Senior Gebieds- en Programmamanager Spoorzone – Zwolle

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Zwolle zoeken wij een Senior Gebieds- en Programmamanager Spoorzone.
U kunt reageren tot 5 oktober 2018 (ref. nr. 6616).

Organisatie

Zwolle kent een rijke historie, zowel in handel, bestuur als samenleven. Deze historie vind je terug in het handelen en bepaalt mede de kracht die de stad in de regio heeft. Zwolle werkt samen, benut de talenten en kracht van mensen, is vernieuwend en resultaatgericht. Dat heeft geleid tot een regio die al jaren economische topprestaties levert. De stad kent uitstekende voorzieningen in o.a. cultuur, sport en onderwijs. En dat alles met een prachtige historische èn levendige binnenstad. Kortom een stad die stevig groeit en waarin het heerlijk wonen, werken, recreëren en samenleven is. De opgave voor Zwolle is die mooie uitgangspositie te behouden en in te zetten voor de grote opgaven waar zij voor staat, zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, zorg voor en ondersteuning van mensen die het nodig hebben.

Als gemeentelijke organisatie werkt zij samen met anderen aan belangrijke opgaven voor een bloeiend Zwolle. Dat vraagt een flexibele én toekomstbestendige organisatie die minder stuurt en meer faciliteert. Een organisatie die soepel en gericht mee kan bewegen met de ontwikkelingen in de stad en de regio. Die actief op zoek gaat naar samenwerking en vernieuwing met haar passie, inzet en vakmanschap als fundament. Die werkt vanuit de invalshoek dat zij één gemeente met één portemonnee is.

Daar waar de structuren in de organisatie niet optimaal bijdragen aan de opgaven van de stad ruimt zij belemmeringen op. Gemeente Zwolle is een hybride netwerkorganisatie die integraal en opgavegericht werkt; strak op de afstemming, maar los georganiseerd. Dit maakt het mogelijk om dwars door de organisatie heen én met partijen van buiten te werken aan haar opgaven. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie bij de zelfstandige professionals. De relatie tussen college, raad en ambtelijke organisatie is constructief. Van afdelingshoofden wordt verwacht dat zij deze manier van werken en organiseren omarmen en uitdragen. Zij ondersteunen hun medewerkers, zijn er voor het college en zijn in staat om over de grenzen van de eigen afdeling heen opgaven te trekken. Zij stellen zich op als flexibel teamlid en blijven in verbinding met opgaven van de stad, medewerkers en collega’s.

Meer informatie is te vinden op www.zwolle.nl.

WERKOMGEVING

De afdeling Projecten, Processen en Programma’s (PPP) van de gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en collega’s van andere afdelingen. Met elkaar dragen we bij aan de mooie stad Zwolle die permanent in beweging is. Een stad waar mensen nu en in de toekomst op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven.
In een dynamische, politieke omgeving levert de afdeling PPP met ruim vijftig medewerkers een concrete bijdrage aan het verwezenlijken van ambities. Vanuit een mix van belangen behalen we concrete resultaten.

Het accent van ons werk ligt op het realiseren van diverse soorten ruimtelijke en fysieke projecten, processen en programma’s, waarbij het accent voor de komende jaren ligt op binnenstedelijke ontwikkelingen en de spoorzone. Daarnaast vraagt de organisatie ons ook om andere opgaven op te pakken waarbij een projectmatige aanpak gewenst is.

Alle medewerkers van PPP hebben een zelfstandige rol binnen de afdeling, maar zoeken elkaar op om van elkaar te leren. De teamontwikkeling is gericht op het versterken van elkaar in de opgaven die we in portefeuille hebben, en op persoonlijke ontwikkeling.
Sleutelwoorden voor onze werkwijze zijn: anderen betrekken, verantwoordelijkheid dragen, structuur brengen en het resultaat voor ogen blijven houden. Daarmee brengen we dynamiek binnen de organisatie en in de samenleving waardoor we wat extra’s toevoegen aan Zwolle!

Wij zoeken een Senior Gebieds- en Programma manager Spoorzone voor 24 uur per week voor de komende drie tot vijf jaar die veel ervaring heeft met gebiedsontwikkeling, ruimtelijke projecten en programmatische sturing.

Functie

Als Senior Gebieds- en Programmamanager ben je in staat op diplomatieke wijze invloed uit te oefenen en je netwerk te benutten om je doelen te realiseren. Je geeft leiding aan complexe opgaven die strategisch en multidisciplinair van aard zijn. Voor jou geldt; hoe complexer, hoe leuker. Je bent je bewust van hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact van de opgaven waar je aan werkt en bent in staat om strategische, fundamentele en thema-overstijgende afwegingen te maken. Je hebt visie en oog voor nieuwe ontwikkelingen, ziet kansen en daarnaast blijf je resultaatgericht.

Vanzelfsprekend kun je goed samenwerken, weet je anderen te inspireren en ben je in staat om verschillende partijen aan elkaar te verbinden.

Naast dat jij je expertise als Senior Gebieds- en Programmamanager kunt tonen, weet je ook collega’s, waaronder (deel) Projectmanagers, te begeleiden en te coachen. Je treedt op als strategische gesprekspartner voor bedrijven, instellingen, overheden en burgers. Uiteraard vertegenwoordig je de Gemeente Zwolle en met jouw netwerk skills weet je daarnaast netwerken op te bouwen en te onderhouden die resulteren in een positieve naamsbekendheid van de gebiedsontwikkeling waar je leiding aan geeft.

SPECIFIEK “DE OPGAVE SPOORZONE”
De Spoorzone heeft een prominente plek in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Samen met de o.a. provincie Overijssel, NS en ProRail, werken we aan een zo duurzaam en robuust mogelijk stadsdeel. De rode draad wordt gevormd door drie doelen: een goed functionerende en aantrekkelijke OV-knoop, een duurzaam, meer gemengd stedelijk gebied en de delen van de stad aan weerszijden van het spoor beter met elkaar verbinden.

Zwolle heeft een mega opgave: het afbouwen van het stationsgebied de Spoorzone en het transformeren van het gebied erom heen tot een nieuw stedelijk centrum. Qua omvang één van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland.

Tot op heden lag het accent van de Spoorzone met name op ontwerp- en bouwopgave van het stationsgebied. Hiertoe is een Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied gemaakt(https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/projecten/spoorzone/ontwikkelperspectief-stationsgebied-zwolle-)
In dit Ontwikkelperspectief zijn de ambities die de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, NS en ProRail met dit gebied hebben, beschreven. Het zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar en is een kader waarbinnen deelprojecten zoals de busbrug, het busperron, de ondergrondse fietsenstalling, de passerelle en de openbare ruimten verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen.

Mede door de ontwikkeling van het station is de gebiedsontwikkeling van het omliggende gebied in een stroomversnelling gekomen. De omliggende wijk Hanzeland en de Spoorzone worden op dit moment nog ervaren als een eiland in de stad, een gesloten gebied dat slecht is verbonden met de omgeving en de binnenstad. De gemeente en de partners in de Spoorzone/Hanzeland willen hier graag verandering in brengen door het gebied duurzaam te ontwikkelen door transformatie en herontwikkeling (https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/projecten/spoorzone/waar-werken-we-aan/gebiedsontwikkeling).

Functie eisen

ERVARING EN DESKUNDIGHEID
Jij bent een zeer ervaren Gebieds- en Programmamanager met:
• ruime ervaring als senior gebieds- en programmamanager vanuit de rol en het belang van de overheid;
• specifieke kennis van de markt en van relevante samenwerkingsvormen van gebiedsontwikkeling met daarbij behorende ontwikkelstrategieën, haalbaarheidsonderzoeken, nieuwe vormen van aanbesteding en selectie van partijen;
• specifieke kennis over complexe eigendomssituaties, vastgoed- en grondexploitatie berekeningen;
• ruime ervaringen met onderhandelingen binnen het speelveld van overheid, maatschappelijke instanties, woningbouwcorporaties, private partijen en burgers;
• ervaring met overheidsfinanciën, planologische en bestuurlijke kaders;
• een relevant netwerk;
• bij voorkeur ervaring in stationsgebieden en met de spoorse partijen.

COMPETENTIES
Je pakt binnen het projectteam je natuurlijke rol, je bent coöperatief, een teamspeler. Je beschikt over een overtuigende wijze van optreden, gebaseerd op veel ervaring en kennis en je dwingt respect af bij de betrokken marktpartijen en bij de overheid (bestuur en ambtelijke organisatie).
Je bent strategisch, kijkt over de grenzen van eigen projecten heen, richt afzonderlijke projecten en initiatieven naar bovenliggend doel.

Aanbod

Het betreft een vacature voor 24 uur per week.
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding, werkervaring en de te verstrekken opdracht, variërend van € 4.770,– tot € 6.574,– bruto per maand (schaal 14) bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Miriam Oosterwijk, senior consultant bij PublicSpirit.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9050.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

De vacature is opengesteld op 14 september 2018.
Uw sollicitatie kunt u tot 5 oktober 2018 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6616.

Planning:
Voorselectiegesprekken: week 41/42/43
Bespreken cv’s met selectiecommissie: 29 oktober
Eerste selectieronde: 1 november
Tweede selectieronde: 8 november

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie. Het inwinnen van referenties en een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit