Directeur

Tresoar, Leeuwarden, Friesland
Foar Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, sykje wy in Direkteur mei leafde foar kultuer, histoarje en de Fryske taal en mei in dúdlike fysje op de ûntjouwing fan de organisaasje en de meiwurkers. Jo kinne reagearje oant en mei snein 28 maart (ref.nr. 7361).

Tresoar: de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Tresoar is dé erfgoedinstelling van Fryslân. We willen zoveel mogelijk informatie delen en verhalen vertellen. Dat willen we niet alleen zelf doen, maar mét anderen, want met elkaar zien en weten we meer van en over Fryslân. En dat is onze centrale missie: kennis van cultuur en geschiedenis op innovatieve wijze overdragen en het verbinden van verleden, heden en toekomst.

We willen het Friese erfgoed overdragen aan volgende generaties. Dat doen we door de tientallen kilometers aan archiefmateriaal en de vele terabytes aan digitale informatie duurzaam te bewaren en bruikbaar en zichtbaar te maken. Maar niet alleen daardoor. Bij een bezoek aan Tresoar merk je al gauw dat ons gebouw een laagdrempelige, meertalige en bruisende ontmoetingsplek is die gebruikt wordt als plaats om te onderzoeken, te ontdekken en te vertellen. Er vinden activiteiten plaats voor jong en oud, van concerten tot kindercolleges, en het is voor studenten en wetenschappers de ideale ruimte voor onderzoek. Obe, ons prachtige cultuurpaviljoen, biedt podium aan publieksevenementen op het gebied van taal, kunst en Friese literatuur.

Gearwurkje foar de takomst (Samenwerken voor de toekomst
Werkzaam zijn bij Tresoar houdt in dat je deel uitmaakt van een creatief en bevlogen team van ongeveer 70 medewerkers en 70 vrijwilligers. Bovendien werk je in een prachtige architectonische en dynamische omgeving. Bij Tresoar beheers je de twee rijkstalen, Nederlands en Fries. Wolkom!

De opgave van Tresoar

In het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 worden de volgende opgaven genoemd voor Tresoar:

 

 1. Tresoar is informatiecentrum en kennisknooppunt in Fryslân en creëert een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’ die zowel fysiek als digitaal, en zowel intern (eigen data en informatiebestanden) als extern (data- en informatiebestanden in het netwerk) in een duurzame infrastructuur wordt beheerd en bewerkt en in optimale mogelijkheden tot (internationaal) verbinden beschikbaar wordt gesteld.

 

 1. Tresoar levert als centrum voor cultuuroverdracht een actieve en/of faciliterende bijdrage aan kennis en begrip van gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in de samenleving door het presenteren van ‘verhalen’ in velerlei vormen voor diverse doelgroepen.

 

 1. Tresoar faciliteert als centrum voor studie en ontmoeting de kennisinfrastructuur in Fryslân en ondersteunt de landelijke kennisinfrastructuur.

 

 1. Tresoar is het Fries literair museum en documentatiecentrum en levert een bijdrage aan de creatie van literatuur in diverse presentatievormen.

 

 1. Tresoar is een moderne netwerkorganisatie die zijn archiefwettelijke en maatschappelijke doelstellingen realiseert in sterke verbinding met partners en doelgroepen

 

In verband met het terugtreden van de huidige directeur zoekt Tresoar per uiterlijk 1 juli a.s. een nieuwe directeur.

De functie

De opgaven uit het Meerjarenbeleidsplan vragen om een directeur die liefde heeft voor cultuur en historie, de Friese taal en het brede publiek. Iemand met gevoel voor informatie en collecties zowel in fysieke als in digitale vorm. De directeur van Tresoar heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van de organisatie en zijn unieke toegevoegde waarde voor Friesland en daarbuiten. In samenspraak met het bestuur geeft de directeur richting en invulling aan de visie en missie van Tresoar en vertaalt deze in strategische doelen en concrete acties voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

De directeur vervult een belangrijke ambassadeursrol naar buiten en een ontwikkelgerichte leiderschapsstijl naar binnen:

Interne gerichtheid

 • De directeur verbindt en leidt het team/de medewerkers in de visie, gericht op het gezamenlijke succes. De directeur zorgt voor de juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig, als onderdeel van het opgavegericht werken zoals dat bij Tresoar in ontwikkeling (en in evaluatie) is.
 • De directeur is gericht op een optimale inzet van mensen en middelen in de organisatie, en weet een goede balans te hanteren tussen ambities en haalbaarheid in uitvoering daarvan. De directeur denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief, stimuleert eigenaarschap en realiseert een verdere professionalisering. De directeur acteert hierin als een verbindend peoplemanager die de organisatie meeneemt in ontwikkeling met een coachende stijl en aandacht voor de medewerkers.
 • De organisatie is, wat betreft het interne leiderschap, opgavegericht werken en de digitalisering van erfgoed en collecties, in transitie. De coronacrisis werkt als een accelerator wat betreft het toenemend gebruik van digitale informatie door de samenleving. De openbare functie en toegankelijkheid van Tresoar is hierdoor op de proef gesteld; dit alles vergt een plan wat betreft de toenemende digitalisering in relatie tot de dienstverlening van Tresoar. Dit vraagt om een directeur die ervaring heeft met organisatieontwikkeling en veranderprocessen.

 

Externe gerichtheid

 • Een proactieve, verbindende en resultaatgerichte netwerker, met gevoel voor verhoudingen. De directeur is diplomatiek en vindt de juiste balans tussen stevig onderhandelen en behoud van de relatie en is in staat met gezag de verbinding aan te gaan met stakeholders. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt de directeur op als ambassadeur en belangenbehartiger van Tresoar en weet het juiste netwerk aan te boren en te benutten. Continu en op effectieve en creatieve wijze op zoek naar vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden met Friese partners en met een goede balans tussen inhoud en ondernemerschap.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie vormt een essentieel onderdeel van de functie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, musea, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partners op het gebied van erfgoed.
 • De directeur begeeft zich in het politieke/bestuurlijke krachtenveld op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau en heeft affiniteit met bestuurlijke problematiek.
 • De directeur is zichtbaar in het Friese veld en weet op inspirerende wijze het verhaal van Fryslân over te brengen en alle doelgroepen van Tresoar aan te spreken en te bedienen. Tresoar richt zich op toegankelijke informatie en kennisuitwisseling en het bieden van openbare ruimte voor studie en ontmoeting.
 • De directeur communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht waarde aan openheid en transparantie, en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.

 

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden

Strategie en visieontwikkeling

 • Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van een duidelijke visie op en strategie voor de ontwikkeling van Tresoar.
 • Zichtbaar zijn hiermee als persoon en als organisatie in de provincie en daarbuiten.
 • Leidinggeven aan het proces van maatschappelijk ondernemerschap in combinatie met het ontwikkelen van nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

 

Leiderschap en organisatiegerichtheid

 • Resultaatgerichte peoplemanager die leiding weet te geven aan een organisatie in transitie; in staat om medewerkers en andere betrokkenen te betrekken bij, te enthousiasmeren voor en bij te laten dragen aan verandering.
 • Communicatief vaardig. Kan draagvlak creëren binnen de organisatie en in de provincie. Betrouwbaar en koersvast.
 • Ondernemend en doelgericht. In staat om professionals aan te sturen en te binden. Weet de expertise die in de organisatie aanwezig is naar boven te halen en te laten ontwikkelen. Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking.
 • Vorm geven aan de strategische richting van de organisatie op het gebied van mensen, middelen, processen en structuren. De diverse diensten (archieven, bibliotheek, digitale en fysieke collecties, educatieve en museale activiteiten) vergen gerichte werkprocessen en inzet.
 • Toekomstgericht werken waarmee ook flexibel ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen, waarbij digitalisering en informatietechnologie onontbeerlijk zijn.
 • Is in staat om mens- en resultaatgerichtheid op de juiste manier in balans te brengen zodat de bedrijfseconomische toekomst van Tresoar geborgd is.
 • Vertalen van relevante trends en ontwikkelingen naar kansen voor Tresoar (’van buiten naar binnen kunnen kijken’).
 • Onderhoudt een goede relatie en voert op constructieve wijze overleg met de OR.

 

Relatie met bestuur

Tresoar is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin Rijk en Provincie een deel van hun wettelijke taken aan Tresoar hebben overgedragen. De GR wordt bestuurd door een bestuur waarin zowel het Rijk (Ministerie van OCW) als de Provincie Fryslân en de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) vertegenwoordigd zijn
Het bestuur onderscheidt zich van andere besturen of raden van toezicht doordat zij op gelijkwaardige basis is samengesteld vanuit de diverse belangen.

 

Het bestuur is kaderstellend, de directeur en de organisatie zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering.

 • Zorgt in overleg met de voorzitter van het bestuur voor de voorbereiding van de vergaderingen van het (dagelijks en algemeen) bestuur.
 • Zorgt voor het tijdig en kwalitatief goed informeren van het bestuur, over alle relevante zaken en feiten met betrekking tot Tresoar, zodat het bestuur de juiste besluiten kan nemen.
 • Neemt actief deel aan de vergaderingen van het bestuur.

 

Functie-eisen

De directeur beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante achtergrond op (één van) de terreinen van Tresoar;
 • Friese achtergrond is niet vereist, wel de bereidheid om de Friese taal snel te leren, te kunnen verstaan en spreken;
 • affiniteit met de Friese cultuur en met de erfgoedinstelling om de ambassadeursrol met verve te kunnen vervullen;
 • inspirerend en verbindend leiderschap, bruggenbouwer;
 • resultaatgericht en besluitvaardig;
 • ervaring in eindverantwoordelijke functie;
 • ervaring met veranderingsmanagement en organisatieontwikkeling;
 • heeft oog voor inhoud en proces, is effectief in communicatie;
 • uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig;
 • ervaring met (politiek) bestuurlijke wereld en heeft daarin een actief netwerk, dan wel in staat zijn deze vaardigheid snel te ontwikkelen.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is in eerste instantie voor een jaar met het vooruitzicht van een  dienstverband voor onbepaalde tijd.
Salarisindicatie: schaal 15-16 (CAO Provincie). De organisatie kent daarbovenop een individueel keuze budget (IKB) van 21,82%.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Carine Leemereise, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 28 maart a.s.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (onder vermelding van referentienummer 7361) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

 • Publicatie vacature : vrijdag 12 maart
 • Reactietermijn : t/m zondag 28 maart
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 12-13
 • Bespreken cv’s met selectiecommissie : week 14  (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
 • 1e Selectieronde : week 15
 • 2e Selectieronde : week 16
 • Referentonderzoek / assessment : week 17
 • Arbeidsvoorwaarden : week 17
 • Benoeming : voor 1 mei
  Indiensttreding : uiterlijk 1 juli

————————————————————————————————————————————————-

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Tresoar is de erfgoedynstelling fan Fryslân. Wy wolle safolle mooglik ynformaasje diele en ferhalen fertelle. Dat wolle wy net allinnich sels dwaan, mar ek mei oaren, want mei-inoar sjogge en witte wy mear fan en oer Fryslân. En dat is ús sintrale missy: kennis fan kultuer en skiednis op ynnovative wize oerdrage en it ferbinen fan ferline, hjoed en takomst.

Wy wolle it Fryske erfgoed oerdrage oan nije generaasjes. Dat dogge wy troch de tsientallen kilometers oan argyfmateriaal en in ûnwittend soad tearabytes oan digitale ynformaasje duorsum te bewarjen en brûkber en sichtber te meitsjen.

Mar net allinnich dêrtroch. By in besite oan Tresoar fernimst al gau dat ús gebou in leechdrompelich, meartalich en brûsplak is dat brûkt wurdt as moetingsplak om te ûndersykjen, te ûntdekken en te fertellen. Der binne aktiviteiten foar jong en âld, fan konserten oant bernekolleezjes, en it is foar studinten en wittenskippers de ideale romte foar ûndersyk. OBE, ús prachtige kultuerpaviljoen, is in poadium foar publykseveneminten op it mêd fan taal, keunst en Fryske literatuer.

Gearwurkje foar de takomst
Wurkje by Tresoar hâldt yn datst diel útmakkest fan in kreatyf en besiele team fan likernôch 70 meiwurkers en 70 frijwilligers.
Boppedat komst yn in prachtige architektoanyske en dynamyske omjouwing te wurkjen. By Tresoar bist beide rykstalen machtich, Nederlânsk en Frysk. Wolkom!

De opjefte fan Tresoar

Yn it Mearjierrebeliedsplan 2021-2024 wurde de neikommende opjeften neamd foar Tresoar:

 1. Tresoar is ynformaasjesintrum en kennisknooppunt yn Fryslân en kreëaret in sa folslein mooglike kolleksje ‘Fryslân yn kontekst’ dy’t sawol fysyk as digitaal, en sawol yntern (eigen data en ynformaasjebestannen) as ekstern (data- en ynformaasjebestannen yn it netwurk) yn in duorsume ynfrastruktuer beheard en bewurke wurdt en yn optimale mooglikheden ta (ynternasjonaal) ferbinen beskikber steld wurdt.

 

 1. Tresoar leveret as sintrum foar kultueroerdracht in aktive en/of fasilitearjende bydrage oan kennis en it begripen fan barrens, persoanen en ûntjouwingen yn de maatskippij troch it presintearjen fan ‘ferhalen’ yn in ferskaat foarmen foar ûnderskate doelgroepen.

 

 1. Tresoar fasilitearret as sintrum foar stúdzje en moeting de kennisynfrastruktuer yn Fryslân en stipet de lanlike kennisynfrastruktuer.

 

 1. Tresoar is it Frysk literêr museum en dokumintaasjesintrum en leveret in bydrage oan de kreaasje fan literatuer yn ferskate presintaasjefoarmen.

 

 1. Tresoar is in moderne netwurkorganisaasje dy’t syn argyfwetlike en maatskiplike doelstellingen realisearet yn sterke ferbining mei partners en doelgroepen.

 

Yn ferbân mei it weromlûken fan de hjoeddeistige direkteur siket Tresoar mei yngong fan uterlik 1 july o.s. in nije direkteur.

De funksje

De opjeften út it Mearjierrebeliedsplan freegje om in direkteur dy’t leafde hat foar kultuer en histoarje, de Fryske taal en it brede publyk. Ien dy’t gefoel hat foar ynformaasje en kolleksjes sawol yn fysike as yn digitale foarm. De direkteur fan Tresoar hat in dúdlike fyzje op de ûntjouwing fan de organisaasje en syn unike tafoege wearde foar Fryslân en dêrbûten. Yn gearspraak mei it bestjoer jout de direkteur rjochting en ynfolling oan de fyzje en missy fan Tresoar en set dy oer yn strategyske doelen en konkrete aksjes foar in duorsume ûntjouwing fan de organisaasje.

De direkteur ferfollet in wichtige ambassadeursrol nei bûten ta en hat in liederskipstyl dy’t rjochte is op ûntjouwing nei binnen ta:

Yntern rjochte

 • De direkteur ferbynt en liedt it team/de meiwurkers yn de fyzje, rjochte op it mienskiplike sukses. De direkteur soarget foar de krekte kaders en rjochting en jout de professionals romte dêr’t dat mooglik is en stjoert dêr’t dat nedich is, as ûnderdiel fan it opjefterjochte wurkjen sa’t dat him by Tresoar op dit stuit ûntjout (en evaluearre wurdt).
 • De direkteur is rjochte op in optimale ynset fan minsken en middels yn de organisaasje, en wit in goede balâns te hantearjen tusken ambysjes en helberens yn de útfiering dêrfan. De direkteur tinkt en hannelet út in dúdlik kwaliteitsperspektyf wei, stimulearret eignerskip en realisearret it fierdere profesjonalisearjen. De direkteur aktearret dêr as in ferbinend peoplemanager yn dy’t de organisaasje meinimt yn ûntjouwing mei in coachende styl en omtinken foar de meiwurkers.
 • De organisaasje is, wat it ynterne liederskip, opjefterjochte wurkjen en it digitalisearjen fan erfgoed en kolleksjes, oanbelanget yn transysje. De koroanakrisis wurket as in akselerator oangeande it tanimmend gebrûk fan digitale ynformaasje troch de maatskippij.
 • De iepenbiere funksje en de tagonklikens fan Tresoar wurdt dêrtroch op de proef steld; dat alles ferget in plan op it mêd fan de tanimmende digitalisearring yn relaasje ta de tsjinstferliening fan Tresoar en soks freget om in direkteur dy’t ûnderfining hat mei organisaasje-ûntjouwing en feroaringsprosessen.

 

Ekstern rjochte

 • In pro-aktive, ferbinende en resultaatrjochte netwurker, mei gefoel foar ferhâldingen. De direkteur is diplomatyk en fynt de krekte balâns tusken stevich ûnderhanneljen en behâld fan de relaasje en is by steat mei gesach de ferbining oan te gean mei stakeholders. Op saaklike en ynspirearjende wize hannelet de direkteur as ambassadeur en behertiger fan de belangen fan Tresoar en wit er it krekte netwurk oan te boarjen en te brûken. Kontinu en op effektive en kreative wize siket er nei fruchtbere gearwurkingsmooglikheden mei Fryske partners en mei in goede balâns tusken ynhâld en ûndernimmerskip.
 • It ûntwikkeljen en ûnderhâlden fan eksterne kontakten dy’t bydrage oan de doelstelling, funksje, identiteit en plak fan de organisaasje foarmet in essinsjeel ûnderdiel fan de funksje. Wat dit oanbelanget giet it om kontakten mei lokale en regionale oerheden, musea, ûnderwiis- en kennisynstellingen en oare partners op it mêd fan erfgoed.
 • De direkteur jout him yn it politike/bestjoerlike krêftefjild op gemeentlik, provinsjaal en nasjonaal nivo en hat affiniteit mei bestjoerlike problematyk.
 • De direkteur is sichtber yn it Fryske fjild en wit op ynspirearjende wize it ferhaal fan Fryslân oer te bringen en alle doelgroepen fan Tresoar oan te sprekken en te betsjinjen. Tresoar rjochtet him op tagonklike ynformaasje en kennisútwikseling en it bieden fan iepenbiere romte foar stúdzje en moeting.
 • De direkteur kommunisearet maklik op ferskillende nivo’s en hechtet wearde oan iepenheid en transparânsje, en beseft dat konstruktive gearwurking needsaaklik is om resultaten te krijen.

 

Algemiene ferantwurdlikheidsgebieten

Strategy en fisyûntjouwing

 • Untwikkeljen, útdragen en ymplemintearjen fan in dúdlike fyzje op en strategy foar de ûntjouwing fan Tresoar.
 • As persoan hjirmei sichtber wêze en as organisaasje yn de provinsje en dêrbûten.
 • Liedingjaan oan it proses fan maatskiplik ûndernimmerskip yn kombinaasje mei it ûntwikkeljen fan nije ferbinings en mooglikheden.

 

Liederskip en organisaasjerjochte wêze

 • Resultaatrjochte peoplemanager dy’t lieding jaan kin oan in organisaasje yn transysje; by steat om meiwurkers en oare belutsenen te belûken by, entûsjast te meitsjen foar en bydrage te litten oan feroaring.
 • Kommunikatyf feardich. Kin draachflak meitsje yn de organisaasje en yn de provinsje. Betrouber en koersfêst.
 • Undernimmend en doelrjochte. By steat om professionals oan te stjoeren en te binen. Wit de ekspertize dy’t yn de organisaasje oanwêzich is nei boppe te heljen en te ûntwikkeljen. Stimulearret kreativiteit, ûndernimmerskip en gearwurking.
 • Jout foarm oan de strategyske rjochting fan de organisaasje op it mêd fan minsken, middels, prosessen en struktueren. De ferskate tsjinsten (argiven, biblioteek, digitale en fysike kolleksjes, edukative en museäle aktiviteiten) fergje dúdlik rjochte wurkprosessen en ynset.
 • Wurket rjochte op de takomst op sa’n wize dat ek fleksibel ynspile wurde kin op eksterne ûntjouwingen, dêr’t digitalisearring en ynformaasjetechnology needsaaklik by binne.
 • Is by steat om minske- en resultaatrjochte te wêzen om sa op de krekte manier balâns te bringen sadat de bedriuwsekonomyske takomst fan Tresoar garandearre is.
 • It oersetten fan relevante trends en ûntjouwingen nei kânsen foar Tresoar (’fan bûten nei binnen sjen kinne’).
 • Underhâldt in goede relaasje en fiert op konstruktive wize oerlis mei de ûndernimmingried.

 

Relaasje mei bestjoer

Tresoar is in mienskiplike regeling (MR) wêrby’t Ryk en Provinsje in part fan harren wetlike taken oan Tresoar oerdroegen hawwe. De MR wurdt bestjoerd troch in bestjoer dêr’t sawol it Ryk (Ministearje fan UKW) as de Provinsje Fryslân en de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) yn fertsjintwurdige binne.

It bestjoer ûnderskiedt him fan oare bestjoeren of rieden fan tafersjoch mei’t it op lykweardige basis gearstald is út ûnderskate belangen wei.

 

It bestjoer stelt de kaders, de direkteur en de organisaasje binne ferantwurdlik foar de krekte útfiering.

 • Soarget yn oerlis mei de foarsitter fan it bestjoer foar de tarieding fan de gearkomsten fan it (deistich en algemien) bestjoer.
 • Soarget foar it op ‘e tiid en kwalitatyf goed ynformearjen fan it bestjoer, oer alle relevante saken en feiten oangeande Tresoar, op sa’n wize dat it bestjoer de krekte besluten nimme kin.
 • Nimt aktyf diel oan de gearkomsten fan it bestjoer.

 

Funksje-easken

De direkteur hat de folgjende kompetinsjes en feardichheden ta syn/har foldwaan:

 • akademysk wurk- en tinknivo;
 • relevante eftergrûn op (ien fan) de ûnderstate mêden fan Tresoar;
 • in Fryske eftergrûn is net fereaske, wol reewilligens om de Fryske taal yn koarte tiid te learen, ferstean en prate te kinnen;
 • affiniteit mei de Fryske kultuer en mei de erfgoedynstelling om de ambassadeursrol mei elan ferfolje te kinnen;
 • ynspirearjend en ferbinend liederskip, brêgebouwer;
 • resultaatrjochte en beslútfeardich;
 • ûnderfining yn einferantwurdlike funksje;
 • ûnderfining mei feroaringsmanagement en organisaasje-ûntjouwing;
 • hat each foar ynhâld en proses, is effektyf yn kommunikaasje;
 • poerbêst stakeholdermanagement: omjouwingssensityf en polityk feardich;
 • ûnderfining mei de (polityk) bestjoerlike wrâld en hat dêr in aktyf netwurk yn, dan wol by steat om dy feardigens yn koarte tiid te ûntwikkeljen.

Beneaming en fergoeding

De beneaming is yn earste ynstânsje foar in jier mei it foarútsjoch fan in tsjinstferbân foar ûnbepaalde tiid.

Salarisyndikaasje: skaal 15-16 (CAO Provincie). De organisaasje hat dêrboppe-op in yndividueel kar budzjet (YKB) fan 21,82%.

Mear ynformaasje

PublicSpirit kin jo mear ynformaasje jaan oer dizze funksje.
Foar ynhâldlike fragen kinne jo kontakt opnimme mei mr. Carine Leemereise, senior konsultant. Hawwe jo fragen oer de sollisitaasjeproseduere dan kinne jo terjochte  by Audrey Valentijn, projektassistinte. Beide binne berikber fia ús algemiene telefoannûmer 033 445 90 50.
Jo kinne jo fragen ek mei in e-mail oan ús foarlizze: info@publicspirit.nl.

Sollisitearje

Jo kinne reagearje oant en mei snein 28 maart o.s.

Graach ûntfange wy jo sollisitaasje (ûnder fermelding fan referinsjenûmer 7361) fia ús webside www.publicspirit.nl. Dêr fine jo de fakatuere en kinne jo fia ‘direct solliciteren’ in motivaasjebrief en in cv uploade.

As jo sollisitaasje troch ús ûntfongen is, krije jo in automatysk generearre ûntfangstbefêstiging mei fia de e-mail. Mochten jo gjin ûntfangstbefêstiging krigen hawwe, nim dan kontakt mei ús op.

 

Planning

De globale planning fan de proseduere is as folget:

 • Publikaasje fakatuere : freed 12 maart
 • Reaksjetermyn : o/m snein 28 maart
 • Foarseleksjepetearen troch PublicSpirit : wike 12-13
 • Besprek cv’s mei seleksjekommisje : wike 14  (kandidaten binne dêr net by oanwêzich)
 • 1e Seleksjeomgong : wike 15
 • 2e Seleksjeomgong : wike 16
 • Referinsje ûndersyk / assessment : wike 17
 • Arbeidsbetingsten : wike 17
 • Beneaming : foar 1 maaie
 • Yn tsjinst kommen : uterlik 1 july

 

Direct solliciteren