Manager Bedrijfsvoering – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Kinderopvang 2samen zoeken wij een Manager Bedrijfsvoering.
U kunt reageren tot en met 16 juni a.s. (ref.nr. 6840).

Organisatie

Stichting Kinderopvang 2Samen is de grootste professionele kinderopvangorganisatie in Den Haag, met ook vestigingen in Naaldwijk en Monster. Wekelijks zetten zich ca. 900 medewerkers (ca. 600 fte) op 68 locaties met hart en ziel in voor de ruim 7.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar die aan de zorg van 2Samen zijn toevertrouwd. 2Samen heeft een jaaromzet van ca. € 40 miljoen, is bedrijfsmatig gezond met een goed rendement. De verwachting is dat dit zo blijft.

2Samen is een stichting zonder winstoogmerk met een sterk inhoudelijk profiel. Opbrengsten worden structureel in kwaliteitsverbeteringen geïnvesteerd, bijvoorbeeld voor goed opgeleid personeel, ruime kindercentra en een activiteitenaanbod waar de ontwikkeling en het plezier van het kind centraal staan. Kwaliteit uit zich ook in duidelijke en transparante communicatie met ouders. 2Samen maakt de kwaliteitsborging graag tastbaar. Dat doen ze onder andere met een uitgebreid, onafhankelijk onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de opvang. In samenwerking met het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO) wordt de kwaliteit meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast voert 2Samen periodiek tevredenheidsonderzoeken uit onder klanten, samenwerkingspartners en medewerkers om goed aangehaakt te blijven bij wat onder haar stakeholders leeft. Het is een informele organisatie waar samenwerking, leren en oprechte interesse in elkaar en elkaars werk belangrijke waarden zijn.

2Samen heeft een sterk imago. De organisatie besteedt veel aandacht aan ambassadeurschap/klantgerichtheid en marketing, bijvoorbeeld door deelname aan lokale evenementen en (buiten)reclame. 2Samen wordt door klanten gezien en beleefd als een sterk merk. De klanttevredenheid is hoog, gemiddeld geven de ouders 2Samen een 8. 2Samen wordt ervaren als een professionele en betrokken organisatie. Als een organisatie die voorop loopt op het gebied van innovatie en kwaliteit.

De drive van 2Samen is om kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor kinderen te maken. Om kinderen een plek te bieden waar zij vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kunnen verkennen, onder deskundige en liefdevolle begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Missie
“Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst. De kinderwereld = onze wereld”.

Visie
“Kinderen worden geboren met een eigen temperament, kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.
Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat een kind zich bij 2Samen thuis voelt. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in. 2Samen is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, zij zijn de toekomst.”

2Samen. Thuis in kinderopvang.

BESTURINGSMODEL

2Samen kent het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. De directeur van 2Samen is tevens Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat 2Samen handelt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de statuten van 2Samen. Er is sprake van een ervaren en zelfstandig opererend managementteam en kundige en loyale medewerkers.

Het managementteam bestaat uit de directeur, twee regiomanagers, de manager Klantadvies, Marketing & Communicatie, de manager HR, de manager Pedagogiek & Kwaliteit, de manager Bedrijfsvoering en de concerncontroller. Onder de twee regiomanagers ressorteren 28 unitmanagers die integraal verantwoordelijk zijn voor één groot of meerdere kleine centra en ongeveer 30 medewerkers aansturen. Op het hoofdkantoor zijn circa 60 personen werkzaam.

Na een periode van wisselingen op de posities van bestuur en managementteam is er opnieuw gekeken naar de inrichting van de organisatie van het stafbureau. Dit heeft geleid tot een herijking van posities en bemensing op management- en stafniveau. Zo is op het werkveld van bedrijfsvoering en financiën de voormalige functie manager Finance & IT breder ingevuld naar de functie manager Bedrijfsvoering. De functie concerncontroller is toegevoegd als een meer onafhankelijke positie, waarbij de control werkzaamheden losgekoppeld zijn van de uitvoering. De voormalige manager Finance & IT is benoemd op de positie van concerncontroller, waardoor er een vacature ontstaat voor de nieuwe functie manager Bedrijfsvoering.

Functie

De inhoud van de functie is het realiseren en borgen van effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van 2Samen, op het vlak van IT, Financiën, Facilitaire dienst en Officemanagement, en het ondersteunen van de bestuurder en de andere leden van het managementteam bij de operationele strategie en bedrijfs- en marktontwikkeling.
De manager Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de bestuurder van 2Samen, stuurt de bedrijfsvoering van de organisatie aan door direct leiding te geven aan de 10 medewerkers van de afdelingen IT, Financiën (afdeling crediteuren en debiteuren), Facilitaire dienst en Officemanagement en is lid van het managementteam.

RESULTAATGEBIEDEN

Beleidsontwikkeling:
• Ontwikkelt mede het organisatiebeleid en vertaalt dit naar doelen voor de afdeling IT, Financiële administratie, Facilitaire Dienst en Officemanagement;
• Draagt eindverantwoordelijkheid voor innovatie en verbetering van werkwijzen, methoden en systemen op het gebied van bedrijfsvoering;
• In samenwerking met de Regio- en Unitmanagers verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kinderopvang locaties;
• Draagt zorg voor kruisbestuiving op het gebied van operationele kennis en behoeften tussen centraal en decentraal;
• Draagt ideeën en organisatieontwikkelingen uit naar de diverse interne en externe
belanghebbenden.

Optimale bedrijfsvoering:
• Eindverantwoordelijk voor een optimale financieel-administratieve organisatie en voor de daarvoor benodigde IT systemen en applicaties (en werkt daarbij in nauw overleg met de concerncontroller) en bescherming van persoonsgegevens (AVG);
• Draagt integrale verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de kinderopvang locaties en het hoofdkantoor;
• Draagt zorg voor het steeds tijdig herijken van werkprocessen en werkwijzen op het gebied van IT, Financiële administratie, Facilitaire dienst en Officemanagement en/of het borgen van lopende ontwikkelingen op deze gebieden;
• Initieert en coördineert verbetertrajecten op het gebied van IT, Financiële administratie, Facilitaire dienst en Officemanagement;
• Realiseert projecten op het gebied van verbetering van de algehele bedrijfsvoering, vastgoedmanagement en nieuwbouw.

Leidinggeven:
• Geeft leiding aan medewerkers van de afdelingen IT, Financiële administratie, Facilitaire dienst en Officemanagement;
• Draagt zorg voor behoud en ontwikkeling van professionele kwaliteit: aansturing, begeleiding, bevordering goed werkklimaat;
• Begeleidt veranderprocessen binnen de afdelingen en draagt bij aan veranderingen op
organisatieniveau;
• Vertegenwoordigt 2Samen op gebied van IT, Financiële administratie, Facilitaire dienst en Office management, zowel intern als extern, in overleg met de managers en teamleiders van de afdelingen.

Functie eisen

PROFIEL
2Samen is op zoek naar een daadkrachtige manager die de regierol pakt met eigentijdse opvattingen en een toekomstvisie over bedrijfsvoering. Het accent voor deze functie ligt voor de komende periode op leidinggeven vanuit processturing en procesinrichting op het vlak van IT, financiële administratie, facilitaire zaken en officemanagement. Meer doelmatig samenwerken vanuit een integraal perspectief vraagt om het opnieuw duiden en intern vermarkten van de bedrijfsvoering en haar dienstverlening. Als gezaghebbende spil in de organisatie geeft u een impuls aan deze ontwikkeling, opereert u op strategisch en tactisch niveau, ziet u trends en vertaalt u deze naar strategische adviezen en efficiënte uitvoering. Scherpte en oog voor innovatie en verbetering completeren het beeld. Kandidaten met ervaring in het succesvol managen van veranderingsprocessen die aansprekende resultaten kunnen benoemen op dit vlak hebben dan ook een voorkeur.

Naast een strategische focus wordt een sterk ontwikkeld gevoel voor menselijke verhoudingen gevraagd vanuit een pro-actieve en communicatieve instelling. Het gaat om iemand die kan aansluiten bij de medewerkers, weet te binden en te committeren aan noodzakelijke veranderingsprocessen die de kwaliteit van de dienstverlening de komende jaren moet veiligstellen.

Als leidinggevende en collega laat u uw coachende vermogen zien en beschikt u over een uitgebreid handelingsrepertoire dat u in verschillende situaties effectief aanwendt. U hecht veel waarde aan samenwerking vanuit ieders eigen positie en verantwoordelijkheid. Communicatief bent u open en aanspreekbaar en uw zelfreflecterend vermogen is groot. U vervult hierin een voorbeeldfunctie voor medewerkers. U bent een teamspeler en samenwerker en u wilt vooral laten zien waar 2Samen goed in is en dat ook uitdragen naar de buitenwereld.

VEREISTEN EN FUNCTIEKENMERKEN

Kennis en ervaring:
• Bedrijfskundige en -economische opleiding op minimaal HBO niveau, academisch werk- en denkniveau;
• Ruime leidinggevende ervaring, evenals ervaring met verandermanagement;
• Ervaring met regelgeving, bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten in de kinderopvang is een pré;
• Actuele kennis van en ervaring met (innovatie op gebied van) Bedrijfsvoering;
• Analytisch vermogen t.b.v. het kunnen sturen op cijfers en data.

Zelfstandigheid:
• Oefent de functie naar eigen inzicht uit aan de hand van afspraken met de bestuurder en het managementteam, binnen het vastgestelde strategisch kader;
• Initiërend vermogen en creativiteit zijn essentieel om het beleid vorm te geven en om beleid op organisatieniveau mede te ontwikkelen;
• Oplossingsgerichtheid en zelfstandig daadkrachtig optreden bij het implementeren van veranderingen.

Sociale vaardigheden:
• Managementvaardigheden voor het kunnen aansturen van de medewerkers van de betreffende afdelingen, heeft tact, inlevingsvermogen en is toegankelijk;
• Is organisatiesensitief, kan inspireren, is betrouwbaar, een teamspeler en is in staat een voorbeeldrol uit te dragen;
• Kan een coachende stijl van leidinggeven hanteren, is gericht op het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, maakt gebruik van de expertise van de medewerkers; laat anderen excelleren.

Aanbod

2Samen biedt:
• een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving;
• betrokken en gepassioneerde medewerkers;
• een kinderopvangorganisatie met ambitie.

2Samen hanteert de cao Kinderopvang, salarisschaal S14, een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marylin Demers, senior consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Tineke Frederiks, projectassistent. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-4459132. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie kunt u tot en met 16 juni indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw Marylin Demers, onder vermelding van vacaturenummer 6840.


PLANNING
In week 24 en 25 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. De data voor de selectiegesprekken worden nader bekend gemaakt.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit