Coördinerend voorzitter RTE

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, Landelijk
Voor onze opdrachtgever Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zijn wij op zoek naar een Coördinerend voorzitter RTE. U kunt reageren tot 10 augustus aanstaande (ref.nr. 6964).

De coördinerend voorzitter zit het overleg van voorzitters van de regionale commissies voor en bevordert zoveel mogelijk de eenheid en consistentie in de beoordeling van meldingen door de commissies.

Vacature Coördinerend voorzitter RTE ’s,

tevens voorzitter van een van de regionale toetsingscommissies euthanasie

Algemene informatie over RTE

Nederland kent vijf onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE hebben een wettelijke basis. De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).
Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). Iedere RTE heeft 9 leden zodat er landelijk 45 leden zijn.
De RTE toetsen ongeveer 6.500 euthanasie-meldingen per jaar en brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit. Om aan de wettelijke termijnen te voldoen is een werkwijze ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen. De complexere, vragen oproepende meldingen worden in commissievergaderingen besproken. De niet vraag oproepende meldingen, die het overgrote deel van de meldingen vertegenwoordigen, worden door de toetsende leden behandeld zonder dat zij daarvoor fysiek bij elkaar behoeven te komen.

Het oordeel houdt ofwel in dat de arts voldaan heeft aan de wettelijke eisen, ofwel dat dat niet het geval is. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het oordeel (artikel 1:6 Awb). Als het oordeel inhoudt dat zorgvuldig is gehandeld, eindigt de toetsingsprocedure met de melding daarvan aan de arts in kwestie. Dat is ook het geval als het oordeel ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ wordt geveld, echter deze oordelen worden ter kennis van het College van procureurs-generaal en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebracht. De beoordeling van de strafbaarheid en/of de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de arts ligt bij beide instanties, die een eigenstandige afweging maken, in volle omvang voor.

De RTE zijn bestuursorganen, die onafhankelijk oordelen. De RTE worden ambtelijk ondersteund door de directie ESTT (Eenheid secretariaten tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie) van het ministerie van VWS.

Relevante ontwikkelingen:

  • In geval van euthanasie komen dementie, psychische aandoeningen en een stapeling van ouderdomsaandoeningen steeds vaker voor. Daarmee stijgt het aantal meer complexe meldingen.
  • Door vertrouwen in de deugdelijkheid van de toetsing door onder meer toenemend transparantie en duidelijke regels, beschreven in de Euthanasie Code 2018, zal het aantal meldingen naar verwachting verder stijgen. Mede in dit licht is het van belang om bij de komende evaluatie van de WTL te bezien hoe deze groei zich verhoudt tot het huidige systeem van toetsing door de commissies en de benodigde capaciteit.
  • Er bestaan plannen om de kwetsbaarheid van (te) kleine gedecentraliseerde secretariaten te verminderen en de professionalisering van het secretariaat van de RTE verder te bevorderen. Van deze plannen maakt onderdeel uit het voornemen om het secretariaat in Utrecht te vestigen. Daarnaast is het de bedoeling dat alle vergaderingen van de RTE eveneens in Utrecht gaan plaatsvinden.
  • Vragen oproepende meldingen, die soms een uitgebreide bespreking behoeven, krijgen een uitgebreide inhoudelijke schriftelijke beoordeling. Hierin worden bepaalde aspecten uitvoerig beschreven om inzichtelijk te maken op welke wijze de commissie tot haar oordeel is gekomen. Niet vragen oproepende meldingen worden afgehandeld met een compacte Oordeelbrief.
  • Vanuit het streven naar transparantie over de oordeelsvorming wordt een selectie aan meldingen en oordelen (geanonimiseerd) gepubliceerd op een algemeen toegankelijke website.

De vacature

De coördinerend voorzitter zit het overleg van voorzitters van de regionale commissies voor en bevordert zoveel mogelijk de eenheid en consistentie in de beoordeling van
meldingen door de commissies. Ook draagt de coördinerend voorzitter in overleg met de andere voorzitters zorg voor het opstellen van richtlijnen met betrekking tot voorlichtingsactiviteiten. Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling van het toetsingsbeleid op het terrein van euthanasie en de beschrijving daarvan in de EuthanasieCode. De coördinerend voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoeringstoets bij beleidswijzigingen of nieuw beleid.

Daarnaast is de coördinerend voorzitter het gezicht van de commissies naar buiten toe
en vertegenwoordigt deze in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. De coördinerend voorzitter wordt ondersteund door de algemeen secretaris (AS) en stuurt de AS inhoudelijk aan.

Om voeling te houden met het toetsingsproces is de coördinerend voorzitter tevens
voorzitter van een van de Regionale toetsingscommissies.

Profiel

U bent jurist en hebt bij voorkeur ruime ervaring als voorzitter van een (onderdeel van een) rechterlijke organisatie, een instantie belast met uitvoerende en/of toezichthoudende
wettelijke taken of daarmee vergelijkbare ervaring.

U beschikt over aantoonbare kennis van de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein. U beschikt over een goede politieke en bestuurlijke sensitiviteit. U heeft goed zicht op (ontwikkelingen) in het politieke- en maatschappelijke debat en kunt met een goed gevoel voor ‘plaats’ en ‘moment’ deelnemen in het debat om de toetsingspraktijk en de rol van de toetsingscommissies effectief toe te lichten.

U bent in staat om met gezag het toetsingsbeleid van de toetsingscommissies over het voetlicht te brengen. U heeft visie, bent daadkrachtig en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. U heeft een sterk samenbindend vermogen, zowel in- als extern. U stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over RTE en het jaarverslag: https://www.euthanasiecommissie.nl/. Voor meer informatie over de functie, de organisatorische inbedding, tijdbeslag en procedure kunt u een mail sturen naar Karin Mulder, karinmulder@PublicSpirit.nl; Uw sollicitatie kunt u, tot 10 augustus aanstaande, sturen naar info@PublicSpirit.nl t.a.v. drs. Jetske Goudsmit

Direct solliciteren