Lid Raad van Commissarissen, financieel profiel

de Woonmensen, Apeldoorn, Gelderland
Voor de Woonmensen in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen

Organisatie en context

“Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen”: dat is de visie van de Woonmensen.

De Woonmensen richt zich op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. Ze kennen deze mensen en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is het vertrekpunt om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij de Woonmensen op zoek gaan naar hun initiatieven. De bewoners zijn medeverantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben invloed op keuzes die de Woonmensen maakt. De corporatie is voor en van bewoners.

De Woonmensen is een toekomstgerichte woningcorporatie met ruim 5.100 huurwoningen. Door het leveren van goede en betaalbare huurwoningen, biedt deze woningcorporatie woonkwaliteit aan in diverse buurten.

Met het koersplan 2016 – 2020 ‘Goed en betaalbaar wonen voor iedereen’ is een koers uitgezet die de afgelopen jaren is gevolgd. In dit plan werden duidelijke, meetbare en haalbare keuzes gemaakt. Stijgende woonlasten en de veranderende omstandigheden vroegen om aanscherping van het beleid om enerzijds de doelgroep zo goed mogelijk te helpen en anderzijds de financiële continuïteit te waarborgen. De recent uitgevoerde visitatie geeft het beeld van een toekomstgerichte corporatie die adequaat stuurt op de verschillende thema’s passend bij een moderne corporatie en goed in control is. Op dit moment is de stichting bezig met de uitwerking van een nieuw koersplan.

De stichting met circa 60 medewerkers wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met het managementteam zet de bestuurder de lijnen uit van de organisatie. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit de manager Bedrijfsvoering, de manager Wonen en de manager Vastgoed. De Raad van Commissarissen (RvC) verzorgt het interne toezicht bij de Woonmensen.

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurders Belangen Vereniging WijZijn. Deze, eind 2016 opgerichte onafhankelijke vereniging, heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van huurders van een woning van de Woonmensen. Deze zijn automatisch lid van WijZijn. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. WijZijn overlegt en onderhandelt met de Woonmensen over beleidsmatige zaken. Ook al betreft het geen huurderszetel, toch is, vanwege de open relatie, WijZijn actief betrokken bij deze selectieprocedure.

De RvC van de Woonmensen bestaat uit vijf personen waarvan twee op voordracht van de huurders.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.woonmensen.nl.

Functie Raad van Commissarissen

De RvC van de Woonmensen is een zogenaamde two-tier board en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website van de Woonmensen.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders/WijZijn en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezicht kader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van de Woonmensen.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Van ieder lid wordt een brede maatschappelijke belangstelling verwacht. Een goed team waarin bestuurskundige, economische, juridische, volkshuisvestelijke en sociaal-maatschappelijke disciplines zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd, wordt van het grootste belang geacht.

Vaardigheden en andere kenmerken:

 • affiniteit met de maatschappelijk sociale rol van de volkshuisvesting en in staat om de invulling daarvan door de corporatie te beoordelen;
 • affiniteit met de strategische doelstellingen van de corporatie en deze kunnen beoordelen;
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; weet wat er speelt in de maatschappij;
 • basiskennis van de volkshuisvesting en financiën; bedrijfseconomische kennis en financieel inzicht; kennis van risicomanagement met betrekking tot de bedrijfsvoering en projecten;
 • ervaring op het gebied van het bestuur en/of toezicht, bezit kwaliteiten van toezichthouder, klankbordfunctie en adviseur;
 • ervaring in en kennis van strategische bestuurlijke afwegings- en besluitvormingsprocessen.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen.

Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van de Woonmensen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Specifiek: financieel profiel

Conform het rooster van aftreden wordt voor deze vacature gezocht naar kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond.

Binnen de RvC van de Woonmensen wordt door een gevarieerd team van mensen constructief samengewerkt. Integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking staan centraal vanuit een dienstbare houding aan de Woonmensen en haar doelen. Wij zoeken dan ook een commissaris die beschikt over het vermogen om in een team samen te werken, creatief is, denkt vanuit concepten en gericht is op verbinding. Iemand die verrassende vragen kan en durft te stellen, die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Het nieuwe lid beschikt over een dermate goed inzicht in de cijfermatige aspecten van een corporatie dat hij of zij in staat is om in RvC-verband toezicht te houden, langetermijnvisie heeft, advies verstrekt en tijdig risico’s onderkent. Hierbij ligt de nadruk op treasury vraagstukken, projecten, de planning-en-controlecyclus, de omgang met de externe accountant en het deelnemen aan of voorzitten van de audit-commissie. Het nieuwe lid heeft vooral kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de onderneming en dus kennis van en inzicht in financieel-economische vraagstukken, bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s en managementtechnieken zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en beheerssystemen.

Daarnaast beschikt u over:

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie, bij voorkeur een woningcorporatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaggeving;
 • kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels;
 • bij voorkeur kennis van informatietechnologie en digitalisering.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
De honorering van de leden valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Planning procedure :
Reactietermijn: t/m woensdag 30 september
Voorselectiegesprekken: begin oktober
Bespreken cv’s met opdrachtgever: 26 oktober (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken: 18 november (ochtend)
Aanvraag zienswijze bij Aw: eind november
Benoeming: februari 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7197. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website: https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten.

Direct solliciteren