Directeur-bestuurder

Leystromen, Rijen, Noord-Brabant
Leystromen is op zoek naar een directeur-bestuurder. Een inspirerende leidinggevende, met ervaring met resultaatverantwoordelijke teams, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.U kunt reageren tot 1 augustus a.s. (ref.nr. 7151).

Leystromen is een toekomstgerichte, ondernemende corporatie. Vooruitstrevend in haar manier van werken en op het gebied van duurzaamheid.

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder van Leystromen heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de sector, staat open voor innovatie, bij voorbeeld op het gebied van duurzaamheid, sociale innovatie en digitalisering, en deelt de ambitie om in samenspraak met huurders en belanghouders die dingen te doen waarvan de samenleving aangeeft dat daaraan behoefte is. Primair betekent dat zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt.

Hij/zij heeft hart voor de doelgroep, hecht aan bewonersparticipatie, wil actief een bijdrage leveren op het gebied van leefbaarheid en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid.

Een inspirerende leidinggevende, met ervaring met resultaatverantwoordelijke teams, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

De directeur-bestuurder onderschrijft de vastgestelde doelen uit het ondernemingsplan, voegt eigen accenten toe en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij beschikt over de juiste balans tussen mens- en resultaatgericht.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken.

Werken op basis van vertrouwen, dat is het uitgangspunt. Dit vraagt van de directeur-bestuurder maximale transparantie in het informeren en communiceren, op hoofdlijnen indien mogelijk, in detail indien nodig. De directeur-bestuurder legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken, waarbij continuïteit van de onderneming belangrijk is en rekening wordt gehouden met toekomstige doelgroepen. Bij Leystromen staan begrippen als verbindend, ondernemend, vooruitstrevend, duurzaam en samen centraal.

De organisatie

Leystromen biedt een thuis aan mensen met een laag- of middeninkomen, die niet terecht kunnen op de koop- of vrije huurmarkt. We dragen zorg voor comfortabel wonen in aangename buurten. Waar mogelijk bieden we maatwerk. Leystromen beheert zo’n 9.500 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Wij staan midden in de samenleving en voelen ons verbonden met de streek en de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en klanten. En betrekken ze actief bij onze plannen. Zo werken we samen aan vitale kernen en leefbare wijken.

Onze ambitie

Leystromen is een toekomstgerichte, ondernemende corporatie. Vooruitstrevend in haar manier van werken en op het gebied van duurzaamheid. Wij werken nauw samen met onze klanten en partners. En wij zijn een aantrekkelijke werkgever.

De organisatie

Bij Leystromen werken zo’n 100 medewerkers (ca. 90 fte). Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit drie MT-leden. Sinds 2018 werkt Leystromen volgens het principe van resultaatverantwoordelijke teams. Leystromen streeft een open cultuur na, waarbij elkaar aanspreken op gedrag en het geven van constructieve feedback een gebruikelijke omgangsvorm is.

Meer informatie over Leystromen vindt u op: www.Leystromen.nl ; daar vindt u ook het ondernemingsplan 2020-2022 en het jaarverslag 2019.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Taakvelden en taken van de bestuurder

Beleidszaken:

 • draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van het ondernemingsplan van de woningcorporatie;
 • stelt het beleid vast;
 • draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

Management:

 • is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale bedrijfsorganisatie;
 • is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, ten minste conform de Wet op de Ondernemingsraden;
 • is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd;
 • zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatiesysteem;
 • voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam (en stafmedewerkers).
 • Vertegenwoordiging:
 • draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern;
 • verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt de bestuurder samen met leden van het managementteam en medewerkers;
 • voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.

Raad van Commissarissen:

 • zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC;
 • zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie;
 • neemt deel aan de vergaderingen van de RvC;

De recent vastgestelde Governance code woningcorporaties 2020 geeft nog meer inzicht in de rollen van bestuur en RvC en is te vinden via de site van Aedes: https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/62aa81c5e5c9e4f3/original/Governancecode-woningcorporaties-2020-Aedes-VTW-2019.pdf

De Raad van Commissarissen verwacht van de bestuurder dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met de volkshuisvesting en de doelstellingen, waarden en normen van de volkshuisvesting onderschrijft;
 • in staat is te werken aan de maatschappelijke legitimatie van Leystromen;
 • kan opereren in een complexe, veranderende omgeving met daarbij oog voor huurders, medewerkers, partners en belanghouders van Leystromen;
 • strategisch kan denken en functioneren alsmede dit op goede wijze verwoorden;
 • sturend en initiërend is, samen met MT, op het ontwikkelen en uitvoeren van belangrijke aspecten van het strategisch meerjarenplan, zoals verduurzaming, sociale innovatie en digitalisering;
 • een gedreven ondernemer is met oog voor verantwoorde organisatieontwikkelingen en -vernieuwingen;
 • het lopende traject met betrekking tot resultaatverantwoordelijke teams ondersteunt en verder uitdraagt;
 • medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling;
 • acteert als een people manager, coachend, verbindend, gericht op samenwerking; mobiliserend, inspirerend, aanjagend;
 • indien nodig, besluitvaardig is, óók in moeilijke situaties, gericht op het verantwoord inzetten en omgaan met de middelen van Leystromen;
 • zichtbaar en aanspreekbaar is voor huurders, met hen verbinding zoekt en op overtuigende wijze de belangen van huurders en Leystromen kan afwegen;
 • gerespecteerde gesprekspartner is voor huurders, gemeenten en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.

De directeur-bestuurder is een allrounder die beschikt over het benodigde overzicht, kennis en ervaring om een krachtige sparringpartner te zijn voor de leden van het managementteam. Ook is de bestuurder in staat om zowel in- als extern mensen te inspireren en te verbinden.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder:

 • is een maatschappelijk ondernemer die samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belangenhouders met name de huurdersorganisaties en daarnaast de gemeenten, en andere maatschappelijke partners zoals collega corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen;
 • heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting;
 • is een inspirerend leidinggevende, geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid zodat zij kunnen excelleren;
 • heeft ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementfunctie;
 • heeft ervaring met resultaatverantwoordelijke teams;
 • beschikt over visie en onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op (midden)lange termijn voordoen en draagt er zorg voor dat er toekomstscenario’s worden uitgewerkt die hierop zijn gebaseerd;
 • is gewend om ook intern de verbinding te zoeken en er voor te zorgen dat de verschillende teams goed met elkaar samenwerken zodat de ondernemingsdoelstellingen in gezamenlijkheid worden gerealiseerd;
 • beschikt over voldoende kennis en ervaring met vastgoed(ontwikkeling) en financiën/bedrijfsvoering en is op deze terreinen een serieuze sparringpartner/coach voor de managementleden;
 • beschikt over kennis en inzicht van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied;
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Leystromen neemt de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015 bijlage 1. Deze lijst met competenties zijn als bijlage 1 aan dit profiel toegevoegd.

Vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal G. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 1 augustus aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken: juli-augustus
Shortlistbespreking: eind augustus (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde: september
Tweede selectieronde: september

De exacte data volgen z.s.m.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7151. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Bijlage 1: Competenties

De corporatie neemt de competenties over zoals vastgesteld in het BTIV 2015 bijlage 1. De competenties waar de toekomstige bestuurder aan moet voldoen, zijn weergegeven in alfabetische volgorde:

Authenticiteit Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de toezichthouders.

Besluitvaardig Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

Integriteit en moreel besef Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Leiderschap Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties.
Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling transparant de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Overtuigingskracht Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

Resultaat- en ‘klant’gericht Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Samenwerkingsvermogen Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

Visie Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de organisatie.

Direct solliciteren