Manager Bedrijfsbureau – Groningen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Noordelijk Belastingkantoor zoeken wij een Manager Bedrijfsbureau.
U kunt reageren tot en met zondag 24 maart a.s. (6730).

Organisatie

Het Noordelijk Belastingkantoor is sinds 1 januari 2018 de overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen. Tevens verzorgt zij de uitvoerende belastingwerkzaamheden voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en toetst zij verzoeken tot kwijtschelding van belastingen voor 20 gemeenten in Noord-Nederland. Enerzijds besparen ze met deze efficiënte organisatie kosten en anderzijds zijn ze de inwoners beter van dienst. Andere gemeenten kunnen zich aansluiten en verwacht wordt dat de organisatie verder gaat groeien de komende jaren.
Het Noordelijk Belastingkantoor is daarom op zoek naar een manager Bedrijfsbureau.

De afgelopen periode is gebruikt om te onderzoeken op welke wijze de invulling van de functie manager Bedrijfsbureau het best kan plaatsvinden. De ICT-kant heeft de komende tijd extra aandacht nodig, maar tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan (de ontwikkeling van) de andere disciplines binnen het Bedrijfsbureau.

De manager Bedrijfsbureau ondersteunt de Directeur en het Managementteam op het gebied van ICT, financiën, juridisch en facilitair.

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft een platte organisatie met korte lijnen.
De missie en visie van het Noordelijk Belastingkantoor zijn als volgt gedefinieerd.

MISSIE
Het Noordelijk Belastingkantoor is hét kantoor in Noord-Nederland voor heffing, inning en WOZ-waardering van lokale belastingen. Dankzij de bundeling van kennis in deze samenwerking kunnen zij lokale overheden vernieuwend en efficiënt ondersteunen in hun belastinguitdagingen, nu en in de toekomst. De organisatie is klantgericht en wendbaar, gaat respectvol om met haar klanten en staat voor kwaliteit. Zij doen hun werk tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Zo ondersteunen ze de groeiende groep opdrachtgevers bij het realiseren van hun publiek-maatschappelijke doelstellingen.

VISIE
Vernieuwend en efficiënt klantgericht samenwerken.

Voor meer informatie over de organisatie: www.noordelijkbelastingkantoor.nl.

Functie

De functie manager Bedrijfsbureau betreft een functie op tactisch/strategisch niveau. De manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategische en tactische beleid.
De manager is onder verantwoording van de Directeur belast met leidinggevende taken voor het team van medewerkers op de gebieden ICT, financieel, juridisch en facilitair. De manager neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel et cetera in acht. De focus ligt de komende jaren op het aandachtsgebied ICT.
De manager Bedrijfsbureau is lid van het MT en (mede)verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat en voor effectieve interne- en externe samenwerking.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van het team. Goed werkgeverschap en het behalen van doelstellingen voor ICT organisatiebreed.

RESULTAATGEBIEDEN
1. Draagt er zorg voor dat strategisch beleid is voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat randvoorwaarden zijn gecreëerd en concrete doelstellingen geformuleerd en behaald zijn.
2. Zorgt ervoor dat het Bedrijfsbureau georganiseerd en geoptimaliseerd is, zodanig dat een bijdrage is geleverd aan de realisatie van de doelstellingen en daarmee de organisatiedoelstellingen.
3. Zorgt dat de financiële doelstellingen zijn behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting.
4. Stuurt de medewerkers zodanig aan dat ze in staat zijn gesteld om de afdelingsdoelstellingen te bereiken en daardoor de continuïteit van de afdeling is gewaarborgd, zodanig dat het vastgestelde strategische en organisatiebeleid is of wordt gerealiseerd.
5. Initieert en geeft richting aan overleg-, project- en werkgroepen, creëert inzicht in samenwerkingspartijen en bouwt hiervoor een relevant netwerk op, onderhandelt over voorwaarden voor samenwerking en sluit contracten af en draagt zorg voor verdere uitvoering en voert verbeteringen uit.

SPECIFIEK OP ICT
• Stelt de toepassing zeker van de vastgestelde ICT-architectuur.
• Voert ICT-contract- en leveranciersmanagement.
• Behaalt de overeengekomen ICT Service Levels op basis van volwassen IT Service Management.
• Stelt het ICT-projectportfolio op en bewaakt deze.
• Voert regie op zowel projecten als op de ICT-operatie in termen van planning, financiën, capaciteit en kwaliteit.
• Draagt zorg voor ICT Projectmanagement.
• Signaleert kansen en bedreigingen ten aanzien van beschikbaarheid en geschiktheid van ICT voor de organisatie.
• Realiseert gestructureerde rapportage aan de organisatie op het gebied van ICT Service Management.
• Realiseert rapportage van bedrijfsinformatie (business intelligence) op basis van eigen datawarehouse.

Functie eisen

PROFIEL
De manager Bedrijfsbureau opereert op verschillende werkterreinen en in verschillende samenwerkingsrelaties, met elk eigen opgaven, waarbij telkens andere vaardigheden gevraagd worden.

De manager Bedrijfsbureau is thuis in de diverse vraagstukken, heeft ervaring met verandermanagement op tactisch en strategisch niveau en denkt in oplossingen. Hij/zij is gewend in een projectmatige werkstructuur te werken en helpt en adviseert bij de doorontwikkeling van de medewerkers. Hij/zij stimuleert kwaliteitsdenken.

Als manager fungeert hij/zij als coach en sparringpartner en geeft waar nodig rugdekking. Hij/zij heeft oog voor de verschillende wensen en behoeften van de teams en de medewerkers binnen de organisatie en speelt hier soepel en adequaat op in.
Hij/zij stimuleert de onderlinge samenhang tussen de teams.

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES

Kennis:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Relevante en brede kennis van ICT;
• Kennis van bedrijfs- en bestuurskundige principes (beleid, planning, KPI’s, budgetten et cetera);
• Kennis van en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines en de relevante beleidskaders en instrumenten van de organisatie;
• Kennis van en ervaring met projectmatig werken;
• Kennis van organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Specifieke functie-eisen:
• Analytisch vermogen voor het doorzien van ontwikkelingen;
• Sociale en communicatieve vaardigheden voor het inspireren, motiveren en corrigeren van medewerkers en voor het verwerven van draagvlak bij veranderingen;
• Advies- en onderhandelingsvaardigheden voor het creëren van draagvlak;
• Streng maar rechtvaardig;
• • Moet kritisch en toekomstgericht kunnen acteren in het MT;
• Vaardigheid in het initiëren, bouwen en onderhouden van relevante netwerken;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van werkprocessen, richtlijnen en procedures, de afdelingsstrategie en voor het profileren van de missie/visie/cultuur van de organisatie;
• Resultaatgericht voor het behalen van doelstellingen en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor.

Competenties:
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, aanpassingsvermogen;
• Overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek;
• Initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend, coachend;
• Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

De functie manager Bedrijfsbureau is ingeschaald in de cao Waterschappen in salarisschaal 12, max. bruto € 5.574,– (tabel 1 april 2019).
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris, inclusief Individueel Keuzebudget (IKB), maximaal € 80.266,– bij een volledig dienstverband van 36 uur. Het IKB is een toeslag van 20% (inclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op het bruto jaarsalaris. Dit budget kan worden ingezet voor verschillende doelen, waaronder salaris of verlof. Daarnaast biedt het Noordelijk Belastingkantoor een modern arbeidsvoorwaarden-pakket en volop mogelijkheden om mee te groeien met de organisatie.

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.
Invulling van de functie op parttime basis behoort tot de mogelijkheden. Gelet op de complexiteit van de functie betreft het een minimum formatie van 0,8 fte.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn; beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie worden begeleid door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk zondag 24 maart 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u ‘directe solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer (6730).

Procedure:
PublicSpirit verricht de voorselectie (briefselectie en oriënterende gesprekken) en draagt op 11 april 2019 de sollicitaties van potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.
• De eerste selectieronde met de selectie- en adviescommissie vindt plaats op vrijdag 12 april a.s.
• De tweede selectieronde, bestaande uit een verdiepend gesprek met de selectiecommissie, zal op dinsdag 16 april a.s. tussen 11.00 – 13.00 uur plaatsvinden.
• De eindkandidaat voert op donderdag 18 april a.s. tussen 13.00 – 14.30 uur een informeel gesprek met de directeur.

Een assessment en een referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit