Lid Raad van Commissarissen

ATARO BV, Zevenaar, Gelderland
Voor sportbedrijf ATARO BV, een verzelfstandigd deel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Zevenaar, zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen met ruime ervaring in (maatschappelijk) ondernemen en affiniteit met sport en cultuur. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Beleving, daar doen wij het voor!

ATARO BV

Per 1 januari 2016 is door het verzelfstandigen van een deel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Zevenaar, een nieuw sportbedrijf ontstaan: ATARO BV. Deze organisatie, waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is, heeft zich reeds geworteld in de samenleving in de Liemers. Een onderzoek van de rekenkamer van de gemeenteraad van Zevenaar heeft in 2019 bevestigd dat de verzelfstandiging succesvol is en er doorgroeimogelijkheden liggen voor dit sportbedrijf.

ATARO BV is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van gemeentelijke sportvoorzieningen en het verzorgen van zwemonderricht en is hét sportloket van de gemeente geworden. Naast sport heeft het nieuwe bedrijf zich verder gespecialiseerd in het professioneel en innovatief ondernemerschap waar het gaat om beheer, onderhoud en exploitatie van maatschappelijke accommodaties. In samenwerking met sport-, onderwijs- en welzijnsorganisaties wordt contact gezocht, vanuit beheerfacetten, met combinatie-functionarissen. De contacten zullen eveneens worden aangewend om op activiteitenniveau elkaar te versterken. Sportbedrijf ATARO BV is dé samenwerkingspartner in de regio geworden.

De organisatie heeft een formatie van 23 FTE. De begroting heeft een omvang van
ca. € 2,5 miljoen.

Bestuurlijke inrichting
ATARO heeft een BV als rechtsvorm. Als bestuursmodel is gekozen voor het zgn. model van Raad van Commissarissen. De organisatie kent daarmee statutair twee bestuursorganen: de (statutaire) directie en de Raad van Commissarissen. De directie en de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Gemeente Zevenaar als aandeelhouder van de BV.

De directie doet voorstellen over de koers en richting van de organisatie. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directie haar taken op een adequate manier uitvoert op basis van een directiereglement. Belangrijke beleidsbeslissingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af, met name:

 • inwoners, verenigingen en organisaties binnen het spectrum van het voorzieningenaanbod;
 • de gemeente in de rol van beleidsontwikkelaar, opdrachtgever en aandeelhouder;
 • medewerkers van de organisatie als werknemers, ondersteuners en uitvoerders
 • andere toekomstige (regionale) opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

De leden van de RvC worden benoemd door de aandeelhoudersvergadering na selectie op basis van het opgestelde profiel. Visie, missie, opdracht en profiel van de organisatie, zoals onder meer vastgelegd in het verzelfstandigingsplan, worden door de leden van de Raad van Commissarissen onderschreven. Het bieden van transparantie en het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouder (direct) en aan de lokale samenleving (indirect) zijn van toenemend belang.
De Governance-code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening wordt gevolgd.

Lid Raad van Commissarissen ATARO BV

Algemeen
De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De RvC houdt toezicht op de Directie van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap.

De RvC komt minimaal 4 x per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij deze vergaderingen is de directeur aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren van de Raad en het functioneren van de directie besproken: hierbij is de directie niet aanwezig.

Taken

 • Toezicht uitoefenen op (het beleid van) de directeur en de algemene gang van zaken binnen de BV. Dit houdt onder meer in:
 • het beoordelen van de prestaties en resultaten (financieel en maatschappelijk) van de organisatie;
 • het aan de hand hiervan aangeven van de gewenste verbeterpunten op hoofdlijnen aan de directeur. Beoordelen of deze hoofdlijnen, SMART geformuleerd, terugkomen in het door de directeur opgestelde beleidsplan en werkprogramma;
 • bewaken en beoordelen van de beheer en exploitatietaken;
 • beoordelen van directiebesluiten met name op basis van consistentie en
  belangenafweging;
 • beoordelen of de dienstverlening daadwerkelijk aansluit op de behoeften van de doelgroepen (gebruikers en bezoekers van de accommodaties) o.a. door middel van
  het door de directeur uit laten voeren van tevredenheidsonderzoeken;
 • benoemen van de externe accountant.
 • Goedkeuren van besluiten van de directeur, waaronder directiebesluiten, missie & visie, meerjarenstrategie en meerjarenramingen.
 • Goedkeuren jaarplan en de daarbij behorende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
 • Werkgeversrol voor de directeur. Vaststellen van het gewenste profiel van de directeur, jaarlijks beoordelen van de directeur en bij vacature het uitvoeren van de werving en selectie.
 • Het adviseren van de directeur. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur over de diverse beleidsaspecten en de beheer- en exploitatietaken. Tijdens, maar ook naast de formele bijeenkomsten met de directeur, zal de Raad van Commissarissen o.a. op basis van signalen die hem bereiken, de directeur kritisch en op een open wijze bevragen en adviseren.

Samenstelling

De RvC bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. De leden worden voor drie jaren benoemd en kunnen in principe tweemaal worden herbenoemd. Benoeming geschiedt door de AvA. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het collectief moet beschikken over deskundigheid op de volgende gebieden: sport, vastgoedbeheer, maatschappelijk ondernemen, zakelijke dienstverlening, human resource management, politiek en gemeentebestuur in het algemeen, financiën, ICT. Bij de samenstelling wordt hiermee rekening gehouden, teneinde een goede balans en voldoende complementariteit binnen de raad te bewerkstelligen.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen. Nader uitgewerkt betekent dit dat de leden beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • ervaring met de invulling van een missie, visie en doelstelling van een organisatie;
 • gevoel voor / ervaring met de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • zich bewust zijn van (in)formele kanalen en belangen van de verschillende stakeholders;
 • onafhankelijke positief-kritische grondhouding hebben ten opzichte van de directie;
 • op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief kunnen kijken naar zaken die van belang zijn voor de organisatie en diens opdracht en in staat zijn om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken: een RvC-lid beperkt zich tot hoofdzaken, kan afstand houden en respecteert de onderscheidende rol van de directie;
 • affiniteit met beheer en exploitatie van maatschappelijke accommodaties;
 • zicht op de ontwikkelingen in de gemeente Zevenaar;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatie-vaardigheid;
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren, met een kritische opstelling ten aanzien van zijn eigen functioneren.

Het lid van de Raad van Commissarissen dat nu wordt gezocht:

 • heeft ruime ervaring in (maatschappelijk) ondernemen;
 • staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon;
 • is actief in het dagelijks leven en staat midden in de samenleving;
 • is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken;
 • is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden en relevant studiemateriaal tot zich te nemen;
 • neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in eigen informatiebehoefte;
 • is in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het
  totale beleid van de organisatie;
 • schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen;
 • heeft affiniteit met sport en cultuur.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot twee herbenoemingen van ieder (per benoeming) drie jaar. De honorering voor de RvC is conform de vrijwilligersvergoeding zoals opgenomen in de geldende belastingregels. Deze honorering wordt aan het eind van het jaar door de BV voldaan.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.
Beiden zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 17 januari 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7320.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Planning procedure :
Reactietermijn:
11 december 2020 t/m 17 januari 2021
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 3 t/m 5 -2021
Presentatie sollicitaties bij ATARO BV: week 7
Selectiegesprekken bij ATARO BV: week 8 / 9
Start: 1 april 2021

 

Direct solliciteren