directeur-bestuurder

Oosterpoort, Groesbeek, Gelderland
Voor Woningcorporatie Oosterpoort zijn wij op zoek naar een proactieve directeur-bestuurder met gevoel voor verhoudingen en onderliggende dwarsverbanden; een netwerker; iemand die aantoonbaar verbindend is. U kunt reageren tot en met zondag 17 januari a.s. (ref.nr. 7336).

EEN FIJN THUIS MAKEN WE SAMEN

Organisatie & context

Oosterpoort is actief in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Een prachtig landelijk gebied dat zich uitstrekt van de uitwaarden van de Waal via de stuwwallen naar de splitsing van de Maas en het Maas-Waal kanaal. En tegelijkertijd aan de rand van een stedelijke omgeving met een grote cultuur-historische achtergrond en economische motor van de regio. In dat gebied is Oosterpoort met ongeveer 5.000 huurwoningen een belangrijke maatschappelijke speler. Zij zorgt voor prettig en betaalbaar wonen voor mensen die hier niet zelf voor kunnen zorgen. Een fijn huis en een prettige woonomgeving, zijn wat Oosterpoort betreft de basisvoorwaarden om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Leidend daarin is de strategische koers met als ambitie: “een fijn thuis maken we samen”. Dit doet zij door meer inzichten op te halen vanuit de huurder, door te zorgen voor een duurzaam en betaalbaar huis; huurders langer zelfstandig te laten wonen; door slim samen te werken met (regionale) partners en door het inrichten van een wendbare organisatie.

Context
Oosterpoort is een innovatieve en ambitieuze regiecorporatie met een forse ontwikkelopgave. Ze staan open voor nieuwe vraagstukken en pakken deze ook voortvarend op. Sinds 2012 is er een vergaande ketensamenwerking op het gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling. Daarin lopen ze landelijk voorop (zie ook het artikel in Cobouw van 14 december jl.). De relatie met de ketenpartners is zeer open en constructief. Voor het komende jaar staat een doorontwikkeling van deze samenwerking op de agenda.

Oosterpoort werkt conform het Governance-model, bestaande uit een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit vijf personen, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid en in staat om in hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder.

Bij Oosterpoort werken circa 45 medewerkers met veel plezier en gedrevenheid in een prettige en veilige omgeving en sfeer. Vanuit de regiegedachte liggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie, dat vraagt een verantwoordelijke en proactieve houding van mensen. Momenteel kent Oosterpoort een atypische organisatiestructuur, zonder managementlaag. Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder zal samen met de RvC de afweging gemaakt moeten worden of deze structuur ook in de toekomst het meest effectief is.

Voor meer informatie over Oosterpoort kijkt u op de website: www.oosterpoortwoon.nl

 

Directeur – Bestuurder bij Oosterpoort

Woningcorporatie Oosterpoort zoekt een gedreven, innovatieve directeur-bestuurder met een inspirerende en coachende leiderschapsstijl. Stevig en verbindend zijn belangrijke kwaliteiten die je meeneemt. Als maatschappelijk ondernemer zoek je verbinding en samenwerking met belangenhouders en andere maatschappelijke partners.

Functie
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen.

 • draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van de koersnota van Oosterpoort;
 • stelt het beleid vast en draagt zorg voor de uitvoering na goedkeuring van de RvC;
 • is eindverantwoordelijk voor het optimaal bedrijfsmatig functioneren van de organisatie;
 • geeft invulling aan goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap;
 • draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern, en verzorgt de externe presentatie van Oosterpoort inzake corporatie-brede zaken.

Opdracht
Voor Oosterpoort liggen er volop uitdagingen in het verschiet de komende jaren. Zo is er een ambitie om de komende 10 jaar ruim 600 woningen te bouwen op een duurzame manier. Daarnaast heeft Oosterpoort een vergaande samenwerking met ketenpartners die in een derde fase komt van doorontwikkeling en verduurzamen. Tevens gaat Oosterpoort vanaf 2021 ook aan huishoudens met een middeninkomen woningen aanbieden. Daarnaast wil Oosterpoort bereiken dat huurders langer zelfstandig kunnen wonen, in samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties. Om dit alles te realiseren is het van belang de wendbaarheid en de weerbaarheid in de organisatie te borgen door onder andere de kwaliteit en professionaliteit van de interne organisatie naar een volgend niveau te brengen. Daarbij is het zaak om de externe zichtbaarheid te vergroten; bestaande relaties te onderhouden en waar nodig te intensiveren en uit te breiden.

In de actuele dynamiek van nieuwe uitdagingen, ontwikkelingen en veranderingen is het voor het succes van Oosterpoort van belang dat de directeur-bestuurder continu in constructieve samenspraak is met de RvC, de medewerkers, de huurders en de ketenpartners.

Profiel Directeur – Bestuurder Oosterpoort

De nieuwe directeur-bestuurder is van nature een netwerker en beweegt zich gemakkelijk in een complex krachtenveld. Hij of zij is extern op de juiste momenten zichtbaar en proactief; heeft gevoel voor verhoudingen en onderliggende dwarsverbanden; zet sterk in op de kwaliteit van de relatie en voegt waarde toe. De nieuwe directeur-bestuurder heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en is alert op relevante ontwikkelingen in de buitenwereld. Hij of zij weet deze te vertalen naar kansen, nieuwe inzichten en vervolgstappen voor Oosterpoort; communiceert helder en duidelijk over de bedoeling en beschikt over een doorleefde, eigentijdse visie op de volkshuisvesting.

Je neemt de juiste ervaring mee om te sturen op een goede balans tussen financieel, vastgoed en maatschappelijk rendement, waardoor ingespeeld wordt op de volkshuisvestelijke vraag én de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is.

Je bent een mensgerichte leider met een scherp oog en goed gevoel voor wat er speelt bij de medewerkers. Iemand die zichtbaar en toegankelijk is en een cultuur van vertrouwen creëert, waarin medewerkers uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Transparant, koersvast en duidelijk over doelstellingen en verwachtingen. Altijd vanuit een oprecht en realistisch gevoel voor de menselijke maat. Je houdt te allen tijde rekening met het tempo en aanpassingsvermogen van de organisatie, denkt mee en overtuigt op basis van reële argumenten in een open discussie waarin ruimte is voor tegengeluid.

Competenties en kwaliteiten

 • samenwerkingsvermogen, aantoonbaar verbindend naar binnen en naar buiten;
 • maatschappelijk sensitief en een netwerker die in staat is de relatie met de belanghouders nieuwe impulsen te geven;
 • resultaatgericht, maakt heldere afgewogen keuzes en durft risico’s te nemen;
 • bewaakt het overzicht op strategisch niveau, voorziet en anticipeert op te verwachten vraagstukken en ontwikkelingen;
 • creatief en innovatief denker, loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen;
 • hanteert een coachende leiderschapsstijl;
 • authentiek, communiceert open en transparant;
 • boegbeeld voor Oosterpoort waar het gaat om de externe profilering en positionering van de organisatie;
 • behendig en flexibel in diverse gremia op basis van een goed ontwikkelde sensitiviteit en overtuigingskracht.

 

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in een eindverantwoordelijke functie; bij voorkeur in de corporatiesector;
 • kennis van en visie op actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en meer specifiek op ketensamenwerking;
 • uitstekend zakelijk en financieel inzicht;
 • ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie met affiniteit met de doelgroep.

Aanbod

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris valt binnen de wettelijke normering van de WNT en is ingeschaald in categorie E.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functies. Dit profiel is te downloaden via de bijlage.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22.
Tevens kun je je vraag per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

 

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren tot uiterlijk zondag 17 januari 2021 a.s.

Sollicitatie kunnen worden ingediend via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7336) en een cv uploaden.
Als je sollicitatie door ons is ontvangen, ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt *

 • reactietermijn: t/m zo. 17 januari 2021
 • voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 3 en 4 (19/21/25 januari)
 • presentatie shortlist (kandidaten zijn hier niet bij aanwezig) : week 6, maandag 8 februari
 • 1e Selectieronde met selectiecommissie: week 6, donderdag 11 februari
 • 2e Selectieronde met selectie- en adviescommissie: week 8, maandag 22 februari
 • 3e Selectieronde (verdiepend gesprek): week 8, donderdag 25 februari.
 • eindgesprek: week 9, woensdag 3 maart (ochtend)
 • opstellen documenten voor Aw: week 9/10
 • aanvraag zienswijze bij Aw: 6-8 weken
 • benoeming: streefdatum 1 juni 2021

* alle genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren