Bestuurder

Woonpunt, Maastricht, Limburg
Voor onze opdrachtgever Woonpunt zoeken wij een Bestuurder. U kunt reageren tot 15 november 2020 (ref.nr. 7253).

SAMEN WERKEN AAN WONEN

Organisatie & context

Woonpunt is met 18.000 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Zuid Limburg, actief in Maastricht en Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

De kerntaak van Woonpunt is al ruim 100 jaar het bieden van betaalbaar en prettig wonen aan mensen die dat nodig hebben. De komende jaren ligt de focus op het verduurzamen van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid van buurten en complexen en het betrekken van huurders bij het werk in de wijken.

Leidend voor het werk bij Woonpunt is de koers die is vastgelegd in het ondernemingsplan 2018-2022 “Samen werken aan wonen”. De speerpunten uit dit plan zijn:

 • huurders meer betrekken bij ons werk;
 • investeren in leefbaarheid;
 • verbeteren van onze dienstverlening;
 • zorgen voor voldoende betaalbare woningen;
 • versnellen van de verduurzaming van onze woningen;
 • huisvesten van mensen met zorgvragen.

Context

Na een periode van ruim vier jaar met een tweehoofdige Raad van Bestuur heeft de RvC afgelopen zomer besloten dat een eenhoofdig bestuur sturing gaat geven aan de verdere professionalisering van Woonpunt. Op dit moment is een interim bestuurder aangesteld om het pad te effenen voor de nieuwe bestuurder. Hij heeft een Plan van Aanpak opgesteld dat intern, bij de belanghouders en de externe toezichthouders draagvlak heeft en waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Met dit Plan van Aanpak wil Woonpunt dat de basis op orde komt, dat ze samen één Woonpunt zijn en rust en duidelijkheid kunnen creëren naar de toekomst.

Woonpunt werkt conform het Governance model, bestaande uit een Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. De RvC bestaat uit zes personen, ieder met hun eigen specifieke deskundigheid en in staat om in hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. De organisatie wordt straks geleid door een eenhoofdig bestuur.

Bij Woonpunt werken met veel plezier ruim 200 medewerkers. Het managementteam bestaat op dit moment, naast de bestuurder, uit de manager Klant en Leefbaarheid, de manager Klant en Onderhoud, de manager Klant en Verhuur en de manager Financiën & Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er een aantal staffunctionarissen die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de bestuurder.

Voor meer informatie over Woonpunt kun je de website bezoeken: www.woonpunt.nl.

 

De functie van Bestuurder

Voor de functie van bestuurder is Woonpunt op zoek naar een ervaren bestuurder met hart voor de volkshuisvesting en met een inspirerende en coachende leiderschapsstijl. Stevig en verbindend zijn twee kwaliteiten die zeker aanwezig moeten zijn. Zowel het huidige ondernemingsplan als het Plan van Aanpak van de interim bestuurder dienen als leidraad voor de nieuwe bestuurder. De beoogde kandidaat moet bereid zijn zich voor twee termijnen te verbinden aan Woonpunt. Intern is het van belang dat Woonpunt zich ontwikkelt tot een lerende organisatie. Extern wil Woonpunt weer herkend worden als ‘de sociale volkshuisvester’.

De bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is direct leidinggevende van de managers en de staffunctionarissen. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Taakvelden en taken van de bestuurder

Beleidszaken:

 • draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van het ondernemingsplan van de woningcorporatie;
 • stelt het beleid vast;
 • draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

 

Management:

 • is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale bedrijfsorganisatie;
 • is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, tenminste conform de Wet op de Ondernemingsraden;
 • is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten, dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd;
 • zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatiesysteem;
 • voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam (en stafmedewerkers).

 

Vertegenwoordiging:

 • draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern;
 • verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt de bestuurder samen met leden van het managementteam en medewerkers;
 • voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.

 

Raad van Commissarissen:

 • zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC;
 • zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie;
 • neemt deel aan de vergaderingen van de RvC;

De recent vastgestelde Governance code woningcorporaties 2020 geeft nog meer inzicht in de rollen van bestuur en RvC en is te vinden via de site van Aedes.

Competenties en kwaliteiten

 • samenwerkingsvermogen, aantoonbaar verbindend naar binnen en naar buiten;
 • inspirerende en coachende leiderschapsstijl, erop gericht het beste uit de medewerkers te halen;
 • toegankelijk, in de eerste plaats voor de medewerkers en de huurdersorganisaties;
 • sturend op hoofdlijnen, ruimte geven aan het management;
 • communicatief sterk, weet boodschappen op aansprekende en inspirerende wijze over te brengen en beschikt over overtuigingskracht;
 • integer tot in de vingertoppen, moreel besef en laat het goede voorbeeldgedrag zien;
 • openstellen voor feedback, in staat zich kwetsbaar op te stellen;
 • countervailing power opzoekend én biedend;
 • maatschappelijk sensitief en een netwerker, die in staat is de relatie met de belanghouders nieuwe impulsen te geven.

 

Functie eisen

Als nieuwe bestuurder van Woonpunt ben je:

Een maatschappelijk ondernemer die samenwerkt en continu de verbinding zoekt met de belangenhouders en andere maatschappelijke partners. Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en een ruime en relevante bestuurlijke ervaring. Ervaring bij een dergelijke omvang (zoals deze organisatie) inclusief de bijbehorende complexiteit is gewenst. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Verder heb je ervaring met verandertrajecten binnen organisaties en beschik je over een visie op volkshuisvesting; ervaring binnen de volkshuisvesting is dan ook een pré. Je hebt een open persoonlijkheid en bent je eigen ego voorbij.

 

Vergoeding

 

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

 

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

 

 

Solliciteren

 

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 15 november 2020 a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer) en een cv uploaden.

 

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*

reactietermijn : t/m 15 november 2020
voorselectiegesprekken PublicSpirit : di. 17 en do. 19 november
presentatie shortlist (hier zijn kandidaten niet bij aanwezig) : donderdag 26 november
1e Selectieronde met selectiecommissie : vrijdag 4 december
2e Selectieronde (verdiepend gesprek) : maandag 7 december
kennismaking met de Personeelsvertegenwoordiging en de huurdersvereniging: eind week 50 of in week 51
opstellen documenten voor Aw : week 51
aanvraag zienswijze bij Aw : 6-8 weken
benoeming : streven, januari 2021

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld. https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-01-01#Bijlage1

Direct solliciteren