Manager Klant en Wijken – Terneuzen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Clavis zoeken wij een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte Manager Klant en Wijken.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Functie

MANAGER KLANT EN WIJKEN BIJ CLAVIS

Clavis is een ambitieuze, sociaal betrokken en financieel gezonde woningcorporatie in Zeeuws-Vlaanderen die richt zich op het verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien.
De ongeveer 2.500 woningen zijn verdeeld over de kernen Terneuzen en Sluiskil.

In het nieuwe ondernemingsplan 2020-2024 nemen de thema’s Dichter bij de klant en leefbaarheid een prominente plaats in. Clavis wil naar een klanttevredenheid van minimaal 8,5.

Clavis telt 3 afdelingen: Klant & Wijken, Vastgoed en Financiën. Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken samen met de bestuurscontroller deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

Vanwege het vertrek van de huidige manager van de afdeling Klant en Wijken zijn we op zoek naar een nieuwe manager Klant en Wijken.

Rol en doelstelling:
De manager Klant en Wijken is verantwoordelijk voor een succesvolle aansturing van de afdeling Klant en Wijken. Hiertoe wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid op het vlak van verhuur (incl. BOG/MOG/ZOG), leefbaarheid en sociaal beheer. Beleid, doelstellingen en werkprocessen op deze vlakken zijn ontwikkeld, geïmplementeerd en gerealiseerd, zodanig dat Clavis beschikt over een effectief en efficiënt functionerende processen conform het gestelde kader.

Plaats in de organisatie:
Als manager Klant en Wijken ben je lid van het MT, naast de manager Financiën, de manager Vastgoed en de bestuurscontroller. Het MT wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder. Belangrijk hierin is dat je als MT-lid een duidelijk voorbeeldgedrag hebt naar de organisatie. Voor het MT zijn teamgeest en organisatiebelang belangrijke facetten.
Jouw eigen afdeling bestaat uit ongeveer 10 fte en draagt zorg voor beleid op het vlak van verhuur, sociaal beheer en leefbaarheid. Je wordt ondersteund door een tweetal gebiedscoördinatoren en een coördinator verhuur. De functie vraagt en verwacht daarnaast dat je helder en richtinggevend bent naar je team, maar ook zorgdraagt voor verbinding en oog hebt voor je medewerkers. Daarnaast, vanwege de grootte van de organisatie, vraagt de functie ook dat je een hands-on mentaliteit hebt.

Resultaatgebieden:

1. Ontwikkeling beleid
Een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van de missie, visie en strategie van de organisatie en het bijbehorende organisatiebeleid doordat:
– in algemene zin is bijgedragen aan de ontwikkeling van missie, visie en strategie en aan de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het ondernemingsplan en de bedrijfsdoelstellingen en hieruit afgeleide afdelingsplannen;
– beleid m.b.t. verhuur (incl. BOG/MOG/ZOG) en sociaal beheer is ontwikkeld en gerealiseerd;
– beleid op het gebied van huurdersparticipatie, (meerjaren)huurbeleid en woonruimteverdeling is opgesteld en gerealiseerd;
– beleid op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn is opgesteld en gerealiseerd;
– een bijdrage aan het (meerjaren)onderhoudsplan, de (meerjaren)onderhouds-begroting, en hieruit afgeleide jaarplannen is geleverd;
– directie (on)gevraagd is geadviseerd over in- en externe ontwikkelingen, en mogelijke consequenties hiervan, die relevant zijn voor het beleid en de werkprocessen vanuit de aandachtsvelden van de afdeling Klant en Wijken;
– in- en externe kansen en ontwikkelingen ter verbetering van het financieel en maatschappelijk rendement, aangaande verhuur en sociaal beheer, zijn gesignaleerd, aangedragen en geïncorporeerd in (toekomstig) beleid onder andere middels uitgevoerd marktonderzoek en verkregen marktinformatie;
– beleid m.b.t. maatschappelijk rendement (MVO en SROI) is opgesteld en gerealiseerd;
– input voor de vastgoedstrategie/portefeuilleplan vanuit de eigen afdeling is geleverd.

2. Uitvoering verhuur- en sociaal beheer
Het vastgestelde organisatiebeleid is effectief vertaald naar verhuur en sociaal beheer en bijbehorende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn succesvol gerealiseerd en hebben bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen, doordat:
– plannen op het gebied van huurdersparticipatie, (meerjaren)huur(incasso)beleid, woonruimteverdeling, beheer op wijk- en complexniveau en mutatiebeleid, beleid geriefsverbetering en ZAV tijdig, juist en volledig zijn opgesteld en beschikbaar gesteld, waarin in- en externe ontwikkelingen op het vlak van verhuur zijn meegenomen;
– buurt- en wijkvisies per wijk met bewoners zijn per wijk/kern opgesteld, nageleefd en succesvol gerealiseerd doordat is toegezien op een adequate realisatie van de leefbaarheidsdoelstellingen, zodanig dat de kwaliteit en de leefbaarheid binnen wijken op peil is gehouden en is verbeterd; beheerplannen zijn opgesteld en gerealiseerd, de kwaliteit van wijken is bewaakt door middel van tooling (bijv. leefbarometer) welke is gerealiseerd;
– plannen en projecten aangaande de vastgoedtransformatie effectief zijn begeleid en uitgevoerd als het gaat om herhuisvesting, het opstellen en naleven van sociale plannen en de communicatie hieromtrent met huurders;
– effectief invulling is gegeven aan de positionering van Clavis in het gebied doordat externe contacten (in buurten en wijken) zijn gerealiseerd en het lokale en regionale netwerk (w.o. bewonersraad en bewonerscommissies) is onderhouden en samenwerkingsverbanden succesvol zijn gerealiseerd en vormgegeven;
– overleg met gemeente/sociaal maatschappelijke instellingen in kader van passende huisvesting (MOG/ZOG) is gerealiseerd, waarbij een plan van aanpak voor specifieke doelgroepen is gerealiseerd (aanpak landing kwetsbare bewoners);
– een dienstverleningsmodel c.q. klantvisie is opgesteld en gerealiseerd, een klantvolgsysteem is gerealiseerd;
– is toegezien op de klanttevredenheid van huurders doordat metingen zijn uitgevoerd en de tevredenheid op basis daarvan op peil is gehouden en is verbeterd en de structurele informatievoorziening voor klanten is gerealiseerd;
– prestatieafspraken met de gemeente mede zijn opgesteld.

3. Beleid en werkprocessen afdeling klant en wijken
Het vastgestelde organisatiebeleid is op passende wijze doorvertaald naar een effectieve implementatie, uitvoering en realisatie van de werkprocessen binnen Clavis op het vlak van verhuur en sociaal beheer, in lijn met de organisatiedoelstellingen, doordat:
– effectief is aan- en bijgestuurd en is toegezien op een optimale algemene dienstverlening en verhuur van complexen en woningen;
– de administratie aangaande het verhuur effectief is uitgevoerd, optimaal is ingericht en daarmee te allen tijde juist, volledig, consistent en betrouwbaar is;
– als proceseigenaar mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden, processen en procedures zijn gesignaleerd die onder de verantwoordelijkheid vallen en deze zijn doorgevoerd;
– een actieve inbreng aan het continue proces van kwaliteitsverbetering is geleverd.

4. Afdelingsmanagement
De aansturing van de afdeling Klant en Wijken en bijbehorende aandachtsvelden is succesvol uitgevoerd, zodanig dat mensen en middelen effectief en efficiënt zijn ingezet en financiële en maatschappelijke rendementsdoelstellingen zijn behaald, doordat:
– jaarplannen, afgeleid van het ondernemingsplan, met bijbehorende afdelingsdoelstellingen, begroting en benodigde mensen en middelen tijdig zijn opgesteld, ingediend bij en geaccordeerd door directie;
– afdelingsdoelstellingen succesvol zijn gerealiseerd binnen de gestelde budgettaire kaders en zijn bijgestuurd, waar nodig;
– een doelmatige en efficiënte werkorganisatie voor de (verschillende werkprocessen binnen de) afdeling is ontwikkeld, geïmplementeerd en verbeterd aan de hand van beleids- of omgevingsontwikkelingen;
– medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd bij de uitvoering van hun werkzaamheden


PROFIEL

Functiedynamiek:
Clavis is in beweging. Een nieuw ondernemingsplan met ambities, een behoorlijk nieuw MT en recente organisatiewijzigingen betekenen ook voor deze functie dat er volop dynamiek heerst. Een positieve sfeer en drive die we ook willen terugzien in de manager Klant en Wijken. Van de manager wordt een enthousiaste, energieke en ondernemende houding verwacht in het verder bouwen en organiseren van de afdeling. Gericht op het groeien en ontwikkelen van de organisatie én van de medewerkers. Onderwerpen als vertrouwen, feedback, betrokkenheid, verantwoordelijkheid zijn geen loze woorden.

Naast bovenstaande dynamiek zal de manager Klant en Wijken een vakinhoudelijk adviseur zijn voor de directie; gedreven om invulling te geven aan het nieuwe ondernemingsplan. Je hebt een resultaatgerichte, hands-on manier van werken en geeft de medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen, zonder ze uit het oog te verliezen; je weet en durft de juiste vragen te stellen, hebt een actieve houding en een goed ontwikkeld gevoel voor de sociale doelstellingen waarvoor de organisatie staat. Je bent een coachend leider, iemand die het beste uit de ander naar boven weet te halen. Dat doe je op een inspirerende manier.

Naast deze inhoudelijke en sociale vaardigheden zijn we vooral ook op zoek naar een leuke en gezellige collega. Iemand die iedere dag beter wil worden en leren en dus niet bang is ook fouten te maken.

Kwaliteiten en competenties:
Je bent een stabiele factor en weet rust en eenheid te creëren.
Verder beschik je over:
• HBO/WO werk- en denkniveau met een maatschappelijke achtergrond;
• Kennis en relevante ervaring op de gevraagde vakgebieden;
• Kennis van en/of affiniteit met sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• Leiderschap; je inspireert en motiveert medewerkers voor de visie, strategie en plannen die hij/zij voor ogen heeft;
• Visie, gericht op het uitzetten van de koers, maar houdt daarbij wel rekening met alle verschillende stakeholders, zowel in- als extern;
• Ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
• Humor en enthousiasme!


ORGANISATIE EN CONTEXT

Clavis is een ambitieuze, sociaal betrokken en financieel gezonde woningcorporatie in Zeeuws-Vlaanderen. Een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Terneuzen die richt zich op het verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. De ongeveer 2.500 woningen zijn verdeeld over de kernen Terneuzen en Sluiskil.

Clavis concentreert zich op haar kerntaken en heeft een uitdagende investeringsopgave. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt in het betaalbaar houden van het wonen, het verduurzamen van het bezit en het draagvlak en samenwerking met partners in de samenleving. Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging met een woningmarkt die redelijk in balans is. Terneuzen heeft een centrumfunctie, wat zorgt voor aantrekkingskracht, ontwikkelpotentie en een lichte bevolkingsgroei.

Elke dag zetten ruim 25 medewerkers van Clavis zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het motto van het ondernemingsplan is “Met elkaar!” en de belangrijkste thema’s zijn gericht op met zichtbaarheid en dichtbij de klant, met woongeluk, met passend en duurzaam bezit, met presteren naar vermogen en met een effectieve werkorganisatie.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u terecht op de website www.clavis.cc.

Aanbod

Clavis hanteert de cao Woondiensten en biedt daarnaast ook prima aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De functie manager Klant en Wijken is ingeschaald in functieschaal M.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.
Zij zijn beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9545. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met zondag 2 februari a.s..

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7060) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn: zo. 2 februari
• briefselectie en selectiegesprekken bij PS: week 5-6
• presentatie cv’s kandidaten: ma. 10 februari
• 1e selectieronde: ma. 17 februari
• 2e selectieronde: do. 20 februari, ochtend
• Referenties / evt. assessment en arbeidsvoorwaarden: week 9
• benoeming: week 9

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit