Directeur

NMD, Rijswijk, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Stichting Nationale Milieudatabase zoeken wij een directeur. U kunt reageren onder vermelding van referentienummer 7245.

Circulair bouwen is meetbaar met de Nationale Milieudatabase!

De functie

Als directeur bent u samen met uw voorzitter het inspirerende boegbeeld van de stichting NMD voor de bouw, haar toeleveranciers, brancheorganisaties, de overheid, werknemers en andere stakeholders. U draagt actief, constructief en creatief de positionering van stichting NMD met elan uit. Daarbij bent u dan ook de energieke en enthousiaste leider van de organisatie en deskundig adviseur voor het bestuur.

U wordt als directeur verantwoordelijk voor de organisatie, de organisatieontwikkeling en het verder laten groeien en profileren van de stichting NMD. Concreet: het behouden, optimaliseren en uitbouwen van de bestaande dienstverlening en de marktpositie. U bent voor uw team van eigen en externe medewerkers een betrouwbare en collegiale teamcaptain die zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Verder bent u secretaris van het bestuur en deskundig adviseur die makkelijk verbindt, concreet is in de samenwerking en samen met het bestuur en organisatie verder bouwt aan een duurzame toekomst.

Specifiek:
• u geeft inspirerend en coachend leiding aan uw medewerkers/professionals en bent verantwoordelijk voor de organisatie, organisatieontwikkeling;
• u bent verantwoordelijk voor de P&C-cyclus, duidelijk en integer beheer van de financiële middelen van de stichting NMD onder supervisie van het bestuur;
• u geeft samen met uw team uitvoering aan de doelstellingen op basis van visie en strategie en weet deze uit te bouwen door kennisontwikkeling en door het uitdragen van kennis uit het veld;
• in afstemming met de voorzitter van het bestuur onderhoudt u actief het relatienetwerk en bouwt dit samen verder uit;
• u draagt proactief bij aan de bekendheid van de stichting NMD door in te spelen op actuele gebeurtenissen in brede zin;
• u bouwt voortdurend aan een sterke en vertrouwde relatie met het bestuur;
• u bent eerste adviseur en secretaris van het bestuur en de BMNL, daarmee heeft u totaaloverzicht, bereidt u strategisch en tactisch beleid voor en voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit.

Profiel

Voor deze spilfunctie zoeken wij kandidaten met ontwikkelpotentieel die zich bewezen hebben als leider van kleinere teams in een technische omgeving, ondernemend, sociaal vaardig en goed in staat zijn om een netwerk van strategische relaties te onderhouden. En verder een duidelijke affiniteit hebben met (ict/databases en bouw)techniek, duurzaamheid en over een sterk milieu-ethisch kompas beschikken.

Meer specifiek:
– (bouw)technische opleiding op academisch werk- en denkniveau en voldoende inhoudelijke kennis van materie om de werkorganisatie aan te kunnen sturen en een relevante gesprekspartner voor relaties kunnen zijn;
– visie op duurzaamheid en de rol die gebouwen en infrastructuur hierbij inneemt, herkent en omarmt het doel van de stichting NMD en is in staat om met focus de marktpositie uit te bouwen;
– managementervaring opgedaan in een relevante professionele omgeving met een bewezen leidersrol, ervaring als verbindend coach en bij persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
– oog voor organisatieontwikkeling, kan doelen formuleren en weet wat nodig is om groei te realiseren, neemt medewerkers en bestuur hierin mee;
– enige ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, P&C en jaarverslagen et cetera;
– resultaat- en oplossingsgericht, verbindend en zoekt van nature naar samenwerking om doelen te bereiken;
– politiek-bestuurlijk sensitief, kan achtergronden en belangen van partijen snel doorgronden en is in- en extern gericht.

Organisatie

De stichting NMD heeft een werkorganisatie bestaande uit een team van circa 7 professionals. Zij werken nauw samen aan het initiëren, beheren en onderhouden van een systeem van het bepalen van milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken. Waar nodig worden verder projectmedewerkers toegevoegd, deels bij het doorontwikkelen van kennis gericht op een circulaire gebouwde omgeving in 2050. Een groot deel van de werkzaamheden van de stichting NMD betreft enerzijds database activiteiten en ICT onderhoud. Anderzijds het proactief adviseren van ministeries (met name BZK) en het onderhouden van contacten in de bouw, productleveranciers, brancheorganisaties en andere stakeholders.

De stichting NMD wordt op dit moment aangestuurd door een directeur die is aangesteld voor de transitieperiode tot 1 januari 2021. Na deze periode zal een nieuw te benoemen directeur de organisatie aansturen. Deze gaat verantwoording afleggen aan een eveneens nieuw te benoemen bestuur dat uit drie personen gaat bestaan. Hierbij vormt de directeur in tandem met de voorzitter het boegbeeld van de organisatie en is de directeur tevens secretaris van het bestuur.

Verder is er een adviserende verbinding tussen de directeur en het bestuur van NMD met het adviesorgaan Beleidscommissie Milieuprestatieberekeningen Nederland (BMNL). In deze commissie zijn de diverse belanghebbenden vertegenwoordigd. Het doel van de BMNL is het adviseren van het bestuur van de stichting NMD om de bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouw- en GWW werken en de bijbehorende uniforme rekenregels, procedures en protocollen actueel te houden, de kwaliteit te waarborgen en eenduidig en zorgvuldig te beheren. Het bestuur van de stichting NMD benoemt de voorzitter van de BMNL. De directeur van de stichting NMD is tevens secretaris van de BMNL.

Nationale Milieudatabase

Circulair bouwen is meetbaar met de Nationale Milieudatabase!

De stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is een zelfstandige organisatie en komt voort uit de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Op nationaal en internationaal niveau is afgesproken dat de milieubelasting van bouwwerken verminderd dient te worden door het gebruik van duurzame materialen. Dan helpt het als alle partijen in de bouw op eenzelfde manier de milieuprestatie van een bouwwerk berekenen. Met dat doel voor ogen is een objectief stelsel opgezet dat eenduidig, onafhankelijk, volledig en betrouwbaar is.

De stichting NMD onderhoudt en borgt een neutrale en onafhankelijke milieudatabase, waarin een breed scala aan milieudata over bouwstoffen, bouwmaterialen en gebouwinstallaties is opgeslagen volgens de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’. Dit in afstemming met – en met commitment van – alle belanghebbende partijen voor het systeem. Deze dient voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Het is verplicht dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geborgde milieurelevante materiaal- en productinformatie uit de NMD.
Zonder de combinatie van bepalingsmethode en NMD is er geen sprake van eenduidigheid in het rekenresultaat. Ontwerpers, toeleveranciers en opdrachtgevers gebruiken daarmee binnen een gelijk speelveld dezelfde informatie en spreken daardoor voortaan dezelfde taal. Deze informatie in de NMD is door de industrie aangeleverd. De informatie bestaat uit LCA(levenscyclusanalyse)-data die de hele levenscyclus beslaat
[cradle to grave].

Het NMD stelsel bevat:
• een bepalingsmethode om de milieuprestatie van gebouwen en andere bouwwerken vast te stellen;
• een database, onder de naam ‘Nationale Milieudatabase’, waarin de milieudata van bouwproducten worden verzameld en die dient als gegevensbron voor de rekeninstrumenten waarmee de milieuprestatie van bouwwerken wordt berekend;
• een database met zogenaamde basisprofielen, die door LCA-deskundigen wordt gebruikt om een LCA op te stellen, deze data is vooral gebaseerd op internationale databases;
• een validatierichtlijn en een set rekenregels voor het ontwikkelen van rekeninstrumenten van de milieuprestatie;
• een erkenningsregeling voor LCA-deskundigen met betrekking tot het toetsen van bouwproducten aan de bepalingsmethode;
• een protocol waarmee de erkende LCA-deskundige kan toetsen of de milieudata van een bouwproduct in de Nationale Milieudatabase mag worden opgenomen.

Het systeem kent de volgende clusters:
• bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.;
• Nationale milieudatabase (NMD) met LCA-milieudata van producten en materialen;
• database met info over algemene data over industriële processen en afvalscenario’s;
• private rekeninstrumenten die met licenties gebruikmaken van bepalingsmethode en NMD.

De milieuprestatie van een bouwwerk wordt met speciale rekensoftware berekend. Deze software wordt door private organisaties uitgegeven. Alleen wanneer deze rekeninstrumenten door NMD zijn gevalideerd, mogen deze instrumenten gebruikmaken van de milieudata uit de Nationale Milieudatabase. De rekeninstrumenten kunnen worden gebruikt om al op de tekentafel de milieubelasting van een bouwwerk te berekenen. Daardoor is het mogelijk de milieubelasting van geschikte bouwproducten te vergelijken en te kiezen voor een bouwproduct met de minste milieubelasting.

NMD is hiermee aantoonbaar toekomstgericht en maakt deel uit van een steeds belangrijker wordende geharmoniseerde bepalingsmethode voor het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken.

Met dit als basis is er voor een marktgerichte en zelfbewuste NMD ruimte om zich nadrukkelijk verder te ontwikkelen als toonaangevende partij.

Meer informatie vindt u op https://milieudatabase.nl.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg en van het juiste niveau.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7245) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren