Ombudsfunctionaris – Rotterdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Erasmus Universiteit Rotterdam zoeken wij een Ombudsfunctionaris.

U kunt reageren tot 28 januari 2019 (ref.nr. 6678).

Organisatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een smeltkroes van talent, internationale oriëntatie en sterke maatschappelijke betrokkenheid. Een universiteit met circa 30.000 studenten en 3.000 medewerkers die grenzeloze wetenschappelijke kennis ontwikkelt. Werken bij de EUR betekent werken met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.

Functie

Voor de EUR is de functie van ombudsfunctionaris een nieuwe functie. Het werkterrein van de ombudsfunctionaris richt zich op zowel medewerkers van de EUR als op studenten en is er voor individuele en collectieve klachten. Hij/zij kan in principe in alle vraagstukken betrokken worden. In de praktijk zal het werk zich richten op studiegerelateerde en rechtspositionele aangelegenheden. In de uitvoering van de functie wordt het principe van vertrouwelijkheid gehanteerd en is de functionaris onafhankelijk, onpartijdig en neutraal.

De ombudsfunctionaris levert in de uitvoering van het werk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de EUR. Hij/zij is er op gericht problemen op te lossen, draagt bij aan het (herstel van) vertrouwen binnen de universitaire gemeenschap en aan het lerend vermogen van de organisatie: De ombudsfunctionaris maakt deel uit van een netwerk van actoren die zich bezighouden met een veilig werk- en studieklimaat.

Taken
De ombudsfunctionaris vervult zes afgebakende taken:
1) adviseren
2) verwijzen
3) faciliteren als gespreksleider
4) bemiddelen
5) klachtbehandeling
6) onderzoeken

De bevoegdheid van de ombudsfunctionaris is gevraagd en ongevraagd adviseren en het doen van onderzoek, waarbij hij/zij zonder tussenkomst van derden toegang heeft tot alle afdelingen en informatie binnen de universiteit. Met het recht om te allen tijde een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Afhankelijk van de conclusies kan de ombudsfunctionaris door advisering of bemiddeling trachten tot een oplossing te komen. Vaak zullen medewerkers en studenten echter worden verwezen naar een meer geëigend kanaal of persoon, zeker wanneer er andere geschikte wegen binnen de EUR open staan die door betrokkene nog niet zijn bewandeld. In sommige gevallen kan de ombudsfunctionaris juist in een vroeg stadium bemiddelen zodat conflicten worden voorkomen. Vaak zal hij/zij over de behandeling van een vraag met andere actoren in het netwerk overleggen.

Positie in de organisatie
• De ombudsfunctionaris is in functie niet aan enig universitair gezag ondergeschikt, maar oefent de functie zelfstandig en onafhankelijk uit en wordt aangesteld door het College van Bestuur. In het jaarverslag legt hij/zij verantwoording af aan het CvB, PV-EUROPA en de Uraad.
• De ombudsfunctionaris heeft naast haar/zijn taken als ombudsfunctionaris geen andere taken, rollen, functies of een verbintenis van welke aard dan ook binnen de EUR.
• De ombudsfunctionaris vervult de functie en rollen als onderdeel van het interne netwerk ‘veilig werk- en studieklimaat’ van de EUR: vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk, studieadviseurs, bedrijfsarts, studentendecanen en de studentenpsycholoog en HR-businesspartners. Hij/zij zorgt voor afstemming en samenwerking om zo signalen en patronen te constateren en met zorgvuldigheid te bespreken.

Functie eisen

KENNIS EN ERVARING
• Beschikt over een afgeronde academische opleiding en een opleiding conflictbemiddeling en heeft aantoonbaar relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten.
• Beschikt over materiedeskundigheid van een hoger onderwijsinstelling en begrijpt de soms complexe dynamiek van universiteiten.
• Beheerst verschillende talen, met name Nederlands en Engels.
• Is bereid steeds te werken aan professionalisering als Ombudsfunctionaris, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie, ook op internationaal niveau.

PERSOONSEIGENSCHAPPEN
• Is van onbesproken gedrag en is niet-controversieel.
• Kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren.
• Is onbuigzaam in geval van pressie door partijen.
• Toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid.
• Toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding.
• Is pragmatisch en gericht op het behalen van doelen en resultaten. Weet een goed evenwicht te vinden tussen de formele wetgeving en de toepassing binnen de EUR.
• Is kritisch, onafhankelijk en alert.
• Verbindend, kan een mediatorrol vervullen.
• Kan goed samenwerken en is in staat en bereid om de rol als actor in een netwerk te vervullen en weet daarbij de eigenheid van de functie te bewaren.
• In staat deze nieuwe functie zelfstandig vorm te geven.

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES
• Beschikt over beïnvloedingsvaardigheid en overtuigingskracht.
• Beschikt over organisatiesensitiviteit en bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Kent de sociale, juridsche en bestuurlijke verhoudingen binnen de Universiteit.
• Is in staat onafhankelijk te acteren en vindt het werken in een solistische functie vanzelfsprekend.
• Moet kunnen omgaan met vertrouwelijkheid en in zijn/haar werk blijk geven van empathie, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
• Beschikt over vaardigheden in het omgaan met belangentegenstellingen en weerstanden; in het organiseren en communiceren; in het formuleren en vormgeven van beleidsvoorstellen en het vertalen van inzichten en informatie naar verbeterprojecten.
• Is duidelijk en in staat transparante afspraken te maken met de klager en de beklaagde.
• Is in staat de juiste feiten vast te stellen, bevindingen te presenteren zonder waardeoordeel en vast te stellen of een behandeling zorgvuldig is of niet.
• Is vaardig in analyseren, adviseren, bemiddelen, onderzoeken en aanbevelen.

Aanbod

De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en heeft geen enkele andere functie binnen of enige verbintenis met de EUR. Het betreft een benoeming van 0.3 fte bij de EUR voor de periode van twee jaar. In deze proefperiode worden ook samenwerkingsmogelijkheden verkend en uitgewerkt.

De CAO voor Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is van toepassing. De functie wordt gehonoreerd met een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal € 6.738,– bruto per maand (o.b.v. 1 fte). Conform de CAO NU kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een aanloopschaal gehanteerd worden. De aanstelling van een ombudsfunctionaris heeft een looptijd van twee jaar.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Marylin Demers of Erik van Kooten, beide senior consultant bij PublicSpirit. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij hun assistente Tineke Frederiks, zij zijn allen bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459132.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u uiterlijk 28 januari 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl, ter attentie van mevrouw drs. Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6678.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

PublicSpirit verricht de voorselectie en in week 8 worden de voorgeselecteerde kandidaten aan de EUR gepresenteerd. De eerste selectieronde vindt tevens plaats in week 8. De tweede selectieronde zal plaatsvinden in week 9. In week 11 zal er een laatste gesprek plaatsvinden met de voorzitter CvB.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit