Lid Raad van Commissarissen met financieel-bedrijfseconomisch profiel

Woonpalet, Zeewolde, Flevoland
Woonpalet in Zeewolde zoekt een Lid Raad van Commissarissen met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Een commissaris die beschikt over het vermogen om in een team samen te werken, die verrassende vragen kan en durft te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Binnen de RvC wordt door een gevarieerd team van mensen constructief samengewerkt, waarbij integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking centraal staan.

Organisatie en context

Betrouwbaar, betrokken, slagvaardig: dat zijn de kernwaarden van Stichting Woonpalet Zeewolde.

Woonpalet wil goede huisvesting bieden aan mensen die daar zelf moeilijk in kunnen voorzien. Dat gaat soms verder dan alleen huisvesten: indien nodig pakken ze bij problemen op buurt- of complexniveau een actieve begeleidende rol en proberen ze mensen door te geleiden naar juiste ondersteuning. Woonpalet kent de bewoners en stakeholders, ze kennen de verschillende buurten en kunnen de inzet daarop afstemmen. Zo leveren ze, waar nodig, maatwerk. Woonpalet is trots op de slanke en slagvaardige organisatie. Klantgedreven en op een financieel en bedrijfseconomisch gezonde manier werken zij aan een prettig woonmilieu voor de verschillende doelgroepen.

De titel van het jaarverslag 2019 is ‘Ruimte voor groei’. Het jaar 2019 kenmerkte zich door ontwikkeling. Mede door de landelijke urgentie op ‘bouwen’ en ‘verduurzamen’, veranderde de manier van kijken naar corporatie-investeringen. Er kwam ruimte. Niet zozeer feitelijk, maar qua benadering van toezichthouders en belangrijke stakeholders. Het inzicht dat corporaties een belangrijke taak te doen hadden en dat dat geld kost, mág kosten, was weer terug. In 2019 leverde Woonpalet geen nieuwe woningen op, maar zijn er wel veel voorbereidingen getroffen voor bouwplannen voor de komende jaren. Daarnaast is in 2019 ingezet op verduurzaming, wat ook in de komende jaren een belangrijk thema zal zijn.

‘Bestendigen’ is de titel van het Jaarplan 2020. Want na alle veranderingen van de afgelopen jaren op het gebied van wet- en regelgeving, governance en verantwoording, maar ook de verduurzamingsslag en de nieuwe systemen die ze implementeerden zoals het woonruimteverdeelportaal, is het nu tijd om te consolideren. Om alle nieuwe diensten en producten verder in te bedden in de organisatie en zichzelf de ruimte te geven meer te gaan specialiseren in al het nieuwe dat in de afgelopen tijd op de organisatie afkwam: het werk ‘achter de voordeur’ bij huurders die hulp nodig hebben, het verder verduurzamen van de bestaande woningen en het bouwen, heel specifiek, voor één- en tweepersoonshuishoudens.

De ondernemingsstrategie 2019 – 2021 maakt goed duidelijk waar ze naartoe willen. De doelen voor de komende jaren zijn hierin bepaald:

 • Betaalbare en passende woningen voor de huurders.
 • Nieuwbouw richten op klein en betaalbaar.
 • Voldoende woningen voor ouderen.
 • Grote inzet op duurzaamheid.
 • Sociale leefbaarheid: focus op samenwerking en een proactieve houding.
 • Fijne woonomgeving voor onze huurders.

Woonpalet is een woningcorporatie met 1.950 huurwoningen en heeft 17 medewerkers. Woonpalet wordt bestuurd door de directeur-bestuurder.

Kijk voor meer informatie op www.woonpalet.net.

Functie Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie.
Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de beginselen van good governance.

De RvC van Woonpalet bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter, en vergadert ten minste zes maal per jaar.

Van ieder lid wordt een brede maatschappelijke belangstelling verwacht. Een goed team waarin bestuurskundige, economische, juridische, volkshuisvestelijke en sociaal-maatschappelijke disciplines zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd, wordt van het grootste belang geacht.

Vaardigheden en andere kenmerken:

 • affiniteit met de maatschappelijk sociale rol van de volkshuisvesting en in staat om de invulling daarvan door de corporatie te beoordelen;
 • affiniteit met de strategische doelstellingen van de corporatie en deze kunnen beoordelen;
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; weet wat er speelt in de maatschappij;
 • basiskennis van de volkshuisvesting en financiën; bedrijfseconomische kennis en financieel inzicht; kennis van risicomanagement met betrekking tot de bedrijfsvoering en projecten;
 • ervaring op het gebied van het bestuur en/of toezicht, bezit kwaliteiten van toezichthouder, klankbordfunctie en adviseur;
 • ervaring in en kennis van strategische bestuurlijke afwegings- en besluitvormingsprocessen.

Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Woonpalet voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Specifiek: financieel-bedrijfseconomisch profiel

Conform het rooster van aftreden wordt voor deze vacature gezocht naar kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond.

Binnen de RvC van Woonpalet wordt door een gevarieerd team van mensen constructief samengewerkt. Integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking staan centraal vanuit een dienstbare houding aan Woonpalet en haar doelen. Wij zoeken dan ook een commissaris die beschikt over het vermogen om in een team samen te werken. Iemand die verrassende vragen kan en durft te stellen, die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Daarnaast beschikt u over:

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie, bij voorkeur een woningcorporatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaggeving;
 • kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
 • bij voorkeur ervaring met beoordelingskader externe toezichthouder;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • bij voorkeur kennis van informatietechnologie en digitalisering.

Bij voorkeur heeft de nieuwe commissaris binding, of in ieder geval affiniteit, met het werkgebied.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

De honorering van de leden valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel en bedraagt momenteel € 6.865,– per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer
033-4459545. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Planning procedure :

 • Reactietermijn t/m zondag 16 augustus
 • Voorselectiegesprekken augustus
 • Bespreken cv’s met opdrachtgever 1e week september
 • Selectiegesprekken 2e week september
 • Kennismaking directeur-bestuurder en RvC 3e week september
 • Aanvraag zienswijze bij Aw oktober/november
 • Benoeming november

De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7180. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website: https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten.

Bijlage 1: Herzieningswet

Conform de nieuwe Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:

 1. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 2. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 3. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in
  verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 4. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid
  van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 5. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte
  werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 6. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk
  werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 7. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of
  van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 8. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een
  orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 9. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden
  werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Bijlage 2: Competenties

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

Bestuurlijk inzicht Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Direct solliciteren