Manager Financiën – Terneuzen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Clavis zoeken wij een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte Manager Financiën.
Je kunt reageren tot en met zondag 22 september (ref.nr. 6917).

Organisatie

Clavis is een ambitieuze, sociaal betrokken en financieel gezonde woningcorporatie in Zeeuws-Vlaanderen. Een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Terneuzen die richt zich op het verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. De ongeveer 2.500 woningen zijn verdeeld over de kernen Terneuzen en Sluiskil.

Clavis concentreert zich op haar kerntaken en heeft een uitdagende investeringsopgave. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt in het betaalbaar houden van het wonen, het verduurzamen van het bezit en het draagvlak en samenwerking met partners in de samenleving. Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging met een woningmarkt die redelijk in balans is. Terneuzen heeft een centrumfunctie, wat zorgt voor aantrekkingskracht, ontwikkelpotentie en een lichte bevolkingsgroei.

Elke dag zetten ruim twintig medewerkers van Clavis zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2020-2024 dat in het najaar klaar moet zijn. Het motto van dit plan wordt “Met elkaar!” en de belangrijkste thema’s hebben te maken met zichtbaarheid en dichtbij de klant, met woongeluk, met passend en duurzaam bezit, met presteren naar vermogen en met een effectieve werkorganisatie.

Clavis kent straks drie afdelingen: Klant & Wijken, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken samen met de bestuurscontroller deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

Vanwege het vertrek van de manager van de afdeling Financiën & ICT zijn we op zoek naar een nieuwe manager Financiën.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u terecht op de website www.clavis.cc.

Functie

ROL EN DOELSTELLING
De manager Financiën is verantwoordelijk voor een succesvolle aansturing van de afdeling Financiën & ICT, gericht op het behalen en inzichtelijk maken van financieel én maatschappelijk rendement. Hiertoe wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid vanuit de aandachtsvelden van de afdeling financiën. Deze worden vertaald en gerealiseerd in (financieel) beleid, doelstellingen en werkprocessen van de afdeling.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Als manager Financiën ben je lid van het MT, naast de manager Klant & Wijken, de manager Vastgoed en de bestuurscontroller. Het MT wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder. Belangrijk hierin is dat je als MT-lid een duidelijk voorbeeldgedrag hebt naar de organisatie. Voor het MT zijn teamgeest en organisatiebelang belangrijke facetten.
Jouw eigen afdeling bestaat uit ongeveer 7 fte en is onderverdeeld in de financiële administratie, planning & control en ICT, ondersteund door een coördinator. De functie vraagt en verwacht dat je helder en richtinggevend bent naar je team, maar ook zorgdraagt voor verbinding en oog hebt voor je medewerkers . Daarnaast, vanwege de grootte van de organisatie, vraagt de functie ook dat je een hands-on mentaliteit hebt.

RESULTAATGEBIEDEN

1. Ontwikkeling beleid
Een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van de missie, visie en strategie van de organisatie en het bijbehorende organisatiebeleid doordat:
– input ten behoeve van de ontwikkeling van het organisatiebeleid is geleverd middels de aanlevering van financiële doorrekeningen, begrotingen en rapportages;
– een effectieve bijdrage is geleverd aan risicomanagement doordat financiële risico’s tijdig, juist en volledig in kaart zijn gebracht op basis van analyses en rapportages van financiële gegevens;
– directie (on)gevraagd is geadviseerd over in- en externe ontwikkelingen, en mogelijke consequenties hiervan, die relevant zijn voor het beleid en de werkprocessen vanuit de aandachtsvelden van de afdeling financiën;
– in- en externe kansen en ontwikkelingen ter verbetering van het financieel en maatschappelijk rendement zijn gesignaleerd, aangedragen en geïncorporeerd in (toekomstig) beleid aangaande de aandachtsvelden van de afdeling onder andere middels uitgevoerd marktonderzoek en verkregen marktinformatie.

2. Uitvoering financieel beleid en beheer
Het vastgestelde organisatiebeleid is effectief vertaald naar fiscaal, treasury en financieel-administratief beleid en bijbehorende doelstellingen; deze doelstellingen zijn succesvol gerealiseerd en hebben bijgedragen aan de doelstellingen ten aanzien van het financieel en maatschappelijk rendement, doordat:
– (meerjaren) financierings- en beleggingsplannen tijdig, juist en volledig zijn opgesteld, en beschikbaar zijn gesteld, voldoen aan de (ontwikkelingen op het vlak van) wet- en regelgeving en ondersteunend zijn aan de financiële doelstellingen van Clavis;
– een bijdrage is geleverd aan en is toegezien op een juiste en volledige verzorging van financiële verantwoordingsdocumenten, zoals de jaarrekening. Bij het realiseren van de jaarrekening is rekening gehouden met (afspraken met) externe toezichthouders, ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving en of deze stukken hiermee in lijn zijn;
– de leningen-, beleggings- en verzekeringsportefeuilles effectief zijn opgesteld, uitgevoerd, beheerd en ontwikkeld aan de hand van in- en externe ontwikkelingen en (veranderingen in) het organisatiebeleid;
– juiste, tijdige en volledige liquiditeits- en exploitatie begrotingen zijn afgegeven, de liquiditeitspositie van Clavis effectief is bewaakt en de cashflow succesvol is beheerd;
– beleid is ontwikkeld op fiscaal vlak, op het gebied van treasury en financiële vraagstukken aangaande het vastgoed (servicekosten, incasso) waarin in- en externe ontwikkelingen zijn verwerkt;
– de financiële administratie effectief is uitgevoerd, optimaal is ingericht en voldoet aan kwaliteitseisen en daarmee te allen tijde juist, volledig, consistent en betrouwbaar inzicht is in de financiële positie van Clavis.

3. ICT en informatisering
Een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van de missie, visie en strategie van de bedrijfsinfrastructuur (waaronder ICT) en het bijbehorende automatiserings- en informatiseringsbeleid. Het vastgestelde organisatiebeleid ten aanzien van de werkprocessen is effectief doorvertaald, in lijn met financiële en maatschappelijke rendements-doelstellingen, geïmplementeerd en gerealiseerd, doordat:
– het informatiserings- en automatiseringsplan is opgesteld en effectief is aan- en bijgestuurd op de uitvoering ervan, zodanig dat aan de (ontwikkelingen in) de informatiebehoefte van in- en externe partijen is voldaan en (verbeteringen in) applicatie- en gegevensbeheer op de juiste wijze is uitgevoerd, ontwikkeld en geïmplementeerd.

4. Afdelingsmanagement
De aansturing van de afdeling Financiën en bijbehorende aandachtsvelden is succesvol uitgevoerd, zodanig dat mensen en middelen effectief en efficiënt zijn ingezet en financiële en maatschappelijke rendementsdoelstellingen zijn behaald, doordat:
– jaarplannen, gericht op het behalen van rendement, met bijbehorende afdelingsdoelstellingen, begroting en benodigde mensen en middelen tijdig zijn opgesteld, ingediend bij en geaccordeerd door directie;
– afdelingsdoelstellingen succesvol zijn gerealiseerd binnen de gestelde budgettaire kaders en zijn bijgestuurd, waar nodig;
– een doelmatige en efficiënte werkorganisatie voor de (verschillende werkprocessen binnen de) afdeling is ontwikkeld, geïmplementeerd en verbeterd aan de hand van beleids- of omgevingsontwikkelingen;
– medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Functie eisen

FUNCTIEDYNAMIEK
Clavis is in beweging. Een nieuw ondernemingsplan met ambities, een relatief nieuw MT en recente organisatiewijzigingen betekenen ook voor deze functie dat er volop dynamiek heerst. Een positieve sfeer en drive die we ook willen terugzien in de manager Financiën. Deze dynamiek betekent tevens dat nog niet alles staat; werkprocessen worden tegen het licht gehouden en nieuwe medewerkers worden geworven of ingewerkt. Van de manager wordt een enthousiaste, energieke en ondernemende houding verwacht in het verder bouwen en organiseren van de afdeling. Gericht op het groeien en ontwikkelen van de organisatie én van de medewerkers. Onderwerpen als vertrouwen, feedback, betrokkenheid, verantwoordelijkheid zijn geen loze woorden.

Naast bovenstaande dynamiek zal de manager Financiën een vakinhoudelijk adviseur zijn voor de directie; gedreven om de financiële structuur te blijven verbeteren. Je hebt een resultaatgerichte, hands-on manier van werken en geeft de medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelingen, zonder ze uit het oog te verliezen; weet en durft de juiste vragen te stellen, hebt een actieve houding en een goed ontwikkeld gevoel voor de sociale doelstellingen waarvoor de organisatie staat.

Naast deze inhoudelijke en sociale vaardigheden zijn we vooral ook op zoek naar een leuke en gezellige collega. Iemand die iedere dag beter wil worden en leren en dus niet bang is ook fouten te maken.

KWALITEITEN EN COMPETENTIES
Je bent een stabiele factor en weet rust en eenheid te creëren.
Verder beschik je over:
• WO werk- en denkniveau met een financieel-economische achtergrond;
• Kennis en relevante ervaring op de gevraagde vakgebieden;
• Kennis van en/of affiniteit met volkshuisvesting of vastgoedsector;
• Kennis van en ervaring met informatisering en digitalisering;
• Een goed inzicht in (maatschappelijke) rendementsvraagstukken en weet dit door te vertalen naar strategische plannen en consequenties voor de dagelijkse praktijk;
• Leiderschap; je inspireert en motiveert medewerkers voor de visie, strategie en plannen die hij/zij voor ogen heeft;
• Visie, gericht op het uitzetten van de koers, maar houdt daarbij wel rekening met alle verschillende stakeholders, zowel in- als extern;
• Ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
• Humor!

Aanbod

Clavis hanteert de cao Woondiensten en biedt daarnaast ook prima aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De functie manager Financiën is ingeschaald in functieschaal M.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Zij zijn beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9545. Je kunt jev raag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met uiterlijk zondag 22 september 2019.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via ‘direct solliciteren’. Hier kun je een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien de sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 6917.

PLANNING VAN DE PROCEDURE
PublicSpirit verricht de voorselectie (brievenselectie en eventueel oriënterende gesprekken) en zal de resultaten op 7 oktober a.s. presenteren bij Clavis.
De 1e selectieronde vindt plaats op vrijdag 18 oktober a.s., de 2e selectieronde op dinsdag 22 oktober a.s.
Een assessment kan tevens onderdeel uitmaken van deze procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit