Twee Leden Raad van Commissarissen – Heerjansdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Heerjansdam zoeken wij twee leden Raad van Commissarissen met een maatschappelijk/bestuurlijk profiel en met een juridisch profiel.

U kunt reageren tot 2 april a.s. (ref.nr. 6785).

Organisatie

Woningbouwvereniging (Wbv) Heerjansdam is hecht verankerd in Heerjansdam met korte lijnen tussen huurders, vereniging, huurdersraad, bestuur en toezicht. Met een beperkt bezit van circa 540 vhe en toch voldoen aan alle eisen en wensen die zowel de overheid, maatschappij als bewoners stellen, is dit een bijzondere opgave voor de vereniging. De vereniging richt zich met grote betrokkenheid en toewijding op Heerjansdam en de Heerjansdammers. Dat blijkt in de eerste plaats uit de intensieve contacten met huurders. Van gesprekken in het voorbijgaan op straat tot het overleg met de huurdersraad: de organisatie is goed benaderbaar. De vereniging staat altijd klaar voor het ondersteunen van kwetsbare huurders en richt zich niet alleen op het wonen, maar is samen met partners ook betrokken bij zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wbv Heerjansdam richt zich specifiek op Heerjansdam, een dorpskern in de gemeente Zwijndrecht. De vereniging heeft het woon-zorgcomplex Midden-Inn gerealiseerd. Complex Midden-Inn maakt het voor ouderen en huurders met een zorgindicatie bijvoorbeeld mogelijk om in het dorp te blijven wonen. Ook werd het complex ’t Centrum ontwikkeld, met daarin een winkelruimte en appartementen. Met de gerealiseerde winkelruimte in ’t Centrum levert Wbv Heerjansdam een belangrijke bijdrage aan het centrumgebied en de centrumfunctie van het dorp. Door de intensieve contacten met huidige en nieuwe huurders is de organisatie in staat om samen met zorg- en welzijnspartijen de sociale cohesie te bevorderen, kwetsbare huurders te ondersteunen en overlast te voorkomen.

In de recent uitgevoerde visitatie komt duidelijk naar voren dat Wbv Heerjansdam een goede relatie heeft met de belanghebbenden en dat de organisatie op orde is. Ook het nog niet gepubliceerde jaarverslag over 2018 geeft een positieve tendens aan.

Uitdagingen voor de toekomst liggen er vooral op het gebied van het aansluiten bij volkshuisvestelijke/vastgoedontwikkelingen en het, door de zeer beperkte omvang en dus ook slagkracht van de werkorganisatie, op goed niveau anticiperen hierop.

De werkorganisatie is zeer beperkt, waarbij het tweehoofdig bestuur al veel zaken oppakt. Dit bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en aan de Raad van Commissarissen (RvC). Deze op dit moment uit drie personen bestaande RvC staat op zeer korte afstand en is goed aangesloten en betrokken daar waar dat kan en/of nodig is. In verband met het ontstaan van een vacature en het uirbreiden van de RvC van drie naar vier personen ontstaan op korte termijn twee vacatures. Beide vacatures betreffen benoemingen op voordracht van de huurders. De vereninging is dan ook nauw betrokken bij deze procedure.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het ondernemingsplan vindt u op www.wbvheerjansdam.nl.


Functie

Binnen de vereniging zijn drie belangen te onderscheiden:
• het volkshuisvestelijk belang;
• het bewonersbelang;
• het bedrijfsbelang.

De RvC van Wbv Heerjansdam heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. De RvC functioneert in de driehoek “vereniging- bestuur-toezicht” en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in het reglement RvC. Voor de volledige tekst kunt u de website van de vereniging raadplegen.

In algemene zin heeft de RvC van Wbv Heerjansdam met name de volgende taken en bevoegdheden:
• het toezichtskader voor de vereniging is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de vereniging kunnen worden getoetst en wordt in samenspraak tussen bestuur en de RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende beleidsstukken:
o statuten
o het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement bestuur met bijlagen
o reglement financieel beheer
o ondernemingsplan
o begroting
o treasury statuut
o investeringsstatuut
• het zorgen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden. En het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de vereniging enerzijds en het bestuur anderzijds;
• het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur;
• het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het bestuur;
• het goedkeuren van door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten (waar onder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
• het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende
onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen;
• het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurders en RvC conform de vigerende wettelijke kaders;
• het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
• toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
• het vaststellen van de jaarrekening;
• het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
• het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van de vereniging;
• de overige taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan de RvC toekomen;
• de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvC berusten bij de RvC als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd;
• de RvC kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvC, de RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming;
• een lid van de RvC heeft geen zakelijke contacten met personen die werkzaamheden voor de vereniging verrichten anders dan via het bestuur;
• ieder lid van de RvC die op informele of ander indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties aangaande de vereniging, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de RvC, dan wel diens voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken;
• toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten (Permanente Educatie) door bestuurders en leden van de RvC;
• de RvC is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de vereniging specifiek toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen.

De RvC streeft in haar samenstelling naar diversiteit in samenstelling, deskundigheid en ervaring. De raad streeft naar meer algemene (overkoepelende) kennis en ervaring binnen haar geledingen. In de werkzaamheden van de raad gaat het immers om de beoordeling van voorstellen en beleid in de onderlinge samenhang zonder dat er sprake is van contra-expertise.

Alle nieuwe leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.

De kennisvelden die zij binnen de RvC noodzakelijk acht zijn:
• bestuur (governance), in het bijzonder voor maatschappelijke niet-winstbeoogende ondernemingen;
• ondernemingskennis, bedrijfseconomie;
• gedragswetenschappelijke kennis;
• organisatieontwikkeling en automatisering;
• algemene volkshuisvestingskennis;
• vastgoedontwikkeling en -beheer;
• financiële verslaglegging, waardering, control en fiscaliteiten;
• wet- en regelgeving.
Idealiter beschikt een lid van de RvC over kennis op meerdere terreinen. De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

Functie eisen

PROFIEL ALGEMEEN
In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:
• affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid);
• door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
• tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
• het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
• besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
• het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
• het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), durven ingrijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
• in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, openstaan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
• een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
• voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens dient in voldoende mate lokale/regionale betrokkenheid van de leden in de RvC geborgd te worden.


PROFIEL SPECIFIEK
Maatschappelijk/bestuurlijk
Voor dit profiel zoeken wij kandidaten met een achtergrond als bestuurder bij een maatschappelijke organisatie. U bent goed bekend met politiek/bestuurlijke verhoudingen, kent de verbindingen tussen ketenpartners en heeft ervaring in het leggen en onderhouden van voor deze corporatie belangrijke netwerken.

Meer specifiek:
• visie op en kennis van ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld en weet dit te vertalen naar de situatie en ambities van de corporatie;
• ervaring als bestuurder van een bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie;
• goed bekend met toekomstgerichte samenwerkingsmogelijkheden;
• kennis van het politieke speelveld in de Drechtsteden;
• binding met Drechtsteden is van belang om u te kunnen verplaatsen in de organisatie en de uitdagingen voor de toekomst.

Juridisch
Voor dit profiel zoeken wij kandidaten met een juridische achtergrond. U bent bij voorkeur bekend met voor de corporatie belangrijke wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed, huur en arbeid en u hebt interesse in volkshuisvesting.

Meer specifiek:
• oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan op wonen, zorg en welzijn;
• jurist met zakelijke werkervaring, gewend om op strategisch niveau te schakelen;
• kennis van – en ervaring met p&o is een pre, dit geldt ook voor kennis en ervaring met volkshuisvesting, affiniteit hiermee is wel noodzakelijk;
• binding met Drechtsteden is van belang om u te kunnen verplaatsen in de organisatie en de uitdagingen voor de toekomst.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties en is gezien de omvang van de corporatie van ondergeschikt belang.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 2 april a.s.

PublicSpirit verricht de voorselectie. De data voor gesprekken met de selectiecommissie van Wbv Heerjansdam worden op een later moment bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6785.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit