Directeur-bestuurder

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Kinderdijk, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zoeken wij een directeur-bestuurder. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Het beheer en de exploitatie van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout is in handen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Onze hoofdtaken zijn het onderhouden en behouden van het molencomplex en educatie geven over dit unieke stukje Nederland.

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)  heeft een visie op duurzaam toerisme en het toekomstbestendig maken van een werelderfgoedlocatie als SWEK. Hij/zij is een echte verbinder, iemand die in het complexe en uitgebreide veld waar SWEK zich in bevindt, partijen bij elkaar kan brengen. Een inspirerend leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen. Iemand die oog en oor heeft voor de belangen van alle betrokkenen, vrijwilligers, molenaars, gemeenten etc., en van daaruit SWEK verder kan ontwikkelen. De nieuwe directeur-bestuurder heeft aantoonbaar affiniteit met cultureel erfgoed en een sterk ontwikkelde politieke sensitiviteit. Hij/zij is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, daadkrachtig met de juiste balans tussen resultaat- en mensgerichtheid.
De gebiedsvisie Kinderdijk is een belangrijke leidraad voor de verdere ontwikkeling van SWEK. Deze gebiedsvisie is opgesteld door de stuurgroep Kinderdijk, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland, de SWEK en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De burgemeester van Molenlanden is voorzitter van de stuurgroep.
De nieuwe directeur-bestuurder is in staat om die ontwikkeling vorm te geven, goed bezoekersstroommanagement te ontwikkelen en de SWEK te laten functioneren binnen de financiële randvoorwaarden.
Hij/zij communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht waarde aan openheid en transparantie. Hij/zij koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan de SWEK.
Zowel naar buiten als naar binnen toe is de nieuwe directeur-bestuurder het gezicht van de SWEK. Hij/zij staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.
Hij/zij is diplomatiek en vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie en is in staat de verbinding aan te gaan met stakeholders. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt de nieuwe directeur-bestuurder op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

Organisatie

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en waarschijnlijk één van de meest gefotografeerde gebieden in Nederland.
Dit zegt UNESCO: “Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden. In de middeleeuwen begon men met de bouw van waterwerken – nodig voor de afwatering van landbouwgrond en dorpen – en tot op vandaag gaat dit door. Het gebied toont alle typische kenmerken die samenhangen met deze technologie – dijken, reservoirs, pompstations, administratieve gebouwen en de 19 prachtig bewaard gebleven windmolens.”
In 1997 heeft UNESCO Kinderdijk als Werelderfgoed erkend. SWEK is in 2001 opgericht om dit werelderfgoed-gebied te beheren en te exploiteren.
Naast het molencomplex onderhouden en behouden is educatie, het Kinderdijkse verhaal vertellen, een belangrijk doel. Omvangrijke taken, die door de groei van het toerisme alleen maar groter zijn geworden.
SWEK heeft van de (lokale) overheden een flink takenpakket gekregen, maar doet dat niet alleen. De molens zijn gemeentelijk eigendom (Molenlanden en Alblasserdam), verder zijn de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bij Kinderdijk betrokken.

Missie en doel van de organisatie
De missie is het beheren van, het ontwikkelen van en het informeren over het Werelderfgoed Kinderdijk.

Doelen:

 • Het in stand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
 • Het behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historischen natuurmonument.
 • Het bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de context van de huidige gebiedskenmerken, zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van het huidige unieke karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en natuurhistorische waarden).
 • Het bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed en de (historische) functie van de molens en waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De organisatie
De organisatie staat onder leiding van een eenhoofdig directeur-bestuurder en heeft iets meer dan 60 medewerkers. Het managementteam bestaat naast de directeur-bestuurder uit 2 managers.
Verder werken bij SWEK zo’n 220 vrijwilligers (schippers, gidsen, klussers en gastheren/vrouwen). De vrijwilligers zijn onontbeerlijk en leveren een wezenlijke bijdrage aan de organisatie en aan de positieve beleving van de toeristen.
De SWEK heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid van de stichting. Zij heeft, naast de toezichthoudende rol, een adviserende rol en klankbordfunctie naar de directeur-bestuurder.
De organisatie heeft de afgelopen 10 jaar elk jaar weer meer bezoekers weten te verwelkomen dan het voorgaande jaar. In 2019 ontving de organisatie 363.000 betalende bezoekers. De omzet bedroeg zo’n 5 miljoen euro.

Corona
Vanaf 13 maart 2020 tot medio juni waren alle bezoeklocaties gesloten. Dit betekent plotseling wegvallen van inkomsten; de stichting is voor 96% van de inkomsten afhankelijk van betalende bezoekers. Het grootste deel hiervan komt als groepsbezoek, wat waarschijnlijk voor het gehele seizoen 2020 wegvalt.
De organisatie bereidt zich nu voor op de nieuwe werkelijkheid en zal uit verschillende scenario’s verantwoord keuzes moeten maken om duurzaam toerisme te realiseren en om de toekomst van de stichting te borgen.

Directeur

De opgave

Inhoudelijk: Ontwikkeling duurzaam toerisme
Er is in 2019 in samenspraak met gemeenten, provincie en waterschap een gebiedsperspectief vastgesteld. Het gebiedsperspectief verbindt alle inspanningen en uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur en toerisme met elkaar. Daarnaast biedt het een helder toekomstbeeld op het gebied Kinderdijk. Het gebiedsperspectief is zo de basis voor alle beslissingen en beleid die van invloed zijn op Kinderdijk en omgeving.
In die visie is een ambitie 2030 neergelegd die de volgende elementen bevat:
Leefbare dorpen, rentmeesterschap, gastvrij en leefbaar molengebied, bestuurbaar en exploitabel. Via deze link is de uitgebreide versie van het gebiedsperspectief te downloaden. https://www.kinderdijk2030.nl/app/uploads/2019/10/Gebiedsperspectief-Kinderdijk-def.-1.pdf.

Binnen het vastgestelde gebiedsperspectief en in samenspraak met alle partijen heeft de directeur-bestuurder de opgave om een visie op duurzaam toerisme voor SWEK te ontwikkelen en verder uit te dragen. Dat betekent een juiste balans tussen toerisme en behoud van werelderfgoed (bezoekersstroommanagement).

Bedrijfseconomisch: Toekomstbestendig binnen de financiële kaders
De opgave voor de nieuwe directeur-bestuurder is ervoor te zorgen dat de organisatie bedrijfseconomisch gezond blijft. Tot aan de Corona crisis was het vraagstuk hoe het toenemende massatoerisme te beteugelen, door de Coronacrisis verandert het vraagstuk. Financieel gezond blijven is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de stichting en van het werelderfgoed.

Aansturing organisatie: Verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie
In de afgelopen jaren is de organisatie snel gegroeid. De nieuwe directeur-bestuurder draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, stimuleert samenwerking binnen en over afdelingen heen, delegeert verantwoordelijkheden en geeft vertrouwen  en ruimte voor ontwikkeling medewerkers.

SWEK kent een grote vrijwilligersorganisatie van zo’n 220 medewerkers. Voor het functioneren van SWEK zijn deze vrijwilligers van groot belang. De directeur-bestuurder beseft het belang van de vrijwilligers en hecht aan goede samenwerking met de vrijwilligersraad.

Extern: Samenwerking in een complex en uitgebreid speelveld
SWEK heeft met veel externe partijen te maken. Goed stakeholdermanagement is dan ook een belangrijke opgave voor de directeur-bestuurder. Daarvoor is het van groot belang dat de directeur-bestuurder een actieve rol vervult in de stuurgroep Kinderdijk (conform Artikel 2 van de Statuten van SWEK).

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden

Strategie en visieontwikkeling

 • Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van een duidelijke visie op en strategie voor de ontwikkeling van de organisatie.
 • Leidinggeven aan het proces van maatschappelijk ondernemerschap in combinatie met het ontwikkelen van inkomstenbronnen binnen het vastgestelde gebiedsperspectief.

Leiderschap

 • Boegbeeld naar binnen en naar buiten toe; in staat om medewerkers, vrijwilligers, bewoners en andere betrokkenen te betrekken en te enthousiasmeren.
 • Communicatief vaardig. Kan draagvlak creëren binnen en buiten de organisatie. Betrouwbaar en koersvast.
 • Ondernemend en doelgericht. In staat om professionals aan te sturen en te binden. Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking.

Organisatie- en resultaatgerichtheid

 • Een peoplemanager die inspireert en in staat is draagvlak te creëren.
 • Vormgeven aan de strategische richting van de organisatie op het gebied van mensen, middelen, processen en structuren. Toekomstgericht werken waarmee ook flexibel ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen.
 • Is in staat om mens- en resultaatgerichtheid op de juiste manier in balans te brengen zodat de bedrijfseconomische toekomst van SWEK geborgd is.
 • Voert op constructieve wijze overleg met de OR en de Vrijwilligersraad.
 • Vertalen van relevante trends en ontwikkelingen naar kansen voor SWEK (’van buiten naar binnen kunnen kijken’).

Raad van Toezicht:

 • zorgt in overleg met de voorzitter van de RvT voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvT;
 • zorgt voor het tijdig informeren van de RvT over alle zaken en feiten met betrekking tot SWEK;
 • neemt deel aan de vergaderingen van de RvT.

Functie-eisen

Functie-eisen en persoonskenmerken
De nieuwe directeur-bestuurder:

 • heeft passie voor cultureel erfgoed, dit landelijk gebied en de doelstellingen van SWEK;
 • kan zich vinden in de missie van de organisatie en van daaruit de koers verder ontwikkelen;
 • is een verbinder met goede communicatieve kwaliteiten en oprechte aandacht voor mensen, groepen en hun belangen waardoor zij goed meegenomen worden in de gezamenlijk vastgestelde koers;
 • heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke organisatie;
 • heeft een visie op het gebied van erfgoed en het behoud daarvan en heeft gevoel bij de maatschappelijke opgave;
 • is bekend met werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • is betrokken, inspirerend en sterk gericht op samenwerking;
 • is ondernemend, innoverend en creatief;
 • kan zowel strategisch als operationeel handelen;
 • is een besluitvaardige, stevige persoonlijkheid;
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering;
 • beschikt over een WO werk- en denkniveau.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met mogelijkheid van herbenoeming van nog een periode. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot 1 november 2020.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7163) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Planning
Reactietermijn: tot 1 november 2020
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: november
Bespreken shortlist van kandidaten: december
Eerste selectieronde bij SWEK: januari
Tweede selectieronde bij SWEK: januari
Referenties, mogelijk assessment: februari
Arbeidsvoorwaarden: februari
Afronding procedure: voor 1 maart 2020

 

 

 

 

Direct solliciteren