Directeur-bestuurder

IJsseldal Wonen, Voorst en Lochem, Gelderland
Voor IJsseldal Wonen zijn wij op zoek naar een inspirerende directeur-bestuurder. U kunt reageren tot 22 januari 2021 (ref.nr. 7321).

Met een kleine groep betrokken medewerkers zetten wij ons in om mensen met een bescheiden inkomen een woning aan te kunnen bieden in de regio Voorst en Lochem.

De organisatie

IJsseldal Wonen verhuurt ruim 3.000 woningen in de gemeenten Voorst en Lochem. Samen met onze medewerkers, partners en bewoners werken wij aan prettig en betaalbaar wonen.

In verband met het vertrek van de directeur-bestuurder is voor een periode van 5 tot 7 maanden een interim directeur-bestuurder aangesteld. Deze interim directeur-bestuurder zal de taken waarnemen voor de overbruggingsperiode tot een nieuwe, vaste directeur-bestuurder is aangesteld.

Het is de missie van IJsseldal Wonen om samen te werken aan passend wonen, in een prettige, landelijke omgeving. Wij handelen vanuit onze maatschappelijke opdracht en zorgen voor voldoende betaalbare en geschikte woningen voor onze doelgroep. Dat betekent dat we ons richten op de sociale woningvoorraad, die afgestemd wordt op de diverse doelgroepen met een inkomen tot € 40.000,–. Ten aanzien van de dienstverlening verwachten dat die in de toekomst steeds meer digitaal gaat worden, maar ervaren dat lang niet al onze klanten al zover zijn. Daarom gaan we de digitale dienstverlening mogelijk maken, maar niet verplicht opleggen. We zien dat onze maatschappelijke opdracht is uitgebreid met een opgave om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Als woningeigenaar hebben we hierin een verantwoordelijkheid te nemen. We investeren in energiezuinige woningen, niet alleen om de woonlasten laag te houden maar ook om de energiedoelstelling te halen. Daarin zijn we trendvolgend en leren van de ervaringen van andere corporaties.

Meer informatie inclusief ons ondernemingsplan ‘Duurzaam en dichtbij’ kunt u vinden op https://www.ijsseldalwonen.nl.

Profiel

Wij zoeken een inspirerende, enthousiaste, hands-on directeur-bestuurder met hart voor de doelgroep en een visie op de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. Iemand die het leuk vindt om een rol te hebben bij volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met andere betrokken partijen. De nieuwe directeur-bestuurder zal in 2021 samen met de organisatie en andere belanghebbenden een nieuw ondernemingsplan opstellen. Met oog voor zowel de inhoud als het proces om tot een nieuw, breed gedragen ondernemingsplan te komen.

De ontwikkelingen in de corporatiesector vragen om een directeur-bestuurder die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt zowel op inhoud als onderdeel van het maatschappelijk veld. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een flexibele manier vorm aan geeft. Iemand die verder invulling geeft aan het sociale gezicht van de corporatie. IJsseldal Wonen zal zich steeds verder ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. De directeur-bestuurder is sterk gericht op samenwerking en verbinding om aan die rol in het netwerk verder invulling te kunnen geven.

Onze huurders staan en centraal en vinden het belangrijk dat de directeur-bestuurder aantoonbaar affiniteit heeft met de doelgroep. Iemand die met gemak, oprecht én met plezier in gesprek gaat. En daarbij beschikt over de juiste balans tussen resultaat- en mensgerichtheid. Hij/zij heeft oog en oor voor de kwetsbare doelgroepen.

De directeur-bestuurder is benaderbaar, toegankelijk en heeft affiniteit met een landelijke omgeving. Voor een organisatie met de omvang van IJsseldal Wonen is het van belang dat de directeur-bestuurder zowel onderdeel is van de organisatie als bestuurlijk kan opereren en in staat is om op alle niveaus te communiceren. De directeur-bestuurder is initiërend en verbindend, zowel intern als extern, hecht aan medezeggenschap, zowel intern als extern en heeft kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Wederzijds vertrouwen en wederzijds respect zijn sleutelbegrippen in de manier van werken, zowel intern als extern. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen.

Bovenstaand profiel is tot stand gekomen na gesprekken met de RvC, OR, MT en de HBV. Daarnaast heeft IJsseldal Wonen ook externe stakeholders betrokken bij het opstellen van het profiel.

De functie

De directeur-bestuurder is de eerst verantwoordelijke binnen de organisatie. Hij/zij levert een bepalende bijdrage aan de missie van het bedrijf en stelt visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast en geeft leiding aan het MT en de staf. Van de directeur-bestuurder wordt een voortrekkende rolinvulling verwacht. Hij/zij is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen en creëert draagvlak voor zowel gewenste als noodzakelijke veranderingen. De directeur-bestuurder hecht aan optimaliseren van de dienstverlening en heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen.

De nieuwe directeur-bestuurder is een evenwichtig en toegankelijk persoon die vanuit overzicht sturing geeft aan de organisatie. Hij/zij heeft oog voor de kwaliteiten en groeimogelijkheden van het management en de medewerkers en zet deze doelgericht in. Daarbij beschikt hij/zij over coachende kwaliteiten en een breed repertoire aan beïnvloedingsvaardigheden. De directeur-bestuurder stimuleert de verbinding tussen afdelingen en medewerkers en inspireert om kwaliteitsgericht te werken en eigenaarschap te pakken. Daarbij heeft hij/zij de lange adem en het doorzettingsvermogen om een koersvaste en stabiele organisatie te realiseren.

De directeur-bestuurder valt hiërarchisch onder de Raad van Commissarissen (RvC) en voorziet de RvC tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van haar taak. De RvC is naast werkgever en toezichthouder ook een belangrijk adviseur van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder weet dat te benutten, zodat de kwaliteit van toezicht en besluitvorming wordt versterkt.

Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn: Hij/zij:
• geeft op inspirerende wijze leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC;
• draagt met enthousiasme de nieuwe rol en positie van de corporatie in het maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de huidige wet- en regelgeving;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als door signalen vanuit stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt IJsseldal Wonen op strategisch niveau in afstemming met de MT-leden;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners en de gemeente tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld;
• investeert in de politiek-bestuurlijke relatie;
• bewaakt en geeft sturing aan de voortgang op het bod aan de gemeenten, de inbreng van IJsseldal Wonen bij de woonvisie en het vastleggen van de prestatieafspraken;
• onderhoudt de contacten met de belangrijkste stakeholder, de huurder, en vindt daarin de juiste balans tussen ziel en zakelijkheid;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met de huurdersorganisatie conform de Overlegwet;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; geeft invulling aan de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere groei van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen; heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers;
• draagt zorg voor eenheid en teamwerk binnen de organisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• hecht aan medezeggenschap en geeft invulling aan de rol van bestuurder zoals beschreven in de WOR.

IJsseldal Wonen onderschrijft de Governance Code woningcorporaties 2020 en het daarin vastgelegde kader voor goed bestuur en toezicht.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder:
• is een vrolijk en inspirerend mens;
• beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
• beschikt over een strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• is signalerend en initiërend, om te komen tot vernieuwing en/of een koerswijziging, als de omgeving of de organisatie dat vereist;
• is een brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende en heeft ervaring in het maatschappelijk domein;
• is een resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
• heeft hart voor de huurders en affiniteit met de doelgroep;
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is verbindend, empathisch en enthousiasmerend;
• is politiek sensitief;
• heeft oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en is betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

Vergoeding

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal E. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 22 januari aanstaande.

Planning:
Voorselectiegesprekken: eind januari
Shortlistbespreking: begin februari (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde: begin februari
Tweede selectieronde: medio februari

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 7321.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren