Directeur vmbo college

STC Group, Rotterdam, Zuid-Holland
STC is op zoek naar een ervaren directeur voor haar vmbo met twee schoollocaties in Rotterdam. De ideale kandidaat heeft bewezen een onderwijsorganisatie in de basis goed neer te kunnen zetten en een omgeving te creëren die rust én inspiratie kent. Het STC vmbo heeft een profiel Maritiem en Techniek en is nauw verbonden met de mbo-opleidingen van STC. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

STC vmbo college: De wereld aan je voeten

Organisatie

STC Group is de verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vmbo-, mbo-, hbo– en masterniveau. Daarnaast biedt STC Group volwasseneneducatie en toegepast onderzoek. De organisatie is met haar private onderwijs en advies internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam.

STC staat voor de kracht van beroepsonderwijs. Als innovatieve vakinstelling ontwikkelt STC zich wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector. STC Group wil ook in de komende decennia jongeren helpen hun weg te vinden op de internationale arbeidsmarkt. Dat is in een snel veranderende wereld een stevige ambitie. STC Group heeft als uitgangspunt dat medewerkers pas goed zijn opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Het onderwijsmodel van STC Group is hierop aangepast. Voor leerlingen, deelnemers, studenten en cursisten creëert STC Group daarom een aantrekkelijke en stimulerende praktijkomgeving met oefenschepen, trainingscentra en simulatoren.

 

Onderwijsvisie
Doen en Beleven zijn doorslaggevend voor het verwerven van de juiste competenties. Dat is de overtuiging van STC Group. Leerlingen, studenten en cursisten zijn pas goed opgeleid als zij beschikken over de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en gewenst gedrag. Dit geldt voor jongeren die nog aan het begin staan van hun loopbaan, maar ook voor ervaren medewerkers die bij willen blijven in hun vakgebied. STC Group biedt daarom stimulerende praktijk- en simulatieomgevingen waarin volop ervaring kan worden opgedaan. Het hoofddoel is echter de leerlingen en studenten aan te zetten tot leren.

Voor de STC-organisatie zijn drie kernwaarden vastgesteld: nieuwsgierigheid, vakmanschap en respectvol. Deze kernwaarden vormen de basis voor het dagelijks handelen.

 

STC vmbo college

Onder de vlag van het STC vmbo college volgen bijna 700 jongeren bij STC Group het voortgezet onderwijs op vmbo-niveau. Dat doen zij op twee locaties in Rotterdam: Westzeedijk en Anthony Fokkerweg. Hier geeft de STC Group modern onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving. Er is veel aandacht voor moderne technologieën en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Het vmbo heeft basis, kader en gl. Het vmbo is een van de pilot scholen voor “de nieuwe leerweg”, die de theoretische en gemengde leerweg gaat vervangen.

 

Het STC vmbo college  is er voor leerlingen die van onderzoeken, ontwerpen en ontdekken houden. Er is veel aandacht voor techniek en technologie. Het STC vmbo college is uniek in Rotterdam. Het  leidt op voor het profiel Maritiem en Techniek en biedt daarbinnen de volgende vakrichtingen:

 • Wegtransport en logistiek
 • Haven en vervoer
 • Scheeps- en jachtbouw
 • Rijn-, kust- en binnenvaart

 

Anthony Fokkerweg

Deze mooie middelbare school aan de Anthony Fokkerweg in Rotterdam staat middenin het Rotterdamse havengebied. Schepen varen af en aan. Vrachtwagens rijden langs om hun lading op te pikken. De vmbo’ers die hier hun opleiding volgen, kijken dus uit over hun toekomstig werkgebied! De locatie is in 2013 geopend en won de afgelopen jaren verschillende architectuurprijzen. In dit schoolgebouw bevindt zich op de begane grond een echt logistiek centrum compleet met kranen, de laadbak van een vrachtwagen, een magazijn, pompwagens enzovoort. Op de begane grond is ook een composietenlokaal met 3D-printers, een technologielokaal en een maritiem lokaal. Locatie Anthony Fokkerweg biedt de volgende opleidingen: Wegtransport en logistiek, Haven en vervoer, Scheeps- en jachtbouw en Rijn-, kust- en binnenvaart.

 

Westzeedijk

Op een steenworp afstand van de hoofdlocatie aan de Lloydstraat ligt de middelbare schoollocatie vmbo Westzeedijk. Hier vinden de vmbo-leerlingen een fijne en huiselijke omgeving waarin leren leuk is. De school staat bol van de technologie. Experimenteren en onderzoeken staan centraal tijden de lesdagen. De praktijkvakken volgen leerlingen op de Lloydstraat of op de opleidingsschepen die daar in de binnenhaven liggen.

Functie Collegedirecteur

De Collegedirecteur van het vmbo college van STC Group is verantwoordelijk voor alle zaken die het onderwijs aangaan op de twee vmbo-locaties van de STC Group en is onderdeel van het Centraal Managementteam van STC Group.

De Collegedirecteur draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven binnen de locaties. Hij/zij geeft leiding aan het managementteam.

 

De uitdaging

 De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe initiatieven geweest die aandacht hebben gevraagd van het management en het personeel. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven zijn subsidieaanvragen toegekend voor Sterk Techniekonderwijs en is het vmbo pilotschool voor de nieuwe leerweg, die de theoretische en gemengde leerweg vervangt. De uitvoering van het primaire proces vraagt in samenhang met deze projecten veel van het personeel.

De komende jaren zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de kracht en deskundigheid van docenten en onderwijsmanagers nog beter te benutten om de teams te versterken in het dragen van verantwoordelijkheid voor het best mogelijke onderwijs op de beide locaties. De opdracht voor de nieuwe collegedirecteur ligt op de volgende terreinen:

 • Allereerst de basis verder op orde brengen en zorgen voor rust. Het doorleven en vertalen van de onderwijsvisie voor het vmbo en het realiseren van een goede structuur, waarbij het volstrekt duidelijk is welke functionaris waar verantwoordelijk voor is en hoe de lijnen lopen.
 • Het vmbo van de STC Group laten opereren als één school met een heldere koers en de samenwerking tussen de locaties versterken. Daarnaast zorgdragen voor verbinding met de ondersteunende staf en tussen de afdelingen en vaksecties.
 • Het werven van leerlingen door het versterken van de profilering van de school, de contacten met het PO te intensiveren en creatieve mogelijkheden voor lokale samenwerking met het bedrijfsleven te onderzoeken.
 • Zorgdragen voor een heldere visie op leiderschap en gedelegeerde verantwoordelijkheden, waarbij de onderwijsteams en docenten meer zeggenschap over het werk krijgen, binnen de kaders die de organisatie daarvoor biedt.
 • Het aansturen, faciliteren en goed positioneren van de onderwijsmanagers als onderwijskundig leiders. Een onderwijsmanager staat met beide benen in de praktijk, stimuleert de teamleden en maakt zoveel mogelijk gebruik van de kwaliteiten binnen het team.
 • Kwaliteitsdenken stimuleren en verder implementeren. Waarbij het niet alleen gaat om kwaliteit van (jaarlijks) terugkerende processen, procedures en producten, maar ook dat men kan leren van fouten en elkaar aanspreekt op gemaakte afspraken.
 • Het stimuleren van verdere ontwikkeling van ingezette innovaties, zoals het project Sterk Techniekonderwijs en de nieuwe leerweg.
 • Zichtbaarheid op de locaties, oog hebben voor wat er speelt op de werkvloer en contact onderhouden. Inspirator van vernieuwing en verandering zijn en dit met draagvlak vanuit de teams weten neer te zetten.

 

De kaders

 • De Collegedirecteur legt verantwoording af aan het College van bestuur over de behaalde resultaten in overeenstemming met de afspraken (overdracht van bevoegdheden) en de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de onderwijsinstelling als totaal.
 • De Collegedirecteur neemt beslissingen bij het opstellen van het collegeplan en de team-activiteitenplannen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het locatiebeleid samen met de collega’s.

 

De werkzaamheden van de Collegedirecteur

 1. Draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven in de vmbo-scholen door:
 • het (doen) vertalen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen naar eigen beleid;
 • het (doen) opstellen van meerjarenbeleidsplannen en het jaarlijkse collegeplan;
 • het (doen) implementeren van organisatieveranderingen en onderwijsvernieuwingen;
 • het (doen) aansturen van projecten op profilering, doorstroom vmbo-mbo en onderwijskwaliteit;
 • het creëren van randvoorwaarden voor innovatief onderwijs;
 • het richting geven aan de invulling van het primaire onderwijsproces.
 1. Levert een bijdrage aan de STC-brede strategische en tactische ontwikkelingen:
 • het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsvraag;
 • het deelnemen aan onderlinge gedachtewisseling over de te ontwikkelen strategie;
 • het bespreekbaar maken van controversieel liggende onderwerpen;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de locaties;
 • het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van vernieuwend onderwijsbeleid.

 

 1. Geeft richting aan de profilering van de locaties door:
 • het behartigen van de belangen van STC in contacten met vertegenwoordigers van basisscholen, vervolgopleidingen, instellingen en het bedrijfsleven;
 • het in samenwerking met de stafdienst Communicatie vaststellen van de PR, voorlichting en marketing.

 

 1. Stuurt de wijze van inrichting van de locaties voor wat betreft organisatie en management door:
 • het zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid geënt op verantwoordelijkheden in de teams en/of individu;
 • het leveren van voorstellen ten bate van het opstellen van de begroting;
 • het organiseren van het samenspel om te komen tot een gedragen collegeplan;
 • het helpen realiseren, monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen van de jaarlijkse team-activiteitenplannen.
 • samen met collega’s van ICT en I&O (innovatie en onderwijsontwikkeling) zorgdragen voor onderwijsinnovatie binnen de teams.

 

 1. Geeft leiding aan het middenmanagement op de beide locaties:
 • door het fungeren als direct leidinggevende van de onderwijsmanagers en het serviceteam, bestaande uit administratieve ondersteuning, planner etc.;
 • als coach en inspirator voor deze groep onderwijsmanagers, zodat zij optimaal in staat zijn hun werk te doen.

 

 1. Neemt samen met of namens het College van Bestuur deel aan het overleg met de Medezeggenschapsraad van de school.

 

 1. Is op locatieniveau eindverantwoordelijk voor de behandeling van interne en externe klachten.

 

De contacten

 • met de teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van het middenmanagement overstijgen.
 • met collega-directeuren over de strategie van de onderwijsinstelling om tot uitvoering van onderwijs en doorgaande leerlijnen te komen;
 • met vertegenwoordigers uit de politiek-maatschappelijk relevante omgeving om hun visie op de ontwikkelingen in het onderwijs te beïnvloeden;
 • met vertegenwoordigers van basisscholen, vmbo-scholen en mbo-instellingen om zicht te houden op toevoer en uitstroom van leerlingen;
 • met het bedrijfsleven om stages voor leerlingen mogelijk te maken en de leeromgeving up to date te houden;
 • met het CvB over beleidsaangelegenheden die de STC Group betreffen om adviezen te formuleren op de toegewezen beleidsgebieden.

Profiel

De Collegedirecteur beschikt over de volgende kennis, kwaliteiten en competenties:

 

Kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs, met name het vaktechnisch onderwijs;
 • Ervaring in het werken binnen een grootstedelijke omgeving;
 • Inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt, met name in de technische en logistieke sector;
 • Vaardig in het aansturen van een onderwijsorganisatie;
 • Vaardig in het verkennen en beïnvloeden van de maatschappelijke en politiek relevante omgeving;
 • Een lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling.

 

Kwaliteiten

De nieuwe collega:

 • Is een verbindende teamspeler, die een heldere onderwijsvisie uitdraagt en de onderwijsteams de ruimte en kaders geeft om hier invulling aan te geven.
 • Is een onderwijskundig leider die inspireert, uitdaagt en transformatief is.
 • Haalt energie uit het aansturen van professionals.
 • Is een boegbeeld in de Rotterdamse regio op technisch vmbo en weet zijn mbo-collega’s te inspireren.
 • Laat daadkracht en ambitie zien, maar ziet ook kansen, luistert naar de ideeën van anderen en weet deze energie vast te houden.
 • Weet mensen te verbinden en kan verschillen benutten en overbruggen.
 • Heeft oog voor de leerlingen, de ouders, de wijk, de maatschappij en het bedrijfsleven.
 • Heeft zich ontwikkeld op de leidende 4 leiderschapsrollen binnen STC: manager, inspirator, innovator en verbinder en is bereid in die ontwikkeling verder te investeren

 

Competenties

 • Verbindend vermogen
 • Relatiemanagement
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Communicatief vermogen
 • Ontwikkelen van anderen

Arbeidsvoorwaarden

 • Functie : Collegedirecteur vmbo, locaties Westzeedijk en Anthony Fokkerweg
 • Instelling : STC Group
 • Ingangsdatum : per 1 augustus 2021
 • Dienstverband  : 1,0 fte
 • Salaris : Schaal 14. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.
Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit:
033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

U kunt reageren tot en met 25 april 2021.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7426) en een cv indienen.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • sluiting reactietermijn : t/m 25 april
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS : week 25 april – 4 mei
 • presentatie cv’s kandidaten aan BAC : 7 mei
 • 1e selectieronde bij STC Group  : 19 mei, middag
 • 2e selectieronde : 20 mei, tot 14.00 uur
 • 3e selectieronde : week 21
 • assessment (optioneel) : voor 1 juni
 • arbeidsvoorwaarden : voor 1 juni
 • voordracht : voor 1 juni
 • benoeming : liefst vóór 1 juni 2021
 • startdatum : uiterlijk 1 september 2021

 

 

Direct solliciteren