren