Directeur-bestuurder

Woningbouwvereniging Reeuwijk, Reeuwijk, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Reeuwijk zoeken wij een directeur-bestuurder voor 16 tot 20 uur per week. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Woningbouwvereniging Reeuwijk gaat verder dan vastgoed alleen: mensen moeten prettig kunnen wonen en leven. Daarnaast wordt uiteraard ook stilgestaan bij goed wonen in een prettige woon- en leefomgeving.

De organisatie

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft een woningbestand van ruim 1.100 woningen verdeeld over de kernen Driebruggen, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk en Waarder. Als maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen, wil de corporatie midden in de maatschappij staan.

De focus
Woningbouwvereniging Reeuwijk is sterk verbonden in en met de kernen Reeuwijk- Dorp, Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Waarder en Driebruggen. Daar ligt de kracht en die kracht wil Woningbouwvereniging Reeuwijk in deze kernen blijvend inzetten. De focus ligt dus op de voormalige gemeente Reeuwijk. Daar ligt ook een belangrijke opgave om, gezien de sterke vergrijzing in de komende jaren en de leeftijd van het woningbezit, dit woningbestand aan te passen en goed te laten aansluiten bij de toekomstige woonwensen. Natuurlijk richt de corporatie zich daarbij vooral op de lagere inkomensgroepen. Gezien het belang van de doorstroming in de woningmarkt en de huurwens van vooral de senioren met een middeninkomen, heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk de ambitie om ook voor die groep een woonwens te vervullen. Daarbij wordt gekozen voor herstructurering,  een versterking van de kwaliteit van het woningbezit en ook op gebied van duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.

Woningbouwvereniging Reeuwijk gaat verder dan vastgoed alleen: mensen moeten prettig kunnen wonen en leven. Daarnaast wordt uiteraard ook stilgestaan bij goed wonen in een prettige woon- en leefomgeving. Dat kan Woningbouwvereniging Reeuwijk niet alleen, maar gezamenlijk met de maatschappelijke partners. Samen wordt het woon- en leefgenot gestimuleerd en worden problemen tijdig gesignaleerd.

Voor meer informatie over Woningbouwvereniging Reeuwijk kijkt u op www.wbvreeuwijk.nl.

Actuele ontwikkelingen

Woningbouwvereniging Reeuwijk staat voor een bijzondere en belangrijke stap. Afgelopen september is de intentieovereenkomst met collega woningcorporatie Mozaïek Wonen getekend om te komen tot een overeenkomst tot ondersteuning. Mozaiek Wonen gaat de gehele bedrijfsvoering voor Woningbouwvereniging Reeuwijk uitvoeren. Concreet betekent dit dat Woningbouwvereniging Reeuwijk een zelfstandige woningcorporatie blijft met een eigen directeur-bestuurder, RvC en een eigen huurdersvereniging, maar dat medewerkers (met uitzondering van de directeur-bestuurder) in dienst komen bij Mozaïek Wonen. Op het kantoor van Woningbouwvereniging Reeuwijk blijven de klantgerichte diensten, grotendeels door voor de huurders bekende mensen, uitgevoerd worden. De samenwerking gaat per 1 januari 2021 van start.
Woningbouwvereniging Reeuwijk behoudt dus haar zelfstandigheid en lokale verankering, maar is in staat, door duurzame ondersteuning van Mozaïek Wonen, de kwetsbaarheid te verminderen. De volledige intentieovereenkomst kunt u opvragen bij het secretariaat van PublicSpirit.

Directeur-bestuurder

De rol van de directeur-bestuurder is in de nieuwe context dus duidelijk anders: meer gericht op de bestuurdersrol. Medewerkers zijn niet meer formeel in dienst van Woningbouwvereniging Reeuwijk en veel van de reguliere bedrijfsvoering wordt onder verantwoordelijkheid van Mozaïek Wonen georganiseerd. Op gebied van de strategische, tactische en operationele beleidsontwikkeling worden de voorstellen door Mozaïek Wonen aangereikt. De directeur-bestuurder toetst de voorstellen aan de strategie van Woningbouwvereniging Reeuwijk en draagt zorg voor corporatiegericht maatwerk.

De kerntaken van de directeur-bestuurder worden de volgende:

 • aangezien Woningbouwvereniging Reeuwijk een zelfstandige toegelaten instelling blijft, is de directeur-bestuurder primair verantwoordelijk voor de continuïteit van de eigen onderneming, het eigen beleid, de volkshuisvestelijke prestaties en de verantwoording over deze prestaties;
 • draagt zorg voor de ontwikkeling van het ondernemingsplan van de woningcorporatie;
 • is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van Woningbouwvereniging Reeuwijk (nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming, klanttevredenheid, lokale verankering);
 • toetst of de samenwerking met Mozaïek Wonen de beoogde meerwaarde oplevert en stuurt actief bij indien nodig;
 • wordt betrokken bij belangrijke besluiten bij Mozaïek Wonen die invloed hebben op de ondersteuning;
 • houdt overzicht en regie op de continuïteit van dienstverlening in Reeuwijk (bezetting en kwaliteit);
 • draagt duidelijk de visie, missie en het beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk uit;
 • vertegenwoordigt Woningbouwvereniging Reeuwijk op bestuurlijk niveau richting de externe belanghouders zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (prestatieafspraken) en zorg- en welzijnsinstellingen;
 • is gesprekspartner van de Huurdersvereniging Reeuwijk (o.a. betrekken in strategie- en beleidsontwikkelingen);
 • bewaakt de governance en brengt conform statuten o.a. beleidsactualisaties, voortgangsrapportages, jaarstukken en projectvoorstellen in bij de RvC en waar van toepassing de ALV;
 • zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC;
 • zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie;
 • neemt deel aan de vergaderingen van de RvC.

Woningbouwvereniging Reeuwijk onderschrijft de Governance Code woningcorporaties 2020 en het daarin vastgelegde kader voor goed bestuur en toezicht.

Profiel

Wij zoeken een directeur-bestuurder die de gekozen samenwerkingsconstructie onderschrijft en met veel enthousiasme verder gaat uitwerken om het tot een succes te maken. Hij/zij is in staat om als constructief-kritische gesprekpartner richting Mozaïek Wonen de kwaliteit van dienstverlening voor Reeuwijk te borgen en tegelijkertijd zorg te dragen voor een duurzame samenwerking met Mozaïek Wonen.

De directeur-bestuurder kan zich verplaatsen in het dorpse karakter van Reeuwijk, doorgrondt het lokale krachtenveld en is in staat, in het belang van de Reeuwijkse huurders, lokale coalities en samenwerkingen te onderhouden.

Hij/zij past bij de praktische klantgerichte cultuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Gaat uit van die klantgerichte insteek bij de gezamenlijke doorontwikkeling op belangrijke thema’s zoals digitale dienstverlening, persoonlijke benadering, bewoners goed betrekken bij o.a. nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder:

 • is sterk gericht op samenwerking, vooral in relatie met Mozaïek Wonen
 • zoekt continu de verbinding met de belangenhouders met name de huurdersorganisatie en daarnaast de gemeente en andere maatschappelijke partners zoals collega- corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, enz;
 • heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting;
 • heeft ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementfunctie;
 • beschikt over visie en onderzoekt de kansen en bedreigingen die zich op (midden)lange termijn voordoen en draagt er zorg voor dat er toekomstscenario’s worden uitgewerkt die hierop zijn gebaseerd;
 • beschikt over kennis en inzicht van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied;
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Benoeming en vergoeding

Het betreft een functie van 16 tot 20 uur per week. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal B. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner/senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 29 november.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7296) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
Sluiting reactietermijn: 29 november 
Voorselectiegesprekken: eind november/begin december
Shortlistbespreking: 7 december
Eerste selectieronde: week 1
Tweede selectieronde: week 2

Een assessmentonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren