Directeur-bestuurder, profiel algemeen

Elkien, Heerenveen, Friesland
Elkien verhuurt ruim 20.000 woningen in Fryslân verspreid over de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, De Fryske Marren, Opsterland en Leeuwarden. Voor het tweehoofdig bestuur van Elkien zoeken wij een directeur-bestuurder die oog en hart heeft voor de doelgroep, toekomstige ontwikkelingen in verbinding met stakeholders kan vertalen in visie, en gevoel heeft bij de regio.Reageren kan tot en met zondag 22 november (ref.nr. 7251).

Woningcorporatie Elkien is en blijft de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân

De organisatie

 “Woningcorporatie Elkien is en blijft de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân”.

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of het dorp waarin een woning staat is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarnaast een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit betrokkenheid met mensen levert Elkien een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Friesland.

Elkien verhuurt ruim 20.000 woningen in Fryslân verspreid over de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, De Fryske Marren, Opsterland en Leeuwarden. Ongeveer de helft van de woningen staat in Leeuwarden, de andere helft bevindt zich in de andere gemeenten.

Bij Elkien werken circa 150 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. In Sneek en Leeuwarden heeft Elkien contactpunten. Daarnaast heeft Elkien een afdeling Dagelijks Onderhoud met eigen vaklieden.

Ambitie
Elkien wil primair haar sociale taak waarmaken. Hierom is gekozen om versneld te ontwikkelen van een excellente vastgoedorganisatie naar een excellente volkshuisvestingorganisatie met een grote betekenis voor de mensen met een bescheiden beurs.

Elkien helpt mensen met een bescheiden inkomen bij prettig wonen en leven. Elkien verhuurt en verkoopt betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen. De meer dan 20.000 goed onderhouden woningen staan in leefbare buurten en wijken. In steden en dorpen van Fryslân die klanten van Elkien aantrekkelijk vinden om te wonen.

Door haar maatschappelijke rol kent Elkien een unieke bedrijfsvoering. Elkien verhuurt haar sociale huurwoningen tegen marktconforme prijzen. Bovendien doet zij omvangrijke investeringen in de toekomstbestendigheid van haar woningen, leefbaarheid en wijkvernieuwing. Dit laatste doet zij enerzijds om haar woningen aantrekkelijk te houden, anderzijds omdat zij gelooft dat deze investeringen ten goede komen aan de maatschappij in het algemeen, het zogenaamde maatschappelijke rendement.

Directeur-bestuurder in tweehoofdig collegiaal bestuur

Elkien zoekt voor het tweehoofdig bestuur een directeur-bestuurder die oog en hart heeft voor de doelgroep, toekomstige ontwikkelingen in verbinding met stakeholders kan vertalen in visie, en gevoel heeft bij de regio. Iemand die de meerwaarde van een betrokken corporatie koestert, die kansen ziet voor een corporatie binnen de stedelijke context en tevens ervaring heeft met de problematiek van het platteland. De directeur-bestuurder die we zoeken weet Elkien blijvend te positioneren als betrouwbare en innovatieve samenwerkingspartner. Elkien wil graag een vooraanstaande positie in de regio hebben op het gebied van innovatieve bedrijfsvoering, verduurzaming en innovatieve woonoplossingen.

Een moderne directeur-bestuurder: iemand die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een corporatie en een bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Die handelt vanuit “de bedoeling”, die boven de materie kan uitstijgen en empathisch vermogen heeft. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een flexibele manier op reageert. Die complexe vraagstukken en programma’s tot een goed einde weet te brengen, gericht is op resultaat en die wat extern gevraagd wordt kan verbinden aan wat intern mogelijk is. Iemand die denkt in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen zonder de kaders van wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Die naast ambitieus ook realistisch is.

Een inspirerende leidinggevende die gericht is op samenwerken en mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, integer, zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant netwerk opbouwt. Hij/zij is daadkrachtig en verbindend.

De nieuwe directeur-bestuurder omarmt de ingezette koers en heeft, met het belang van de huurder en huurdersorganisaties centraal, een visie op de maatschappelijke rol van Elkien, gericht op duurzame legitimatie van de organisatie. De directeur-bestuurder vindt gemakkelijk de weg binnen de bestuurlijke, maatschappelijke context van Friesland en is sterk gericht op samenwerking.

De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat zowel bij de medewerkers als bij de stakeholders het vertrouwen blijft dat de organisatie goede dingen doet en bouwt dat vertrouwen verder uit met de juiste acties en contacten.

De directeur-bestuurder is collegiaal, benaderbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. Voor een organisatie als Elkien is het van belang dat de directeur-bestuurder zowel onderdeel is van de organisatie als bestuurlijk kan opereren en in staat is om op alle niveaus te communiceren. De directeur-bestuurder is initiërend en verbindend, hecht aan medezeggenschap, zowel intern als extern en heeft kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staan.

De directeur-bestuurder omarmt de ingezette organisatieontwikkeling, waarin ruimte is voor innovatie, verbetering,   kritische discussie en feedback. Waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, en in een veilige werkomgeving de ruimte krijgen te leren van hun eigen en elkaars fouten. Waar iedereen meewerkt aan een wendbare organisatie, door procesgericht te werken en het belang van de huurder en het creëren van maatschappelijke waarde (afdelingsoverstijgend)  steeds als uitgangspunt te nemen.  En waar medewerkers trots kunnen zijn op de organisatie. De directeur-bestuurder bevordert op basis van vertrouwen en openheid een cultuur waarin aanspreken, uitspreken, afspreken én samenwerken vanzelfsprekend zijn.

De directeur-bestuurder heeft affiniteit met de regio Friesland. De directeur-bestuurder verstaat de Friese taal, of is bereid zich het verstaan van de taal eigen te maken.

Tweehoofdig bestuur

Elkien kent op dit moment een topstructuur met een directeur- bestuurder en een directeur die nu leiding geeft aan de operationele organisatie en de afdelingen Financiën en ICT. In 2020 vertrekt de huidige bestuurder en dit is het natuurlijke moment om de zorgvuldig voorbereide nieuwe topstructuur te implementeren.

De Raad van Commissarissen heeft er voor gekozen om een tweehoofdig bestuur aan te stellen, met gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid en collectieve verantwoordelijkheid.

Een verantwoorde span of attention vraagt om een tweehoofdige directie met complementariteit in profielen.

De twee directeur-bestuurders functioneren náást elkaar qua positionering en gedrag zowel intern als extern. Er is een evenwichtige portefeuilleverdeling, waarmee er balans wordt gerealiseerd in aard van de verantwoordelijkheden én de span of attention en control. Elkien is een hybride organisatie waarbij maatschappelijke toegevoegde waarde hand in hand gaat met vastgoedwaarde en financiële continuïteit. Dit wordt versterkt door de publieke aanspreekbaarheid op beide terreinen. Goede focus van bestuur op beide terreinen is noodzakelijk. Dit vraagt om uitgebreide expertise en actieve inzet in netwerken en kennisopbouw.

Van de directeur-bestuurders wordt verwacht dat zij vanuit persoonlijkheid en overtuigde visie, in gemeenschappelijkheid en in collectieve en collegiale verantwoordelijkheid, leiding kunnen geven aan de organisatie.  De directeur-bestuurders nemen samen de verantwoordelijkheid waar nodig en geven verantwoordelijkheid waar mogelijk.

Een vruchtbare samenwerking tussen beide directeur-bestuurders is dan ook in dit bestuurlijk model essentieel en van groot belang.

Ze zijn verbindend en zichtbaar, zowel voor de interne organisatie als externe stakeholders, maar ook zeker naar elkaar. Bestuurders die luisteren, ruimte geven en de dialoog aangaan, om vervolgens besluiten te nemen en met de nodige realisatiekracht en slagvaardigheid naar doelen toewerken.

De beide directeur-bestuurders zijn authentiek, stellen vrij en autonoom vragen, zijn reflectief, dagen elkaar uit de dialoog te voeren om elkaar en de organisatie naar een hoger plan te brengen. Zij laten daarmee vanuit visie consequent en consistent voorbeeldgedrag zien als het gaat om samenwerken, ruimte geven, elkaar beter maken en het organisatiebelang boven eigenbelang stellen.

In de samenstelling van het bestuur zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit.

De functie

Het bestuur algemeen
Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie op en de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust op het bestaansrecht van Elkien en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder acht het vanzelfsprekend belanghebbenden bij beleidsvorming te betrekken en legt verantwoording af over de uitvoering van beleid.

De directeur-bestuurder
Het bestuur is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. De directeur- bestuurder  heeft binnen het bestuur de taakvelden Klant en Wonen, Stakeholdersmanagement, Portefeuillemanagement, HRM en Communicatie en opereert in  regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Taakvelden directeur-bestuurder

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden:

 • draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; draagt zorg voor een gezonde onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • is verantwoordelijk voor het bewaken van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie;
 • omarmt de reeds uitgezette koers en de gestelde ambities, zorgt voor het begeleiden van het proces naar de gewenste transitie;
 • omarmt de ingezette organisatie- en cultuur ontwikkeling en geeft samen met de tweede directeur-bestuurder leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC; draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
 • is mede verantwoordelijk voor de samenwerking in het bestuur en draagt daarom zorg voor transparant samenwerken, elkaar vertrouwen geven, elkaar ruimte geven en elkaar ‘het podium’ en successen gunnen, elkaar niet verrassen, elkaar aanspreken en vroegtijdig om de tafel gaan om conflicten te vermijden.
 • is mede verantwoordelijk voor het management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het MT om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen;
 • werkt zeer nauw samen met het MT, fungeert als kritische sparringpartner maar zoekt ook zelf de afstemming en feedback, levert een bijdrage aan verdere professionalisering en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
 • vertegenwoordigt Elkien op bestuurlijk niveau en is mede verantwoordelijk voor een goede profilering van Elkien bij externe partners, besteedt daarbij speciale aandacht aan gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Opereert in landelijke netwerken.
 • informeert de RvC proactief en adequaat over het gevoerde beleid en de voortgang, behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
 • informeert externe toezichthouders actief en tijdig;
 • is mede verantwoordelijk voor het oppakken van de ontwikkelpunten die voortvloeien uit de visitatie 2020;
 • hecht aan countervailing power in de organisatie en geeft daartoe onder andere ruimte aan de positie van de Concerncontroller;
 • is bestuurder in de zin van de WOR en geeft als zodanig inhoud aan een constructieve samenwerking met de ondernemingsraad.

Kennis en ervaring

 • academisch gevormd;
 • bestuurlijke corporatie ervaring;
 • affiniteit met Friese cultuur en taal en bereidheid om deze op korte termijn te verstaan;
 • affiniteit met en een passie voor de volkshuisvesting en de doelgroepen;
 • een goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen en processen;
 • maatschappelijk bevlogen en vanuit eigen overtuiging gericht op duurzaam maatschappelijk ondernemen;
 • kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en veranderprocessen
 • een bewezen track record op het terrein van innovatie en duurzaamheid is een pré;
 • geeft ruimte voor ontwikkeling van mensen en heeft een coachende en faciliterende managementstijl.
 • Teamplayer / samenwerkingsgerichte instelling
 • Moet de bereidheid hebben binnen een termijn van een jaar zich te vestigen in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

De maximale totale bezoldiging WNT- bedrag, categorie G.
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid een herbenoeming voor 4 jaar aan te gaan.

Voorwaarden voor benoeming
Elkien voldoet aan de eisen en voorwaarden en het bestuur en het toezicht zoals die benoemd worden in de Governancecode en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.

De benoeming vindt plaats volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties, zoals deze o.a. zijn vastgelegd in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 22 november.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7251) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
Sluiting reactietermijn: 22 november
Bespreken shortlist (zonder kandidaten): maandag 7 december
Eerste selectieronde bij Elkien: vrijdag 11 december
Tweede selectieronde bij Elkien: dinsdag 15 december
Assessment: datum n.n.b., zo spoedig mogelijk na tweede selectieronde
Kennismaking met voltallige RvC: datum n.n.b.
Arbeidsvoorwaardengesprek datum n.n.b.

 

Direct solliciteren